Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватнеакціонерне товариство "Українська фінансова група" (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ "УФГ"або Товариство, повідомляє про те, що 24 квітня 2018 року відбудутьсярічні Загальні збори акціонерів ПрАТ "УФГ" (далі – Загальнізбори).

Датапроведення Загальних зборів: 24 квітня 2018 року.

Часпроведення Загальних зборів: з 15-00 до закриття Загальних зборів.

Місцепроведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77(ПрАТ "УФГ", к. 107).

Часпочатку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі уЗагальних зборах: з 14-30 до 14-50 24квітня 2018 року (здійснюється за місцем проведення Загальних зборів).

Перелікакціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на24 годину 00 хвилин 18 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених допроекту порядку денного:

1. Про робочі органи Загальних зборів акціонерів Товариства: обранняГолови та секретаря Загальних зборів, обрання членів Лічильної комісії таприйняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про порядок проведення Загальних зборівакціонерів Товариства.

3. Прозвіт Правління Товариства.

4. Прозвіт Наглядової ради Товариства.

5. Прозатвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства.

6. Прозатвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітностіТовариства за 2017 рік.

7. Проправочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Пророзподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

9. Прозатвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

10. Простворення та ліквідацію філій Товариства.

11. Пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

14. Провнесення змін до внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори акціонерівПриватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", ПроНаглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська фінансовагрупа", Про Правління Приватного акціонерного товариства "Українськафінансова група", Про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українськафінансова група".

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1.

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Куца С.С. (Голова лічильної комісії), Літвінов В.В. (член Лічильної комісії), Чубун Т.С. (член Лічильної комісії).

1.2. Припинити повноваження обраного складу – Голови та інших членів Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на Загальних зборах.

1.3. Обрати Головою Загальних зборів Бабича В.Г.

1.4. Обрати секретарем Загальних зборів Вітрука М.А.

2.

2.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

2.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- рішення з питань 1-10 та 12-14 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а з питання 11 порядку денного – рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

3.

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

4.

4.1. Затвердити звіт про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5.

5.1. Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту фінансового-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6.

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 130 000,00 грн. (Сто тридцять тисяч гривень 00 коп.) гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.", "Звіт про власний капітал за 2017 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2017 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7.

7.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20 квітня 2017 року.

8.

8.1. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, в обсязі 7 000,00 грн. (Сім тисяч гривень 00 коп.) направити на формування резервного капіталу Товариства. Іншу частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, в обсязі 123 000,00 грн. (Сто двадцять три тисячі гривень 00 коп.)), - залишити нерозподіленою.

8.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

9.

9.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2017 рік.

10.

10.1. Дозволити Правлінню Товариства, на термін до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, приймати рішення про ліквідацію філій Товариства та створювати ліквідаційні комісії філій Товариства.

10.2. Дозволити Правлінню Товариства приймати рішення про створення філій Товариства.

11.

11.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 115 000 000,00 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

12.

12.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень, припинити з 30 квітня 2018 року (останній день строку повноважень) повноваження Ревізора Товариства Кончаківської А.М.

13.

13.1. Обрати Ревізором ПрАТ "УФГ", Кончаківську Аллу Миколаївну, - особу, яка набуває повноважень з 01 травня 2018 року.

13.2. Встановити строк повноважень Ревізора Товариства – який обраховується з 01 травня 2018 року і закінчується 30 квітня 2020 року (включно).

14.

14.1. Правлінню Товариства підготувати до розгляду на наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції щодо виконання вимог абзацу 3 пункту 13 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16.11.2017 № 2210-VIII в частині внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", Про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група".

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведенняЗагальних зборів акціонери ПрАТ "УФГ" можуть ознайомитись здокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, замісцезнаходженням ПрАТ "УФГ" (м. Київ, вул. Саксаганського,77, ПрАТ "УФГ", к. 107), у робочі дні, з 09‑00 до 18-00(обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 24 квітня 2018 року – акціонериПрАТ "УФГ" можуть ознайомитись з документами, необхідними дляприйняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів,вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ "УФГ"з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон:(44) 278 64 81.

В порядку, визначеному в ст. 38 Закону України "Про акціонернітовариства", кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо новихкандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищуватикількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальнихзборів, а щодо кандидатів до складу органів (органу) товариства - не пізнішеніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

За належним чиномпосвідченою довіреністю акціонера, представник акціонера може приймати участь та голосувати на Загальних зборах. Дляучасті у Загальних зборах представник акціонера має зареєструватись протягомвказаного вище часу. Право голосу (голосування) здійснюється представникомакціонера згідно з наданими акціонером повноваженнями.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектомрішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292

Основні показникифінансово-господарської

діяльності підприємства за 2017 р.(тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

240 991

259 865

Основні засоби (залишковою вартістю)

6 800

3 145

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

254

257

Сумарна дебіторська заборгованість

95 677

102564

Грошові кошти та їх еквіваленти

138 073

153 737

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 436

2 338

Власний капітал

129 026

85 959

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

115 069

72 100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

111 965

173 906

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

130

36

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 802 500

1 775 697

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,07

0,02

В.о.Голови Правління Ю.М.Дорошенко


Станом на 20.03.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилаєтьсяповідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій ПрАТ«УФГ» складає 2 876 733 штук, номінальною вартістю 40 (сорок гривень)кожна акція;

Кількість голосуючих акцій, щознаходяться в обігу (у Акціонерів) від їх загальної кількості складає 2 875447 штук акцій, що відповідає 2 875 447 голосів або 99,955296% відстатутного капіталу ПрАТ "УФГ";

Кількість акцій, оформленихглобальним сертифікатом до розподілу за власниками складає 1 286 штук акцій або0,044703% від статутного капіталу ПрАТ "УФГ".

Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine