Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про інформацію

19.04.2019________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№676-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

О.А. Татуріна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81

6. Адреса електронної пошти: vitruk@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=305

19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Бабич Валерій Георгійович

д/н

99,928634

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 30.04.2019 (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі - Товариство) 19.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 30.04.2019, тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі, та наступним обранням складу Наглядової ради.

Посадова особа Бабич Валерій Георгійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2019.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928634%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928634%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2019.

19.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Зубковський Володимир Олексійович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 30.04.2019 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі – Товариство) 19.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 30.04.2019, тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі, та наступним обранням складу Наглядової ради.

Посадова особа Зубковський Володимир Олексійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2019 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2019.

19.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шуляренко Микола Петрович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 30.04.2019 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі – Товариство) 19.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 30.04.2019, тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі, та наступним обранням складу Наглядової ради.

Посадова особа Шуляренко Микола Петрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2019 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2019.

19.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Бабич Валерій Георгійович

д/н

99,928654

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2019 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2019 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 19.04.2016.

Бабича Валерія Георгійовича обрано на посаду Голови Наглядової ради з 01.05.2019.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928654%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928654%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2019.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Голова Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "СМАК.".

19.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Зубковський Володимир Олексійович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2019 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2019 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 19.04.2016.

Зубковського Володимир Олексійович обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2019.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2019.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "СМАК.", генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Український фондовий дім".

19.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Шуляренко Микола Петрович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2019 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2019 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 19.04.2016.

Шуляренко Миколу Петрович обрано на посаду обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2019.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2019.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група".



Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine