Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство"Українська фінансовагрупа"

Річна інформація емітентацінних паперів

1. Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"(далі – Товариство), ідентифікаційний код14285934,місцезнаходження: Україна,01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 77, (44) 278 64 81.

2. Дата розкриття повного текстурічної інформації узагальнодоступнійінформаційній базі даних Комісії: до30.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережіІнтернет, на якійрозміщено регулярну річнуінформацію: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=300.

4. Найменування, ідентифікаційнийкод юридичної особи- аудиторської фірми,якою проведений аудит фінансовоїзвітності: Товариство зобмеженоювідповідальністю «Аудиторськафірма«Успіх - Аудит»; кодЄДРПОУ33231186.

5. Інформація про загальні збори:

Річні (чергові) Загальні збориакціонерів Товариствапроведені 20.04.2017, зкворумом зборів 99,928654 % дозагальних голосів, занаступним порядком денним,кожне питання якого булорозглянуто:

1) Прообрання Лічильної комісіїЗагальних зборівакціонерів ПрАТ "УФГ" таприйняття рішення проприпинення їїповноважень.

2) Прообрання Голови та секретаряЗагальних зборівакціонерів ПрАТ "УФГ".

3) Пропорядокпроведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ"УФГ".

4) Про звіт ПравлінняТовариства за 2016 рік.

5) Про звітНаглядової ради Товариства за2016 рік.

6) Про затвердженнявисновків (звіту)Ревізора Товариства за 2016рік.

7) Про затвердженнярічного звіту Товариства,у тому числіфінансової звітності Товариства за 2016рік.

8) Про правочини,вчинені на виконання рішеньЗагальних зборівакціонерів ПрАТ"УФГ".

9) Про розподілприбутку і збитків Товаристваза 2016 рік.

10) Прозатвердження розміру річних дивідендівза 2016 рік.

11) Простворення та ліквідацію філійТовариства.

12) Пропопереднє надання згоди на вчиненнязначнихправочинів.

13) Прозбільшеннястатутного капіталу Товариства шляхомприватного розміщеннядодаткових акційіснуючої номінальної вартості за рахунокдодаткових внесків.

14) Проприватнерозміщення акцій (із зазначенням перелікуосіб, які є учасникамитакогорозміщення).

15) Провизначенняуповноваженого органу Товариства, якомунадаються повноваження щодовчинення дійта прийняття рішень, передбачених чиннимзаконодавством України,за етапамизбільшення статутного капіталу шляхомприватного розміщеннядодаткових акцій.

16) Провизначення уповноважених осіб Товариства,якимнадаються повноваження проводитидії, передбачені чинним законодавствомУкраїни,за етапами збільшення статутногокапіталу шляхом приватного розміщеннядодатковихакцій.

Пропозиції до переліку питаньпорядку денного (проектупорядку денного) ненадходили.

6. За результатами звітного тапопереднього роківрішення щодо виплатидивідендів не приймалось.

Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності

І. Звіт щодо фінансової звітності

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня 2017 року

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку України

Керівництву Приватного акціонерного

товариства «Українська фінансова група»

Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група»

14285934

01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77

16.11.1992 р.

19.04.2016 р.

64.19 Інші види грошового посередництва

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 1 від 10.02.2004 року;

- Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 179 від 30.12.2015 року, що видана Національним банком України (передбачає право здійснювати валютні операції при наданні фінансових послуг: діяльність з обміну валют та переказ коштів). Генеральна ліцензія діє до 28.12.2018 року;

- Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана Національним банком України 05.12.2016 р. за №53. Ліцензія безстрокова.

Керівник, головний бухгалтер, середня кількість працівників

Голова Правління – Татуріна Олена Анатоліївна;

головний бухгалтер – Мельник Юрій Борисович; середня кількість працівників – 528 осіб

У складі Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» станом на 31.12.2017 р. функціонують 39 відокремлених підрозділів (філій).

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», далі – Товариство, відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, далі – НКЦПФР, від 08.10.2013 № 2187.

Фінансова звітність Товариства, яка входить до складу перевіреної фінансової звітності, що додається, включає:

- Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на кінець дня 31.12.2017 р.;

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., що минув на зазначену дату;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) за 2017 р.;

- Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2017 р.;

 • Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (Міжнародні стандарти фінансової звітності, далі – МСФЗ, а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

  1. Відповідальність аудиторів

  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187.

  Зазначені стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

  Отримані аудиторські докази, на думку аудиторів, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

  1. Висловлення думки (немодифікована думка)

  Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо повного комплекту фінансової звітності Товариства складено згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, далі – МСА, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової звітності».

  Приймаючи до уваги, що концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності, аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність надає достовірну та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і рух коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

  Фінансові звіти за 2017 рік, а саме: Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності складено відповідно до вимог МСФЗ, вимог чинного законодавства України, в тому числі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, та інших нормативних актів з питань організації обліку та звітності.

  В ході перевірки аудитори не отримали відомостей щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

  1. Пояснювальний параграф

  Аудиторами підтверджується, що бухгалтерський облік Товариство веде у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, МСФЗ, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, та інших нормативних актів з питань організації обліку та звітності.

  Принципи, методи та процедури облікової політики затверджені наказом по Товариству від 15.11.2012 р. №206-5 та упродовж 2017 року були незмінними і повністю дотримувалися.

  У ході перевірки аудиторами здійснено перевірку відповідності розкриття інформації у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) за 2017 р., Звіті про власний капітал (форма № 4) за 2017 р., у Примітках до річної фінансової звітності і робить висновок про дотримання при їх складанні вимог МСФЗ. Показники фінансової звітності Товариства відповідають показникам облікових регістрів.

  Аудитори зазначають, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагають МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» та МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитори виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства не отримано.

  При виконанні процедур аудиту фінансової звітності аудитори здійснили процедури щодо виявлення наявності пов’язаних осіб Товариства. В результаті проведених процедур нами не встановлено фактів, які б свідчили про порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів стосовно якості, відповідності та адекватності представлення інформації щодо операцій з пов’язаними особами.

  В результаті проведених процедур аудиторами не отримано інформації про суттєві події, що відбулися між датою балансу (31 грудня 2017 р.) та датою складання звіту і які потребують коригування фінансової звітності або додаткового розкриття у фінансовій звітності та які можуть суттєво вплинути на прийняття економічних рішень користувачами фінансової інформації.

  Розкриття інформації щодо активів і зобов’язань

  З метою розкриття інформації щодо активів і зобов’язань Товариства,аудиторами здійснено деталізацію основних статей балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року.

  Розділ «Необоротні активи» Станом на 31.12.2017 р. необоротні активи Товариства становили 6 987 тис. грн., до їх складу входили:

  1. Нематеріальні активи 180 тис. грн.

  Облік нематеріальних активів організовано згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи».

  2. Основні засоби – 6 800 тис. грн.

  Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, серед яких відсутні будівлі, споруди та земельні ділянки, дозволяє правильно відобразити в обліку їх надходження та вибуття. Обмежень на використання майна Товариства немає. Облік основних засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

  3. Відстрочені податкові активи – 7 тис. грн.

  Розділ «Оборотні активи»

  Станом на 31.12.2017 р. оборотні активи Товариства становили 234 004 тис. грн., з них:

  1). Запаси 254 тис. грн. Бухгалтерський облік запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

  Дебіторська заборгованість рахується відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», визнається Товариством як фінансові активи. Станом на 31.12.2017 р. складає:

  2). Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 50 тис. грн. Заборгованість реальна, має плинний характер, з термінами виникнення до 12 місяців.

  3). Дебіторська заборгованість за розрахунками:

  -за виданими авансами – 34 тис. грн.;

  -з бюджетом – 88 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 69 тис. грн.

  4. Інша поточна дебіторська заборгованість – 95 505 тис. грн., термін виникнення заборгованості не перевищує 12 місяців. Поточна заборгованість платіжних систем, що має плинний характер.

  5. Гроші та їх еквіваленти – 138 073 тис. грн., в тому числі: готівка – 82 548 тис. грн., рахунки в банках – 23 906 тис. грн.

  Інформація щодо зобов’язань Товариства

  Розділ «Поточні зобов'язання і забезпечення»:

  Станом на 31.12.2017 р. поточні зобов’язання Товариства становили 154 934 тис. грн., з них:

  1. Поточна кредиторська заборгованість за:

  – товари, роботи, послуги – 433 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року суми кредиторської заборгованості з простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру;

  – розрахунками з бюджетом – 162 тис. грн. (податок з доходів фізичних осіб);

  розрахунками зі страхування – 176 тис. грн. (сума нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату за грудень 2017 року, виплату якої здійснено в січні 2018 року);

  розрахунками з оплати праці – 698 тис. грн. (сума нарахованої заробітної плати за грудень 2017 року, виплату якої здійснено в січні 2018 року);

  розрахунками з учасниками – 1 792 тис. грн., заборгованість по нарахованим і не виплаченим дивідендам за минулі роки.

  Кредиторська заборгованість обліковується відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

  2. Інші поточні зобов’язання – 108 704 тис. грн. – сума заборгованості Товариства перед банками – субагентами по взаєморозрахунках за переказом коштів.

  Інформація щодо власного капіталу Товариства

  Розділ «Власний капітал» Товариства станом на 31.12.2017 р. становив 129 026 тис. грн., з них:

  1. Зареєстрований (пайовий) капітал – 115 069 тис. грн. В цій сумі враховано зареєстрований статутний капітал в розмірі 72 100 тис. грн., що відповідає Статуту, та внески, які надійшли для формування статутного капіталу після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до Статуту в сумі 42 969 тис. грн.

  Аудиторами зазначається, що зареєстрований Статутний капітал Товариства, який повністю сплачений виключно грошовими коштами, складає 72 100 000 (Сімдесят два мільйона сто тисяч) грн. 00 коп. та поділений на 1 802 500 (Один мільйон вісімсот дві тисячі п’ятсот) штук простих акцій номінальною вартістю 40 (сорок) грн. 00 коп. кожна, зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.01.2014 р., про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 02/1/2014.

  2. Додатковий капітал – 706 тис. грн. - емісійний дохід від продажу акцій.

  3. Резервний капітал – 10 815 тис. грн.,накопичується відповідно до вимог рішень загальних зборів акціонерів. На протязі 2017 р. сума резервного капіталу була незмінною.

  4. Нерозподілений прибуток – 2 436 тис. грн. Чистий фінансовий результат, отриманий Товариством за наслідками діяльності у 2017 році – прибуток 130 тис. грн.

  Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. становила 240 991 тис. грн. (Двісті сорок мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча гривень).

  Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства

  Показник

  Нормативне значення

  Станом на 31.12.2016 р.

  Станом на 31.12.2017 р.

  1. Аналіз ліквідності підприємства

  1.1. Коефіцієнт покриття

  > 1

  1,48

  2,09

  1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,6 - 0,8

  1,47

  2,08

  1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  > 0
  збільшення

  0,88

  1,23

  1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.)

  > 0
  збільшення

  82652

  122039

  2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

  2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

  > 0,5

  0,33

  0,53

  2.2. Коефіцієнт фінансування

  < 1
  зменшення

  2,02

  1,87

  2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  > 0,1

  0,47

  1,09

  2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  > 0
  збільшення

  0,96

  0,95

  3. Аналіз рентабельності підприємства

  3.1. Коефіцієнт рентабельності активів

  > 0
  збільшення

  0,0002

  0,0005

  3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

  > 0
  збільшення

  0,0004

  0,002

  3.3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

  > 0
  збільшення

  0,0003

  0,0009

  Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2017 р. склав 2,09 (на 31.12.2016 р. – 1,48). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов’язань припадає 2,09 грн. поточних активів (теоретичне значення – більше 1).

  Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2017 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має 2,08 грн. ліквідних активів (на 31.12.2016 р. цей показник становив 1,47). Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань і відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2017 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 1,23 (теоретичне значення - > 0 збільшення).

  Чистий оборотний капітал станом на 31.12.2017 р. має позитивне, як і у минулому році, значення (122039 тис. грн. на 31.12.2017 р. проти 82652 тис. грн. на 31.12.2016 р.), розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та його поточними зобов’язаннями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання.

  Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2017 р. склав 0,53 (на 31.12.2016 р. – 0,33; теоретичне значення – більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

  Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2017 р. склав 1,87, на 31.12.2016 р. – 2,02 (теоретичне значення – < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як співвідношення залучених та власних коштів і характеризує залежність Товариства від залучених коштів.

  В цілому, показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності свідчать про стабільний фінансовий стан Товариства, про що свідчать також показники коефіцієнтів рентабельності активів та рентабельності власного капіталу. На думку аудиторів, Товариство в стані своєчасно розраховуватися з контрагентами по всіх зобов’язаннях.

  1. Інші питання

  Керуючись МСА 570 «Безперервність діяльності» аудитори розглянули відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшли до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність не безперервній основі. Аудитори не можуть передбачити майбутні події або обставини, що можуть припинити діяльність Товариства на безперервній основі.

  Керуючись МСА 560 «Подальші події» аудитори не несуть відповідальність за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.

  ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

  Цей розділ Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) складено нами у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187.

  Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, на основі суттєвості відповідно до МСА.

  Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або порушення і, таким чином, вони не мають розглядатися як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариства.

  1. Інформація щодо відповідності розміру статутного капіталу та чистих активів вимогам законодавства України

  На підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 р. розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим у статутному документі розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485, з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, зокрема ч. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

  Розрахунок вартості чистих активів

  п/п

  Зміст

  Рядок

  Балансу

  Сума

  (тис. грн.)

  1

  Склад активів, які приймаються до розрахунку

  1.1

  Необоротні активи

  1000

  180

  1010

  6 800

  1045

  7

  6 987

  1.2

  Оборотні активи:

  1100

  254

  1125

  50

  - за виданими авансами

  - з бюджетом

  1130

  1135

  34

  88

  1155

  95 505

  1165

  138 073

  234 004

  240 991

  2

  Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

  2.1

  Поточні зобов’язання і забезпечення

  1615

  433

  1620

  162

  1625

  176

  1630

  698

  1640

  1 792

  1690

  108 704

  111 965

  (зобов’язання)

  111 965

  За даними вищенаведеної таблиці вартість чистих активів становить 129 026 тис. грн. (240 991 – 111 965). При порівнянні вартості чистих активів із розміром зареєстрованого статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 56 926 тис. грн. (129 026 – 72 100). Таким чином, вимоги ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України Товариством дотримуються.

  Розкриття інформації про формування статутного капіталу на дату складання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора)

  Для розкриття інформації щодо формування статутного капіталу аудиторами наводиться історична довідка щодо здійснених за час існування Товариства інвестицій (внесків грошових коштів), які впливали на показники статутного капіталу, що відображався у фінансовій звітності Товариства, розмір якого станом на 31.12.2017 року становить 72 100 тис. грн.:

  1) Випуск простих іменних акцій в обсязі 400 штук на загальну суму 1 000 (одна тисяча) грн. номінальною вартістю однієї акції 2,50 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 41/1/92 від 26.10.1992 року видане Міністерством фінансів України (анульоване).

  2) Випуск простих акцій на пред’явника в обсязі 570 000 (п’ятсот сімдесят тисяч) штук простих акцій на пред’явника на загальну суму 28 500 (двадцять вісім тисяч п’ятсот) грн., номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 62/1/93 від 17.05.1993 року видане Міністерством фінансів України (анульоване).

  3) Випуск простих акцій на пред’явника в обсязі 35 940 (тридцять п’ять тисяч дев’ятсот сорок) штук простих акцій на пред'явника на загальну суму 1 797 (одна тисяча сімсот дев’яносто сім) грн., номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 337/1/95 від 31.08.1995 року видане Міністерством фінансів України (анульоване).

  4) Випуск простих акцій на пред’явника в обсязі 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук простих акцій на пред’явника (документарна форма існування) на загальну суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн., номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 377/1/01 від 31.07.2001 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (анульоване).

  5) Випуск простих акцій на пред’явника в обсязі 750 000 (сімсот п’ятдесят тисяч) штук простих акцій на пред’явника (документарна форма існування) на загальну суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн., номінальною вартістю 40,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 103/1/02 від 27.02.2002 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, документарна форма існування акцій (анульоване).

  6) Випуск простих акцій на пред’явника в обсязі 3 625 000 (три мільйони шістсот двадцять п’ять тисяч) штук простих акцій на пред’явника (документарна форма існування) на загальну суму 145 000 000 (Сто сорок п’ять мільйонів) грн., номінальною вартістю однієї акції 40,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 218/1/04 від 21.04.2004 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (замінено).

  7) Випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування в обсязі 3 612 664 (три мільйони шістсот дванадцять тисяч шістсот дванадцять тисяч шістсот шістдесят чотири) штуки на загальну суму 144 506 560,00 (Сто сорок чотири мільйони п’ятсот шість тисяч п’ятсот шістдесят) грн., номінальною вартістю однієї акції 40,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1130/1/10 від 02 грудня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  8) У результаті реєстрації випуску простих іменних акцій Товариства, внесено відповідні зміни до випуску простих акцій на пред’явника Товариства документарної форми існування № 218/1/04 від 21 квітня 2004 року, що зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку - Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 218/1/04, що замінено 02.12.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, обсяг випуску акцій 12 336 акцій, номінальною вартістю акції 40,00 грн., на загальну суму 493 440,00 грн. (Чотириста дев’яносто три тисячі чотириста сорок грн. 00 коп.).

  9) У зв’язку зі зміною повного найменування Товариства, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02 березня 2011 року було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1130/1/10 від 02 грудня 2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, обсяг випуску акцій 3 612 664 акцій, номінальною вартістю акції 40,00 грн., на загальну суму 144 506 560,00 (Сто сорок чотири мільйони п’ятсот шість тисяч п’ятсот шістдесят) грн.

  10) У зв’язку зі зміною повного найменування Товариства, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02 березня 2011 року було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 218/1/04 від 21.04.2004 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, обсяг випуску акцій 12 336 акцій, номінальною вартістю акції 40,00 грн., на загальну суму 493 440,00 (Чотириста дев’яносто три тисячі чотириста сорок) грн.

  11) Випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування в обсязі 3 614 669 (три мільйони шістсот чотирнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук, номінальною вартістю однієї акції 40,00 грн., на загальну суму 144 586 760,00 (Сто сорок чотири мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят) грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 386/1/11 від 20 липня 2011 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  12) 20 липня 2011 року, у зв’язку із внесенням змін до випуску простих акцій на пред’явника документарної форми існування (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 218/1/04 від 21.04.2004 року, що замінено 02.12.2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Акції документарної форми існування в обсязі 10 331 (десять тисяч триста тридцять одна), номінальною вартістю однієї акції 40,00 грн., на загальну суму 413 240,00 (Чотириста тринадцять тисяч двісті сорок) грн.

  13) Випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування в обсязі 3 625 000 (три мільйони шістсот двадцять п’ять тисяч) штук, номінальною вартістю однієї акції 40 грн., на загальну суму 145 000 000, 00 грн. (сто сорок п’ять мільйонів). Свідоцтво про реєстрацію випуску №53/1/2013 від 22 травня 2013 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  14) Випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування в обсязі 1 802 500 (один мільйон вісімсот дві тисячі п’ятсот) штук, номінальною вартістю однієї акції 40,00 грн., на загальну суму 72 100 000, 00 (сімдесят два мільйони сто тисяч) грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску №02/1/2014 від 14 січня 2014 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Аудиторами наводиться інформація щодо повноти оплати акцій, випуск яких зареєстровано та видано НКЦПФР тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний номер 68/1/2017-Т, дата реєстрації 27.06.2017 р.) на загальну суму 43 000 000 грн., номінальною вартістю 40 грн. кожна, у кількості 1 075 000 штук:

  Дата та номер договору

  Дата платіжного

  доручення

  Номер платіжного

  доручення

  Платіжні реквізити

  Сума внеску

  (грн.)

  1.

  08.11.2017 №02/01/081117

  04.10.2017

  2331308117

  Банк отримувача АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  8 000,00

  2.

  08.11.2017 №02/01/081117

  19.08.2017

  2235160318

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 461 320,00

  3.

  08.11.2017 №02/01/081117

  18.08.2017

  2232874630

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  2 000 000,00

  4.

  08.11.2017 №02/01/081117

  17.08.2017

  2230711743

  Банк отримувача АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  3 000 000,00

  5.

  08.11.2017 №02/01/081117

  16.08.2017

  2228415507

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК",

  код 300465, рах.№26507301976

  2 000 000,00

  6.

  08.11.2017 №02/01/081117

  15.08.2017

  2225732283

  Банк отримувача АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  2 000 000,00

  7.

  08.11.2017 №02/01/081117

  14.08.2017

  2223464026

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  3 000 000,00

  8.

  08.11.2017 №02/01/081117

  10.08.2017

  2216248994

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 500 000,00

  9.

  08.11.2017 №02/01/081117

  09.08.2017

  2213866843

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  3 000 000,00

  10.

  08.11.2017 №02/01/081117

  27.07.2017

  2185667522

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  3 000 000,00

  11.

  08.11.2017 №02/01/081117

  26.07.2017

  2183495104

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  3 000 000,00

  12.

  08.11.2017 №02/01/081117

  24.07.2017

  2178953532

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 000 000,00

  13.

  08.11.2017 №02/01/081117

  21.07.2017

  2174070463

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 000 000,00

  14.

  08.11.2017 №02/01/081117

  20.07.2017

  2171720281

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 000 000,00

  15.

  08.11.2017 №02/01/081117

  19.07.2017

  2169346832

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 000 000,00

  16.

  08.11.2017 №02/01/081117

  18.07.2017

  2167187024

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  1 000 000,00

  17.

  08.11.2017 №02/01/081117

  12.07.2017

  2154931348

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  2 000 000,00

  18.

  08.11.2017 №02/01/081117

  11.07.2017

  2152632681

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  4 000 000,00

  19.

  08.11.2017 №02/01/081117

  10.07.2017

  2150461553

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  4 000 000,00

  20.

  08.11.2017 №02/01/081117

  07.07.2017

  2139426768

  Банк отримувача

  АТ "ОЩАДБАНК", код 300465, рах.№26507301976

  4 000 000,00

  ВСЬОГО:

  42 969 320,00

  Таким чином, аудиторами підтверджується оплата акцій, що розміщені, випуск яких зареєстровано та видано НКЦПФР тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (реєстраційний номер 68/1/2017-Т, дата реєстрації 27.06.2017), на загальну суму 42 969 320,00 грн. (розміщено 1 074 233 штук акцій, номінальною вартістю 40 грн. кожна), що не перевищує зареєстрований вищевказаним тимчасовим свідоцтвом обсяг випущених акцій. Результати розміщення акцій на загальну суму 42 969 320,00 грн. (у кількості 1 074 233 штук акцій), тобто у фактично розміщеному та сплаченому обсязі, затверджено рішенням Наглядової ради від 29.11.2017 (Протокол №14 від 29.11.2017).

  2. Товариство не має об’єктів основних засобів, щодо яких існує передбачене чинним законодавством обмеження володіння та користування.

  3. Станом на 31.12.2017 р. у Товариства відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у т. ч. на ринку цінних паперів.

  4. Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

  Аудитори зазначають, що Загальними зборами 25.01.2018 затверджено нову редакцію Статуту Товариства, згідно з якою розмір статутного капіталу Товариства визначено в обсязі 115 069 320,00 грн. (115 069 тис. грн.), - тобто збільшено на 42 969 320,00 грн. (42 969 тис. грн.).

  5. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

  Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства відсутня.

  ІІІ. Інші елементи

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»;

  код ЄДРПОУ 33231186

  Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудитор-ською палатою України

  Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005 р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.12.2019 року.

  Номер Свідоцтва та термін чинності про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

  № 0694, термін чинності до 31.12.2022 р.

  Рішенням Аудиторської палати України від 27.10.2017 р. внесено до переліку фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту

  Прізвища, імена, по батькові аудиторів, які проводили аудит, номери, серії, дати видачі та терміни чинності сертифікатів АПУ

  - Ватаманюк Марія Михайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2020 р.;

  - Мялковський Андрій Андрійович – сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2019 р.

  Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місцерозташування

  02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178

  03150, вул. В. Васильківська, буд. 66 «Б», оф.28

  Електронна адреса

  uspikha@ukr.net

  (044) 223 – 82 – 69

  (044) 289 – 63 – 19

  Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

  Дата та номер договору на проведення аудиту

  01 лютого 2018 року; № 01/02-03

  02 лютого 2018 року – 14.02.2018 року

  Дата складання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

  15 лютого 2018 року

  Директор ТОВ «АФ «Успіх-Аудит»,

  Аудитор М.М. Ватаманюк

  https://drive.google.com/file/d/1TPRZ5UpoEL6fwWpJE4UzC4zmLv8bM3No/view
  Фінансовий дисплей
   Київ 
   Лондон 
   Нью-Йорк 
   Токіо 

  Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
  АТ "Українська фiнансова група" © 2003
  Розробка сайту Cintech - Ukraine