Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про інформацію

19.04.2019________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№674-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

О.А. Татуріна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81

6. Адреса електронної пошти: vitruk@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринкуУкраїни", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місцеоприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=302

19.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішенняпро попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

19.04.2019

115000

243192

47,28774

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі - Товариство) рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2019;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: правочини, пов'язані з фінансво-господарською діяльністю Товариства;

Граничної сукупної вартості правочинів: 115000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 243192 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,28774%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 875 447 штук;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 874 680 штук;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2 874 680 штук;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосуючих акцій.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine