Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомленняпро інформацію


24.12.2019________________________________________

(датареєстрації емітентом електронногодокумента)

1940-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційний номер електронногодокумента)

Підтверджуюідентичність та достовірність інформації,що розкрита відповідно до вимог Положенняпро розкриття інформації емітентамицінних паперів, затвердженого рішеннямНаціональної комісії з цінних паперівта фондового ринку від 03 грудня 2013 року№ 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за №2180/24712 (із змінами).

Голова Правління
Татуріна О.А.

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м. Київ,вул. Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи:14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: (44) 27864 81 (44) 278 64 81

6.Адреса електронної пошти: ostalena @ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги нафондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюднення регульованої інформаціївід імені учасника фондового ринку:Державна установа «Агентство з розвиткуінфраструктури фондового ринку України»,21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ.Дані про дату та місце оприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/ modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=296


24.12.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомостіпро зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.12.2019

Призначено

Голова Правління

Татуріна Олена Анатоліївна

д/н

0,003476

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна призначена на посаду Голова Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003476%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "УФГ".23.12.2019

Призначено

заступник Голови Правління

Дорошенко Юрій Миколайович

д/н

0,003476

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003476%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".23.12.2019

Призначено

заступник Голови Правління

Самойленко Тамара Василівна

д/н

0,012757

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Самойленко Тамара Василівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,012757%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління.23.12.2019

Призначено

заступник Голови Правління

Вітрук Микола Анатолійович

д/н

0,003476

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003476%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту правового забезпечення ПрАТ "УФГ", заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".23.12.2019

Призначено

Член Правління

Мельник Юрій Борисович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Мельник Юрій Борисович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УФГ", член Правління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.23.12.2019

Призначено

член Правління

Кармазін Олександр Володимирович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2019 (протокол 7 від 23.12.2019).

Продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2019 строку повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Кармазін Олександр Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Філії ПрАТ "УФГ", Член Правління ПрАТ "УФГ" за суміщенням посад.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата вчинення дії

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

27.12.2017

призначено

заступник Голови Правління

Самойленко Тамара Василівна

СН 989948
24.11.1998 Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Самойленко Тамара Василівна (паспорт: серія СН номер 989948 виданий 24.11.1998 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду заступника Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

заступник Голови Правління

Дорошенко Юрій Миколайович

СН 375272
27.12.1996 Московське РУГУ МВС України у м. Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович (паспорт: серія СН номер 375272 виданий 27.12.1996 р. Московське РУГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду заступника Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

заступник Голови Правління

Вітрук Микола Анатолійович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступника Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:директор департаменту правового забезпечення, заступник Голови Правління ПрАТ "ПрАТ "УФГ"". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

заступник Голови Правління

Бабич Георгій Валерійович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "ПрАТ "УФГ"" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "ПрАТ "УФГ"" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "ПрАТ "УФГ"". Посадова особа Бабич Георгій Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступника Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПрАТ "ПрАТ "УФГ"". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

Член Правління

Мельник Юрій Борисович

СО 829203
18.12.2001 Дарницьке РУ ГУ МВС України у м. Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Мельник Юрій Борисович (паспорт: серія СО номер 829203 виданий 18.12.2001 р. Дарницьке РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УФГ", член Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

член Правління

Кармазін Олександр Володимирович

МК 584189
15.08.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'язку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Кармазін Олександр Володимирович (паспорт: серія МК номер 584189 виданий 15.08.1997 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Філії АТ "УФГ", Член Правління ПрАТ "УФГ" за суміщенням посад. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

27.12.2017

призначено

Голова Правління

Татуріна Олена Анатоліївна

ТТ 048685
09.04.2011 Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 27.12.2017 р. (протокол 17 від 27.12.2017 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження на новий строк повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2017 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 048685 виданий 09.04.2011 р. Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2018 - 31.12.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine