Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ.

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу.

11 березня 2014 року Позачерговими загальними зборами Акціонерів ПрАТ "УФГ" було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ" шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Причинами, що обумовили прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ" є зменшення обсягу операцій, що здійснюються ПрАТ "УФГ" відповідно до його статутної діяльності.

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ": 72 100 000,00 (Сімдесят два мільйони сто тисяч) гривень.

Зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ" здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій ПрАТ "УФГ" на суму 30 642 500,00 (Тридцять мільйонів шістсот сорок дві тисячі п’ятсот) гривень, що складає 42,5% розміру статутного капіталу ПрАТ "УФГ".

Розмір статутного капіталу ПрАТ "УФГ" після зменшення: 41 457 500,00 (Сорок один мільйон чотириста п’ятдесят сім тисяч п'ятсот) гривень.

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій, щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу: Голова Наглядової ради ПрАТ "УФГ" Бабич Валерій Георгійович – 1 792 214 штук акцій, що складає 99,4293% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "УФГ".

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу: Фізична особа - 1 792 214 штук акцій, що складає 99,4293% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "УФГ".

Голова Правління О.А. Татуріна