ПУБЛІКАЦІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ (ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ)

Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"

адреса постійного посилання (публікація):

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=59


ТЕКСТИ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ:

Дата розміщення: 11.11.2011 19:01:00

Дата здійснення дії: 11.11.2011

Повідомлення про проведення загальних зборів

Текст повідомлення:

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» Ідентифікаційний код 14285934


Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», повідомляє Вас про те, що 28 листопада 2011 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» (далі – товариство).

Дата проведення загальних зборів: 28 листопада 2011 року.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Прорізна, 15 (ПрАТ «УФГ», кім.№20).

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 28 листопада 2011 року з 9.00 до 9.30, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 22 листопада 2011 року.

Початок роботи загальних зборів: 9.30.

Закінчення роботи загальних зборів: 10.00.

Питання порядку денного:

1. Про схвалення наперед значних правочинів.

2. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Акціонерам, що прибули на реєстрацію для участі в загальних зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України), представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України) та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Від 11 листопада 2011 року - дати відправлення повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 28 листопада 2011 року акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» м. Київ, вул. Прорізна, 15 (ПрАТ «УФГ», кімната №20), у робочі дні тижня, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13 до 14 години).

У день проведення загальних зборів 28 листопада 2011 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ», вказаною у цьому повідомленні.

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, що затверджений Наглядовою радою ПрАТ «УФГ».

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

Наглядова рада ПрАТ «УФГ»

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

____________________________________________________

Дата розміщення: 17.02.2012 19:01:00

Дата здійснення дії: 15.02.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ"

Текст повідомлення:

Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група»

Ідентифікаційний код 14285934 (далі – Товариство)

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ»

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2012 року

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107)

Реєстрація учасників зборів проводиться 18 квітня 2012 року з 14.30 до 15.00, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, яких повідомляють письмово про проведення загальних зборів: 15 лютого 2012 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2012 року.

Початок роботи загальних зборів: 15.00

Закінчення роботи загальних зборів: 18.00

Дата публікації, повідомлення: 15 лютого 2012 року.

1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

2. Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.

7. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них.

9. Про схвалення наперед значних правочинів.

10. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

11. Про ліквідацію філій Товариства.

12. Про конвертацію акцій Товариства.

13. Про випуск Товариством простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

14. Про зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 15 лютого 2012 року до дати проведення загальних зборів 18 квітня 2012 року акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні тижня, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13 до 14 години).

У день проведення загальних зборів 18 квітня 2012 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФГ», вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактна інформація за телефоном: 0 (44) 278 64 81.

Наглядова рада ПрАТ «УФГ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011р. (тис. грн.)*

Найменування показника період звітний / попередній

Усього активів 225 253/ 225 059

Основні засоби 977 / 1 153

Довгострокові фінансові інвестиції 131 880 / 88 867

Запаси 430 / 481

Сумарна дебіторська заборгованість 9 462 / 51 464

Грошові кошти та їх еквіваленти 82 158 / 82 717

Нерозподілений прибуток 635 / 3 565

Власний капітал 165 669 / 168 529

Статутний капітал 145 000 / 145 000

Довгострокові зобов'язання - / -

Поточні зобов'язання 59 584 / 56 530

Чистий прибуток (збиток) -2 929 / 27

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 620 895 / 3 413 249

Кількість власних акцій, викуплених

протягом періоду (шт.) 16 871 / 1 596 714

Загальна сума коштів, витрачених на

викуп власних акцій протягом періоду 686 / 63 829

Чисельність працівників на

кінець періоду (осіб) 1 518 / 1 448

Повідомлення опубліковане в офіційному друкованому видання "Відомості ДКЦПФР" від 15 лютого 2012 року № 31.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

____________________________________________________

Дата розміщення: 18.04.2012 17:29:05

Дата здійснення дії: 17.04.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Текст повідомлення:

Станом на 11.11.2011 року (згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №7780зв від 15.11.2011 р., складеного ПАТ "НДУ") пакет "фізичної особи" становив 2 817 080 простих іменних акцій Товариства, що складає 77,7125 відсотка від статутного капіталу Товариства. Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів від 11 квітня 2012 р. №14842зв, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11.04.2012 р., що отриманий Приватним акціонерним товариством «Українська фінансова група» (далі – Товариство) 17.04.2012 р., далі – зведений обліковий реєстр, «фізична особа» є власником пакету простих іменних акцій Товариства кількістю 2 818 410 штук, що складає 77,7492 відсотка від статутного капіталу Товариства. Таким чином пакет акцій «фізичної особи» збільшився, та становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій. Особливу інформацію опубліковано в мережі Інтернет http://http://stockmarket.gov.ua/, веб-сторінці ПрАТ "УФГ" http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=59, а також публікується в друкованому виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №74 від 19.04.2012 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

____________________________________________________

Дата розміщення: 18.04.2012 17:31:26

Дата здійснення дії: 17.04.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Текст повідомлення:

Станом на 11.11.2011 року (згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №7780зв від 15.11.2011 р., складеного ПАТ "НДУ") пакет "Юридичної особи-Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова група" становив 795214 простих іменних акцій Товариства, що складає 21,9370 відсотка від статутного капіталу Товариства.

Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів від 11 квітня 2012 р. №14842зв, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11.04.2012 р., що отриманий Приватним акціонерним товариством «Українська фінансова група» (далі – Товариство) 17.04.2012 р., далі – зведений обліковий реєстр, "Юридична особа-Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова група" є власником пакету простих іменних акцій Товариства кількістю 796259 штук, що складає 21,9658 відсотка від статутного капіталу Товариства. Таким чином пакет акцій "Юридичної особи-Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова група" збільшився, та становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій. Особливу інформацію опубліковано в мережі Інтернет http://http://stockmarket.gov.ua/, веб-сторінці ПрАТ "УФГ" http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=59, а також публікується в друкованому виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №74 від 19.04.2012 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

____________________________________________________

Дата розміщення: 19.04.2012 18:11:48

Дата здійснення дії: 18.04.2012

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

Текст повідомлення:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УФГ» 18.04.2012 року прийнято рішення про викуп акцій Товариства. Період викупу: з 18.04.2012 року до 19.04.2013 року. Мета викупу: продаж. Порядок визначення ціни акцій, які викупаються: за номінальною вартістю акцій, якщо інша ціна продажу акцій не буде затверджена Наглядовою радою Товариства, згідно чинного законодавства України. Факторів які б враховувались при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу не визначено. Номінальна вартість акцій = 40 грн. Ринкова вартість акцій не визначалась. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю ПрАТ «УФГ» (2011 р.)= 0,00 грн. Підлягають викупу: прості іменні акції ПрАТ «УФГ»; бездокументарної форми існування; 33 525 штук. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу: 0,924828% Інформація виникла щодо власників, які володіють 10 і більше відсотками акцій ПрАТ "УФГ" станом до викупу акцій: «Фізична особа»; юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська фінансова група». Прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції: Станом на 11.04.2012 р., Бабич Валерій Георгійович, відповідно до складеного Депозитарієм ПрАТ «УФГ» зведеного облікового реєстру власників цінних паперів від 11 квітня 2012 р. №14842зв, є власником пакету простих іменних акцій ПрАТ «УФГ» кількістю 2 818 410 штук, що складає 77,7492 відсотка від статутного капіталу ПрАТ «УФГ». Викуплених акцій станом на дату проведення чергових загальних зборів 18.04.2012 року У ПрАТ "УФГ" не має. Дата реєстрації випуску 02.12.2010р. акцій, що підлягають викупу, - Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 386/1/11 від 20 липня 2011 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливу інформацію опубліковано в мережі Інтернет http://http://stockmarket.gov.ua/, веб-сторінці ПрАТ "УФГ" http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=59, а також публікується в друкованому виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №75 від 20.04.2012 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

________________________________________________________

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: Саксаганського, 77, м. Київ, Голосіївський, Україна, 01033

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14285934

1.5. Міжміський код та телефон: (44)303 95 74

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 1 074 120 0000000545

1.7. Дата державної реєстрації: 16.11.1992

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=244


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника: Період - звітний / попередній

Усього активів: 225253 / 225059

Основні засоби (за залишковою вартістю): 977 / 1153

Довгострокові фінансові інвестиції: 131880 / 88867

Запаси: 430 / 481

Сумарна дебіторська заборгованість: 8549 / 47228

Грошові кошти та їх еквіваленти: 82158 / 82717

Власний капітал: 165669 / 168529

Статутний капітал: 145000 / 145000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 635 / 3565

Довгострокові зобов'язання: 0 / 0

Поточні зобов'язання: 59584 / 56530

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0 / 0,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0/ 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.): 3620895 / 3413249

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість: 0 / 0

у відсотках від статутного капіталу: 0 / 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду: 0 / 0

Вартість чистих активів: 165669 / 168529

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Голова Правління - Татуріна Олена Анатоліївна; Освіта: Вища.Стаж керівної роботи 12 років. Заступник Голови Правління - Самойленко Тамара Василівна; Освіта: Вища.Стаж керівної роботи 34 роки.

Член Правління - Кармазін Олександр Володимирович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 25 років.

Ревізор акціонерного товариства - Кончаківська Алла Миколаївна;Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 12 років.

Голова Наглядової ради - Бабич Валерій Георгійович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 29 років.

Член Наглядової ради - Янчук Олександр Михайлович; Освіта: Вища.Стаж керівної роботи 32 роки.

Член Наглядової ради - Бабіч Анатолій ГеоргійовичОсвіта: Вища.Стаж керівної роботи 39 років.

Головний бухгалтер - Мельник Юрій Борисович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 18 років. Член Правління - Дорошенко Юрій Миколайович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи 16 років.

Член Правління - Мельник Юрій Борисович; Освіта: Вища.Стаж керівної роботи 18 років.


Засновники – (Юридичні особи):

Асоціація "АВЕРС" (код за ЄДРПОУ 05401531), місцезнаходження: вулиця Чекістів,6, м. Київ;

ТОВ "Почайна" (код за ЄДРПОУ 16467556), місцезнаходження: Червоноармійська,15, м. Київ;

МП "Фірма"Кондор" (код за ЄДРПОУ 16282785), місцезнаходження: Героїв Трипілля, 6,літ."А", м. Київ,

Фірма "Альтек Консалтінг ГМБХ" (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: Німеччина;

Фірма К. Д. В. Трейдінг-Хендель ГМБХ (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: м. Відень, Австрія;

Українсько-ірландське підприємство "Діловий мир" (код за ЄДРПОУ 14296665),

місцезнаходження: Волошина,52, м.Ужгород, область Закарпатська;

ТОВ "Новость" (код за ЄДРПОУ 20698759), місцезнаходження: Асаулюка, 14, м. Алупка, Автономна Республiка Крим;

Фірма FIMC (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: м. Новий Орлеан,Сполучені Штати Америки.


4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 21.04.2004 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 218/1/04, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA 1007813009, тип цінного папера – Акції На пред'явника прості, форма існування - Документарна, форма випуску - На пред’явника, номінальною вартістю 40 грн. у кількості 10331 штук, загальною номінальною вартістю 413240 грн., що складає 0,285% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: У звітному році Товариство укладало Договори купівлі-продажу щодо викупу та наступного розміщення/продажу акцій.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: В 2011 році Товариство не зверталось до біржі з метою включення випущених ним цінних паперів до лістингу.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у звітному році Товариство не здійснювало.

Спосіб розміщення: Відкрите розміщення/продаж цінних паперів Товариства.

Дострокове погашення: Не передбачене та не здійснювалось.

Випуск зареєстровано 02.12.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 386/1/11, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000099634, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 40 грн. у кількості 3614669 штук, загальною номінальною вартістю 144586760 грн., що складає 99,715% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: У звітному році Товариство укладало Договір купівлі-продажу щодо продажу власних акцій.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: В 2011 році Товариство не зверталось до біржі з метою включення випущених ним цінних паперів до лістингу.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у звітному році Товариство не здійснювало.

Спосіб розміщення: Відкрите розміщення цінних паперів Товариства.

Дострокове погашення: Не передбачене та не здійснювалось.

Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН). Товариство не випускало.

Похідні цінні папери Товариство не випускало.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Інформація про особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України (з урахуванням змін та доповнень у реквізитах такої особи): Відповідно до Протоколу загальних зборів Товариства №26 від 31 серпня 2010 року зазначено, що депозитарієм Товариства являється ВАТ „Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ 30370711. У зв’язку з визначенням типу акціонерного товариства, ВАТ „НДУ” зареєструвало повне найменування як Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” (код за ЄДРПОУ 30370711); місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.. Б.Грінченка, 3, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення від 19.09.2006р.; тел.. (44) 279-65-40, 279-13-25; електронна пошта info@ndu.gov.ua; контактна особа Депозитарію обирається Депозитарієм. Тому у Товариства не має та не надається інформація про дату, номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру між депозитаріями.

Основний вид діяльності депозитарію - Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” (код за ЄДРПОУ 30370711): депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

6.Інформація про загальні збори.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2011 року. Кворум зборів: 99,7148% до загальної кількості голосів. Загальні збори відбулись у визначений термін та розглянули усі питання порядку денного.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 28.11.2011 року. Кворум зборів: 99,6495% до загальної кількості голосів. . Загальні збори відбулись у визначений термін та розглянули усі питання порядку денного.

7. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного 2011 року та попереднього 2010 року рішення щодо виплати дивідендів загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "БІнА" (код за ЄДРПОУ - 23285643), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Місцезнаходження: Ахматової,13,к.12, місто Київ, Дарницький, м. Київ, 03068. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 0960, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (44)2238269, факс: (44)2238269. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Свідоцтво №000065 серія АБ, реєстраційний номер Свідоцтва 68 ТОВ "АФ"БІнА"про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів. Термін дії Свідоцтва до 23.12.2015 року.Унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 13.02.2007 року №313.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Висновок аудитора (Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІнА")

Нами проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що включають баланс станом на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, примітки до річної фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів здійсненої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудиторів. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загально представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів, розрахунків, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудитором Товариства. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість записів за допомогою інших аудиторських процедур. Однак ці обмеження мають обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

При цьому Аудитор зазначає, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує- доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ „УФГ” внаслідок шахрайства не отримано.

На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт за наслідками роботи за 2011 рік Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» підготовлений на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Аудиторський висновок - умовно-позитивний.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА» М.М. Ватаманюк

Аудитори: О.А. Коваленко, М.О. Дударенко, Л.А. Сивук

«04» квітня 2012 р.

м. Київ, вул. Ахматової 13, оф.12

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=244

(адреса сторінки) 24.04.2012

(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

(найменування посади) (підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П. 24.04.2012

(дата)

-------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14285934

1.4. Місцезнаходження емітента

01033 місто Київ вул. Саксаганського, 77

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0(44)278-64-81 0(44)278-64-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

eremenko@ufg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=244

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

2. Текст повідомлення

Правлінням ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про ліквідацію Філії Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Дніпропетровськ, код за ЄДРПОУ 37471404, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул. Ширшова, буд. 4, к. 203 (далі іменована - Філія). Філія здійснювала наступні види діяльності за КВЕД: 65.12.0 «Інше грошове посередництво»; 65.23.0 «Інше фінансове посередництво»; 67.13.0 «Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва» . Рішення про ліквідацію Філії прийняте Правлінням ПрАТ "УФГ", у наслідок нерентабельності Філії. Рішення про ліквідацію Філії оформлене Протоколом Правління ПрАТ "УФГ" №10 від 20 червня 2012 року. Згідно вказаного протоколу створено ліквідаційну комісію Філії. Головою Ліквідаційної комісії Філії призначено Андрущенко Аллу Петрівну, яка уповноважена здійснювати заходи направлені на ліквідацію Філії. Це повідомлення друкується у Бюлетні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №117 від 22.06.2012 року та на офіційному веб-сайті/Інтернет сторінці ПрАТ "УФГ" за Інтернет адресою: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=244.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління ПрАТ "УФГ" Татуріна О.А

Дата 21.06.2012 р.