Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» (далі - Товариство), що відбулись 24.04.2018, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 115 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 240 991 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,71962 %. Загальна кількість голосуючих акцій: 2 875 447 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів: 2 874 680 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 874 680 штук. Проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосуючих акцій.