Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


УВАГА !!!

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "УФГ", що відбудуться 28 квітня 2023 року.

Бюлетеньдля голосування на Загальних зборах 28.04.2023

Бюлетеньдля голосування на Загальних зборах 28.04.2023 з ЕЦП

Повідомлення про проведення річнихЗагальних зборів ПрАТ "УФГ" 28 квітня 2023 року

Повідомленняпро проведення річних Загальних зборів ПрАТ

Повідомленняпро проведення річних Загальних зборів ПрАТ УФГ з ЕЦП

Інформаціяпро загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2023 року

Інформаціяпро загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2023 рокуз ЕЦП

Перелікдокументів, які має надати акціонер для участі у Загальних зборах

Перелікдокументів, які має надати акціонер для участі у Загальних зборах з ЕЦП

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство"Українська фінансова група"повідомляє про результати проведених 30грудня 2022 року дистанційних загальнихзборів акціонерів Товариства та пропонуєознайомитись з протоколом Загальнихзборів акціонерів ПрАТ "УФГ",оформленим 13 січня 2023 року, а такожз результатами голосування на такихЗагальних зборах акціонерів ПрАТ"УФГ", оформлених протоколвамиЛічильної комісії Загальних зборівПрАТ "УФГ" 13 січня 2023 року.

--

С уважением,

Алена Остаповская

ПротоколдистанційнихЗагальних зборів акціонерівПрАТ УФГ

ПротоколдистанційнихЗагальних зборів акціонерівПрАТ УФГ З ЕЦП

Шановні акціонери! Єдинийбюлетень для голосування на річних Загальнихзборах акціонерів, що проводятьсядистанційно 30.12.2022 (час завершенняголосування 18.00 30.12.2022).

Єдинийбюлетеньдляголосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ УФГ 30.12.2022

Єдинийбюлетеньдляголосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ УФГ 30.12.2022 зЕЦП

______________________________________________________________

Підписаний_2022.11.30ПовідомленняпроЗЗА 2022

Повідомленняпро дистанційне проведеннярічних Загальних зборівакціонерів

Приватногоакціонерного товариства"Українська фінансовагрупа" за 2021 рік

Приватнеакціонерне товариство"Українська фінансова група"(місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,77;ідентифікаційний код14285934), далі – ПрАТ "УФГ"або Товариство,повідомляє про скликаннята дистанційне проведення річнихЗагальних зборівакціонерів ПрАТ"УФГ" (далі – Загальні збори).

Дата дистанційногопроведенняЗагальних зборів:30 грудня2022 року, щоє ідатою завершення голосування. Загальні збори будутьпроведені увідповідностідо Тимчасового порядку скликання та дистанційногопроведеннязагальних зборівакціонерів та загальних зборів учасниківкорпоративногоінвестиційного фонду,затвердженого рішенням Національної комісіїз ціннихпаперів та фондового ринкувід 16.04.2020 №196 (із змінами) (далі –Тимчасовийпорядок).

Адресавласного веб-сайту, наякому розміщена інформація з проектом рішеньщодо кожногоз питань, включених допроекту порядку денного Загальних зборівТовариства, атакож інформація зазначенав ч. 4 ст. 35 Закону України "Проакціонерні товариства"та пункті 44Тимчасового порядку: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292.

Дата розміщення бюлетенівдляголосування: 20грудня2022 року на веб-сайтіТовариства за адресою: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292.

Бюлетенідля голосування наЗагальних зборах приймаються виключно до 18-00датизавершення голосування 30грудня 2022 року.

Дата складенняперелікуакціонерів, які мають право на участь у Загальнихзборах – 26 грудня 2022 року (станом на24:00).

Загальна кількістьакційТовариства (станомнадату складення перелікуосіб, яким надсилається повідомлення пропроведенняЗагальних зборів, а саме, на24.11.2022 р.) – 2 876 733 (два мільйонивісімсотсімдесят шість тисяч сімсоттридцять три) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількістьголосуючихакцій Товариства (станомнадатускладення переліку осіб, яким надсилається повідомлення пропроведеннярічнихЗагальних зборів, а саме, на 24.11.2022 р.) – 2 875 447 (двамільйонивісімсотсімдесят п’ять тисяч чотириста сорок сім) штук простих іменнихакцій.

Порядок участі та голосуванняна загальних зборах.

Кожен акціонер -власникголосуючих акцій має право реалізувати своє правона

управління товариством шляхом участі у загальних зборах таголосуванняшляхомподання
бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в ціннихпаперахтакогоакціонера, на
якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з
використанням бюлетенів для голосування.
розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільномудляакціонерівдоступі (на веб-
сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів єдатапроведеннязагальних зборів.
Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає
загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як датарозміщеннябюлетенюдля
голосування у вільному для акціонерів доступі, за посланням насторінцінавласному веб-сайті, зазначеними в цьому повідомленні.
нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером(представникомакціонера),крім
випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера(його
представника).
даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговуєрахуноквцінних
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належніакціонеруакціїтовариства.
вибором акціонера:
особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, заумовипідписаннябюлетеня в
присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетенядляголосування.
Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 30.12.2022року-день
проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).
на голосування (після 18.00 години 30.12.2022 року), вважається таким,щонеподаний
у загальних зборах:
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належніакціонеруакціїтовариства на дату
складення переліку акціонерів, які мають право на участь узагальнихзборахакціонерів.
яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарнихустановприймаєбюлетень для
голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, праванаякіобліковуються на
рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
бюлетеня для голосування додаються документи, щопідтверджуютьповноваженнятакого
представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка
обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, наякомуобліковуютьсяналежні
акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з однихітихсамих питань
порядку денного.
депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73Тимчасовогопорядкущодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку,
коли акціонером до завершення голосування наданоповідомленнядепозитарнійустанові щодо
того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави читериторіальноїгромади.
представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборахможебути
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи,апредставникомакціонера -
держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу,щоздійснюєуправління
державним чи комунальним майном.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах,виданафізичноюособою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, яківчиняютьнотаріальнідії, а також
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленомуНаціональноюкомісієюз цінних
паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі таголосуванняназагальних
зборах від імені юридичної особи видається її органом абоіншоюособою,уповноваженою на це
її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборахможеміститизавдання щодо
голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальнихзборівіззазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуванняназагальнихзборах
представник повинен голосувати саме так, як передбаченозавданнямщодоголосування. Якщо
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішуєвсіпитаннящодо
голосування на загальних зборах на свій розсуд.
декільком своїм представникам.
здійснили декілька представників акціонера, яким довіреністьвиданаодночасно,для участі в
загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальнихзборахневиключає право
участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність,замістьсвогопредставника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку,відведеногодляголосування на
загальних зборах відкликати чи замінити свого представника назагальнихзборах,повідомивши
про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахуноквціннихпаперах такого
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства,абовзятиучасть у
загальних зборах особисто.
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповіднодозаконодавствапро
електронний документообіг.
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи,зякимиакціонери
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Віддатинадісланняповідомлення
про проведення загальних зборів до дати проведення загальнихзборівТовариствонадає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхіднимидляприйняттярішень з
питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру найогозапитзасобами
електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.
Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповідіназапитанняакціонерів
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборівтапорядкуденного
загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонераминаадресуелектронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.
загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідіназапитиакціонерів
направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якоїнадійшовналежнимчином
оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом
уповноваженої особи.
матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитаннящодопорядкуденного
загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денногозагальнихзборівта проектів
рішень - ufg@ufg.com.ua.
рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріаламипідчаспідготовки до
загальних зборів та/або запитання щодо порядку денногозагальнихзборівнаправляється із
зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) тареквізитівакціонера,який
звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,змістузапитаннята має бути
підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписомтакогоакціонера(іншим
засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердженнянаправленнядокументуособою).
У разі отримання належним чином оформленого запиту відакціонера,особа,відповідальна
за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляєтакідокументина адресу
електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів
кваліфікований електронним підписом.
акціонерні товариства", якими вони можуть користуватисяпісляотриманняповідомлення
про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі праваможуть
використовуватися
1. Від дати надісланняповідомлення про проведеннязагальних зборів до датипроведення
загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливістьознайомитисяз
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного..
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань,
визначених статтею 68 Закону України "Проакціонернітовариства",акціонерне товариство
надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договорупровикуптовариством акцій
відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону.Умовитакогодоговору (крім
кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмовізапитанняакціонерівщодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів тапорядкуденногозагальних
зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборівнадаєписьмовівідповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальнувідповідь навсізапитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених допроекту
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.
зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органівтовариства-не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальнихзборів.Пропозиціїщодо включення нових питань до
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'ятапо-батькові
(найменування) та реквізитів акціонера, який її вносить, кількості,типута/абокласу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,атакожкількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату,якийпропонуєтьсяцим акціонером до складу органів товариства.
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проектупорядкуденногоЗагальних зборів.
акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше5відсотків
голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею38ЗаконуУкраїни "Про акціонерні товариства", у разінеподанняакціонерамижодного проекту рішення із
запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав,визначенихстатутом
акціонерного товариства та/або положенням про загальнізбориакціонерноготовариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денногозагальнихзборівщодо
дострокового припинення повноважень голови колегіальноговиконавчогооргану(особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)одночаснообов'язковоподається
пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства (особи, яка здійснюєповноваженняодноосібноговиконавчого органу)
або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

1.2.Визнати роботу Правління Товариства у 2021 році задовільною.

2.

2.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2.Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

3.

3.1.Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

3.2.Визнати роботу Ревізора у 2021 році задовільною.

4.

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 897 000,00 грн. (Вісімсот дев’яносто сім тисяч гривень 00 коп.) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

4.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.", "Звіт про власний капітал за 2021 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2021 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

5.

5.1.Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2021 рік.

6.

6.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 травня 2021 року.

7.

7.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, в обсязі 45 000,00 грн. (Сорок п’ять тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, в обсязі 852 000,00 грн. (Вісімсот п’ятдесят дві тисячі гривень 00 коп.), - залишити нерозподіленою.

7.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

8.

8.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2021 рік.

9.

9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2022 року, але у період до Загальних зборів за результатами 2022, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

281 461

242 081

Основні засоби (залишковою вартістю)

15 031

16 338

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

216

237

Сумарна дебіторська заборгованість

12 897

14 419

Грошові кошти та їх еквіваленти

253 004

210 916

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3 600

2 708

Власний капітал

130 211

129 314

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

115 069

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

151 250

112 767

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

897

98

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 876 733

2 876 733

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,31

0,03

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Літвінов Володимир В'ячеславович (Голова Лічильної комісії), Коршунова Ольга Петрівна (член Лічильної комісії), Оленич Леся Леонідівна (член Лічильної комісії).

1.2. Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах.

2.

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- рішення з питань 1-11, 13, 15 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з питання 12 порядку денного - проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів, які затверджені рішенням Наглядової ради, а з питання 14 порядку денного – рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

3.

3.1.Обрати Голову і секретаря Загальних зборів:

ü Головою Загальних зборів – Татуріну Олену Анатоліївну;

ü секретарем Загальних зборів – Остаповську Олену Євгенівну.

4.

4.1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

4.2.Визнати роботу Правління Товариства у 2020 році задовільною.

5.

5.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

5.2.Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

6.

6.1.Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

6.2.Визнати роботу Ревізора у 2020 році задовільною.

7.

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

7.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 98 000,00 грн. (Дев’яносто вісім тисяч гривень 00 коп.) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

7.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.", "Звіт про власний капітал за 2020 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2020 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

8.

8.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 23 квітня 2020 року.

9.

9.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, в обсязі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, в обсязі 93 000,00 грн. (Дев’яносто три тисячі гривень 00 коп.), - залишити нерозподіленою.

9.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

10.

10.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2020 рік.

11.

11.1. Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "УФГ", обраної Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УФГ" 19 квітня 2019 року, у складі: Голова Наглядової ради – Бабич В.Г., члени Наглядової ради: Зубковський В.О., Шуляренко М.П.

12.

Згідно із п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення в повідомленні не зазначається, оскільки вирішення цього питання порядку денного має здійснюватись шляхом кумулятивного голосування.

13.

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради Товариства (додаються).

13.2. Встановити, що Голова та інші члени Наглядової ради Товариства виконують свої посадові обов’язки на безоплатній основі.

13.3. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства та іншими членами Наглядової ради Товариства, – Татуріна Олена Анатоліївна.

14.

14.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

15.

15.1. Обрати Ревізором ПрАТ "УФГ" на новий строк Зубченко Оксану Миколаївну.

Встановити строк повноважень Ревізора Товариства Зубченко О.М. – який обраховується з 01 травня 2021 року і закінчується 30 квітня 2023 року (включно).

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

242 081

243 169

Основні засоби (залишковою вартістю)

16 338

17 388

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

237

378

Сумарна дебіторська заборгованість

14 419

67 480

Грошові кошти та їх еквіваленти

210 916

157 779

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 708

2 616

Власний капітал

129 314

129 216

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

115 069

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

112 767

113 953

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

98

124

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 876 733

2 876 733

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,03

0,04

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Літвінов Володимир В'ячеславович (Голова Лічильної комісії), Коршунова Ольга Петрівна (член Лічильної комісії), Оленич Леся Леонідівна (член Лічильної комісії).

1.2. Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах.

2.

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- рішення з питань 1-10 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а з питання 11 порядку денного – рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

3.

3.1. Обрати Голову і секретаря Загальних зборів:

- Головою Загальних зборів - Бабича Валерія Георгійовича;

- секретарем Загальних зборів - Остаповську Олену Євгенівну.

4.

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

4.2. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році задовільною.

5.

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

6.

6.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

6.2. Визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною.

7.

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

7.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 124 000,00 грн. (Сто двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.", "Звіт про власний капітал за 2019 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2019 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2019 році, звіт про корпоративне управління Товариства та звіт про управління Товариства.

8.

8.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 19 квітня 2019 року.

9.

9.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, в обсязі 6 000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, в обсязі 118 000,00 грн. (Сто вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), - залишити нерозподіленою.

9.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

10.

10.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2019 рік.

11.

11.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

243 169

243 192

Основні засоби (залишковою вартістю)

17 388

17 167

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

378

362

Сумарна дебіторська заборгованість

67 480

78 183

Грошові кошти та їх еквіваленти

157 779

147 312

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 616

2 495

Власний капітал

129 216

129 092

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

115 069

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

113 953

114 100

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

124

66

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 876 733

2 747 236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,04

0,02

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Літвінов Володимир В'ячеславович (Голова Лічильної комісії), Коршунова Ольга Петрівна (член Лічильної комісії), Папуша Олександр Володимирович (член Лічильної комісії).

1.2. Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах.

2.

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- рішення з питань 1-11, 13 та 15-18 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а з питання 12 порядку денного – рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості. З питання 14 порядку денного проводиться кумулятивне голосування, з використанням бюлетенів.

3.

3.1. Обрати Голову і секретаря Загальних зборів:

Головою Загальних зборів - Бабича Валерія Георгійовича;

секретарем Загальних зборів - Вітрука Миколу Анатолійовича.

4.

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

5.

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6.

6.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансового-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

7.

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

7.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 66 000,00 грн. (Шістдесят шість тисяч гривень 00 коп.) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

7.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.", "Звіт про власний капітал за 2018 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2018 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2018 році, звіт про корпоративне управління Товариства та звіт про управління Товариства.

8.

8.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 24 квітня 2018 року.

9.

9.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, в обсязі 3 000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, в обсязі 63 000,00 грн. (Шістдесят три тисячі гривень 00 коп.), - залишити нерозподіленою.

9.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

10.

10.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2018 рік.

11.

11.1. Дозволити Правлінню Товариства, на термін до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, приймати рішення про ліквідацію філій Товариства та створювати ліквідаційні комісії філій Товариства.

11.2. Дозволити Правлінню Товариства приймати рішення про створення філій Товариства.

12.

12.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

13.

13.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень, припинити 30 квітня 2019 року (останній день строку повноважень) повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ "УФГ" у складі:

Голова Наглядової ради – Бабич В.Г., члени Наглядової ради: Зубковського В.О., Шуляренка М.П.

14.

Згідно із п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення в повідомленні не зазначається, оскільки вирішення цього питання порядку денного має здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

15.

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради Товариства (додаються).

15.2. Встановити, що Голова та інші члени Наглядової ради Товариства виконують свої посадові обов’язки на безоплатній основі.

15.3. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства, – Татуріна Олена Анатоліївна.

15.4. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договорів з іншими членами Наглядової ради Товариства, – Бабич Валерій Георгійович.

16.

16.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Кончаківської А.М. 30 квітня 2019 року (останній день строку повноважень).

17.

17.1. Обрати Ревізором ПрАТ "УФГ" Зубченко Оксану Миколаївну.

17.2. Встановити строк повноважень Ревізора Товариства Зубченко О.М. – який обраховується з 01 травня 2019 року і закінчується 30 квітня 2021 року (включно).

18.

18.1. Затвердити в новій редакції Положення Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група";

18.2. Затвердити в новій редакції Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група";

18.3. Затвердити в новій редакції Положення Про Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група";

18.4. Затвердити в новій редакції Положення Про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група".

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

243 192

240 991

Основні засоби (залишковою вартістю)

17 167

6 800

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

362

254

Сумарна дебіторська заборгованість

78 183

95 677

Грошові кошти та їх еквіваленти

147 312

138 073

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 495

2 436

Власний капітал

129 092

129 026

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

115 069

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

114 100

111 965

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

66

130

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 747 236

1 802 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,02

0,07

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Куца С.С. (Голова лічильної комісії), Літвінов В.В. (член Лічильної комісії), Чубун Т.С. (член Лічильної комісії).

1.2. Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах.

1.3. Обрати Головою Загальних зборів Бабича В.Г.

1.4. Обрати секретарем Загальних зборів Вітрука М.А.

2.

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- рішення з питань 1-10 та 12-14 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а з питання 11 порядку денного – рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

3.

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

4.

4.1. Затвердити звіт про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5.

5.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансового-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6.

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 130 000,00 грн. (Сто тридцять тисяч гривень 00 коп.) гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.", "Звіт про власний капітал за 2017 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2017 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7.

7.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20 квітня 2017 року.

8.

8.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, в обсязі 7 000,00 грн. (Сім тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, в обсязі 123 000,00 грн. (Сто двадцять три тисячі гривень 00 коп.)), - залишити нерозподіленою.

8.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

9.

9.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2017 рік.

10.

10.1. Дозволити Правлінню Товариства, на термін до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, приймати рішення про ліквідацію філій Товариства та створювати ліквідаційні комісії філій Товариства.

10.2. Дозволити Правлінню Товариства приймати рішення про створення філій Товариства.

11.

11.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

12.

12.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень, припинити з 30 квітня 2018 року (останній день строку повноважень) повноваження Ревізора Товариства Кончаківської А.М.

13.

13.1. Обрати Ревізором ПрАТ "УФГ", Кончаківську Аллу Миколаївну, - особу, яка набуває повноважень з 01 травня 2018 року.

13.2. Встановити строк повноважень Ревізора Товариства – який обраховується з 01 травня 2018 року і закінчується 30 квітня 2020 року (включно).

14.

14.1. Правлінню Товариства підготувати до розгляду на наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції щодо виконання вимог абзацу 3 пункту 13 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017 № 2210-VIII в частині внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група".

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

240 991

259 865

Основні засоби (залишковою вартістю)

6 800

3 145

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

254

257

Сумарна дебіторська заборгованість

95 677

102564

Грошові кошти та їх еквіваленти

138 073

153 737

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 436

2 338

Власний капітал

129 026

85 959

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

72 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

111 965

173 906

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

130

36

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 802 500

1 775 697

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,07

0,02

Особам, яким рахунок вціннихпаперах депозитарною установою відкрито напідставі договору з емітентомдлязабезпечення реалізації права на участь удистанційних загальних зборахнеобхідноукласти відповідні договори здепозитарними установами.

Датою початкуголосуванняакціонерів з відповідних питань порядку денного єдата

У разі якщо бюлетеньдляголосування складається з кількох аркушів, сторінкибюлетеня

Кількість голосів акціонеравбюлетені для голосуванні зазначаєтьсяакціонером на підставі

Бюлетень для голосуванняназагальних зборах засвідчується одним з наступнихспособів за

1. задопомогою кваліфікованогоелектронногопідпису акціонера (його представника);

2. нотаріально,за умовипідписання бюлетеня вприсутності нотаріуса або посадової

3. депозитарноюустановою, якаобслуговуєрахунок в цінних паперах такого акціонера, на

Голосування на загальнихзборах звідповідних питань порядку денногорозпочинається з

Бюлетень, що бувотриманийдепозитарною установою після завершення часу,відведеного

Перелік документів, що маєнадати акціонер(представник акціонера) для йогоучасті

Для реєстрації акціонерів(їхпредставників) таким акціонером (представникомакціонера) подаютьсябюлетені дляголосування депозитарній установі, якаобслуговує рахунок в цінних

Бюлетень для голосуванняназагальних зборах, засвідчений за допомогоюкваліфікованого електронногопідписуакціонера (його представника),направляється депозитарній установі наадресуелектронної пошти, яка визначенадепозитарною установою.

У разі, якщо акціонер маєрахункив цінних паперах в декількох депозитарнихустановах, на

У випадку подання бюлетенядляголосування, підписаного представникомакціонера, до

У разі отриманнядекількохбюлетенів з одних і тих самих питань порядкуденного

Порядок участі та голосуванняна загальних зборах задовіреністю

Представником акціонераназагальних зборах може бути фізична особа абоуповноважена

Посадові особиорганівакціонерного товариства та їх афілійовані особи неможуть бути

Акціонер має правопризначитисвого представника постійно або на певнийстрок.

Акціонер має право видатидовіреністьна право участі та голосування назагальних зборах

Якщо для участі в загальнихзборахшляхом направлення бюлетенів дляголосування

Повідомлення акціонером прозамінуабо відкликання свого представника може

Порядок ознайомленняакціонерів з матеріалами, з якимивони можуть

Кожен акціонер має правоотримати,а товариство зобов'язане на його запитнадати в

Товариство може надати одну

Адреса електронної пошти, наякуакціонер може направити запит щодоознайомлення з

Запит акціонера на ознайомленняздокументами, необхідними акціонерам дляприйняття

Особа, відповідальназаознайомлення з матеріалами зборів особа –Остаповська Олена Євгенівна –директордепартаменту правового забезпечення,телефон: (67) 504 22 38.

Права, надані акціонерамвідповідно до вимог статей 36та 38 Закону України"Про

Пропозиції вносяться непізнішеніж за 20 (двадцять) днів до дати проведеннязагальних

Пропозиції щодо кандидатів учленинаглядової ради акціонерного товариствамають містити інформацію про те,чи єзапропонований кандидат представникомакціонера (акціонерів), або про те,щокандидат пропонується на посаду членанаглядової ради - незалежногодиректора.

Пропозиція до порядкуденногозагальних зборів може бути подана на адресуТовариства в письмовійформі абонаправлена акціонером у вигляді електронногодокументу іззасвідченням йогокваліфікованим електронним підписом акціонера(іншим засобом,що забезпечуєідентифікацію та підтвердження направленнядокументу особою) наадресуелектронної пошти, зазначену в повідомленні пропроведення загальнихзборів.

Пропозиції акціонерів(акціонера),які сукупно є власниками 5 або більшевідсотків

Рішення про відмову увключенні допроекту порядку денного загальних зборів

Перелік питань, включенихдо проекту порядку денного:

1. ПрозвітПравління Товариства за 2021 рік. Прийняттярішення за наслідкамирозглядузвіту Правління Товариства.

2. Про звітНаглядовоїради Товариства за 2021 рік.Прийняття рішення за наслідкамирозгляду звітуНаглядової ради.

3. Прозатвердженнявисновків (звіту) Ревізора Товаристваза 2021 рік. Прийняттярішення занаслідками розгляду висновків (звіту) РевізораТовариства.

4. Прозатвердженнярічного звіту Товариства, у тому числіфінансової звітностіТовариства за 2021рік.

5. Про розглядтазатвердження Звіту про корпоративнеуправління Товариства за 2021 рік.

6. Проправочини,вчинені на виконання рішень Загальнихзборів.

7. Пророзподілприбутку і збитків Товариства за 2021 рік.

8. Прозатвердженнярозміру річних дивідендів за 2021 рік.

9. Пропопереднєнадання згоди на вчинення значнихправочинів.

Проекти рішень з питань,включених до проекту порядку денного

Основніпоказники фінансово-господарськоїдіяльності підприємства за2021 р. (тис.грн.)

Наглядоварада ПрАТ"УФГ"

Підписаний_2021.04.21ПовідомленняпроЗЗА 2021

Повідомленняпро проведення

річнихзагальних зборів акціонерів

Приватногоакціонерного товариства

"Українськафінансова група"

Приватнеакціонерне товариство"Українська фінансова група"(місцезнаходження:01033, м. Київ,вул.Саксаганського,77; ідентифікаційний код14285934), далі –ПрАТ"УФГ"або Товариство, повідомляє про те, що24 травня 2021рокувідбудуться річніЗагальні збори акціонерівПрАТ "УФГ" (далі–Загальні збори).

Датапроведення Загальних зборів:24 травня 2021 року.

Часпроведення Загальних зборів: з15-00 до закриття Загальних зборів.

Місцепроведення Загальних зборів:м. Київ,вул. Саксаганського,77(ПрАТ "УФГ",к. 107).

Часпочатку і закінченняреєстрації акціонерів (їх представників) дляучастіуЗагальних зборах: з 14-30до 14-50 24травня 2021 року(здійснюється замісцем проведення Загальних зборів).

Перелікакціонерів, які маютьправо на участь у Загальних зборах,складаєтьсястаном на24 годину 00 хвилин 18травня 2021 року.

Перелік питань,включених допроекту порядку денного:

1. Про обраннячленівЛічильної комісії та прийняттярішенняпро припинення їх повноважень.

2. Пропорядокпроведення Загальних зборів.

3. Про обранняГоловита секретаря Загальних зборів.

4. Про звітПравлінняТовариства за 2020 рік.Прийняттярішення за наслідками розглядузвітуПравління Товариства.

5. ПрозвітНаглядової ради Товариства за 2020рік.Прийняття рішення занаслідкамирозгляду звіту Наглядової ради.

6. Прозатвердженнявисновків (звіту) Ревізора Товаристваза2020 рік. Прийняття рішеннязанаслідками розгляду висновків (звіту)РевізораТовариства.

7. Прозатвердженнярічного звіту Товариства, у томучисліфінансової звітностіТовариства за 2020рік.

8. Проправочини,вчинені на виконання рішеньЗагальнихзборів.

9. Пророзподілприбутку і збитків Товариства за 2020 рік.

10. Про затвердженнярозміру річних дивідендів за2020 рік.

11. Про припиненняповноважень членів Наглядовоїради Товариства.

12. Про обрання Наглядовоїради Товариства.

13. Затвердження умовцивільно-правових договорів,трудовихдоговорів(контрактів), що укладатимуться зГоловою та іншими членамиНаглядовоїради,встановлення розміру їх винагороди,обрання особи, якауповноважуєтьсянапідписання договорів (контрактів) з Головоюта іншимичленами Наглядової ради.

14. Про попереднє наданнязгоди на вчинення значнихправочинів.

15. Про РевізораТовариства.

Проекти рішень з питань,включенихдопроекту порядку денного

Від дати повідомлення пропроведення Загальних зборів додатипроведенняЗагальних зборів, акціонериПрАТ "УФГ" можутьознайомитисьздокументами, необхідними дляприйняття рішень з питань порядкуденного,замісцезнаходженням ПрАТ"УФГ"(м. Київ,вул. Саксаганського,77,ПрАТ "УФГ",к. 107), у робочідні, з 09‑00 до 18-00(обідняперерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальнихзборів 24 травня 2021 року–акціонериПрАТ "УФГ" можутьознайомитись здокументами,необхідними дляприйняття рішень з питань порядкуденного у місціпроведенняЗагальних зборів,вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою запорядокознайомленняакціонерівПрАТ "УФГ" з вказаними документамиєВітрук МиколаАнатолійович.Контактний телефон: (44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38Закону України"Проакціонернітовариства", кожний акціонер має правовнестипропозиції щодопитань,включених до проекту порядку денного Загальнихзборів, атакож щодоновихкандидатів до складу органів товариства, кількість якихнеможеперевищуватикількісного складу кожного з органів. Пропозиціївносятьсянепізніше ніж за 20днів до дати проведення Загальних зборів, а щодокандидатівдоскладу органів(органу) товариства - не пізніше ніж за сім днівдодатипроведення Загальнихзборів.

Заналежним чином посвідченоюдовіреністю акціонера, представникакціонераможеприймати участь таголосувати наЗагальних зборах. Для участіуЗагальних зборах представникакціонера маєзареєструватись протягомвказаноговище часу. Право голосу(голосування)здійснюється представником акціонеразгідноз наданимиакціонеромповноваженнями.

Адреса власного веб-сайту, наякомурозміщена інформація з проектомрішеньщодо кожного з питань, включенихдопроекту порядку денного:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності підприємства за2020 р. (тис.грн.)

Зповагою,

Наглядоварада ПрАТ"УФГ"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення пропроведення загальних зборівакціонерівПрАТ"УФГ"

Приватне акціонерне товариство"Українськафінансовагрупа"(місцезнаходження: 01033, м. Київ,вул.Саксаганського,77;ідентифікаційний код14285934), далі – ПрАТ"УФГ"або Товариство,повідомляє про те, що 23квітня 2020 рокувідбудуться річніЗагальні збори акціонерівПрАТ"УФГ" (далі – Загальнізбори).

Дата проведення Загальних зборів:23 квітня 2020 року.

Час проведення Загальних зборів:з 15-00 до закриттяЗагальних зборів.

Місце проведення Загальнихзборів: м. Київ,вул. Саксаганського,77(ПрАТ "УФГ",к. 107).

Час початку і закінченняреєстрації акціонерів (їхпредставників) дляучастіу Загальних зборах: з14-30 до 14-50 23 квітня 2020 року(здійснюється замісцем проведенняЗагальнихзборів).

Перелік акціонерів, які маютьправо на участь у Загальнихзборах,складаєтьсястаном на 24 годину 00 хвилин 16квітня 2020 року.

Перелік питань, включених допроекту порядку денного:

16. Про обрання членівЛічильноїкомісії та прийняття рішення проприпиненняїх повноважень.

17. Про порядокпроведенняЗагальних зборів.

18. Про обрання Головитасекретаря Загальних зборів.

19. Про звіт Правління Товаристваза 2019 рік. Прийняттярішеннязанаслідками розгляду звіту Правління Товариства.

20. Про звіт Наглядової радиТовариства за 2019 рік.Прийняття рішеннязанаслідками розгляду звіту Наглядовоїради.

21. Про затвердження висновків(звіту) Ревізора Товаристваза 2019рік.Прийняття рішення за наслідками розглядувисновків (звіту)Ревізора Товариства.

22. Про затвердження річногозвіту Товариства, у томучислі фінансовоїзвітностіТовариства за 2019 рік.

23. Про правочини, вчинені навиконання рішень Загальних зборів.

24. Про розподіл прибутку ізбитків Товариства за 2019рік.

25. Про затвердження розмірурічних дивідендів за 2019рік.

26. Про попереднє надання згодина вчинення значних правочинів.

Проекти рішень зпитань, включенихдопроекту порядку денного

Від дати повідомлення пропроведення Загальних зборівдо датипроведенняЗагальних зборів, акціонериПрАТ "УФГ"можутьознайомитись здокументами, необхідними дляприйняття рішень з питаньпорядкуденного, замісцезнаходженням ПрАТ"УФГ"(м. Київ,вул. Саксаганського,77,ПрАТ "УФГ",к. 107), у робочідні, з 09‑00 до 18-00(обідняперерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальнихзборів 23 квітня 2020 року–акціонериПрАТ "УФГ" можутьознайомитись здокументами,необхідними дляприйняття рішень з питань порядкуденного у місціпроведенняЗагальних зборів,вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою запорядокознайомленняакціонерівПрАТ "УФГ" з вказаними документамиєЯремчук ЛарисаПетрівна.Контактний телефон: (44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38Закону України"Проакціонернітовариства", кожний акціонер має правовнестипропозиції щодопитань,включених до проекту порядку денного Загальнихзборів,а також щодоновихкандидатів до складу органів товариства, кількість якихнеможеперевищуватикількісного складу кожного з органів. Пропозиціївносятьсянепізніше ніж за 20днів до дати проведення Загальних зборів, ащодокандидатівдо складу органів(органу) товариства - не пізніше ніж за сім днівдодатипроведення Загальнихзборів.

За належним чином посвідченоюдовіреністю акціонера,представникакціонераможе приймати участь таголосувати на Загальних зборах. Дляучасті уЗагальних зборахпредставникакціонера має зареєструватись протягомвказаноговище часу. Правоголосу(голосування) здійснюється представником акціонеразгідноз наданимиакціонеромповноваженнями.

Адреса власного веб-сайту,наякому розміщена інформація з проектомрішеньщодо кожного з питань,включених допроекту порядку денного:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності підприємства за2019 р. (тис. грн.)

З повагою,

Наглядова рада ПрАТ"УФГ"

__________________________________________________________________________

Повідомлення про проведеннязагальних зборівакціонерів ПрАТ "УФГ"

Приватне акціонерне товариство"Українськафінансовагрупа"(місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,77;ідентифікаційний код14285934), далі – ПрАТ "УФГ"абоТовариство,повідомляє про те, що19 квітня 2019 року відбудутьсярічніЗагальні збориакціонерівПрАТ "УФГ" (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів:19 квітня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів:з 15-00 до закриттяЗагальних зборів.

Місце проведення Загальнихзборів:м. Київ,вул. Саксаганського,77(ПрАТ "УФГ",к. 107).

Час початку і закінченняреєстрації акціонерів (їхпредставників) дляучастіу Загальних зборах: з14-30 до 14-50 19 квітня2019 року(здійснюється замісцем проведення Загальнихзборів).

Перелік акціонерів, які маютьправо на участь уЗагальних зборах,складаєтьсястаном на 24 годину 00 хвилин 15квітня 2019року.

Перелік питань, включених допроекту порядку денного:

1. Про обраннячленів Лічильноїкомісії та прийняттярішенняпро припинення їх повноважень.

2. Про порядокпроведення Загальнихзборів.

3. Про обранняГолови та секретаряЗагальних зборів.

4. Про звіт ПравлінняТовариства.

5. Про звітНаглядової радиТовариства.

6. Прозатвердження висновків (звіту)Ревізора Товариства.

7. Прозатвердження річного звітуТовариства, у томучисліфінансової звітностіТовариства за 2018 рік.

8. Проправочини, вчинені навиконання рішеньЗагальнихзборів.

9. Про розподілприбутку і збитківТовариства за 2018 рік.

10. Прозатвердження розміру річнихдивідендів за 2018 рік.

11. Простворення та ліквідацію філійТовариства.

12. Пропопереднє надання згоди навчиненнязначнихправочинів.

13. Проприпинення повноважень Головита іншихчленівНаглядової ради Товариства.

14. Про обранняГолови та іншихчленів НаглядовоїрадиТовариства.

15. Прозатвердження умовцивільно-правовихдоговорів,трудових договорів (контрактів), щоукладатимутьсяз Головою та іншимичленамиНаглядової ради, встановлення розміруїхвинагороди, обрання особи,якауповноважується на підписаннядоговорів(контрактів) з Головою та іншимичленамиНаглядової ради.

16. Проприпинення повноваженьРевізора Товариства.

17. Про обранняРевізора Товариства.

18. Про внесеннязмін до внутрішніхположень Товариства:ПроЗагальні збори акціонерів Приватногоакціонерноготовариства"Українськафінансова група", Про НаглядовурадуПриватногоакціонерного товариства"Українська фінансова група",ПроПравлінняПриватного акціонерноготовариства "Українська фінансовагрупа",ПроРевізора Приватногоакціонерного товариства"Українськафінансовагрупа".

Проекти рішень з питань,включенихдопроекту порядку денного

Від дати повідомлення пропроведення Загальних зборівдо датипроведенняЗагальних зборів, акціонериПрАТ "УФГ"можутьознайомитись здокументами, необхідними дляприйняття рішень з питаньпорядкуденного, замісцезнаходженням ПрАТ"УФГ"(м. Київ,вул. Саксаганського,77,ПрАТ "УФГ",к. 107), у робочідні, з 09‑00 до 18-00(обідняперерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальнихзборів 19 квітня 2019 року–акціонериПрАТ "УФГ" можутьознайомитись здокументами,необхідними дляприйняття рішень з питань порядкуденного у місціпроведенняЗагальних зборів,вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою запорядокознайомленняакціонерівПрАТ "УФГ" з вказаними документамиєЯремчук ЛарисаПетрівна.Контактний телефон: (44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38Закону України"Проакціонернітовариства", кожний акціонер має правовнестипропозиції щодопитань,включених до проекту порядку денного Загальних зборів,атакож щодоновихкандидатів до складу органів товариства, кількість якихнеможеперевищуватикількісного складу кожного з органів. Пропозиціївносятьсянепізніше ніж за 20днів до дати проведення Загальних зборів, ащодокандидатівдо складу органів(органу) товариства - не пізніше ніж за сім днівдодатипроведення Загальнихзборів.

За належним чином посвідченоюдовіреністю акціонера,представникакціонераможе приймати участь таголосувати на Загальнихзборах. Дляучасті уЗагальних зборах представникакціонера має зареєструватисьпротягомвказаноговище часу. Право голосу(голосування) здійснюється представникомакціонеразгідноз наданими акціонеромповноваженнями.

Адреса власного веб-сайту, наякому розміщенаінформація з проектомрішеньщодо кожного з питань, включених допроектупорядку денного:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292

Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності підприємства за2018 р. (тис. грн.)

Голова Правління

О.А. Татуріна

__________________________________________________________________________

Приватне акціонерне товариство"Українськафінансовагрупа"(місцезнаходження: 01033, м. Київ,вул.Саксаганського,77;ідентифікаційний код14285934), далі – ПрАТ "УФГ"абоТовариство,повідомляє про те, що24 квітня 2018 року відбудутьсярічніЗагальні збориакціонерівПрАТ "УФГ" (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів:24 квітня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів:з 15-00 до закриттяЗагальних зборів.

Місце проведення Загальнихзборів:м. Київ,вул. Саксаганського,77(ПрАТ "УФГ",к. 107).

Час початку і закінченняреєстрації акціонерів (їхпредставників) дляучастіу Загальних зборах: з14-30 до 14-50 24 квітня2018 року(здійснюється замісцем проведення Загальнихзборів).

Перелік акціонерів, які маютьправо на участь уЗагальних зборах,складаєтьсястаном на 24 годину 00 хвилин 18квітня 2018року.

Перелік питань, включених допроекту порядку денного:

1. ПроробочіорганиЗагальнихзборів акціонерів Товариства: обрання Голови тасекретаряЗагальнихзборів,обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішенняпроприпиненняїхповноважень.

2. Про порядокпроведення ЗагальнихзборівакціонерівТовариства.

3. Про звітПравління Товариства.

4. Про звітНаглядової радиТовариства.

5. Прозатвердження висновків(звіту) Ревізора Товариства.

6. Прозатвердження річного звітуТовариства, у томучисліфінансової звітностіТовариства за 2017 рік.

7. Проправочини, вчинені на виконаннярішень Загальнихзборівакціонерів Товариства.

8. Про розподілприбутку і збитківТовариства за 2017 рік.

9. Прозатвердження розміру річнихдивідендів за 2017 рік.

10. Простворення та ліквідаціюфілій Товариства.

11. Пропопереднє надання згоди навчиненнязначнихправочинів.

12. Проприпинення повноваженьРевізора Товариства.

13. Про обранняРевізора Товариства.

14. Провнесення змін до внутрішніхположеньТовариства:Про Загальні збори акціонерівПриватногоакціонерноготовариства"Українська фінансова група", ПроНаглядовурадуПриватногоакціонерного товариства "Українська фінансовагрупа",ПроПравлінняПриватного акціонерного товариства"Українськафінансовагрупа", ПроРевізора Приватного акціонерноготовариства"Українська фінансовагрупа".

Проекти рішень зпитань, включенихдопроекту порядку денного

Від дати повідомлення пропроведення Загальних зборівдо датипроведенняЗагальних зборів акціонериПрАТ "УФГ"можутьознайомитись здокументами, необхідними дляприйняття рішень з питаньпорядкуденного, замісцезнаходженням ПрАТ"УФГ"(м. Київ,вул. Саксаганського,77,ПрАТ "УФГ",к. 107), у робочідні, з 09‑00 до18-00(обідняперерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальнихзборів 24 квітня 2018 року–акціонериПрАТ "УФГ" можутьознайомитись здокументами,необхідними дляприйняття рішень з питань порядкуденного у місціпроведенняЗагальних зборів,вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядокознайомленняакціонерівПрАТ "УФГ"з вказаними документами єЯремчук ЛарисаПетрівна.Контактнийтелефон:(44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38Закону України"Проакціонернітовариства", кожний акціонер має правовнестипропозиції щодопитань,включених до проекту порядку денного Загальнихзборів,а також щодоновихкандидатів до складу органів товариства, кількість якихнеможеперевищувати кількісногоскладу кожного з органів. Пропозиціївносятьсянепізніше ніж за 20 днів до датипроведення Загальних зборів, а щодокандидатівдоскладу органів (органу)товариства - не пізніше ніж за сім днів додатипроведенняЗагальних зборів.

За належним чином посвідченоюдовіреністю акціонера,представникакціонераможе приймати участь таголосувати на Загальнихзборах. Дляучасті уЗагальних зборах представникакціонера має зареєструватисьпротягомвказаноговище часу. Право голосу(голосування) здійснюєтьсяпредставником акціонеразгідноз наданими акціонеромповноваженнями.

Адреса власного веб-сайту, наякому розміщенаінформація з проектомрішеньщодо кожного з питань, включених допроектупорядку денного:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292

Основні показники фінансово-господарської

діяльностіпідприємства за 2017р.(тис.грн.)

В.о. Голови Правління

Ю.М. Дорошенко

Станом на 20.03.2018 - датускладання переліку осіб,якимнадсилаєтьсяповідомлення про проведення загальнихзборів:

Загальна кількість акцій ПрАТ«УФГ» складає2 876 733штук,номінальною вартістю 40 (сорок гривень)кожна акція;

Кількість голосуючих акцій, щознаходяться в обігу(уАкціонерів) відїхзагальної кількості складає 2 875447 штук акцій,щовідповідає2 875 447 голосів або 99,955296% відстатутногокапіталуПрАТ"УФГ";

Кількість акцій, оформлених глобальнимсертифікатом дорозподілузавласниками складає 1 286 штук акцій або 0,044703% відстатутногокапіталуПрАТ"УФГ".
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine