Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


ЗВІТ

про управління

Приватногоакціонерного товариства

"Українськафінансова група"

м. Київ

2019рік

Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Українськафінансова група" (надалі Товариство або ПрАТ «УФГ») містить достовірнуфінансову та нефінансову інформацію про діяльність Товариства у 2018 році, йогостан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності йогодіяльності. Аналіз діяльності, стану та розвитку Товариствапроведено з урахуванням всіх видів діяльності Товариства, включає як основніфінансові, так і нефінансові показники діяльності, з посиланням на відповідні показникирічної фінансової звітності та поясненнями щодо сум за відповіднимипоказниками.

1. Організаційна структура та опис діяльностіпідприємства

Приватнеакціонерне товариство “Українська фінансова група” – одна з провіднихфінансових компаній України. Товариство успішно працює на вітчизняному таміжнародному ринках з 1991 року. Основний стратегічний напрям діяльностіТовариства – надання фінансових послуг. Центральний офіс ПрАТ "УФГ" розташовано в містіКиєві. У столиці та регіонах України функціонує система філій та пунктівнадання фінансових послуг ПрАТ"УФГ".

Статутнийкапітал ПрАТ “УФГ” - 115 069 320,00 гривень.

Чинні ліцензії ПрАТ"УФГ":

Генеральна ліцензія Національногобанку України від 30.12.2015 № 179.

ЛіцензіяНаціонального банку України на переказ коштів у національній валюті безвідкриття рахунків від 05.12.2016 № 53.

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"здійснює обслуговування клієнтів – виключно фізичних осіб, надаючи їм якісніфінансові послуги з переказу коштів та купівлі - продажу готівкової іноземноївалюти.

Товариство створює розгалужену мережу пунктів надання фінансових послуг повсій території України. Пункти надання фінансових послуг створюються у вигляді операційних кас, форматяких адаптований для надання фінансових послуг фізичним особам за разовимиопераціями (далі – пункти продажу). Пункти продажу створюються за принципамимаксимальної доступності для клієнтів не тільки в столиці та обласних центрах,а і в районних центрах та селищах.

Наглядова рада Товариства виконує наступні функції: стратегічне планування,

затверджує планові показники розвитку Товариства, запропоновані Правлінням(бюджет), здійснює нагляд за діяльністю Товариства, здійснює захист правАкціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавствомта Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, здійснює управлінняакціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Правління товариства виконує виконавчі функції а саме:

- напідставі стратегічних завдань планує діяльність Товариства на кожний рік (всіаспекти роботи Товариства, фінансові та не фінансові показники, прирістосновних засобів та нематеріальних активів, тощо).

-організовує всі бізнес-процеси, спрямовані на виконання бюджетних планів. Прицьому вирішує всі питання роботи Товариства: безпеки, логістики, звітності,контролю, фінансового моніторингу, рентабельності, і т.ін.

Правління Товариства складається зГолови Правління, чотирьох заступників та двох членів Правління. Управлінськіфункції та повноваження розподілені між членами Правління наступним чином:

Голова Правління: визначає, формує, планує і координує всі види діяльностіТовариства. Визначає напрямки розвитку Товариства у формуванні фінансової,цінової, кредитної, податкової та страхової політики, соціальної тазовнішньоекономічної діяльності. Безпосередньо керує діяльністю наступнихпідрозділів: Служба Голови Правління (6 працівників. Забезпечують діяльністьПравління Товариства), Канцелярія (1 працівник. Забезпечує документообігТовариства), Департамент фінансового моніторингу (1 працівник. Здійснюєкомплекс заходів щодо фінансового моніторингу всіх операцій Товариства),Управління бухгалтерського обліку, аналізу і звітності (11 працівників). Здійснюєбухгалтерський облік операцій Товариства, згідно з обліковою політикоюТовариства), Відділ кадрів (2 працівника). Здійснює прийом, облік та звільненняперсоналу Товариства Розробляє систему мотивації персоналу, здійснює контрольза станом трудової дисципліни, ведення військового обліку, складаннявстановленої звітності про роботу з кадрами), Відділ комп’ютерного іпрограмного забезпечення (5 працівників). Забезпечує роботу всіх інформаційнихсистем Товариства, обмін, зберігання інформації та інформаційну безпеку роботиТовариства, автоматизацію бізнес-процесів Товариства), Управління по роботі зструктурними підрозділами (3 працівника. Супроводжують роботу філій таопераційних кас Товариства, працюють над розвитком мережі пунктів надання фінансових послуг),Департамент грошових переказів та Сервісний центр (10 працівників.)Супроводжують операції з грошових переказів, у тому числі розрахунки зміжнародними платіжними системами).

Заступник Голови Правління безпосередньо керує діяльністю Управління зпитань фінансової та планово-економічної діяльності (5 працівників). Управлінняз питань фінансової та планово-економічної діяльності здійснює фінансовоекономічний аналіз діяльності Товариства, складає бюджет Товариства, здійснюєзвітність Товариства, у тому числі перед Національним банком України.

Заступник Голови Правління безпосередньо керує діяльністю Департаментаконтрольно-ревізійної роботи (4 працівника) та Ремонтно-будівельним ітранспортним відділом (12 працівників). Департамент контрольно-ревізійної роботиздійснює поточний контроль проведення та обліку операцій Товариства, Здійснюєперевірки роботи підрозділів Товариства, включаючи виїзні перевірки по Україні.Контролює усунення недоліків, які були виявлені під час внутрішніх перевірокпідрозділів Товариства. Надає методичні рекомендації по організації роботипідрозділів товариства. Ремонтно-будівельний і транспортний відділ забезпечуєдіяльність Товариства автортанспортними послугами та здійснює поточний такапітальний ремонт будівель та споруд, що належать Товариству, абовикористовуються Товариством в процесі діяльності.

Заступник Голови Правління безпосередньо керує діяльністю Департаментаправового забезпечення (3 працівника) та Служби безпеки і охорони (6працівників). Департамент правового забезпечення здійснює юридичний супровід таправову підтримку діяльності Товариства. Служба безпеки і охорони організує тазабезпечує безпеку діяльності Товариства, охорону матеріальних цінностей,безпечні умови праці персоналу Товариства.

Станом на 31.12.2018: В складі Товариства функціонувало 39 філій. Мережу пунктів надання фінансових послуг шляхом здійснення валютних операцій складають 211 операційних кас, що підпорядковуються безпосередньо ПрАТ "УФГ" або філіям ПрАТ "УФГ".У м. Києві працює сервісний центр і 52 операційних кас. Сервісний центр здійснює 7 днів на тиждень адміністрування переказів по всіх платіжних системах, послуги за якими надаються Товариством: Western Union, MoneyGram, RIA, FLASHPAY, Welsend. Діє безкоштовна окремо виділена телефонна лінія для клієнтів, де можна отримати інформацію по платіжних системах, тарифах, процедурі відправки та виплати переказів, пунктах відправки та отримання переказів, тощо. Спеціалісти Сервісного центру для вирішення потреб клієнтів, що пов`язані з наданням фінансових послуг підтримують зв'язок з сервісними центрами платіжних систем, в т.ч. розташованих в інших країнах світу.

2. Результати діяльності.

Протягом 2018 року Товариство здійснювало обслуговування клієнтів –фізичних осіб, надаючи фінансові послуги з переказу коштів та купівлі - продажуготівкової іноземної валюти.

Операціїз виплати і відправки грошових переказів проводилися в межах відповіднихдоговорів з 4 міжнародними платіжними системами: Western Union, MoneyGram, RIA,та Welsend, а також однією внутрішньодержавною платіжною системою - FLASHPAY. У2017 році Товариство працювало з цими ж платіжними системами.

Протягом2018 року продовжилося зростання обсягів послуг, що надано Товариством клієнтам– фізичним особам: загальна кількість транзакцій більше, ніж у 2017році на3,1%, у тому числі транзакцій з виплати переказів більше на 3,8%, звідправки менше на 1,5%.

Стосовнообсягів операцій (мультивалютно, в гривнях) загальна сума переказів у 2018 роцібула менше на 1,1%, ніж у 2017 році, у тому числі обсяги операцій з виплатипереказів менше на 1,3%, та обсяги операцій з відправки більше на 3,7%.

Протягом2018 року Товариство надавало фінансовіпослуги з купівлі – продажу 20 видів готівкової іноземної валюти 1-ї та 2-їгрупи класифікатора Національного Банку України (для порівняння, в 2017році - 17 видів валют). При цьому кількість операцій порівняно з 2017 рокомзросла на 66,3%. У тому числі з продажу іноземної валюти зросла на 67,2%, та зкупівлі іноземної валюти зросла 64,2%.

Стосовнообсягів операцій (мультивалютно, в гривнях). Протягом 2018 року було здійсненооперацій з купівлі – продажу готівкової іноземної валюти більше на 102%, ніж у2017 році, у тому числі обсяги операцій з продажу більше на 99,2%, та з купівлібільше на 105%.

ЗгідноЗвіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), чистий фінансовийрезультат Товариства за 2018 рік склав 66 тис.грн. Для порівняння, чистийфінансовий результат Товариства за 2017 рік склав 130 тис.грн.

3. Ліквідністьта зобов'язання.

Товариcтвоздійснює обслуговування клієнтів – виключно фізичних осіб, надаючи їм послуги зпереказу коштів та купівлі - продажу готівкової іноземної валюти використовуючивиключно власні кошти. Станом на 31.12.2018 року Товариство не маєзаборгованості за кредитами або іншими строковими зобов`язаннями. Строкизобов`язань перед Товариством не перевищують один банківський день. Строкизобов`язань Товариства перед контрагентами в межах договорів з міжнароднимиплатіжними системами не перевищують 20-30 банківських днів.

Розрахункипоказників ліквідності Товариства.

Показник

Нормативне значення

Станом на 31.12.2017

Станом на 31.12.2018

1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0

збільшення

1,23

1,29

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

> 0,5

0,53

0,53

2.2. Коефіцієнт фінансування

< 1

зменшення

0,86

0,88

3.1. Чистий оборотний капітал

млн.грн.

122

112

Де,

Коефіцієнтабсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніхеквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує,яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно (теоретичнезначення > 0 збільшення).

Коефіцієнтплатоспроможності (фінансової стійкості) розраховується як відношення власногокапіталу Товариства до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталув загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. (теоретичне значення –більше 0,5)

Коефіцієнтфінансування (структури капіталу) розраховується як співвідношення залучених тавласних коштів і характеризує залежність Товариства від залучених коштів. (теоретичне значення –< 1 зменшення).

Чистийоборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами Товариствата його поточними зобов’язаннями. Його показник свідчить про спроможністьТовариства сплачувати свої поточні зобов’язання.

Якщотемпи зростання обсягів операцій Товариства будуть вимагати обсяги обіговихкоштів, які перевищують наявні, Товариство може залучати короткостроковікредити від банків під заставу власних основних засобів.

4. Екологічніаспекти.

Товариством чітко доведені допрацівників Товариства принципи раціонального використання води, паперу,електроенергії. Товариством впроваджуються технологічні процеси, що непередбачають використання паперу при здійсненні операцій, або передбачаютьповторне використання. Але зовсім відійти від використання паперу приздійсненні операцій з обслуговування клієнтів не дозволяють норми та правилаздійснення фінансових операцій, регламентовані положеннями Національного БанкаУкраїни.

Після звернень Товариства, влітку 2018 року Національним банком Українибуло ухвалено рішення, згідно з яким передбачено зменшення обсягу використаногопаперу за кожною валютно-обмінною операцією внаслідок зменшення кількостіпримірників касових документів, що мають друкуватись за кожною валютно-обмінноюоперацією (з 01.01.2019, замість чотирьох примірників мають друкуватись двапримірники касового документу).

Утилізація відходів здійснюється Товариством увідповідності з чинними нормами, встановленими відповідними законодавчимиактами України.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Загальна кількість працівників Товариства станом на31.12.2018 року складала 597 осіб, у тому числі у госпрозрахункових філіяхТовариства працює 284 особи. Загальна кількість жінок, які працюють у Товаристві474 (79,4%), у тому числі у госпрозрахункових філіях Товариства працює 221жінка (77,8%). У штатному розкладі товариства передбачено 82 керівні посади, 51з них займають жінки (62,2%).

За виконання та перевиконання планових показників,виконання особливо складних та відповідальних завдань, до річниці створенняТовариства, тощо, працівники Товариства відзначаються згідно системизаохочення, яка складається з наступних елементів: подяка, фірмові відзнакиТовариства (знаки, медалі).

Охорона праці в Товаристві здійснюється зурахуванням Закону України «Про охорону праці» та «Правил пожежної безпеки вУкраїні». На підставі цих та інших законодавчих актів розроблено внутрішніінструкції та положення, що регулюють питання забезпечення охорони праці,пожежної безпеки. В організаційнійструктурі Товариства є посада провідного інженера з охорони праці, якийбезпосередньо підпорядковується Голові Правління. На нього покладено контрольза додержанням в Товаристві норм охорони праці. На регулярній основіпроводяться ввідні та регулярні інструктажі з питань охорони праці, пожежноїбезпеки. Результати інструктажів фіксуються у відповідних журналах. В кожномупідрозділі Товариства призначені відповідальні працівники за дотриманням правилохорони праці та пожежної безпеки: директори філій Товариства, заступникиГолови Правління, директори департаментів, керівники служб, відділів.Здійснюються регулярні перевірки працездатності систем пожежної сигналізації.Всі приміщення центрального офісу Товариства, філій, операційних кас забезпеченізасобами пожежогасіння, планами евакуації людей на випадок пожежі.

Навчання персоналу Товариства проводиться на регулярнійоснові. Для цього працівники направляються на відповідні курси, семінари таінш.

Розробленовідповідні методичні посібники щодо проведення касових операцій. Перш, ніжприступити до роботи контролери-касири проходять відповідні тестування щодоправил проведення касових операцій, вимог фінансового моніторингу.

Дотого, як будь який працівник почне виконувати свої посадові обов`язки вінобов`язково проходить інструктаж з охорони праці, правил пожежної безпеки.

Більше52% працівників Товариства мають повну вищу освіту, близько 29% базову танеповну вищу освіту, близько 19% - середню повну та професійну освіту.

Згідностатті 2 Кодексу законів про працю України Товариством забезпечується рівністьтрудових прав громадян України.

УТоваристві налагоджена дієва система контролю з метою недопущення зловживанняпрацівниками (контролерами-касирами, ін.) своїм службовим положенням. Системаконтролю складається з планових, позопланових та раптових перевірок,відеонагляду, тощо.

Щодо захисту прав споживачів фінансових послу. У компанії існує механізм розгляду скарг. ПрАТ "УФГ"веде облік усіх вхідних документів, що надходять на поштову адресу компанії (втому числі і скарг), шляхом реєстрації кореспонденції у відповідному журналі зприсвоєнням їй вхідного номеру та дати. Також, у компанії існує "гарячалінія" для клієнтів телефон/факс 0-800-500-100.

Розподілдокументів, що надійшли до компанії здійснювався на підставі резолюцій ГоловиПравління ПрАТ "УФГ", з огляду на інформацію, зазначену у зверненні. Скарги та позови стосовно надання ПрАТ"УФГ" фінансових послуг у 2018 році не надходили.

6. Ризики.

Політика управління ризиками в Товаристві передбачає, зокрема, методи таспособи уникнення ризику: відмову від його прийняття; його мінімізацію, у томучислі за рахунок пом'якшувальних факторів та передавання ризику на інших осібчерез страхування, установлення лімітів та інші методи впливу на ризик аборівень уразливості Товариства до нього.

Управлінняризиками відбувається на тому рівні Товариства, де ризик виникає, за допомогоюфункцій незалежної перевірки і контролю ризиків.

Товариствонамагається створити комплексну систему ризик-менеджменту, яка забезпечувала бнадійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику навсіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорійризиків, а також сприяла вирішенню питання конфлікту завдань між необхідністюотримання доходу та мінімізацією ризиків, а саме:

-здійснення аналізу ризиків з урахуванням можливості виникнення екстремальнихобставин (стрес-сценарії), на основі яких Товариство має визначати відповіднінадзвичайні заходи, наприклад, у формі плану дій на випадок кризових обставин;

-систематичне здійснення аналізу ризиків з метою ідентифікації, оцінки, контролюі моніторингу всіх ризиків;

-розроблення і запровадження заходів внутрішнього контролю, які забезпечували бналежне дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів, виконаннядоговірних та інших зобов'язань, дотримання положень і процедур, правил і норм,а також відповідної ділової поведінки;

-створення підрозділу, що здійснює контрольно-ревізійну роботу, незалежно відопераційних підрозділів Товариства і відокремленої від процесів поточноговнутрішнього контролю (робота цього підрозділу охоплює всі види операційноїдіяльності і всі підрозділи Товариства).

Товариствомвиділено п'ять основних груп зовнішніх ризиків:

1) ризик форс-мажорних обставин - пов'язаний з виникненням непередбаченихобставин, які негативно впливають на діяльність Товариства та/або йогопартнерів (стихійні лиха та інше).

2) ризик країни - пов'язаний з можливістю настання несприятливих длядіяльності Товариства умов в політичній, правовій, економічній сфері України;

3) зовнішньо-політичний ризик - обумовлений змінами міжнародних відносин, атакож політичної ситуації в одній із країн, які впливають на діяльністьТовариства або його партнерів (війни, міжнародні скандали, імпічмент головідержави, закриття кордонів);

4) правовий ризик - пов'язаний зі змінами законодавства різних країн;

5) макроекономічний ризик - виникає через несприятливі зміни кон'юнктури наокремих ринках або всієї економічної ситуації в цілому (економічна криза).Окремо слід виділити складову макроекономічного ризику - інфляційний ризик,який пов'язаний з можливою втратою первісної вартості активів.

Реалізаціязовнішнього фактора ризику, на який наражається Товариство, може поставити підзагрозу безперервність його діяльності. Тому в процесі аналізу ризиківТовариство в обов'язковому порядку враховує можливість виникнення екстремальнихобставин (стрес-сценарій), розробляє відповідні нагальні заходи у формі планудій на випадок кризових обставин.

Товариствотакож намагається забезпечити заходи щодо попередження стресових ситуацій,викликаних внутрішніми причинами. Для цього Товариство постійно здійснюємоніторинг внутрішніх ризиків для забезпечення обґрунтованого та надійноговзаємозв'язку між загальними параметрами ризиків та капіталом, фінансовимиресурсами і фінансовими результатами (надходженнями) через відповідні механізмиконтролю та впливу.

Прицьому Товариством виділено такі основні види внутрішніх ризиків:

ü ризик ліквідності;

ü ризик зміни процентної ставки;

ü ринковий ризик;

ü валютний ризик;

ü операційно-технологічний ризик;

ü ризик репутації;

ü юридичний ризик;

ü стратегічний ризик.

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик длянадходжень, який виникає через неспроможність Товариства виконати своїзобов'язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризикліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтокамикоштів. Для регулювання ризику ліквідності Товариство на постійній основізбирає дані про надходження та витратигрошових коштів на поточних рахунках та в касі Товариства у розрізі валют,контрагентів, джерел фінансування, робить прогнози надходжень та витрат нанайближчий час, на середні та довгі терміни, у тому числі з урахуваннямсезонних тенденцій потоків коштів, а також розробляє план на випадок кризовихобставин щодо ліквідності та фінансування.

Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик длядоходів та витрат, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.Цей ризик впливає як на прибутковість Товариства, так і на економічну вартістьйого активів і зобов'язань. З метою запобігання процентним ризикам Товариствоведе постійний пошук альтернативних напрямів розміщення (залучення) коштів.

Ринковийризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень, який виникає черезнесприятливі коливання курсів іноземних валют. З метою запобігання ринковимризикам Товариством проводиться постійний моніторинг змін курсів валют навідповідних ринках, з метою вибору оптимального (з урахуванням інших чинників)часу купівлі/продажу відповідних валют.

Валютнийризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень, який виникає черезнесприятливі коливання курсів іноземних валют. Для Товариства валютний ризикпереважно полягає у раптовій суттєвій зміні обмінних курсів. Задля запобігання(зниження) валютних ризиків Товариство здійснює управління валютною позицією,застосовує для зменшення величини валютного ризику методи хеджування.

Операційно-технологічнийризик - це потенційний ризик для існування Товариства, що виникає черезнедоліки управління, системи внутрішнього контролю або неадекватністьінформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зорукерованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервностіроботи цих технологій. Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитківчерез помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство, або стати причиноютого, що інтереси Товариства постраждають у якийсь інший спосіб, наприклад,працівники перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції упорушення етичних норм тощо, або через неадекватність використанняінформаційних технологій, або через ймовірність непередбачених подій (пожежаабо стихійне лихо).

Товариствозменшує операційно-технологічні ризики впровадженням відповідних процедур тазасобів контролю за дотриманням облікової політики, вимог нормативно-правовихактів Національного банку, процедур та засобів контролю за функціонуваннямінформаційних систем та забезпечення безперебійної діяльності, зокрема процесівдублювання і відновлення інформації, а також резервні системи у разі втратидоступу або знищення важливої інформації або технологій, впровадження програмиуправління персоналом, яка охоплює постійний, ефективний процес залучення іутримання достатньої кількості кваліфікованого персоналу, що відповідаєпотребам Товариства та зовнішнім обставинам, з метою виконання завдань йогодіяльності і реалізації стратегії та бізнес-планів, продумані і визначені рівніповноважень з прийняття будь-яких рішень, доведення до персоналу йогообов'язків, контроль за діяльністю персоналу, розроблення і впровадженняпроцесу навчання з метою підвищення кваліфікації працівників, регулярнетестування працівників, процедуризабезпечення потреб Товариства в інфраструктурі (зокрема в програмному,апаратному та іншому забезпеченні) відповідно до його обсягів та складностіпоточної та запланованої діяльності. Товариством впроваджено процесперіодичного тестування встановлених процедур та технологій здійсненняоперацій, у тому числі процедур фізичної та інформаційної безпеки, з метоюконтролю за дотриманням цих процедур і технологій та збору інформації щодо їхможливого вдосконалення, у разі їх неефективності.

Ризикрепутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень, який виникає черезнесприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами(партнерами), акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає наспроможність встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати новіпослуги або підтримувати відносини, що існують, а також може привести дофінансових втрат або зменшення клієнтської бази. Цей ризик має місце на всіхрівнях організації і тому Товариство відповідально ставиться до своїх відносиніз клієнтами та спільнотою.

Товариствозменшує ризик репутації внаслідок наймання персоналу із відповідною позитивноюрепутацією, проведення регулярного моніторингу повідомлень засобів масовоїінформації про Товариство з метою вжиття відповідних заходів, спрямованих напідтримання та відновлення позитивної репутації Товариства та його іміджу.

Юридичнийризик - це наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення абонедотримання небанківською фінансовоюустановою вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практикиабо етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановленихзаконів або правил. Товариство наражається на юридичний ризик через те, що маєвідносини з великою кількістю зацікавлених сторін (клієнтами, контрагентами,посередниками тощо, органами нагляду (контролю), податковими та іншимиуповноваженими органами). Юридичнийризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень,необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації та позиційТовариства на ринку, зменшення можливостей для розвитку і правовогозабезпечення виконання угод.

Товариствозменшує юридичний ризик впровадженням системи визначення й оцінки дотриманняним вимог усіх законів України, нормативно-правових актів Національного банкута інших державних органів, проводить оцінку легітимності та прийнятностімеханізму відносин із клієнтами та контрагентами, впровадженням моніторингузмін у законодавстві України, які можуть вплинути на діяльність Товариства,проведення моніторингу всіх судових справ, ініційованих Товариством або протиТовариства, контрагентів Товариства (у тому числі потенційних).

Стратегічнийризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень, який виникає черезнеправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень інеадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникаєвнаслідок несумісності стратегічних цілей Товариства, бізнес-стратегій,розроблених для досягнення цих цілей та ресурсів, задіяних для досягнення цихцілей, якості їх реалізації.

Длязменшення стратегічного ризику в Товаристві проводиться стратегічне планування,що враховує характер ризиків діяльності Товариства та потенційну дохідність відоперацій, які наражають Товариство на ризик. Метою стратегічного планування єстворення стратегічного плану, який регулярно оновлюється відповідно до змінринкових умов, і визначає потреби у фінансових, операційно-технологічних такадрових ресурсах. Товариство регулярно проводить оцінку нових стратегічнихініціатив порівняно з діючим стратегічним планом і наступний моніторингвиконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду новоїініціативи або існуючого стратегічного плану.

В напрямку попередження ризикової діяльності тафінансової дестабілізації Товариства впроваджені наступні програми заходів.

1. З метою недопущення проведення фінансовихоперацій, що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу):

а) в частині проведення операцій клієнтами – задіяний механізм управлінняризиками в сфері фінансового моніторингу, із визначенням відповідного критеріюризику, системи контролю, оцінки та переоцінки ризиків, а також вжиття заходівреагування;

б) в частині операцій безпосередньо ПрАТ "УФГ" – задіяні механізмивнутрішнього та зовнішнього контролю, як загального характеру (підтриманнятрудової дисципліни, з унеможливленням використання працівниками матеріальнихцінностей в особистих цілях; уникнення конфлікту інтересів працівників, в томучислі членів органів управління, та роботодавця; ведення бухгалтерського(податкового) обліку відповідно до вимог чинного законодавства, що передбачаєобґрунтованість витрат та їх документальне підтвердження; складання фінансовоїзвітності згідно з положеннями МСБО; проведення зовнішнього незалежного аудиту;планування діяльності товариства, тощо), так і спеціального характеру,враховуючи особливості статусу ПрАТ "УФГ" як акціонерного товаристваі фінансової установи (багаторівнева система контролю здійснення виконавчиморганом товариства своїх повноважень – Наглядова рада, Загальні збориакціонерів; періодична публікація та подання контролюючим органам фінансовоїзвітності та аудиторського висновку щодо результатів діяльності товариства,тощо).

2. З метою недопущення проведення фінансових операцій,характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бутипов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів,фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів,передбачених Кримінальним кодексом України тощо – задіяні механізмивнутрішнього та зовнішнього контролю:

а) загального характеру;

б) спеціального характеру, враховуючи особливості статусу ПрАТ "УФГ"як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, акціонерного товариства тафінансової установи (проведення фінансового моніторингу відповідно до вимогчинного законодавства та внутрішніх документів ПрАТ "УФГ", в томучислі Правил проведення Приватним акціонерним товариством "Українськафінансова група" фінансового моніторингу (далі – Правила фінансовогомоніторингу).

3.З метою недопущення проведення фінансових операцій, характер або наслідки якихдають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконаннявимог та обмежень, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу,в ПрАТ "УФГ" впроваджено систему взаємодії підрозділів та працівниківтовариства в сфері фінансового моніторингу, з визначенням відповідальних осібза здійснення заходів контролю, аналізу та навчання, а також упередженнявчинення з боку працівників ПрАТ "УФГ" порушень вимог законодавствата встановлених товариством процедур в сфері фінансового моніторингу.

4. З метою запобігання невикористання права відмовив проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких даєпідстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послугнебанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдженнязброї масового знищення чи вчинення іншого злочину – в ПрАТ "УФГ"визначено Правилами фінансового моніторингу порядок відмови від проведенняфінансової операції, яким чітко визначено обов’язкові та/або допустимі діїпрацівників ПрАТ "УФГ", як складової системи заходів суб’єктапервинного фінансового моніторингу.

5. З метою недопущення здійснення фінансовихоперацій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів:

а) в частині проведення операцій клієнтами – встановлено порядок ідентифікації (верифікації) та задіяниймеханізм управління ризиками в сфері фінансового моніторингу відповідногокритерію ризику, системи контролю, оцінки та переоцінки ризиків, а також вжиттязаходів реагування;

б) в частині операцій безпосередньо ПрАТ "УФГ" – задіяний механізмвнутрішнього контролю, що передбачає визначення відповідальних працівників запідготовку проектів рішень органів управління товариства та змісту правочинів,які планується укладати з боку товариства, а також охоплює вимоги додокументообігу, включаючи підписання (візування) документів та використанняпечатки товариства, порядку зберігання та знищення документів, печаток,штампів, тощо.

6. З метою недопущення здійснення фінансовихоперацій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною зпублічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не маєдокументально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів(активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальнихфінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідноїфінансової операції - в ПрАТ "УФГ" визначено Правилами фінансовогомоніторингу:

а) порядок визначення та фіксації належності клієнта або особи, яка діє відйого імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, щовиконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з нимиосіб;

б) механізм управління ризиками в сфері фінансового моніторингу, ізвизначенням відповідного критерію ризику, системи контролю, оцінки тапереоцінки ризиків, а також вжиття заходів реагування;

в) процедури отримання згоди на встановлення ділових відносин (проведенняфінансової операції) з особою, що належить до вказаної категорії, враховуючи,серед іншого обов’язковість з'ясування джерел походження та наявністьдокументально підтверджених відомостей стосовно коштів (активів, прав на такіактиви), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостейпроводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;

г) порядок відмови від проведення фінансової операції, яким чітко визначенообов’язкові та/або допустимі дії працівників ПрАТ "УФГ", як складовоїсистеми заходів суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

7. З метою недопущення подання Національному банкунедостовірної(их) інформації / документів / висновків в ПрАТ "УФГ"визначено відповідальних працівників за підготовку інформації / документів /висновків, що подаються до Національного банку України, а також запровадженомеханізми заохочення та стягнення за належне або неналежне виконання своїхобов’язків такими працівниками.

7. Дослідженнята інновації.

Товариством на постійній основі проводиться дослідження - моніторингзовнішнього середовища: зміни законодавства, ринки фінансових послуг, соціальнополітичне середовище з метою підтримки в актуальному стані всіх питаньіснування Товариства.

Ведетьсяпостійна робота по автоматизації виробничих процесів, зокрема облік та аналізінвормації щодо операцій Товариства, звітності, тощо. Мета - зменшення впливулюдського фактору на якість, точність та швидкість обробки інформації у томучислі для прийняття управлінських рішень.

Впроваджуютьсяновітні системи захисту інвормації, безпеки та охорони.

8. Фінансовіінвестиції.

Товариство не здійснює фінансові інвестиції у цінні папери іншихпідприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо

9. Перспективирозвитку.

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" - небанківська фінансова установа, працює на ринку фінансових послуг України 27 років. Виключним видом діяльності Товариства, відповідно до Статуту, є надання фінансових послуг. Протягом своєї діяльності Товариство надавало послуги з переказу грошових коштів та обміну валют.

Товариство обслуговує транскордонні перекази у іноземній валюті та переказикоштів в національній валюті по Україні, у тому числі платежі фізичних осіб вгривні, що спрямовані на розрахунки з постачальниками товарів та послуг.

Оскільки Україна залишається країною – реципієнтом, Товариство сприяєпритоку валюти в Україну за транскордонними переказами, забезпечує можливістьклієнтам резидентам та нерезидентам (у тому числі трудовим мігрантам) надіслатикошти своїм рідним. У рамках руху України до все більшої інтеграції у світовуекономіку потреба в транскордонних переказах буде мати місце. Більш того,обсяги таких переказів зростають рік від року та зростатимуть й надалі, аобсяги транскордонного руху коштів через неформальні канали залишаютьсязначними, але у довгостроковій перспективі мають спрямовуватись до офіційнихканалів руху коштів.

В пунктах надання фінансових послуг окрім відправки та виплати грошових переказів Товариство здійснює купівлю та продаж готівкової іноземної валюти двадцяти видів. Таким чином в одному пункті клієнтам – фізичним особам надається певний комплекс послуг, пов`язаний з найбільш поширеними валютними операціями: виплатою та відправкою грошових переказів, купівлею та продажем готівкової іноземної валюти, можливістю здійснити розрахунки в гривні за придбані товари та послуги широкого спектру, охваченого відповідними платіжними системами. В перспективі Товариство планує розповсюдити позитивний досвід надання певного комплексу фінансових послуг по всіх пунктах надання фінансових послуг Товариства.

Товариство веде постійний пошукрозширення можливостей плідної співпраці з міжнародними та внутрішньодержавнимиплатіжними системами. Наразі, з метою виконання зазначених планів, ПрАТ"УФГ" укладено з ПАТ "КБ "ГЛОБУС" договір про участь уплатіжній системі Глобус (станом на 31.12.2018 договір зареєстрованоНаціональним банком України), розглядаються умови та можливості участі в іншихплатіжних системах, зокрема, PrivatMoney, Швидка копійка та ЛЕО.

Зурахуванням наявних та потенційних ризиків, Товариство постійно наполегливопрацює над розвитком власної мережі пунктів надання фінансових послуг, ведепостійний пошук нових видів фінансових послуг, для розширення перелікуфінансових послуг, що надає Товариство.

10. Корпоративнеуправління.

В Приватному акціонерному товаристві "Українська фінансовагрупа" застосовуються положення "Принципів корпоративногоуправління", що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперівта фондового ринку від 22.07.2014 року №955.

Принципи корпоративногоуправління використовуються з урахуванням вимог чинного законодавства Українита відповідних рішень органів управління ПрАТ "УФГ", Статуту ПрАТ"УФГ".

Система корпоративногоуправління ПрАТ “УФГ” передбачає, зокрема, дотримання вимог чинногозаконодавства України, актів Національної комісії з цінних паперів та фондовогоринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринківфінансових послуг щодо:

- забезпечення захисту прав акціонерів ПрАТ "УФГ";

- забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу табалансу інтересів учасників корпоративних відносин (акціонерами, керівникамиТовариства, працівниками, споживачами, державою), шляхом надання відповідей назапити, проведення зустрічей з акціонерами, організація та участь у робочихзустрічах державних та громадських організацій з питань надання фінансовихпослуг;

- розкриття інформації клієнтам (надання усієї необхідної інформаціїперед укладенням договорів про надання фінансових послуг);

- прозорість фінансово-господарської діяльності (публікація даних річноїфінансової звітності ПрАТ "УФГ" в офіційних друкованих виданнях тамережі Інтернет, згідно вимог чинного законодавства України та рішень органівуправління ПрАТ "УФГ");

- функціонування системи управління та застосування вимог доуправлінського персоналу з урахуванням вимог господарського законодавстваУкраїни, Закону України "Про акціонерні товариства" танормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;

- функціонування системи контролю за додержанням правил наданняфінансових послуг.

"Принципикорпоративного управління", що затверджені рішенням Національної комісії зцінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955, розміщені на офіційній Інтернет сторінціНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інші внутрішнідокументи ПрАТ "УФГ" є доступними для ознайомлення в ПрАТ"УФГ" в загальному порядку.

Загальні збори акціонерів Товариства скликаються тапроводяться не рідше одного разу на рік. Щороку на Загальних зборах акціонерівТовариства приймається рішення щодо нарахування та сплати (не нарахування)дивідендів. В разі, якщо на Загальних зборах акціонерів Товариства прийнятерішення щодо не нарахування дивідендів, нерозподілений прибуток формуєдодатковий капітал Товариства.

Власником істотної участі встатутному капіталі ПрАТ "УФГ" є фізична особа Бабич ВалерійГеоргійович.

Особа, що є власником істотної участі в статутному капіталі ПрАТ"УФГ" відповідає встановленим законодавствам вимогам.

Особою, що здійснює контроль за ПрАТ "УФГ" є фізична особаБабич Валерій Георгійович.

Протягом 2018 року зміни у складі власників істотної участі в статутномукапіталі ПрАТ "УФГ" не відбувались.

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги тадержавне регулювання ринків фінансових послуг" та Порядку проведеннявнутрішнього аудиту у фінансових установах, затвердженого розпорядженнямНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринківфінансових послуг №1772 від 15.06.2014 року, у ПрАТ "УФГ" проводитьсявнутрішній аудит (контроль).

Відповідно до Статуту ПрАТ"УФГ" внутрішній аудит проводиться у порядку, визначеному Положеннямпро порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) в ПрАТ "УФГ",Ревізором ПрАТ "УФГ", який діє на підставі Положення про РевізораПрАТ "УФГ".

Протягом 2018 року Ревізором здійснювався контроль за поточною діяльністюПрАТ "УФГ". За результати проведення внутрішнього аудиту протягомроку було встановлено:

- достатність та ефективність систем управління Товариства, відповідностідіяльності Товариства вимогам законодавства України;

- відповідність здійснюваної Товариством діяльності вимогам внутрішніхдокументів фінансової установи;

- ефективність процесівделегування повноважень між структурними підрозділами Товариства та розподілуобов'язків між ними;

- ефективність використання тамінімізації ризиків від використання інформаційних систем і технологій.

Позаплановіперевірки за окремими фактами діяльності Товариства протягом року непроводились.

ГоловаПравління ПрАТ "УФГ" О.А. Татуріна

Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine