Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що20 квітня 2017 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» (далі - Товариство), що відбулись 20.04.2017, було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 72 100 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 259 865тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 27,74518%. Загальна кількість голосуючих акцій: 1 802 500 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах: 1 802 214 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 802 214 штук.

Місцепроведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77(ПрАТ «УФГ», к. 107).

Початокроботи Загальних зборів: 15-00.

Реєстраціяучасників Загальних зборів проводиться 20 квітня 2017 року з 14-30 до 15-00 замісцем проведення Загальних зборів.

Перелікакціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на24 годину 00 хвилин 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проектупорядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборівакціонерів ПрАТ "УФГ" та прийняття рішення про припинення їїповноважень.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборівакціонерів ПрАТ "УФГ".

3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерівПрАТ "УФГ".

4. Про звітПравління Товариства за 2016 рік.

5. Про звітНаглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Прозатвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2016 рік.

7. Прозатвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітностіТовариства за 2016 рік.

8. Проправочини, вчинені на виконання рішень Загальнихзборів акціонерів ПрАТ "УФГ".

9. Пророзподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Про затвердження розміру річних дивідендів за2016 рік.

11. Про створення та ліквідацію філій Товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчиненнязначних правочинів.

13. Про збільшення статутного капіталу Товариствашляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості зарахунок додаткових внесків;

14. Про приватне розміщення акцій (із зазначеннямпереліку осіб, які є учасниками такого розміщення);

15. Про визначення уповноваженого органуТовариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій та прийняття рішень,передбачених чинним законодавством України, за етапами збільшення статутногокапіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

16. Провизначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводитидії, передбачені чинним законодавством України, за етапами збільшеннястатутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

Проекти рішень з питань,включених до проекту порядку денного

1.

1.1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Куца С.С., Мотренко В.П., Самойлікова С.Ю.

1.2.Припинити повноваження обраної Лічильної комісії після виконання всіх повноважень на Загальних зборах.

2.

2.1.Обрати Головою Загальних зборів Бабича В.Г.

2.2.Обрати секретарем Загальних зборів Остаповську О.Є.

3.

3.1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.

3.2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства:

- голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;

- по питанням №1-12, 14-16 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- по питанню №13 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5.

5.1. Затвердити звіт про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6.

6.1. Затвердити Звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та проведеного внутрішнього аудиту фінансового-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

7.

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 36 000,00 (Тридцять шість тисяч) гривень за результатами 2016 року.

7.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства («Баланс», «Звіт про фінансові результати за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік», «Звіт про власний капітал за 2016 рік», «Примітки до фінансової звітності за 2016 рік ПрАТ "УФГ"»), складену за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

8.

8.1. Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 19.04.2016 року.

9.

9.1. Отриманий по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік прибуток у розмірі 36 000,00 (Тридцять шість тисяч) гривень залишити нерозподіленим.

9.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

10.

10.1.Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2016 рік.

11.

11.1. Дозволити Правлінню Товариства, на термін до проведення наступних річних Загальних зборів Товариства, приймати рішення про ліквідацію філій Товариства та створювати ліквідаційні комісії філій Товариства.

11.2. Дозволити Правлінню Товариства приймати рішення про створення філій Товариства.

12.

12.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, при цьому, гранична сукупна вартість таких договорів (правочинів) не може перевищувати 72 100 000,00 грн. (Сімдесят два мільйони сто тисяч гривень 00 копійок). Характер правочинів, що можуть вчинятися відповідно до цього рішення: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

13.

13.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків.

14.

14.1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 1 075 000 штук на загальну номінальну вартість 43 000 000,00 гривень. Ціна, за якою будуть розміщуватися акції: ___ (визначається згідно законодавства) грн. за одну акцію.

Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій: [акціонери Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства складеного за випуском простих іменних акцій станом на 24 годину 00 хвилин 13.04.2017]. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.

14.2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

15.

15.1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, у процесі приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження, у встановлені законодавством строки, результатів укладення договорів з першими власниками, у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

15.2. Визначити Правління як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

16.

16.1. Визначити Голову Правління Татуріну Олену Анатоліївну уповноваженою особою, якій надаються повноваження для проведення дій щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Від датиповідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальнихзборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхіднимидля прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ»(м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), уробочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У деньпроведення Загальних зборів 20 квітня 2017 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можутьознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядкуденного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальноюособою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказанимидокументами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон:(44) 278 64 81.

Адреса власного веб-сайту, наякому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включенихдо проекту порядку денного: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=290.

Основніпоказники фінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства за 2016р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

259 865

146 165

Основні засоби

3 145

2 344

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

257

157

Сумарна дебіторська заборгованість

102 564

44 136

Грошові кошти та їх еквіваленти

153 737

99 432

Нерозподілений прибуток

2 338

2 413

Власний капітал

85 959

81 674

Статутний капітал

72 100

72 100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

173 906

64 491

Чистий прибуток (збиток)

36

26

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 775 697

1 693 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

378

240

Наглядоварада ПрАТ "УФГ"
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine