Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про інформацію

19.04.2019________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№675-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

О.А. Татуріна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81

6. Адреса електронної пошти: vitruk@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=304

19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2019

припинено повноваження

Ревізор акціонерного товариства

Кончаківська Алла Миколаївна

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 30.04.2019 (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі - Товариство) 19.04.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства: у зв’язку із закінченням у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Ревізора Товариства, та наступним обранням Ревізора Товариства.

Посадова особа Кончаківська Алла Миколаївна, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припиняє повноваження 30.04.2019.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.01.2015 – 30.04.2019.

19.04.2019

обрано

Ревізор акціонерного товариства

Зубченко Оксана Миколаївна

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі вимог ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства стосовно органу, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, у зв’язку із припиненням повноважень Ревізора Товариства, раніше обраного на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018.

Зубченко Оксана Миколаївна обрано на посаду Ревізор акціонерного товариства.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 01.05.2019 – 30.04.2021 (включно).

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія.", Заступник головного бухгалтера фінансової служби Товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Глобус", Головний бухгалтер Товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Глобус".
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine