Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОМІЖНА інформація емітента за третій квартал 2021р

Підписана ПРОМІЖНА інформація емітента за третій квартал 2021р

Підписаний ЕЦП Report

Report

Титульний аркуш

29.10.2021________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1378-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

4. Місцезнаходження: Саксаганського, 77,місто Київ, 01033

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-64-81 (044) 278-64-81

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua

30.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine