Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління Татуріна Олена Анатоліївна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2015

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Українська

фінансова група"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 14285934

4. Місцезнаходження Саксаганського, 77, м.Київ, Голосіївський, 01033,

Україна

5. Міжміський код, телефон та факс (44)278 64 81, (44)278 64 81

6. Електронна поштова адреса ostalena@ufg.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2016

(дата)

2. Річна інформація 79 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

опублікована у

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&nam в мережі

розміщена на сторінці e=AStatic&file=index&sid=286 Інтернет 29.04.2016

(дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X

часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала X

протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів

та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

2015 р. © SMA 14285934


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X

обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва)

33. Примітки: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб". Приватне акціонерне

товариство "Українська фінансова група"(далі - Емітент, ПрАТ "УФГ", Товариство) не має часток (акцій) в

юридичній особі, створеній протягом звітного року, активи у якості внеску до статутного капіталу

юридичної особи, створеної протягом звітного року, не надавались, права стосовно управління створеною

юридичною особою у емітента відсутні.

"Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)". В Товаристві,

відповідно до Статуту, посада корпоративного секретаря відсутня. Корпоративний секретар не обирався.

"Інформація про рейтингове агентство". Емітент послугами рейтингового агентства у звітному періоді не

користувалось.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)":

Згідно Установчого договору про створення Республіканського акціонерного товариства «Українська

біржа» від 16 березня 1991 року, Угоди "про зміни і доповнення до установчого договору від 16 березня

1991 року по створенню акціонерного товариства "Українська фінансова група" від 02 квітня 1992 року та

Угоди "про внесення змін і доповнень до установчого договору від 16 березня 1991 року, із змінами і

доповненнями, внесеними угодою від 02 квітня 1992 року" від 15 жовтня 1992 року, засновниками

Товариства є: Асоціація «АВЕРС» Україна, м. Київ, вул. Чекістів, 6; ТОВ «Почайна» Україна, м. Київ, вул.

Червоноармійська, 15; МП «Фірма «Кондор» Україна, м. КИЇВ, вул. Героїв Трипілля, 6, літ. «А»; Фірма

«Альтек Консалтінг ГМБх» Німеччина; Фірма К. Д. В. «Трейдінг - Хендель ГМБх» Австрія, м. Відень;

Українсько - Ірландське підприємство «Діловий мир» Україна, м. Ужгород, вул. Волошина, 52; ТОВ

«Новость» АР Крим, м. Алупка, вул. Асаулюка, 14; Фірма IMC США, м. Новий Орлеан. Визначити якими

частками засновники володіли в статутному капіталі Товариства не є можливим в силу об’єктивних

причин:

А) На момент випуску акцій Товариства у 1992 році, акція Товариства на пред’явника мала визначену

подвійну номінальну вартість 5 000 карбованців, що на той час відповідало еквіваленту 20 доларів США по

курсу Національного банку України. Курс долара США по відношенню до карбованця змінювався, а тому

частки засновників у статутному капіталі Товариства не можна визначити ні у карбованцях, ні у доларах

США, ні у гривнях;

Б) Відповідно до вимог Інструкції «Про переоцінку цінних паперів», затвердженої Наказом Міністерства

фінансів України від 28 серпня 1996 року № 177 та положень Постанови Кабінету міністрів України «Про

переоцінку товарів (робіт, послуг) та механізм контролю за переглядом цін та формуванням вартісних

показників в умовах грошової реформи» від 26 серпня 1996 р. № 1002, Товариство було зобов’язане

привести емітовані акції у відповідність до вимог чинного законодавства України, у результаті чого,

номінальна вартість акцій Товариства в 5 000,00 карбованців стала дорівнювати 0,05 гривень;

В) Станом на дату складання звіту Товариство має зареєстрований випуск акцій, що підтверджений

Свідоцтвом 02/1/2014 від 14.01.2014 року, розмір часток засновників у статутному капіталі Товариства

змінювався з кожним наступним випуском, який анулював попередні випуски; 2015 р. © SMA 14285934

Г) В чинній редакції Статуту Товариства інформації про Засновників немає. Товариство, станом на звітну 2015 р. 14285934

дату (31 грудня 2014 року) у даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства не має інформації

про наявність акцій Товариства у власності вказаних засновників. З вказаних причин розмір часток

засновників у статутному капіталі Товариства не може бути визначений Товариством.

"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" Емітентом складена згідно

облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2015 року.

"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента". У зв'язку із тим, що станом

на 31.12.2015 року юридичні особи не володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація щодо

юридичних осіб – власників 10% і більше акцій емітента не розкривається.

У розділі "Відомості про цінні папери емітента" не подається інформація про підрозділи:

"Інформація про облігації емітента". Емітент облігації не випускав.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ". Емітент інші цінні папери не випускав.

"Інформація про похідні цінні папери емітента". Емітент похідні цінні папери не випускав.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду". Емітент не здійснював викуп власних

цінних паперів протягом звітного періоду.

""Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції". Інформація не подається, так

як Товариство не веде діяльності в переробній, добувній промисловості, а також не займається

виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної

діяльності.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції". Інформація не подається, так як Товариство не веде

діяльності в переробній, добувній промисловості, а також не займається виробництвом та розподіленням


електроенергії, газу та води, відповідно і витрати Емітента по цим видам діяльності відсутні.які включено до складу іпотечного покриття

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не складається, оскiльки Товариство

боргові цiннi папери не випускало.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,що виникла протягом звітного

періоду". Іпотечних цінних паперів не має. "Інформація про випуски іпотечних облігацій та іпотечні цінні

папери не надається, так як Товариство іпотечні цінні папери не випускало.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не складається, оскiльки Емітент випуск iпотечних облiгацiй

не здiйснював.

"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про

випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не складається, оскiльки

товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювло.

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що

володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не

складається, оскiльки Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" визначені в розділі "Текст аудиторського висновку (звіту).

"Річна фінансова звітність" не заповнюється, оскільки Емітентом річна фінансова звітність складена

відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" відсутній у складі річної інформації, так як Товариство випуск цільових

облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не здійснювало.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 120 0000000545

юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 16.11.1992

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 72100000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 0

що передано до статутного капіталу державного

(національного) акціонерного товариства та/або

холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 240

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Інші види грошового посередництва 64.19

[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 64.99

н. в. і. у.

[2010]Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.12

10. Органи управління підприємства:

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який Публічне акціонерне товариство "Державний

обслуговує емітента за поточним рахунком у ощадний банк України"

національній валюті

2) МФО банку 300465

3) поточний рахунок 26507301976

4) найменування банку (філії, відділення банку), який Публічне акціонерне товариство "Державний

обслуговує емітента за поточним рахунком у ощадний банк України"

іноземній валюті

5) МФО банку 300465

6) поточний рахунок 26507301976

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що видав Дата

(дозволу) закінчення

дії ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання фінансових ФК №1 10.02.2004 Державна комісія з регулювання

кредитів за рахунок власних ринків фінансових послуг України.

коштів;надання порук

(поручительств);фінансовий

лізинг;надання

гарантій;факторинг; надання

позик.

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):

В зв'язку з визначенням типу акціонерного товариства, 08 лютого 2011 року отримано (з повним

найменуванням Товариства та визначеним типом Товариства) переоформлене Свідоцтво про реєстрацію

фінансової установи ПрАТ "УФГ" №1серія ФК без терміну дії Свідоцтва із додатком до нього. В зв'язку зі

зміною місця знаходження, 16 січня 2012 року переоформлено Свідоцтво №1серія ФК із додатком до

нього.

Термін дії Сівдоцтва №1 серії ФК із додатков до нього - безстроково.

Здійснення переказу коштів №614863 серія 08.08.2012 Національна комісія, що здійснює 28.10.2017

АВ державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):

В 2013 році у звязку зі зміною державного органу, що здійснює державне регулювання з діяльності з

переказу коштів, Товариство у встановлені законодавством строки подало клопотання до Національного

Банку України щодо отримання Ліцензії на здійснення переказу коштів. У 2015 році клопотання до

Національного Банку України щодо отримання Ліцензії на здійснення переказу коштів ще знаходиться на

розгляді Національного банку України

Здійснення валютних операцій №123 24.10.2013 Національний банк України 30.12.2015

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: на заміну цій ліцензії 30.12.2015 року

Національним банком України було видано нову генеральну ліцензію на здійснення валютниїх операцій.

Генеральна ліцензія на право здійснення операцій, зазначених у пунктах 3 та 8 (діяльність з обміну валют, в

частині проведення операцій з купівлі у фізичної особи за гривні залишку суми в іноземній валюті, якщо він

менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, та переказ коштів) частини

першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових

послуг", якщо вони є валютними опреаціями. Була видана - безстроково. У зв'язку із отриманням нової

генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій 30.12.2015 року дана ліцензія була відкликана

Національним банком України.

Здійснення валютних операцій 179 30.12.2015 Національний банк України 28.12.2018

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії

генеральної ліцензії органами управління Товариства планується звернення до Національного банку

Укравїни для отримання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №179 від 30.12.2015 року надана на право здійснення

операцій, зазначених у п.3 та8 (діяльність з обміну валют та переказ коштів) частини першої статті 4

Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фівнансових послуг", якщо вони є

валютними операціями.

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру

часток, паїв)

Найменування юридичної особи Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

засновника та/або учасника ЄДРПОУ (часток, паїв), які

засновника належать

засновнику та/або

та/або учаснику (від

учасника загальної кількості)

Асоціація "АВЕРС" 05401531 вулиця Чекістів,6, м. Київ, м.Київ, 00000 0,00000000000

ТОВ "Почайна" 16467556 Червоноармійська,15, м.Київ, 00000 0,00000000000

МП "Фірма"Кондор" 16282785 Героїв Трипілля ,6, літ."А", д/н, 00000 0,00000000000

Фірма "Альтек Консалтінг ГМБХ" д/н д/н, д/н, д/н, Німеччина 0,00000000000

Фірма К.Д.В.Трейдінг-Хендель д/н д/н, Відень, д/н, Австрія 0,00000000000

ГМБХ

Українсько-ірландське підприємство 14296665 Волошина,52, м.Ужгород, Закарпатська 0,00000000000

"Діловий мир" область, д/н

ТОВ "Новость" 20698759 Асаулюка,14, м.Алупка, Автономна 0,00000000000

Республiка Крим, д/н

Фірма FIMC д/н д/н, Новий Орлеан, д/н, США 0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який Відсоток акцій

фізичної особи видав паспорт (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

Акції прості на пред'явника д/н, д/н, д/н 0,00000000000

Усього: 0,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Татуріна Олена Анатоліївна

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, ТТ, 048685, 09.04.2011, Святошинське РУ ГУ МВС України в м.

номер, дата видачі, орган, який Києві

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1966

5) освіта** Вища. Національна академія управління, "Фінанси та кредит",

економіст

6) стаж роботи (років)** 27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: З 27.09.2004р. Президент АТ "УФГ". З

10.01.2011 року на посаді Голови Правління Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, 10.01.2011 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ

"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства" та визначенням типу акціонерного

товариства та повного найменування товариства, як Приватне акціонерне товариство "Українська

фінансова група". З 10.01.2011 року на посаді Голови Правління Товариства згідно наказу №1-к від

10.01.2011року та Протоколу Наглядової Ради №2 від 10.01.2011р.Наглядовою радою ПрАТ "УФГ"

05.12.2012 (Протокол №14 від 05.12.2012) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління

Товариства Татуріної О.А. Замість звільненої особи Головою Правління Товариства 05.12.2012 нікого не

призначено. Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 06.12.2012 (Протокол №15 від 06.12.2012) прийнято рішення

обрати на посаду Голови Правління Татуріну Олену Анатоліївну. Призначення посадової особи виконано у

зв'язку із необхідністю обрання керівника ПрАТ "УФГ" після звільнення 05.12.2012 Голови Правління

Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від 31.12.2013

року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від

24.12.2015 року (Протокол №9 від 24.12.2015 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2017

року.Загальний стаж роботи – 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх

п’яти років: з 2011 року працює на посаді Голови Правління ПрАТ "УФГ" "УФГ". Оплата праці

здійснювалась відповідно до штатного розпису, в натуральній формі не виплачувалась. Повноваження та

обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Самойленко Тамара Василівна

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, СН, 989948, 24.11.1998, Дніпровське РУГУ МВС України

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1953

5) освіта** Вища. Київський інститут народного господарства,

"Бухгалтерський облік в промисловості", економіст

6) стаж роботи (років)** 44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" з 1999р.- до 10.01.2011 на

посаді Віце-Президента/члена Правління АТ "УФГ". З 10.01.2011 року на посаді заступника Голови

Правління Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, 10.01.2011 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ

"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства" та визначенням типу акціонерного

товариства та повного найменування товариства, як Приватне акціонерне товариство "Українська

фінансова група". Згідно наказу №3-к від 10.01.2011р. та протоколу Наглядової ради Товариства №2 від

10.01.2011 р. на посаді заступника Голови Правління Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ"

від 31.12.2013 року (Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015

року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 24.12.2015 року (Протокол №9 від 24.12.2015 року)

повноваження продовжено на термін до 31.12.2017 року. Загальний стаж роботи – 44 роки. Перелік

попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Правління АТ "УФГ". Оплата

праці здійснювалась відповідно до штатного розпису Товариства, в натуральній формі винагорода не

виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про

Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не

володіє інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Кармазін Олександр Володимирович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, МН, 584189, 15.08.1997, МВМ Дзержинського РВХМУУМВС

номер, дата видачі, орган, який України в Харківській області

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1952

5) освіта** Вища. Харківський інститут радіоелектроніки, "АСУ", інженер-

електрик

6) стаж роботи (років)** 45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" - з 1994р., Директор Філії . З

10.01.2011 року на посаді Члена Правління Товариства за суміщенням посад.

8) дата набуття повноважень та термін, 10.01.2011 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ

"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства" та визначенням типу акціонерного

товариства та повного найменування товариства, як Приватне акціонерне товариство "Українська

фінансова група". Згідно наказу №3-к від 10.01.2011р. та протоколу Наглядової ради Товариства №2 від

10.01.2011 р. на посаді директора філії,члена Правління Товариства в порядку суміщення посад. Рішенням

Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження

продовжено на термін до 31.12.2015 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 24.12.2015 року

(Протокол №9 від 24.12.2015 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2017 року. Загальний

стаж роботи – 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:

Директор Філії АТ "УФГ", Член Правління Товариства за суміщенням посад. Оплата праці здійснювалась

відповідно до штатного розпису Товариства, в натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління

Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не володіє

інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах.

1) посада Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Кончаківська Алла Миколаївна

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, МЕ, 127122, 23.07.2002, Святошинське РУГУ МВС України в

номер, дата видачі, орган, який м.Києві

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1949

5) освіта** Вища. Київський інститут народного господарства, економіст

6) стаж роботи (років)** 48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: МПФ ТОВ "Семпал" - Головний

8) дата набуття повноважень та термін, 11.01.2015 10.01.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

загальні збори акціонерів Товариства (протокол №28 від 22.12.2010 року) було переобрано ревізора

(повноваження з 01.2011 р. по 01.2013р.), який очолював ревізійну комісію Товариства. Позачерговими

загальними зборами Акціонерів товариства 19.12.2012 року (Протокол №32 від 19.12.2012) прийнято

рішення обрати Ревізором Товариства, яка набуває повноважень з 11 січня 2013 року по 10 січня 2015 року

(включно). Позачерговими загальними зборами Акціонерів товариства 12.11.2014 року (Протокол №43 від

12.11.2014) прийнято рішення обрати діючого Ревізора Товариства на новий строк: з 11 січня 2015 року,

тобто наступний день після закінчення повноважень Ревізора ПрАТ «УФГ», призначеного рішенням

позачергових загальних зборів Акціонерів ПрАТ «УФГ» від 19 грудня 2012 року, і по 10 січня 2017 року.

Загальний стаж роботи – 48 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: МПФ ТОВ "Семпал" - Головний бухгалтер. Винагорода не встановлювалась та не виплачувалась в

тому числі в натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та

Положенням про Ревізора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Товариство не володіє інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах.

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Бабич Валерій Георгійович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, СН, 696723, 09.04.1998, Старокиївське РУГУ МВС України в м

номер, дата видачі, орган, який Києві

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1953

5) освіта** Вища. Київський торгово-економічний інститут, економіка торгівлі.

6) стаж роботи (років)** 44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова ради директорів Корпорації

"Українська фінансова група". З 10 січня 2011 року обраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ

"УФГ".

8) дата набуття повноважень та термін, 12.08.2013 3 (три) роки

на який обрано (призначено)

9) опис: Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол №28 від 22.12.2010 р.) переобрано

Головою Наглядової ради на строк з 01.2011 р. до 01.2014 р.) згідно наказу №2-к від 10.01.2011 року

призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства. 10.07.2013 року звільнено з посади Голови

Наглядової ради ПрАТ "УФГ" за власним бажанням. Відповідно до рішення Позачергових загальних

зборів від 12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ

"УФГ". Загальний стаж роботи – 44 роки, в тому числі за цивільно-правовим договором (а також на

громадських засадах). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова

Ради директорів Корпорації "Українська фінансова група", Голова Наглядової ради Товариства. Оплата

праці Голови Наглядової ради здійснювалась згідно штатного розпису. В натуральній формі не

виплачувалась. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 року було

затверджено оновлені умови договору Товариства з Головою Наглядової ради та визначено безоплатність

такого договору. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про

Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Товариство

не володіє інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах, крім зазначених.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Мельник Юрій Борисович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, СО, 829203, 18.12.2001, Дарницьке РУГУ МВС України

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1961

5) освіта** Вища.Київський державний університет,"Прикладна

математика",Математик. Вища. Державний інститут підготовки

кадрів, "Облік і аудит", економіст.

6) стаж роботи (років)** 34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" - заступник головного

бухгалтера. З 10.01.2011 року на посаді Члена Правління Товариства за суміщенням посад.

8) дата набуття повноважень та термін, 13.07.2007 безстроково

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб в 2013 році не відбулись. Винагорода за виконання

обов'язків головного бухгалтера виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису

Товариства, в натуральній формі не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

трудовим Договором, посадовою інструкцією, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність". Загальний стаж роботи – 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом

останніх п’яти років: Головний бухгалтер Товариства з 2007 року. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини не має. Товариство не володіє інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Дорошенко Юрій Миколайович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, СН, 375272, 27.12.1996, Московське РУ ГУ МВС України в

номер, дата видачі, орган, який м.Києві

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1968

5) освіта** Вища.Запорізький індустріальний інститут,інженер. Вищий

навчальний заклад (Інститут економіки і права),банківська справа

6) стаж роботи (років)** 27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Перший заступник Голови Правління

КБ "УФГ"-ТОВ. Перший віце-президент АТ "УФГ". З 10.01.2011 року призначено на посаду заступника

Голови Правління Товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, 10.01.2011 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись в 2011 році в зв'язку з приведенням

діяльності ВАТ "УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства" та визначенням типу

акціонерного товариства та повного найменування товариства, як Приватне акціонерне товариство

"Українська фінансова група". Згідно протоколу Наглядової ради Товариства №2 від 10.01.2011 р. та

наказу №3-к від 10.01.2011р. на посаді заступника Голови Правління Товариства. Рішенням Наглядової

ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження продовжено на

термін до 31.12.2015 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 24.12.2015 року (Протокол №9 від

24.12.2015 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2017 року. Загальний стаж роботи – 27

років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Перший заступник

Голови Правління КБ "УФГ"-ТОВ, Перший віце-президент АТ "УФГ". Оплата праці здійснювалась

відповідно до штатного розпису Товариства, в натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління

Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не володіє

інформацією про посади цієї особи на інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Мельник Юрій Борисович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, СО, 829203, 18.12.2001, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м.Києві

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1961

5) освіта** Вища.Київський державний університет "Прикладна математика",

Математик. Вища. Державний інститут підготовки кадрів "Облік і

аудит", Економіст

6) стаж роботи (років)** 34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ"- заступник головного

бухгалтера, з 2007 року - головний бухгалтер ПрАТ "УФГ"

8) дата набуття повноважень та термін, 10.01.2011 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись в 2011 році в зв'язку з приведенням

діяльності ВАТ "УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства" та визначенням типу

акціонерного товариства та повного найменування товариства, як Приватне акціонерне товариство

"Українська фінансова група". Згідно протоколу Наглядової ради Товариства №2 від 10.01.2011 р. та

наказу №3-к від 10.01.2011р. на посаді головного бухгалтера Товариства, Члена Правління Товариства за

строковим трудовим договором на час виконання обов"язків члена Правління ПрАТ "УФГ" в порядку

суміщення посад. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від

31.12.2013 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ

"УФГ" від 24.12.2015 року (Протокол №9 від 24.12.2015 року) повноваження продовжено на термін до

31.12.2017 року. Загальний стаж роботи – 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом

останніх п’яти років: Головний бухгалтер Товариства. Оплата праці здійснювалась відповідно до

штатного розпису Товариства, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Повноваження та

обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не володіє інформацією про посади цієї

особи на інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Бабич Георгій Валерійович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1978

5) освіта** Вища. Київський державний торгово-економічний

університет."Облік і аудит", економіст.

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "УТСК",перший заступник

Голови Правління, радник Голови Правління ПрАТ "УФГ" за сумісництвом.

8) дата набуття повноважень та термін, 14.09.2012 31.12.2017

на який обрано (призначено)

9) опис: Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" Протокол №9 від 14.09.2012

року. Призначення посадової особи виконано у зв'язку зі збільшенням кількісного складу Правління ПрАТ

"УФГ" за рішенням Наглядової Ради ПрАТ "УФГ" (Протокол №9 від 14.09.2012 року). Посадова особа

Бабич Георгій Валерійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду

заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року

(Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015 року. Рішенням

Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 24.12.2015 року (Протокол №9 від 24.12.2015 року) повноваження

продовжено на термін до 31.12.2017 року. Оплата праці здійснювалась відповідно до штатного розпису, в

натуральній формі не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та

Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова

особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: Перший заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ "УТСК".

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Зубковський Володимир Олексійович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н, д/н, д/н

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1952

5) освіта** Київський автодорожній інститут, інженер-економіст

6) стаж роботи (років)** 46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Український фондовий дім",

Генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, 12.08.2013 3 (три) роки

на який обрано (призначено)

9) опис: На підставі рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" 17.04.2013 року (Протокол №35

від 17.04.2013 року) призначено на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ" Зубковського Володимира Олексійовича

1) посада член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Шуляренко Микола Петрович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н, д/н, д/н

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1947

5) освіта** Київська вища школа міліції, юрист

6) стаж роботи (років)** 46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: пенсіонер

8) дата набуття повноважень та термін, 12.08.2013 3(три) роки

на який обрано (призначено)

9) опис: На підставі рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" 17.04.2013 року (Протокол №35

від 17.04.2013 року) призначено на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ" Шуляренко Миколу

Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Призначення здійснено у зв'язку із

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів

ПрАТ "УФГ" від 17.04.2013 року (Протокол №35 від 17.04.2013 року). На підставі рішення Позачергових

загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" від 12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013 року)

повноваження посадової особи припинено у зв’язку з припиненням повноважень складу Наглядової ради,

обраного 17.04.2013 року. На підставі рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" від

12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013 року) посадову особу обрано на посаду члена Наглядової

ради, у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ "УФГ". Загальний стаж роботи (років) –

46 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: не займала, пенсіонер.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізична особа Вітрук Микола Анатолійович

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н, д/н, д/н

номер, дата видачі, орган, який

видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1979

5) освіта** ТОВ "Академія адвокатури України", Правознавство, юрист

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "УФГ", на посаді директора

Департаменту правового забезпечення

8) дата набуття повноважень та термін, 01.02.2015 до 31.12.2017 року

на який обрано (призначено)

9) опис: Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" (Протокол №1 від 29.01.2015

року. Призначення посадової особи виконано у зв'язку зі збільшенням кількісного складу Правління ПрАТ

"УФГ" за рішенням Наглядової Ради ПрАТ "УФГ" (Протокол №1 від 29.01.2015 року). Посадова особа

Вітрук Микола Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду

заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 24.12.2015 року

(Протокол №9 від 24.12.2015 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2017 року. Оплата праці

здійснювалась відповідно до штатного розпису, в натуральній формі не виплачувалась. Повноваження та

обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти

років: заступник начальника юридичного відділу АТ "УФГ", начальник юридичного відділу ПрАТ "УФГ",

директор департаменту правового забезпечення ПрАТ "УФГ".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної (серія, номер, дата видачі, орган, акцій (шт.) кількості акцій прості іменні прості на привілейо- привілейо-

особи або повне який видав)* або код за ЄДРПОУ (у відсотках) пред'явника вані іменні вані на

найменування юридичної особи пред'явника

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова Наглядової ради фізична особа СН, 696723, 09.04.1998, Старокиївське 1692214 93,88150000000

1692214 0 0 0

Бабич Валерій РУГУ МВС України в м Києві

Георгійович

д/н фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Вітрук Микола

Анатолійович

Член Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Бабич Георгій

Валерійович

Головний бухгалтер фізична особа СО, 829203, 18.12.2001, Дарницьке РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0

Мельник Юрій ГУ МВС України в м.Києві

Борисович

Член Правління фізична особа СО, 829203, 18.12.2001, Дарницьке РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0

Мельник Юрій ГУ МВС України в м.Києві

Борисович

Член Правління фізична особа СН, 375272, 27.12.1996, Московське РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0

Дорошенко Юрій ГУ МВС України в м.Києві

Миколайович

Ревізор акціонерного фізична особа МЕ, 127122, 23.07.2002, Святошинське 0 0,00000000000 0 0 0 0

товариства Кончаківська Алла РУГУ МВС України в м.Києві

Миколаївна

Член Правління фізична особа МН, 584189, 15.08.1997, МВМ 0 0,00000000000 0 0 0 0

Кармазін Олександр Дзержинського РВХМУУМВС

Володимирович України в Харківській області

член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Шуляренко Микола

Петрович

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Зубковський Володимир

Олексійович

Член Правління фізична особа СН, 989948, 24.11.1998, Дніпровське 0 0,00000000000 0 0 0 0

Самойленко Тамара РУГУ МВС України

Василівна

Голова Правління фізична особа ТТ, 048685, 09.04.2011, Святошинське 0 0,00000000000 0 0 0 0

Татуріна Олена РУ ГУ МВС України в м. Києві

Анатоліївна

Усього: 1692214 93,8815 0000000 1692214 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Кількість Від Кількість за видами акцій

особи ЄДРПОУ акцій (шт.) загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-

кількості пред'явника вані іменні вані на

акцій (%) пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування Кількість Від Кількість за видами акцій

фізичної особи органу, який видав паспорт акцій (шт.) загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-

кількості пред'явника вані іменні вані на

акцій (%) пред'явника

Бабич Валерій Георгійович д/н, д/н, д/н

1692214 93,8815 1692214 0

0 0

Усього: 1692214 93,8815 1692214 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 15.04.2015

Кворум зборів, % 99,9240625

Опис: 1.Про робочі органи Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ": обрання Голови та секретаря

Загальних зборів, обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Про звіт Правління Товариства.

3.Про звіт Наглядової ради Товариства.

4.Про затвердження висновків (Звіту) Ревізора Товариства.

5.Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7.Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

8.Про ліквідацію філій Товариства.

9.Про попереднє схвалення значних правочинів.

10.Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

члени Правління ПрАТ "УФГ", члени Наглядової ради ПрАТ "УФГ" "УФГ".

Особа, що ініціювала проведення РІЧНИХ загальних зборів: Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

Зусіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.

Загальні збори відбулись.

При визначені кворуму не враховувались викуплені Товариством акції.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що

передував звітному

за простими за привілейова- за простими за привілейова-

акціями ними акціями акціями ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0

Дата складення переліку осіб, які мають 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:

Загальними зборами акціонерів Товариства 15.04.2015 року (Протокол №44) відповідно до ч.1 ст.31 Закону

України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди у 2015

році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2016 року (Протокол №45) відповідно до ч.1 ст.31 Закону

України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди у 2016

році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році .

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: Враховуючи рішення Загальних

зборів не нараховувати і не виплачувати дивіденди за 2014 та 2015 роки, органами управління Товариства

не встановлювались дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за звітний

період.

Дата початку виплати дивідендів: Органами управління не встановлювались дати початку виплати

дивідендів.

Розмір виплати дивідендів: Органами управління не встановлювався розмір виплати дивідендів.

Строк виплати дивідендів:Дата закінчення виплати дивідендів по простих іменних акціях не

встановлювалась оскільки виплата їх відбувається по реєстру акціонерів, який не складався у зв'язку з

відсутністю рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2014 та 2015 роки.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

або прізвище, ім'я та по батькові "БІнА"

фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23285643

Місцезнаходження вулиця Ахматової, будинок 13, кв.12, місто Київ, Дарницький, 02068,

Україна

Номер ліцензії або іншого документа 09060

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001

документа

Міжміський код та телефон (44)289-63-19

Факс (44)289-63-19

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: Національною комісією, що здійсню державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на

підставі рішення від 24.10.2013 року за №3797 про включення аудиторської фірми до реєстру аудиторських

фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

видане свідоцтво №0082 (номер бланку 000844).

Аудиторською фірмою надавались послуги з проведення зовнішнього аудиту Товариства.

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий Альянс"

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 19411125

Місцезнаходження вулиця Глибочицька, 33-37, м. Київ, Подільський, 04050

Номер ліцензії або іншого документа №569323 серії АВ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 20.01.2011

документа

Міжміський код та телефон (44)254-63-00

Факс (44)254-63-50

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснювалось обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження пр-т Повітрофлотський, буд.25, місто Київ, 03049, Україна

Номер ліцензії або іншого документа №520914 серії АВ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 13.03.2007

документа

Міжміський код та телефон (44)492-18-18

Факс (44)492-18-12

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснення добровільного страхування нерухомого майна. В тому числі Страховик надає страхові

послуги емітенту на підставі лціензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових

послуг: АВ №520915 від 13.03.2007 року (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ); АВ

№520913 від 13.03.2007 року (страхування відповідальності перед третіми особами)

Повне найменування юридичної особи Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія

або прізвище, ім'я та по батькові "КРАЩА"

фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 37813376

Місцезнаходження вулиця Суворова, 4, м.Київ, Печерський, 01010

Номер ліцензії або іншого документа № 198502 серії АЕ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ліцензію або інший документ ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 17.01.2013

документа

Міжміський код та телефон (44)223-17-85

Факс -

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснення добровільного страхування фінансових ризиків.

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АКВ

або прізвище, ім'я та по батькові ГАРАНТ"

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 22887185

Місцезнаходження Пропект Перемоги, 67, місто Київ, 03062, Україна

Номер ліцензії або іншого документа №584913 серії АВ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 22.03.2007

документа

Міжміський код та телефон (44)454-75-30

Факс (44) 454-75-32

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснення добровільного страхування фінансових ризиків.

Повне найменування юридичної особи Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія

або прізвище, ім'я та по батькові "Арго"

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 39175122

Місцезнаходження Перображенська, 39/8, місто Київ, 03110, Україна

Номер ліцензії або іншого документа №293802 серії АЕ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ліцензію або інший документ ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 27.05.2014

документа

Міжміський код та телефон (44)270-86-44

Факс (44)270-86-44

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснення добровільного страхування фінансових ризиків.

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товаристов "Страхова компанія "Глєбов і

або прізвище, ім'я та по батькові партнери"

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 31565863

Місцезнаходження Червоноармійська, 49, місто Київ, 03150, Україна

Номер ліцензії або іншого документа №614859 серії АВ

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ліцензію або інший документ ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 09.07.2015

документа

Міжміський код та телефон (44) 223-31-27

Факс -

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Здійснення добровільного страхування фінансових ризиків.

Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 34663389

Місцезнаходження вулиця Нижній Вал, 17/8, місто Київ, 04071, Україна

Номер ліцензії або іншого документа діє без ліцензії

на цей вид діяльності

Назва державного органу, що видав д/н

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 01.01.1900

документа

Міжміський код та телефон (44)591-04-00

Факс (44)482-52-14

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Здійснення обслуговування операцій ПрАТ "УФГ" щодо випущених ним акцій.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2092 від 01.10.2013 року,

ПАТ "Національний депозитарій України" надано статус Центрального депозитарію, - у зв"язку із чим діє без ліцензії.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод-ний Тип цінного Форма існування

Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ідентифі- папера та форма вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про каційний номер випуску вартість (грн) ному

реєстрацію капіталі

випуску (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.01.2014 №02/1/2014 Національна комісія з цінних паперів UA4000099634 UA4000099634

Акція проста Бездокументарні 40,00 1802500 72100000,00 100

та фондового ринку бездокументарна іменні

іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Договори купівлі продажу акцій у 2015 році не укладались

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факти лістингу/делістингу відсутні

Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась

Спосіб розміщення: Випуск зареєстровано у звязку зі зменшенням Статутного капіталу ПрАТ "УФГ". Власниками акцій є акціонери власники акцій попереднього випуску.

Дострокове погашення: не здійснювалось.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ПрАТ "Українська фiнансова група" (ПрАТ "УФГ") одна з найвідоміших вітчизняних компаній, заснована

навеснi 1991 року. 25-ий рік поспіль вона успішно працює на вітчизняному ринку фінансових послуг, упевнено

тримаючись на лідерських позиціях у важливих його сегментах. Світовий лідер у сфері міжнародних грошових

переказів американська компанія «WESTERN UNION» постійно відзначає Українську Фінансову Групу як

одного з найуспішніших ділових партнерів у регіоні Європи, Азії та Африки.

ПрАТ "УФГ" реалізує дозвіл Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, ліцензію

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та ліцензію

Національного банку України на надання широкого спектру фінансових послуг на вітчизняному ринку, серед

яких кредити за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг, поручительства, гарантії, здійснення грошових

переказів. Крім того, після отримання 30 грудня 2015 року від Національного банку України нової генеральної

ліцензію на здійснення валютних операцій №179, ПрАТ "УФГ" розпочато діяльність із обміну валют.

Наша компанія один з першовідкривачів і лідерів сфери міжнародних грошових переказів у незалежній

Україні. Вона забезпечує, зокрема, значну частину українського ринку швидкісних грошових переказів через

систему «WESTERN UNION», здійснюючи такі операції в 72 пунктах (станом на 31.12.2015 р.) і співпрацюючи

більш ніж з 30 вітчизняними банками-партнерами, серед яких є системні державні банки такі як АТ

«Ощадбанк» та ПАТ "АБ "Укргазбанк" . Протягом 2015 року у ПрАТ "УФГ" з'явилось 15 нових банків-

партнерів з надання послуг по здійсненню грошових переказів.

ПрАТ "УФГ" першою запросила до України відому американську компанію «WESTERN UNION» визнаного

світового лідера ринку термінових грошових переказів, і в 1993 році відкрила перші в Україні точки надання

послуг з грошових переказів «WESTERN UNION». У міжнародній системі, створеній «WESTERN UNION», діє

понад 500 000 пунктів більше ніж в 200 країнах і територіях, здійснюючи найшвидші та найнадійніші перекази

грошей. Послуги її доступні практично на всій земній кулі. Понад 160 років американська компанія здійснює

грошові перекази і за цей час не зареєстровано жодного випадку пропажі грошей клієнта. Загальна сума

переказів, здійснених за допомогою платіжної системи «WESTERN UNION» в світі в 2015 році склала 150

млрд. дол. США. Перекази виплачуються більше ніж в 130 валютах. В середньому в 2015 році кожну секунду

здійснювалась 31 транзакція. В Україні діапазон послуг клієнтам постійно вдосконалюється Зокрема, перекази

через «WESTERN UNION» можна отримати у доларах, гривнях, євро та російських рублях.

ПрАТ "УФГ" надає відповідні послуги й за допомогою інших міжнародних та внутрішньодержавних платіжних

систем. Наші клієнти мають можливість переказати свої кошти, зокрема, через «MONEYGRAM», «RIA»,

«Глобал Мані», «UNISTREAM», «Welsend». Так, ПрАТ "УФГ" успішно співпрацює з відомим оператором

міжнародної сфери швидкісного переказування грошей «MONEYGRAM». У системі, створеній цією компанією,

діє понад 350 000 пунктів обслуговування в 200 країнах світу. Виплати здійснюються без відкриття банківського

рахунку, готівкою, в доларах США та у євро. При цьому одна з фірмових рис «MONEYGRAM» помірна ціна

за послуги, а кошти доступні до виплати вже через 10 хвилин після відправки переказу.

«UNISTREAM» це потужна міжнародна система грошових переказів, створена в 2001 році. Сьогодні

«UNISTREAM» охоплює до 60% ринку в деяких країнах СНД. Географія переказів більше 100 країн світу,

кількість пунктів — наближується до 330 000, кількість міжнародних партнерів системи – близько 500. Власні

представництва компанії відкриті в Великобританії, Греції, на Кіпрі.

Компанія «RIA» була заснована в 1987 році і в даний час є третім за величиною оператором грошових переказів

у світі. Компанія надає послуги з переказу грошових коштів швидко, надійно і безпечно. «RIA» виконує

перекази в більш ніж 147 країнах і має більше 292 000 агентів по всьому світу.

Внутрішньодержавна платіжна система «Глобал Мані» пропонує зручні дешеві способи оплати за мобільний

зв'язок, Інтернет, комунальні та інші послуги. За введення і виведення грошей з системи найнижчі комісії в

Україні. Сплачувати рахунки можна як використовуючи Інтернет доступ, так і в мережі партнерів.

«Welsend» була створена ПАТ "АБ "Укргазбанк" спільно з технологічним партнером ТОВ «Фінансове сервіс

бюро» в 2013 році. Це міжнародна система грошових переказів для фізичних осіб, яка дозволяє швидко та

надійно переказати гроші в будь-який регіон України, а також між Україною та Грузією. Система «Welsend»

представлена в 742 пунктах обслуговування клієнтів в 183 містах України і Грузії. У системі грошових

переказів Welsend можна відправити перекази в чотирьох валютах: гривня, долар США, Євро і російські рублі

за вигідними тарифами, а ставши постійним клієнтом отримати Карту клієнта та скористатися умовами програми

лояльності.

Таким чином, ПрАТ "УФГ" нині надає один з найширших в Україні комплексів послуг по переказуванню

коштів, забезпечуючи при цьому рівень сервісу, що отримав солідне міжнародне визнання. Високу якість

послуг «Української фінансової групи» постійно відзначають як наші партнери на ринку грошових переказів, так

і незалежні експерти.

Інформація про організаційну структуру емітента

ПрАТ "УФГ" - це фiнансова установа, яка має мережу філій, та утворює унiкальну для України систему, що дає

можливiсть комплексного обслуговування iнвестицiйної дiяльностi: вiд консалтингу та менеджменту проектiв до

проходження їх через банкiвськi, страховi та iншi структури.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) : 205,

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 36,

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб): 8,

Фонд оплати праці: 6 586,4 тис. грн.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам

Товариства: ПрАТ "УФГ" укомплектоване персоналом відповідного кваліфікаційного рівня для забезпечення

високоякісного здійснення його Статутної діяльності. У 2015 році підвищено кваліфікацію 6 працівникам ПрАТ

"УФГ" з них: 5 керівників, 1 робітник.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

зменшення на 1 133,6 тис. грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз"

Кловський узвіз, 9/2, м.Київ,Україна, 01021

Функції Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз” полягають у сприянні стабільному розвитку і

діяльності банківської системи України, захисту прав та законних інтересів членів Кредитно-Банківського

Союзу, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координації їх зусиль для вирішення питань, що стоять

перед кредитно-грошовою системою.

Метою створення "УКБС" була необхідність консолідації, координації, співробітництва між банками Києва та

Київської області, а також взаємодія з органами влади і управління для вирішення спільних задач.

В даний час Асоціація “Український Кредитно-Банківский Союз” об'єднує 92 фінансово-кредитні установи.

Фахівці ПрАТ "УФГ" приймають участь в підготовці проектів нормативно-правових актів НБУ, опрацюванні

законопроектів, проводять їх аналіз на стадії обговорення, входять до складу робочих груп УКБС, в тому числі

із взаємодії з ДПА по питанням удосконалення законодавства, яке регулює оподаткування діяльності надання

фінансових послуг, здійснення банківських операцій небанківськими фінансовими установами. Товариство з

2005 року є членом Асоціації “Український Кредитно-Банківский Союз”.

У період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року Товариство являлось членом Асоціації “Український

Кредитно-Банківский Союз”.

Корпорація "Українська фінансова група"

01021, м.Київ, вул.Грушевського, 34-в

Корпорація створена на принципах спільності інтересів її Учасників з метою підвищення ефективності їх функцій

управління та координації діяльності кожного з її Учасників, використання висококваліфікованого персоналу та

передових технологій і методів менеджменту, здійснення заходів щодо захисту економічних, соціальних,

правових та інших інтересів Учасників Корпорації. Предметом діяльності Корпорації є здійснення стратегічного

планування основних видів діяльності Учасників Корпорації, зокрема управлінської, представницької,

експертно-контрольної, маркетингової, юридичної, фінансової, рекламної, інформаційної та іншої діяльності.

У період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року Товариство приймало участь у роботі Корпорації "УФГ".

Як Учасник Корпорації ПрАТ "УФГ" сприяло досягненню мети та виконанню завдань Корпорації.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами

Товариство здійснює свою діяльність самостійно, відповідно до цілей , встановлених його статутом.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не було.

Опис обраної облікової політики

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики, формується з

дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного

грошового вимірника (гривні).

Облікова політика здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

в Україні", Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Облікова політика

Товариства затверджена та діє на підставі Наказу №206-5 від 15 листопада 2012 року. Ведення бухгалтерського

обліку здійснюється згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Починаючи з 01 січня 2013 року, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №419 від

28.02.2000 року (зі змінами), ПрАТ "УФГ" складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової

звітності.

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких

стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО):

- МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;

- МСБО 2 «Запаси»;

- МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;

- МСБО 12 «Податок на прибуток»;

- МСФЗ 13 «Справедлива вартість»;

- МСБО 16 «Основні засоби»;

- МСБО 18 «Дохід»;

- МСБО 19 «Виплати працівникам»;

- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

- МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»;

- МСБО 33 «Прибуток на акцію»;

- МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;

- МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;

- МСБО 38 «Нематеріальні активи»;

- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Основні положення облікової політики Товариства наступні:

- закриття рахунків класу 7 «Доходи i результати діяльності» i класу 9 «Витрати діяльності» здійснюється

щомісяця, а віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати проводиться в кінці

звітного року;

- критерії визнання активів та зобов’язань, матеріальні i нематеріальні об’єкти відображаються в балансі

підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям: об’єкти

контролюються підприємством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність отримання в

майбутньому економічних вигод від використовування цих об’єктів;

- активи підприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на їх

оприбутковування. Вважається, що всі зобов’язання підприємства достовірно оцінені на підставі первинних

бухгалтерських документів i за всіма зобов’язаннями підприємства існує вірогідність зменшення економічних

вигод в майбутньому;

- обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої

амортизації. Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення.

Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що

були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як

різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття, відображаються у

складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах).

На протязі звітного року облікова політика Товариства не змінювалась.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" має право надавати види фінансових послуг:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

здійснення переказу коштів;

діяльність з обміну валют;

надання порук (поручительств);

фінансовий лізинг;

надання гарантій;

факторинг;

надання позик.

Основним видом фінансових послуг, що надає ПрАТ "УФГ", за рахунок яких було отримано більше 10

відсотків доходу за звітний 2015 рік є здійснення переказу коштів. Перспективністю надання послуг зі

здійснення переказу коштів є постійне зростання попиту на послуги грошових переказів, у тому числі

транскордонних, через загальносвітові тенденції глобалізації ринку праці та поглиблення міграційних процесів, в

тому числі міграцію трудових ресурсів до країн близького та далекого зарубіжжя.

ПрАТ "УФГ" надає послуги зі здійснення переказу коштів на ринку фінансових послуг України, клієнтами на

якому є фізичні особи.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

2011р.: придбано активів на суму 262,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 0,0 тис.грн., "Машини і обладнання"

72,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 1,0 тис.грн., "Інструменти,прилади,інвентар (меблі)" 61,0 тис.грн.,"Інші

основні засоби" 75,0 тис.грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 51,0 тис.грн., "Інші необоротні

матеріальні активи" 2,0 тис. грн.. Вибуло активів на суму 737,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди" 336,0 тис.грн.,

"Машини і обладнання" 117,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 199,0 тис.грн., "Інструменти, прилади,

інвентар(меблі) 36,0 тис. грн.,"Інші основні засоби" 15,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 27,0

тис.грн., "Інші необоротні матеріальні активи" 7,0 тис. грн..

2012р.: придбано активів на суму 692,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 366,0 тис.грн., "Машини і

обладнання" 35,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 0,0 тис.грн., "Інструменти,прилади,інвентар (меблі)" 25,0

тис.грн.,"Інші основні засоби" 143,0 тис.грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 123,0 тис.грн., "Інші

необоротні матеріальні активи" 0,0 тис. грн.. Вибуло активів на суму 507,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди"

87,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 119,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 53,0 тис.грн., "Інструменти, прилади,

інвентар(меблі) 208,0 тис. грн.,"Інші основні засоби" 16,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи"

14,0 тис.грн., "Інші необоротні матеріальні активи" 10,0 тис. грн..

2013р.: придбано активів на суму 246,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 111,0 тис.грн., "Машини і

обладнання" 68,0 тис.грн., "Інші основні засоби" 25,0 тис.грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 42,0

тис.грн. Вибуло активів на суму 336,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди" 64,0 тис.грн., "Машини і обладнання"

35,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 47,0 тис.грн., "Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 80,0 тис. грн.,"Інші

основні засоби" 40,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 40,0 тис.грн., "Інші необоротні

матеріальні активи" 30,0 тис. грн..

2014р.: придбано активів на суму 85,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 0,0 тис.грн., "Машини і обладнання"

27,0 тис.грн., "Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" 9,0 тис. грн., "Інші основні засоби" 34,0 тис.грн.,

"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 15,0 тис.грн. Вибуло активів на суму 273,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та

споруди" 61,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 30,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 0,0 тис.грн., "Інструменти,

прилади, інвентар(меблі) 113,0 тис. грн.,"Інші основні засоби" 41,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні

активи" 22,0 тис.грн., "Інші необоротні матеріальні активи" 6,0 тис. грн.

2015р.: придбано активів на суму 897,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 89,0 тис.грн., "Машини і

обладнання" 81,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 403,0 тис.грн.,"Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" 231,0

тис. грн., "Інші основні засоби" 44,0 тис.грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 49,0 тис.грн. Вибуло

активів на суму 409,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди" 78,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 142,0 тис.грн.,

"Транспортні засоби" 29,0 тис.грн., "Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 118,0 тис. грн.,"Інші основні

засоби" 34,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 8,0 тис.грн.

Даних про інші суттєві зміни вартості активів Товариства немає. Значних інвестицій або придбань найближчим

часом Товариство не планує.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,

афілійованими особами

У 2015 році з афілійованими особами ПрАТ "УФГ" укладено правочини:

- 16.02.2015 року на підставі рішення Правління укладено договір позики з ПрАТ "СМАК.", сума позики - 100

тис. грн. Методика ціноутворення, застосована емітентом: відповідно до умов видачі позики, визначених

Положенням про позики у ПрАТ "УФГ";

- У зв’язку із необхідністю додаткового врегулювання відносин за договором оренди приміщення в якому

розміщується офіс ПрАТ "УФГ", 01.02.2015 року з Бабичем Владиславом Валерійовичем укладено додатковий

договір до договору оренди приміщення. Сума правочину з врахуванням змін – 4320,00 грн. Ціна визначена за

домовленістю сторін з врахуванням вимог рішення КМР від 02.10.2013 за №42/9630 "Про визначення

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб";

- У зв’язку із додатковим врегулюванням відносин сторін за договором оренди приміщення в якому

розміщується офіс ПрАТ "УФГ", 31.12.2015 року з Бабичем Владиславом Валерійовичем укладено додатковий

договір до договору оренди приміщення. Сума правочину з врахуванням змін – 250,00 грн./міс. Ціна визначена

за домовленістю сторін з врахуванням вимог рішення КМР від 02.10.2013 за №42/9630 "Про визначення

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

У 2015 році з власником істотної участі Бабичем Валерієм Георгійовичем, який одночасно є Головою

Наглядової ради, укладено правочини:

- У зв'язку із поверненням частини орендованого приміщення за укладеним договором оренди, 27.01.2015

року укладено додатковий договір про зменшення орендованої площі за договором оренди. Сума правочину за

договором з врахуванням змін орендованої площі – 6 072,00 грн./міс;

- У зв'язку із необхідністю розширення площі офісу, в якому розміщується офіс ПрАТ "УФГ", 01.02.2015 року

укладено додатковий договір до діючого договору оренди про збільшення орендованої площі. Сума правочину

за договором з врахуванням змін розміру орендованої площі – 2 144,00 грн./міс.;

- У зв’язку із закінченням строку оренди приміщення в якому знаходиться офіс ПрАТ "УФГ" та необхідністю

його подальшого використання у діяльності Товариства, 08.09.2015 року укладено договір оренди приміщення

для розміщення офісу ПрАТ "УФГ". Сума договору оренди – 2 144,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР від 02.10.2013 за №42/9630 "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб";

- У зв'язку із наміром Товариства вподальшому використовувати знаки для товарів і послуг, 30.11.2015 року з

Бабичем Валерієм Георгійовичем укладено додатковий договір до Ліцензійного договору на право

використання знаків для товарів і послуг. Сума договору – 2 грн. за кожен день використання знаків для товарів

і послуг. Ціна договору визначена за домовленістю сторін договору.

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ", 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення. Сума правочину

за договором з врахуванням змін орендної плати становить 3 535,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ", 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення. Сума правочину

за договором з врахуванням змін орендної плати становить 7 590,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ" 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення. Сума правочину

за договором з врахуванням змін орендної плати становить 2 200,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ" 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення. Сума правочину

за договором з врахуванням змін орендної плати становить 5 790,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ" 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення. Сума правочину

за договором з врахуванням змін орендної плати становить 2 680,00 грн./міс. Ціна визначена за домовленістю

сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення мінімальної вартості

місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

- У зв’язку зі зміною розміру орендної плати за користування приміщенням в якому розташовано офіс ПрАТ

"УФГ" 31.12.2015 року укладено договір про внесення змін до договору оренди приміщення №2/к/14. Сума

правочину за договором №2/к/14 з врахуванням змін орендної плати становить 500,00 грн./міс. Ціна визначена

за домовленістю сторін з врахуванням вимог рішення КМР №420/1285 від 21.04.2015 року "Про визначення

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб".

У 2015 році з членами Правління ПрАТ "УФГ" були укладені наступні правочини:

- Контракт на виконання повноважень Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від

24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з Головою Правління Татуріною О.А. Сума правочину (оплата)

визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ";

- Контракт на виконання повноважень заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ

"УФГ" від 24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з заступником Голови Правління Дорошенком Ю.М.

Сума правочину (оплата) визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

- Контракт на виконання повноважень заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ

"УФГ" від 24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з заступником Голови Правління Самойленко Т.В.

Сума правочину (оплата) визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

- Контракт на виконання повноважень заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ

"УФГ" від 24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з заступником Голови Правління Бабичем Г.В. Сума

правочину (оплата) визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

- Контракт на виконання повноважень заступника Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ

"УФГ" від 24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з заступником Голови Правління Вітруком М.А. Сума

правочину (оплата) визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

- Контракт на виконання повноважень члена Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від

24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з членом Правління Мельником Ю.Б. Сума правочину (оплата)

визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

- Контракт на виконання повноважень члена Правління на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від

24.12.2015 року, укладений 31.12.2015 року з членом Правління Кармазіним О.В. Сума правочину (оплата)

визначається відповідно до штатного розпису ПрАТ "УФГ".

Інформація про основні засоби емітента

За станом на 31 грудня 2015 року Товариство має на балансі основні засоби на суму 4119,00 тис.грн. (первісна

вартість). Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 1573,0 тис.грн. Крім того для

своєї операційної діяльності Товариство використовувало орендовані основні засоби в сумі 753,0 тис.грн. на

кінець звітного періоду. Основні засоби знаходяться за адресою головного офісу та місцем реєстрації

операційних кас. Фінансування придбання,ремонту основних засобів та їх модернізації на протязі року

здійснювалось за рахунок коштів Товариства. Ступінь використання основних засобів становить 100%.

Правочинів відносно основних засобів крім купівлі, продажу та оренди не було. Обмежень на використання

основних засобів не існує. Екологічні питання на використання активів не впливають. На 2016 та 2017рр.

Товариство не планує значних інвестицій на придбання обладнання

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На дiяльнiсть Товариства впливає загальне погiршення економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi,

неможливість надання послуг на території ВЕЗ Крим через її тимчасову окупацію російською федерацією, частi

змiни в законодавствi, яким регулюється діяльність Товариства, збiльшення конкуренцiї на ринку грошових

переказiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за

порушення законодавства

В звітному періоді фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Джерелом формування власного капіталу Товариства є власні обігові кошти. У разі виникнення додаткових

потреб у фінансуванні динамічного розвитку компанії, а саме розширення регіональної мережі, збільшення

кількості операційних кас, розвитку нових напрямків діяльності (додаткових потреб у нарощуванні основних

засобів та оборотних коштів), Товариство також може залучати кредитні кошти.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але не виконаних договорів або контрактів ПрАТ "УФГ" не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Галузь надання послуг, в якій здійснює діяльність Товариство, характеризується високою конкуренцією.

Подальша діяльність Товариства буде скерована на зростання фінансового стану Товариства, в тому числі за

рахунок зниження рівня конкуренції, розширення мережі операційних кас ПрАТ "УФГ", розвиток інших

платіжних систем, надання інших видів фінансових послуг. Реалізація права здійснення діяльності з обміну

валют відповідно до ліцензій Національного банку України №179 від 30.12.2015 року.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В Товаристві відсутня політика щодо досліджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його

посадові особи

Протягом звітного 2015 року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або

більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких

виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи

емітента, - були відсутні.

Інша інформація

Протягом звітного 2015 року Товариство працювало без припинення діяльності, приймались рішення щодо

ліквідації філій Товариства, були прийняті рішення про відкриття операційних кас в м. Києві та Київській

області, інших населених пунтах України.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього

(тис.грн) (тис.грн) (тис.грн)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 987 1573 673 753 1660 2326

будівлі та споруди 469 471 593 670 1062 1141

машини та обладнання 146 340 74 21 220 361

транспортні засоби 50 420 0 0 50 420

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 322 342 6 62 328 404

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 987 1573 673 753 1660 2326

Опис: За станом на 31 грудня 2015 року Товариство має на балансі основні засоби на суму 4119,00 тис.грн. (первісна

вартість). Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 1573,0 тис.грн. Крім того для своєї

операційної діяльності Товариство використовувало орендовані основні засоби в сумі 753,0 тис.грн. на кінець звітного

періоду. Основні засоби знаходяться за адресою головного офісу та місцем реєстрації операційних кас. Фінансування

придбання,ремонту основних засобів та їх модернізації на протязі року здійснювалось за рахунок коштів Товариства.

Ступінь використання основних засобів становить 100%. Правочинів відносно основних засобів крім купівлі, продажу та

оренди не було. Обмежень на використання основних засобів не існує. Екологічні питання на використання активів не

впливають. На 2016 та 2017рр. Товариство не планує значних інвестицій на придбання обладнання

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 81674 81648

Статутний капітал (тис. грн) 72100 72100

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 72100 72100

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних

товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.

N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду

становить 9574 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним

капіталом на кінець звітного періоду становить 9574 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду

становить 9548 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним

капіталом на кінець попереднього періоду становить 9548 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата

частина боргу користування погашення

(тис.грн) коштами (% річних)

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X

кожним власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X

корпоративні права (за кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 37 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов’язання X 64454 X X

Усього зобов’язань X 64491 X X

Опис: д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2013 7 6

2 2014 4 3

3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть) Реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних

зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть) д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть) Останні Позачергові загальні збори проводились 12.11.2014р. на яких були розглянуті слідуючі

питання:

1.Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів: Лічильної комісії, Голови та секретаря

позачергових Загальних зборів.

2.Про внесення змін до Статуту ПрАТ "УФГ".

3.Про Ревізора ПрАТ "УФГ".

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її

(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 19

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) Координація діяльності здійснюється усім складом Наглядової Ради згідно рішень загальних зборів та

установчих документів Товариства

Інше (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та

обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного X

управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

члена

Інше (запишіть) Нові члени Наглядової ради обирались у 2013 році. Секретар Загальних зборів ознайомив обраних

членів Наглядової ради з Положенням про Наглядову раду, правами та обов'язками її членів та

статутними документами Товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________ 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,

наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні Наглядова рада Виконавчий Не належить

збори орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової так так ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так так ні ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу так

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?

(так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, так

тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком

діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація

розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних НКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці

ринок цінних паперів

товаристві акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати так так так так так

діяльності

Інформація про акціонерів, які так так так так так

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів так так так так так

управління товариства

Статут та внутрішні документи так ні так так ні

Протоколи загальних зборів так ні так так ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових так ні так ні ні

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів так

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором

протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) За рішенням органів управління Товариства відбувалась зміна аудиторської фірми (для проведення

аудиторської перевірки власного капіталу), а саме: аудиторська перевірка власного капіталу

Товариства за період з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року здійснювалась Аудиторською фірмою

ТОВ "Консалтінг ЛТД". Зміна відбулась у зв'язку із прийняттям Національною комісією з цінних

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Ревізор Товариство протягом року здійснюував внутрішній аудит.

У 2015 році було розпочато перевірку Товариства Державною фіскальною службою.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Ревізор

проводить щорічну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами

звітного року, та звітує на річних Загальних зборах Товариства.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги ні

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж ні

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній ні

системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного ні

управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 01.01.1900 ;

управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління Не приймався.

прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні ;

правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином його Не оприлюднювався.

оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в

акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення

протягом року.

В Приватному акціонерному товаристві “Українська фінансова група” до 22 липня 2014 року застосовувалися

положення “Принципів корпоративного управління”, що затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 11.12.2003 року № 571, у межах, визначених внутрішніми документами ПрАТ «УФГ». Після 22

липня 2014 року, у зв'язку із набранням чинності "Принципами корпоративного управління", затвердженими

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955, застосовуються положення

таких "Принципів корпоративного управління". Принципи корпоративного управління використовуються з

урахуванням вимог чинного законодавства України та відповідних рішень органів управління ПрАТ «УФГ», установчих

документів ПрАТ «УФГ».

«Принципи корпоративного управління», що затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

від 22.07.2014 року №955, розміщені на офіційній Інтернет сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку. Інші внутрішні документи ПрАТ «УФГ» є доступними для ознайомлення в ПрАТ «УФГ», згідно порядку

визначеного внутрішніми документами ПрАТ «УФГ».

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

ПрАТ «УФГ» здійснює фінансово-економічну та господарську діяльність, з метою одержання прибутку в інтересах

акціонерів ПрАТ «УФГ».

Виключним видом діяльності ПрАТ «УФГ» є надання фінансових послуг.

Протягом 2015 року ПрАТ «УФГ» користувалось правами на здійснення видів діяльності, згідно переліку дозвільних

документів:

- Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №1 від 10.02.2004 року та додатку до вказаного свідоцтва ПрАТ

«УФГ» (передбачає право надавати наступні фінансові послуги: надання фінансових кредитів за рахунок власних

коштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг; надання гарантій; факторинг; надання позик).

- Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 123 від 24.10.2013 року, що видана Національним банком

України (передбачає право здійснювати діяльність з переказу коштів та обміну валют, в частині проведення операцій з

купівлі у фізичної особи за гривні залишку суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальна вартість

мінімальної банкноти, що перебуває в обігу).

- Ліцензії на здійснення переказу коштів № 614863 серія АВ, що видана Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 08.08.2012 року. Строк дії з 28.10.2012 року по 28.10.2017 року.

30.12.2015 року Товариство отримало генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних

операцій №179 (на право здійснення операцій , зазначених у пунктах 3 та 8 (діяльність з обміну валют та переказ коштів)

частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",

якщо вони є валютними опреаціями, - на підставі якої розпочато діяльність з обміну валют.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для

юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена

та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Станом на 31.12.2015 року власником істотної участі в статутному капіталі ПрАТ «УФГ» (в тому числі контролери

ПрАТ «УФГ»), який відповідає встановленим законодавством вимогам є Бабич Валерій Георгійович. У 2015 році зміни

у складі власників істотної участі не відбувались. :

Контролером ПрАТ «УФГ» є: Бабич Валерій Георгійович.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу

фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам

фінансових послуг.

Згідно даних органів управління ПрАТ «УФГ», Ревізора ПрАТ «УФГ» та аудитора ПрАТ «УФГ», - протягом 2015 року

відсутні порушення членами Наглядової ради ПрАТ «УФГ» та Правління ПрАТ «УФГ» внутрішніх правил, які б

призвели до заподіяння шкоди ПрАТ «УФГ» або споживачам фінансових послуг. Протягом 2015 року, органами

управління вживались заходи (видавались розпорядження, накази) направлені на покращення системи управління у

ПрАТ «УФГ», а також удосконалення системи обслуговування клієнтів ПрАТ «УФГ».

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом 2015 року органи державної влади не застосовували заходи впливу до ПрАТ «УФГ», у тому числі, до членів

Наглядової ради ПрАТ «УФГ» та Правління ПрАТ «УФГ».

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про

відсутність такої системи.

Управління ризиками у компанії здійснюється Правлінням ПрАТ «УФГ», яке несе відповідальність за впровадження,

надійність і забезпечення функціонування систем управління ризиками.

Система управління ризиками включає наступні елементи:

-виявлення ризику;

-вимірювання ризику;

-контроль ризику;

-моніторинг ризику.

Ключові характеристики системи управління ризиками:

Ринкові ризики:

Зниження числа платоспроможних клієнтів.

Значні коливання курсів валют.

Значне скорочення мережі філій ПрАТ "УФГ" через фінансову кризу, анексію Автономної республіки Крим,

проведення АТО, відсутність ліцензії на здійснення валюто-обмінних операцій.

Збільшення тарифів на обслуговування розрахункових банках.

Ризик визнання неплатоспроможними банків-учасників платіжних систем, у відносинах яких з відповідними платіжними

системами ПрАТ "УФГ" є уповноваженою установою.

Ризик понесення збитків за операціями з переказу коштів у зв’язку із невиконанням платіжними організаціями

платіжних систем зобов’язань за договорами про участь у платіжних системах.

Ризик зростання кіберзлочинності.

Андеррайтерські ризики:

Ризики зменшення тарифів платіжними організаціями платіжних систем.

Зростання собівартості послуг, що надаються компанією.

Кредитні ризики:

Зниження рівня ліквідності та платоспроможності банків.

Критичний рівень ризику зниження платоспроможності розрахункових банків, платіжних організацій та членів,

учасників платіжних систем.

Зниження депозитних ставок.

Операційні ризики:

Ризики управління (корпоративного), бухгалтерського обліку та звітності (системи та методології): ризики помилок в

управлінні фінансово-господарською діяльністю компанії; ризики прийняття органами управління компанії

неправильних рішень; невідповідності документів компанії чинному законодавству, нормативним документам

регуляторів ринка фінансових послуг; ризик застосування (сплати) штрафів, інших обов’язкових платежів у результаті

порушення нормативних актів; штрафи, накладені контролюючими органами та інші втрати, пов’язані з неправильним

регулюванням фінансово-господарської діяльності компанії; неправильна організація бізнес-процесів; неправильна

організаційна структура корпоративного управління; помилкова методологія здійснення бухгалтерського обліку;

порушення правил податкового обліку через помилки операційного характеру; операційні збої та помилки

інформаційної взаємодії з контрагентами, позичальниками тощо; призупинення діяльності у результаті впливу

несприятливої події (технологічного збою, юридичних (податкових) помилок, дії нормативно-правових актів).

Помилки при оцінці ризиків.

Високий рівень ризику отримання балансових збитків за підсумками року.

Помилки контролерів-касирів операційних кас.

Збої у роботі інформаційних потоків платіжних систем.

Нераціональне управління коштами (готівковими, безготівковими, у різних валютах).

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а

також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень

(стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та

Порядку проведення внутрішнього аудиту у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1772 від 15.06.2014 року, у ПрАТ "УФГ"

проводиться внутрішній аудит (контроль).

Відповідно до Статуту ПрАТ "УФГ" внутрішній аудит проводиться у порядку, визначеному Положенням про

порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) в ПрАТ "УФГ", Ревізором ПрАТ "УФГ", який діє на підставі

Положення про Ревізора ПрАТ "УФГ".

Протягом 2015 року Ревізором здійснювався нагляд за поточною діяльністю ПрАТ "УФГ". За результати проведення

внутрішнього аудиту протягом року було встановлено:

- достатність та ефективність систем управління Товариства, відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства

України;

- відповідність здійснюваної Товариством діяльності вимогам внутрішніх документів фінансової установи;

- ефективність процесів делегування повноважень між структурними підрозділами Товариства та розподілу обов'язків

між ними;

- ефективність використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних систем і технологій.

Позапланові перевірки за окремими фактами діяльності Товариства протягом року не проводились.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи

розмір, або про їх відсутність.

Протягом 2015 року не було фактів відчуження активів в такому обсязі.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у

статуті фінансової установи розмір.

Статутом ПрАТ «УФГ» не передбачено максимальний розмір вартості активів ПрАТ «УФГ». Таким чином протягом

2015 року фактів укладення таких договорів не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи

чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

ПрАТ «УФГ» в 2015 році укладало господарські договори, договори з працівниками ПрАТ «УФГ» та виконувало

договори про надання фінансових послуг. Інформація щодо правочинів з афілійованими особами, власником істотної

участі, членами Наглядової ради та Правління Товариства розвривається в розділі "Опис бізнесу" Річної інформації

емітента цінних паперів.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацій протягом року не надходило.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року

(для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище,

ім'я та по батькові).

За рішенням Наглядової ради ПрАТ «УФГ» функції зовнішнього аудитора виконували аудитори ТОВ «Аудиторська

фірма «БІнА», код ЄДРПОУ 23285643, місцезнаходження: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. АХМАТОВОЇ,

будинок 13, квартира 12.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА»: з 22.08.95 (понад 15 років).

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА»: більше 5 років.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інших послуг не надавалось.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Конфлікту інтересів протягом 2015 року не виникало.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротація аудиторів у ПрАТ «УФГ» протягом останніх п'яти років була здійснювалась у 2013 році між двома

аудиторськими фірмами : Товариство з обмеженою відповідальністю "БІнА" та Аудиторською фірмою Товариством з

обмеженою відповідальністю "Консалтінг Лтд".

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної

звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють

державне регулювання ринків фінансових послуг.

Cтягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання

недостовірної звітності ПрАТ «УФГ», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг – не встановлено.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

У ПрАТ "УФГ" існує механізм розгляду скарг. ПрАТ «УФГ» веде облік усіх вхідних документів, що надходять на

поштову адресу компанії (в тому числі і скарг), шляхом реєстрації кореспонденції у відповідному журналі з

присвоєнням їй вхідного номеру та дати. У компанії існує «гаряча лінія» для клієнтів телефон/факс 0-800-500-100.

Розподіл документів, що надійшли до компанії здійснювалися на підставі резолюцій Голови Правління ПрАТ «УФГ»

Татуріної Олени Анатоліївни, з огляду на інформацію, зазначену у зверненні.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Татуріна Олена Анатоліївна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість

скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Скарги та позови стосовно надання ПрАТ "УФГ" фінансових послуг у 2015 році не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовів не було.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА за ЄДРПОУ 14285934

ФІНАНСОВА ГРУПА"

Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230

правова форма

господарювання

Вид економічної Інші види грошового посередництва за КВЕД 64.19

діяльності

Середня кількість працівників 240

Адреса, Саксаганського, 77, м.Київ, Голосіївський, 01033, Україна, (44)278 64 81

телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 65 96

первісна вартість 1001 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 1420 2344

первісна вартість 1011 0 0

знос 1012 0 0

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0

знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 1485 2440

1 2 3 4

II. Оборотні активи

Запаси 1100 118 157

Виробничі запаси 1101 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 40 12

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 20 27

з бюджетом 1135 204 207

у тому числі з податку на прибуток 1136 139 139

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45449 43890

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 64517 99432

Готівка 1166 43833 52191

Рахунки в банках 1167 9475 39825

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в: 1181 0 0

резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 110348 143725

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 111833 146165

Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 72100 72100

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 706 706

Емісійний дохід 1411 706 706

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 10815 10815

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2387 2413

Неоплачений капітал 1425 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 1430 4360 ( ) 4360 ( )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 81648 81674

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 0 0

у тому числі: 1531 0 0

резерв довгострокових зобов’язань

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0

резерв незароблених премій 1533 0 0

інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0

довгостроковими зобов’язаннями

товари, роботи, послуги 1615 1775 6039

розрахунками з бюджетом 1620 30 37

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

розрахунками зі страхування 1625 81 104

розрахунками з оплати праці 1630 176 247

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 1792 1792

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 26331 56272

Усього за розділом III 1695 30185 64491

1 2 3 4

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 1700 0 0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0

Баланс 1900 111833 146165

Примітки: Баланс (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2015, складено за Міжнародними стандартами фінансової

звітності, у звязку із чим рядки в яких відсутня інформації до розкриттядозаповнені як порожні чарунки "0".

Керівник Татуріна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер Мельник Юрій Борисович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

ФІНАНСОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 14285934

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 76198 41768

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 79851 ) 41654 ( )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) 0 ( )

Валовий: 2090 0 114

прибуток

збиток 2095 ( 3653 ) 0 ( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 212842 90801

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 2121 0 0

вартістю

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 2122 0 0

сільськогосподарської продукції

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 10408 ) ( 7902 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 198685 ) ( 82071 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 )

справедливою вартістю

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 96 942

прибуток

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 3

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) 0 ( )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) 0 ( )

Інші витрати 2270 ( 70 ) 100 ( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування: 2290 26 845

прибуток

збиток 2295 ( 0 ) 0 ( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат: 2350 26 845

прибуток

збиток 2355 ( 0 ) 0 ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 26 845

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 579 350

Витрати на оплату праці 2505 6761 5799

Відрахування на соціальні заходи 2510 2518 2064

Амортизація 2515 241 168

Інші операційні витрати 2520 278837 123246

Разом 2550 288936 131627

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1693500,00 1772284,00

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1693500,00 1772284,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,02 0,48

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,02 0,48

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: д/н

Керівник Татуріна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер Мельник Юрій Борисович

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

ФІНАНСОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 14285934

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період

рядка попереднього року

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: 3000 76198 41768

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 83 2

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0 0

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 6416041 3447225

Витрачання на оплату: 3100 41721 ( ) ( 18161 )

Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 5572 ( ) ( 4890 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 2714 ( ) ( 2270 )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 1026 ( ) ( 792 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0 ( ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 ( ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 6448232 ( ) ( 3470331 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (6943) (7449)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: 3200 0 0

фінансових інвестицій

необоротних активів 3205 40 0

Надходження від отриманих: 3215 0 0

відсотків

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 0 0

господарської одиниці

Інші надходження 3250 27113 24180

1 2 3 4

Витрачання на придбання: 3255 0 ( ) ( 0 )

фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 1271 ( ) ( 522 )

Виплати за деривативами 3270 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 0 ( ) ( 0 )

господарської одиниці

Інші платежі 3290 637 ( ) ( 22580 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 25245 1078

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: 3300 0 0

Власного капіталу

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на: 3345 0 ( ) ( 4360 )

Викуп власних акцій

Погашення позик 3350 0 ( ) ( 0 )

Сплату дивідендів 3355 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 3375 0 ( ) ( 0 )

підприємствах

Інші платежі 3390 0 ( ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 (4360)

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18302 (10731)

Залишок коштів на початок року 3405 64517 56875

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16613 18373

Залишок коштів на кінець року 3415 99432 64517

Примітки: д/н

Керівник Татуріна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер Мельник Юрій Борисович

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

ФІНАНСОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 14285934

Звіт про власний капітал

за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Зареєстро- Капітал у Додатко- Резервний Нерозпо-

Неопла- Вилу- Всього

рядка ваний дооцінках вий капітал капітал ділений

чений капітал чений капітал

(пайовий) прибуток

капітал (непокри-

тий збиток)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Залишок на початок року 4000 72100 0 706 10815 2387 0 (4360) 81648

Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок року 4095 72100 0 706 10815 2387 0 (4360) 81648

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 26 0 0 26

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного доходу 4114 0 0 0 0 0 0 0 0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0

відповідно до законодавства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на створення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

заохочення

Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання (продаж) неконтрольованої 4291 0 0 0 0 0 0 0 0

частки в дочірньому підприємстві

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 26 0 0 26

Залишок на кінець року 4300 72100 0 706 10815 2413 0 (4360) 81674

Примітки: д/н

Керівник Татуріна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер Мельник Юрій Борисович

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”

Мета фінансової звітності, складеної Приватним акціонерним товариством “Українська фінансова група”

(далі по тексту – Товариство) - задоволення інформаційних потреб користувачів. З цього приводу,

більшість статей форм фінансової звітності Товариства, як суб’єкта підприємництва, розкриваються у

примітках. За вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), примітку до статті

звітності можна не наводити лише у разі її малозначності, а також, якщо в тому немає необхідності для

розуміння природи статті. Але в обов’язковому порядку, примітки повинні містити:

- загальну інформацію;

- базу підготовки фінансової звітності;

- операційне середовище та економічну ситуацію;

- істотні положення облікової політики;

- деталізацію основних статей звітності;

- операції з пов’язаними сторонами;

- події після дати фінансової звітності.

На основі вищевикладених вимог далі наведено Примітки до фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Загальна інформація

Основні відомості про Товариство

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА

ГРУПА”

Код за ЄДРПОУ 14285934

Код території за КОАТУУ 8036100000

Населений пункт (місто) м. Київ

Поштовий індекс 01033

Вулиця, будинок вул. Саксаганського, 77

Серія та номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Серія АБ № 859494

Дата проведення державної реєстрації 16.11.1992 р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 10741200000000545

Зареєстрований статутний капітал (тис. грн.) 72 100

Види діяльності за КВЕД - 2010 64.19

Інформація про одержані ліцензії та свідоцтва на окремі види діяльності

Товариство в 2015 році здійснювало свою діяльність на підставі:

- Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №1 від 10.02.2004 року та додатку до вказаного

свідоцтва Товариства (передбачає право надавати наступні фінансові послуги: надання фінансових кредитів

за рахунок власних коштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг; надання гарантій;

факторинг; надання позик);

- Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 123 від 24.10.2013 року, що видана Національним

банком України (передбачає право здійснювати діяльність з обміну валют, в частині проведення операцій з

купівлі у фізичної особи за гривні залишку суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальна

вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, та переказ коштів);

- Ліцензії на здійснення переказу коштів № 614863 серія АВ, що видана Національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2012 року. Строк дії з 28.10.2012

року по 28.10.2017 року.

База підготовки фінансової звітності Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням

єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України “Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, положеннями

(стандартами) бухгалтерського обліку, (далі – П(с)БО), на основі застосування бухгалтерського

програмного забезпечення «1С: Підприємство. Версія 8.2». В подальшому, у фінансовій звітності, складеній

на основі записів за П(с)БО, здійсненні коригування, необхідні для подання такої звітності за МСФЗ. Ці

коригування включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних

операцій, включаючи класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат, у відповідних статтях

фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015

року і складається з таких компонентів:

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;

- звіт про власний капітал за 2015 рік;

- примітки до фінансової звітності за 2015 рік.

Операційне середовище та економічна ситуація

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості,

характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є

вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі

процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій

уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому.

Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених

країн.

Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на його діяльність, а

також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть здійснювати на майбутній фінансовий стан

Товариства. Разом з тим, керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення

стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група», а саме:

Відкрите акціонерне товариство «Українська фінансова група» було створене шляхом реорганізації

Республіканського акціонерного товариства «Українська біржа», згідно з установчим договором від 16

березня 1991 року, угодою від 02 квітня 1992 року та додатковою угодою від 15 жовтня 1992 року.

Реєстрація Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група» була підтверджена

свідоцтвом Київської міської державної адміністрації №СП-0097-357-АТ від 16 листопада 1992 року та

свідоцтвом №04160 від 06.10.1997 року, виданим Старокиївською районною державною адміністрацією

міста Києва.

У зв’язку з виконанням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» вказане свідоцтво змінене на свідоцтво юридичної особи № 007512 серія АОО, номер запису

про зміну Свідоцтва – 1 074 120 0000 000545, видане Шевченківською районною у місті Києві державною

адміністрацією.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група» № 28 від 22 грудня 2010 року,

найменування Відкрите акціонерне товариство «Українська фінансова група» змінено на Приватне

акціонерне товариство «Українська фінансова група».

У зв’язку із зміною найменування Товариству належать у повному обсязі всі права та обов’язки

Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група».

Виключним видом діяльності Товариства є надання фінансових послуг.

Згідно Статуту та у відповідності до чинного законодавства України Товариство може надавати такі

фінансові послуги:

•переказ коштів;

• іяльність з обміну валют;

•фінансовий лізинг;

• обслуговування платіжних документів, платіжних карток, дорожних іменних чеків, інші форми

забезпечення розрахунків;

•надання позик, в тому числі фінансового кредиту за розрахунок власних коштів;

•надання гарантій та порук;

• ліринг;

•факторинг;

• нші види фінансових послуг (операцій).

Товариство є небанківською фінансовою установою (фінансовою компанією), що на підставі генеральної

ліцензії Національного банку України здійснювало валютні операції при наданні послуг з переказу коштів

через міжнародні платіжні системи.

Середня кількість працівників Товариства за 2015 рік склала 240 працівників.

До складу Товариства станом на 31.12.2015р. входять 44 відокремлених підрозділів.

Наявність відокремлених підрозділів є важливим фактором, що забезпечує безперервність діяльності

Товариства та дозволяє ефективно використовувати ресурси, забезпечувати рентабельність фінансово-

господарської діяльності.

Товариство є однією з найвідоміших вітчизняних компаній, яке засновано 1991 року. Двадцять п’ятий рік

поспіль успішно діє на вітчизняному ринку фінансових послуг, упевнено тримаючись на лідерських позиціях

у важливих його сегментах. Експерти відносять Товариство до 100 провідних українських фінансових

компаній у рамках популярного ділового рейтингу ТОП-100. А світовий лідер у сфері міжнародних

грошових переказів американська компанія «WESTERN UNION» постійно відзначає Товариство, як одного

з найуспішніших ділових партнерів у регіоні Європи, Азії та Африки.

Товариство успішно реалізує дозвіл Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України та

ліцензію Національного банку України на надання широкого спектру фінансових послуг на вітчизняному

ринку, серед яких здійснення грошових переказів, кредити за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг,

поручительства, гарантії.

Товариство є одним з першовідкривачів і лідерів сфери міжнародних грошових переказів у незалежній

Україні. Воно забезпечує, зокрема, значну частину українського ринку швидкісних грошових переказів

через систему «WESTERN UNION», здійснюючи такі операції в 72 пунктах (станом на 31.12.2015 р.) і

співпрацюючи більш ніж з 30 вітчизняними банками-партнерами, серед яких такі системні державні банки

як АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк». Товариство першим запросило до України відому

американську компанію «WESTERN UNION» визнаного світового лідера ринку термінових грошових

переказів, і в 1993 році відкрила перші в Україні точки надання послуг з грошових переказів «WESTERN

UNION». У міжнародній системі, створеній «WESTERN UNION», діє понад 500 000 пунктів у 200 країнах і

територіях, здійснюючи найшвидші та найнадійніші перекази грошей. Послуги її доступні практично на всій

земній кулі. Понад 150 років американська компанія здійснює грошові перекази і за цей час не

зареєстровано жодного випадку пропажі грошей клієнта. При цьому обслуговування клієнтів постійно

вдосконалюється. Зокрема, нині перекази через «WESTERN UNION» можна отримати у доларах, гривнях,

євро та російських рублях.

Товариство надає відповідні послуги й за допомогою інших міжнародних та внутрішньодержавних

платіжних систем. Клієнти Товариства мають можливість переказати свої кошти, зокрема, через

«MONEYGRAM», «RIA», «Глобал Мані», «UNISTREAM», «Welsend». Так, Товариство успішно

співпрацює з відомим оператором міжнародної сфери швидкісного переказування грошей

«MONEYGRAM». У системі, створеній цією компанією, діє понад 347 000 пунктів обслуговування в 200

країнах світу. Виплати здійснюються без відкриття банківського рахунку, готівкою, в доларах США та у

євро. При цьому одна з фірмових рис «MONEYGRAM» помірна ціна за послуги, а кошти доступні до

виплати вже через 10 хвилин після відправки переказу.

«UNISTREAM» це потужна міжнародна система грошових переказів, створена в 2001 році. Сьогодні

«UNISTREAM» охоплює до 60% ринку в деяких країнах СНД. Географія переказів більше 100 країн світу,

кількість пунктів — наближується до 330 000, кількість міжнародних партнерів системи – близько 500.

Власні представництва компанії відкриті в Великобританії, Греції, на Кіпрі.

Компанія «RIA» була заснована в 1987 році і в даний час є третім за величиною оператором грошових

переказів у світі. Компанія надає послуги з переказу грошових коштів швидко, надійно і безпечно. «RIA»

виконує перекази в більш ніж 135 країнах і має більше 240 000 агентів по всьому світу.

Внутрішньодержавна платіжна система «Глобал Мані» пропонує зручні дешеві способи оплати за

мобільний зв'язок, Інтернет, комунальні та інші послуги. За введення і виведення грошей з системи

найнижчі комісії в Україні. Сплачувати рахунки можна як використовуючи Інтернет доступ, так і в мережі

пунктів обслуговування клієнтів ПрАТ "УФГ" та партнерів.

«Welsend» була створена АБ «Укргазбанк» спільно з технологічним партнером ТОВ «Фінансове сервіс

бюро» в 2013 році. Це міжнародна система грошових переказів для фізичних осіб, яка дозволяє швидко та

надійно переказати гроші в будь-який регіон України, а також між Україною та Грузією. Система

«Welsend» представлена більше ніж в 1 000 пунктах обслуговування клієнтів в 270 містах України і Грузії.

У системі грошових переказів Welsend можна відправити перекази в чотирьох валютах: гривня, долар США, Євро і російські рублі за вигідними тарифами, а ставши постійним клієнтом отримати Карту клієнта

та скористатися умовами програми лояльності.

Таким чином, Товариство нині надає один з найширших в Україні комплексів послуг по переказуванню

коштів, забезпечуючи при цьому рівень сервісу, що отримав солідне міжнародне визнання. Високу якість

послуг Товариства постійно відзначають клієнти, партнери на ринку грошових переказів і незалежні

експерти.

Істотні положення облікової політики

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики,

формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної

собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).

Датою переходу Товариства на облік по МСФЗ є 1 січня 2013 року.

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких

стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі – МСБО):

- МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»;

- МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;

- МСБО 2 «Запаси»;

- МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;

- МСБО 12 «Податок на прибуток»;

- МСФЗ 13 «Справедлива вартість»;

- МСБО 16 «Основні засоби»;

- МСБО 18 «Дохід»;

- МСБО 19 «Виплати працівникам»;

- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

- МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»;

- МСБО 33 «Прибуток на акцію»;

- МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;

- МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;

- МСБО 38 «Нематеріальні активи»;

- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Основні положення облікової політики Товариства наступні:

- закриття рахунків класу 7 «Доходи i результати діяльності» i класу 9 «Витрати діяльності»

здійснюється щомісяця, а віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати

проводиться в кінці звітного року;

- критерії визнання активів та зобов'язань, матеріальні i нематеріальні об'єкти відображаються в

балансі підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям:

об'єкти контролюються підприємством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність

отримання в майбутньому економічних вигод від використовування цих об'єктів;

- активи підприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на

їх оприбутковування. Вважається, що всі зобов'язання підприємства достовірно оцінені на підставі

первинних бухгалтерських документів i за всіма зобов'язаннями підприємства існує вірогідність зменшення

економічних вигод в майбутньому;

- обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням

накопиченої амортизації. Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в

міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів

капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуття обладнання

та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою

вартістю активу на дату вибуття, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних

доходах або витратах).

Аналіз показників балансу (звіту про фінансовий стан)

Враховуючи, що баланс відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, відповідно до чинних

вимог МСФЗ його називають балансом (звітом про фінансовий стан) підприємства.

У відповідності до МСФЗ наводимо розкриття статей балансу (звіту про фінансовий стан).

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації. Всі об’єкти нематеріальних активів відповідають вимогам визнання МСБО 38 «Нематеріальні активи». Строк

корисного використання нематеріальних активів більше одного року та менше 10 років. Амортизація

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Собівартість нематеріальних активів становить:

Нематеріальні активи за собівартістю (тис. грн.)

станом на 01.01.2015 року с таном на 31.12.2015 року

65 96

Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості відповідно

до параграфу 30 МСБО 16 «Основні засоби». Амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням

прямолінійного методу на помісячній основі протягом терміну їх корисного використання.

Враховуючи вимоги МСБО 16 «Основні засоби» основні засоби включені у баланс (звіт про фінансові

результати) за собівартістю:

Основні засоби за собівартістю (тис. грн.)

станом на 01.01.2015 року станом на 31.12.2015 року

1 420 2 344

Відповідно до МСФЗ, така група необоротних активів, як малоцінні необоротні матеріальні активи, окремо

не виділяється. Обліковою політикою встановлено поріг суттєвості щодо визнання основних засобів в

розмірі 2500 грн. З 01.09.2015 р. в облікову політику внесені зміни, згідно яких поріг суттєвості щодо

визнання основних засобів встановлений у розмірі 6000 грн. Основні засоби, вартість яких є нижчою за

встановлений поріг суттєвості, списуються на витрати при введенні в експлуатацію (знос 100%).

Обліковою політикою Товариства передбачено щорічно аналізувати основні засоби на предмет виявлення

будь-яких ознак зменшення корисності окремих об’єктів або їх груп.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2015 р. (наказ № 49 від 06.11.2015 р.). За

результатами інвентаризації розбіжностей не виявлено (протокол №1 від 31.12.2015 р.). Наявність та

балансова вартість основних засобів підтверджена інвентаризаційними описами.

Облік запасів у Товаристві відповідає вимогам МСБО 2 «Запаси», тобто запаси визнаються активами,

якщо: існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх

використанням; їх вартість може бути достовірно оцінена.

Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення усіх наведених умов: до підприємства перейшли

усі суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю на запаси; підприємство отримало контроль над

запасами та здійснює управління ними тією мірою, яка звичайно пов'язана з правом власності; собівартість

запасів може бути достовірно визначена; існує ймовірність надходження до підприємства майбутніх

економічних вигод, пов'язаних із запасами.

Товариство придбавало запаси у звітному періоді для внутрішнього використання з метою забезпечення

фінансово-господарської діяльності.

У Товаристві застосовується система постійного обліку запасів, їх надходження та видаток відображають

протягом звітного періоду на відповідних рахунках запасів. Для визначення собівартості запасів на

підприємстві використовується метод FIFO (базується на припущенні, що одиниці запасів, які надійшли

(придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) також першими), що також не суперечить

МСБО 2.

Залишки запасів станом на 31.12.2015 р. складають 157 тис. грн., що підтверджено щорічною

інвентаризацію (наказ № 49 від 06.11.2015 р.). За результатами інвентаризації розбіжностей не виявлено

(протокол № 1 від 31.12.2015 р.).

На відміну від національних стандартів України, в яких існує окремий П(с)БО 10 "Дебіторська

заборгованість" аналогічного міжнародного стандарту не існує. Але є стандарти, які проводять

ідентифікацію всіх позицій щодо оцінки, обліку, визнання, вибуття та розкриття інформації у фінансовій

звітності даного інструменту фінансового обліку.

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості містять МСФЗ 7

"Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові

інструменти: визнання та оцінка". На базі даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо

дебіторської заборгованості.

Відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дебіторська заборгованість

визнається як оборотні активи.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2015 р. складає 40 тис. грн., на 31.12.2015 р. – 12 тис. грн.

Управлінський персонал проаналізував дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги і дійшов

висновку, що заборгованість має поточний характер і не потребує створення резерву сумнівних боргів.

Інша поточна дебіторська заборгованість у відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та

оцінка» станом на 01.01.2015 р. складає 45 449 тис. грн., а на 31.12.2015 р. – 43 890 тис. грн..

Облік грошових коштів Товариства відповідає МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».

Зареєстрований капітал Товариства на протязі 2015 року не змінювався і станом на 31.12.2015 р. складає

72 100 тис. грн., що відповідає Статуту.

Додатковий капітал є емісійним доходом від продажу власних акцій та становить 706 тис. грн. на

01.01.2015 р. та на 31.12.2015 р..

Резервний капітал Товариства створений за рахунок розподілу прибутку минулих років і становить 10 815

тис. грн. на 01.01.2015 р. та на 31.12.2015 р., що складає 15 % від статутного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2015 р. складає 2 387 тис. грн., а станом на 31.12.2015 р.

збільшилась на суму отриманого прибутку в розмірі 26 тис. грн. за результатами діяльності Товариства в

2015 році і складає 2 413 тис. грн.

Вилучений капітал Товариства, а саме викуплені у акціонерів власні акції, становить 4 360 тис. грн. на

01.01.2015 р. та на 31.12.2015 р.

Товариством при формуванні звітності за МСФЗ резерв відпусток не нараховувався. Кадровою політикою

було забезпечено надання працівникам відпусток у відповідності до графіка, чим забезпечено рівномірний

розподіл витрат з оплати відпусток протягом фінансового року.

Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги має поточний характер і підтверджена

результатами річної інвентаризації.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить суми податку на доходи

фізичних осіб, термін сплати якого не наступив.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхування є поточними зобов’язаннями по

єдиному соціальному внеску, термін сплати якого не наступив.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці є зобов’язанням за грудень 2015 р.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками є заборгованістю по нарахованим і не

виплаченим дивідендам за минулі роки, та підлягає погашенню в момент пред’явлення вимоги

акціонерами.

Інші поточні зобов’язання складаються з поточної кредиторської заборгованості по договорам з банками –

субагентами по взаєморозрахункам за переказом коштів.

Сума валюти балансу (звіту про фінансовий стан), складеного за МСФЗ, станом на 31.12.2015 р. становить

146 165 тис. грн.

Аналіз показників звіту про фінансові результати

(звіту про сукупний дохід)

Під час складання Товариством фінансової звітності за МСФЗ, враховано, що міжнародні стандарти не

містять встановленої форми звіту про прибутки та збитки, але передбачають набір обов’язкових статей,

ряд опцій на вибір підприємства та певні вимоги до розкриття окремих статей. МСБО 1 припускає

альтернативи в поданні фінансових результатів: або єдиний звіт про прибуток і збиток, або два звіти

(окремо про прибуток і збиток та окремо про інший сукупний прибуток). На підставі вищевикладеного,

Товариством використано форму звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за П(с)БО 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 ,

який складається з двох розділів: у розділі І відображається інформація про доходи, витрати, прибутки та

збитки; у розділі ІІ відображається інформація про сукупний дохід. Дані цього звіту за набором

обов’язкових статей, в цілому, відповідають вимогам МСБО 1 до подання фінансових результатів.

Далі наведені дані звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2015 рік.

Дохід від реалізації (тис. грн.)

Найменування статей доходів

Чистий дохід від реалізації 76 198

Собівартість реалізованої продукції (тис. грн.)

Найменування статей собівартості

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 79 851

Інші операційні доходи (тис. грн.)

Найменування статей доходів

Інші операційні доходи 212 842

Операційні витрати (тис. грн.)

Найменування статей витрат

Адміністративні витрати 10 408

Інші операційні витрати 198 685

Інші доходи (тис. грн.)

Найменування статей витрат

Інші доходи -

Інші витрати (тис. грн.)

Найменування статей витрат

Інші витрати 70

Фінансовий результат до оподаткування (тис. грн.)

Найменування статей витрат

Прибуток 26

Сукупний дохід (тис. грн.)

Найменування статей витрат

Сукупний дохід 26

Операції з пов'язаними сторонами

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна

сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті

фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою

відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Товариство не мало господарських операцій з пов'язаними сторонами, які суттєво вплинули на обсяг

доходів та витрат у 2015 році.

Події після дати фінансової звітності

Згідно МСБО 10 подіями після звітного періоду є сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця

звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності.

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає необхідне розкриття інформації про події або обставини, які

можуть виникати після звітного періоду, якщо:

-фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (фінансова звітність Товариства, що

аналізується, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності,

історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні);

-управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з подіями або умовами, які

породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність

безперервно (керівництво Товариства не передбачає (навіть повністю виключає) можливість виникнення

таких обставин).

Управлінський персонал Товариства вважає, що після звітного періоду до дати затвердження фінансової

звітності не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на показники фінансової звітності за 2015 рік.

Керівник О.А. Татуріна

Головний бухгалтер Ю.Б.Мельник

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

аудитора - фізичної особи - підприємця) "БІнА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 23285643

облікової картки платника податків - фізичної

особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф.12

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 0960 26.01.2001

включення до Реєстру аудиторських фірм та

аудиторів, виданого Аудиторською палатою

України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н, д/н

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до

реєстру аудиторських фірм, які можуть

проводити аудиторські перевірки професійних

учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок

незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова група» станом на 31.12.2015 року

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»

(далі – Товариство), що додається, яка складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року

та відповідних звітів про фінансові результати (про сукупний дохід), рух грошових коштів (за прямим методом) та

власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої

пояснювальної інформації, сформованої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підстава для перевірки: Закони України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про акціонерні товариства»,

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного

аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Крім того,

аудиторами прийнято до уваги Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) від 20.11.2012 р. № 2316 «Про визнання такими, що втратили

чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення

інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання

аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами», яким доведено до відома Інформаційне

повідомлення «Щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків

(звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

при розкритті інформації фінансовими установами».

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною

концептуальною основою спеціального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий

внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудиторів

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного

нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та

розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори

розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо

ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку

загального подання фінансової звітності.

Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Аудитори вважають, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а

чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності

фінансових звітів, враховуючи що Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні. При цьому

Аудитори зазначають, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання

розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагають

МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» та МСА

315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»,

аудитори виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації

ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатують - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової

звітності Товариства в наслідок шахрайства не отримано.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки. При

цьому аудиторами враховано, що аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів та основних засобів

станом на 01 грудня 2015 р., оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Товариства і не мали змоги

підтвердити кількість запасів та основних засобів за допомогою інших аудиторських процедур.

Висновок

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування умовно – позитивного висновку,

що фінансовий звіт Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» за наслідками роботи у 2015

році, за винятком питань, викладених в параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки»,

підготовлений на концептуальній основі міжнародних стандартів фінансової звітності, справедливо та достовірно, в усіх

суттєвих аспектах, відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності.

Пояснювальна частина

Відомості про Товариство

Повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група»

Код за ЄДРПОУ - 14285934

Місцезнаходження - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

Дата державної реєстрації - 16.11.1992 року

Зареєстрований статутний капітал (тис. грн.) - 72 100

Види діяльності за КВЕД-2010 - 64.19

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Голова Правління - Татуріна Олена Анатоліївна,

головний бухгалтер - Мельник Юрій Борисович;

середня кількість працівників - 240 осіб

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група», а саме:

Відкрите акціонерне товариство «Українська фінансова група» було створене шляхом реорганізації Республіканського

акціонерного товариства «Українська біржа», згідно з установчим договором від 16 березня 1991 року, угодою від 02

квітня 1992 року та додатковою угодою від 15 жовтня 1992 року.

Реєстрація Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група» була підтверджена свідоцтвом Київської

міської державної адміністрації № СП-0097-357-АТ від 16 листопада 1992 року та свідоцтвом № 04160 від

06.10.1997 року, виданим Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого

акціонерного товариства «Українська фінансова група» № 28 від 22 грудня 2010 року, найменування Відкрите

акціонерне товариство «Українська фінансова група» змінено на Приватне акціонерне товариство «Українська

фінансова група». У зв’язку із зміною найменування Товариству належать у повному обсязі всі права та обов’язки

Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група».

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, патентуванню чи отриманню спеціального дозволу, здійснювалась на підставі

одержання відповідної ліцензії, патенту чи спеціального дозволу у встановленому чинним законодавством порядку.

Товариство у 2015 році здійснювало свою діяльність на підставі:

- Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 1 від 10.02.2004 року та додатку до вказаного свідоцтва

Товариства (передбачає право надавати наступні фінансові послуги: надання фінансових кредитів за рахунок власних

коштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг; надання гарантій; факторинг; надання позик);

- Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 123 від 24.10.2013 року, що видана Національним банком

України (передбачає право здійснювати діяльність з обміну валют, в частині проведення операцій з купівлі у фізичної

особи за гривні залишку суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що

перебуває в обігу, та переказ коштів);

- Ліцензії на здійснення переказу коштів № 614863 серія АВ, що видана Національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2012 року. Строк дії з 28.10.2012 року по 28.10.2017

року;

- Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 179 від 30.12.2015 року, що видана Національним банком

України (передбачає право здійснювати діяльність з обміну валют та переказ коштів).

До складу Товариства станом на 31.12.2015 р. входять 44 відокремлених підрозділів.

Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, що засвідчують правовий

статус Товариства, внутрішніх нормативних розпорядницьких документів, договірної, облікової та іншої документації,

що характеризує фінансово-господарську діяльність, а саме:

- статутні документи;

- господарські угоди, договори та контракти ;

- бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку ;

- баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 року;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2015 рік;

- звiт про рух грошових кошів(за прямим методом) (форма № 3) за 2015 рік;

- звіт про власний капітал (форма № 4) за 2015 рік;

- примітки до фінансової звітності за 2015 рік;

- інші документи на вимогу аудиторів.

Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови Правління Татуріної Олени Анатоліївни, в присутності головного

бухгалтера Мельника Юрія Борисовича, які були на протязі всього періоду, що підлягав перевірці, відповідальними

особами за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських

операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого

терміну, відповідно до законодавства та установчих документів.

Підстава для підготовки фінансової звітності за МСФЗ

Аудиторами прийнято до уваги, що відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями), фінансова звітність складається за

МСФЗ починаючи з 1 січня 2013 року підприємствами, які надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного

забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010). До таких підприємств відноситься Товариство.

Здійснивши відповідні аудиторські дії щодо вивчення цих документів, зазначається, що бухгалтерський облік

господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів

ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, із змінами та доповненнями, МСБО, на основі застосування бухгалтерського

програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 8.2».

Крім того, з метою достовірного відображення показників, що лягли в основу складеної за МСФЗ фінансової

звітності, у відповідності з вимогами Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Товариством, згідно наказу від 06.11.2015 р. №49 проведено річну

інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів

і розрахунків.

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на таких

Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі – МСБО): МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; МСБО 2

«Запаси»; МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 12 «Податок на прибуток»; МСБО

16 «Основні засоби»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; МСБО 33 «Прибуток на акцію»; МСБО 34 «Проміжна фінансова

звітність»; МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; МСБО 38 «Нематеріальні

активи»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Основні положення облікової політики Товариства наступні:

- термін корисного використання розраховується виходячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного

фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень

використання активу та переглядається раз на рік;

- запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на

придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у

теперішній стан;

- дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли Товариство стає стороною

контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс

витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської

заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за

амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. Станом на кожну звітну дату

Товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася;

- у проміжній фінансовій звітності Товариство застосовує ті самі облікові політики, які застосовуються у річній

фінансовій звітності, за винятком змін в облікових політиках, які відбулися після дати останніх річних фінансових звітів і

які мають відображатися в подальших річних фінансових звітах.

Розкриття інформації щодо активів і зобов’язань Товариства

З метою розкриття інформації щодо активів і зобов’язань Товариства, аудиторами здійснено деталізацію

основних статей балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року.

Розділ «Необоротні активи» Станом на 31.12.2015 р. необоротні активи Товариства становили 2 440 тис. грн., до їх складу

входили:

1. Нематеріальні активи – 96 тис. грн.

Облік нематеріальних активів організовано згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи».

2. Основні засоби – 2 344 тис. грн.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, серед яких відсутні будівлі, споруди та земельні ділянки, дозволяє

правильно відобразити в обліку їх надходження та вибуття. Обмежень на використання майна Товариства немає. Облік

основних засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Розділ «Оборотні активи»

Станом на 31.12.2015 р. оборотні активи Товариства становили 143 725 тис. грн., з них:

1). Запаси – 157 тис. грн. Бухгалтерський облік запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Дебіторська заборгованість рахується відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»,

визнається Товариством як фінансові активи. Станом на 31.12.2015 р. складає:

2). Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 12 тис. грн. Заборгованість реальна,

має плинний характер, з термінами виникнення до 12 місяців.

3). Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за виданими авансами – 27 тис. грн.;

- з бюджетом – 207 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 139 тис. грн.

4. Інша поточна дебіторська заборгованість – 43 890 тис. грн., термін виникнення заборгованості не перевищує 12

місяців.

5. Гроші та їх еквіваленти – 99 432 тис. грн., в тому числі: готівка – 52 191 тис. грн., рахунки в банках – 39 825

тис. грн..

Інформація щодо зобов’язань Товариства

Розділ «Поточні зобов'язання і забезпечення»:

Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов’язання Товариства становили 64 491 тис. грн., з них:

1. Поточна кредиторська заборгованість за:

– товари, роботи, послуги – 6 039 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року суми кредиторської заборгованості з

простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру;

– розрахунками з бюджетом – 37 тис. грн. (поточний податок з доходів фізичних осіб);

– розрахунками зі страхування – 104 тис. грн. (сума нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну

плату за грудень 2015 р., виплату якої здійснено в січні 2016 р.);

–розрахунками з оплати праці – 247 тис. грн. (сума нарахованої заробітної плати за грудень 2015 р., виплату якої

здійснено в січні 2016 р.);

–розрахунками з учасниками – 1792 тис. грн., заборгованість по нарахованим і не виплаченим дивідендам за минулі

роки.

Кредиторська заборгованість обліковуються відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та

оцінка».

2. Інші поточні зобов’язання – 56 272 тис. грн. – сума заборгованості Товариства перед банками – субагентами.

Інформація щодо власного капіталу Товариства

Розділ «Власний капітал» Товариства станом на 31.12.2015 р. становив 81 674 тис. грн., з них:

1). Зареєстрований (пайовий) капітал – 72 100 тис. грн. - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів,

які є внеском акціонерів до статутного капіталу Товариства. На протязі 2015 р. розмір зареєстрованого (пайового)

капіталу був незмінним.

Статутний капітал Товариства, який сформовано виключно грошовими коштами і складає 72 100 000 (Сімдесят два

мільйона сто тисяч) грн. 00 коп. та поділений на 1 802 500 (Один мільйон вісімсот дві тисячі п’ятсот ) штук простих

акцій номінальною вартістю 40 (сорок) грн. 00 коп. кожна, зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку 14.01.2014 р., про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 02/1/2014.

2. Додатковий капітал – 706 тис. грн. - емісійний дохід від продажу акцій.

3. Резервний капітал – 10 815 тис. грн., накопичується відповідно до вимог рішень зборів акціонерів. На протязі 2015 р.

сума резервного капіталу була незмінною.

4. Нерозподілений прибуток – 2 413 тис. грн. Чистий фінансовий результат, отриманий Товариством за

наслідками діяльності у 2015 році – прибуток 26 тис. грн.

5. Вилучений капітал – 4 360 тис. грн. – відображено фактичну собівартість акцій власної емісії, викуплених

Товариством у акціонерів.

Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. становила 146 165 тис. грн. (Сто сорок шість мільйонів сто

шістдесят п’ять тисяч грн.).

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності

суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою

звітністю виконувались запити персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між

фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається разом з фінансовою

звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором

фінансову звітність»), перевіркою не встановлено.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть

мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть

мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у

майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

Управлінський персонал Товариства висловлює впевненість, що інформація про наявність інших фактів та

обставин, які можуть вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та їхнього впливу відсутня. На думку аудиторів,

впевненість управлінського персоналу Товариства щодо безперервності діяльності є обґрунтованою також на тій

підставі, що в останній день звітного періоду Національним банком України Товариству видано Генеральну ліцензію на

здійснення валютних операцій, яка передбачає право здійснювати діяльність з обміну валют та переказ коштів, що

суттєво вплине на ефективність фінансової діяльності Товариства в майбутньому.

Розкриття інформації щодо вартості чистих активів

На підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2015 р. розраховано вартість чистих

активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок

вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо

визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155

«Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, зокрема п. 3: «Якщо після закінчення

другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою

від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального

розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Розрахунок вартості чистих активів

№ п/п Зміст Рядок Балансу Сума(тис. грн.)

1.Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1 Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 96

Основні засоби 1010 2 344

Всього: 2 440

1.2Оборотні активи:

Запаси 1100 157

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125 12

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-за виданими авансами

-з бюджетом

1130 27

1135 207

нша поточна дебіторська заборгованістьд/н

1155 43 890

Гроші та їх еквівалентид/н

1165 99 432д/н

Всього 143 725

Разом активи 146 165

2. Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

2.1Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги

1615 6 039

- розрахунками з бюджетом

1620 37

- розрахунками зі страхування

1625 104

- розрахунками з оплати праці

1630 247

- розрахунками з учасниками

1640 1 792

Інші поточні зобов’язання

1690 56 272

Всього: 64 491

Разом пасиви (зобов’язання) 64 491

За даними вищенаведеної таблиці вартість чистих активів становить 81 674 тис.грн. (146165 – 64674). При порівнянні

вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір

статутного капіталу на 9574 тис.грн. (81674 – 72100). Таким чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України

Товариством дотримуються.

Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, що характеризують фінансовий стан Товариства

Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2014 р. Станом на 31.12.2015р.

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1. Коефіцієнт покриття > 1 3,66 2,23

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 3,65 2,22

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0

збільшення 2,14 1,54

1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.) > 0

збільшення 80 163 79 234

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,73 0,56

2.2. Коефіцієнт фінансування < 1

зменшення 0,37 0,79

2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 4,66 3,23

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0

збільшення 0,98 0,97

3. Аналіз рентабельності підприємства

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0

збільшення 0,01 0,0002

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0

збільшення 0,01 0,0003

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2015 р. склав 2,23 (на 31.12.2014 р. – 3,66). Цей коефіцієнт

розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, які можуть бути використані для

погашення його поточних зобов’язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов’язань припадає 2,23 грн.

поточних активів (теоретичне значення – більше 1).

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2015 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має

2,22 грн. ліквідних активів (на 31.12.2014 р. цей показник становив 3,65). Коефіцієнт розраховується як відношення

найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів та дебіторської заборгованості) до поточних

зобов’язань і відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного

проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних

фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Станом на 31.12.2015 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 1,54 (теоретичне значення - > 0 збільшення).

Чистий оборотний капітал станом на 31.12.2015 р. має позитивне, як і у минулому році, значення (79 234 тис. грн. на

31.12.2014 р. проти 80 163 тис. грн. на 31.12.2014 р.), розраховується як різниця між оборотними активами Товариства та

його поточними зобов’язаннями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні

зобов’язання.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2015 р. склав 0,56 (на 31.12.2014 р. – 0,73; 2015 р. © SMA 14285934

теоретичне значення – більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і

показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2015 р. склав 0,79, на 31.12.2014 р. – 0,37 (теоретичне

значення – < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як співвідношення залучених та власних коштів і характеризує

залежність Товариства від залучених коштів.

В цілому, показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності свідчать про відносне погіршення фінансового

стану Товариства, про що свідчать також показники коефіцієнтів рентабельності активів та рентабельності власного

капіталу. Разом з тим, на думку аудиторів, Товариство в стані своєчасно розраховуватися з контрагентами по всіх

зобов’язаннях.

Відповідність стану внутрішнього аудиту вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»

Відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та

Порядку проведення внутрішнього аудиту у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1772 від 15.06.2014 року, у Товаристві

проводиться внутрішній аудит (контроль). Відповідно до Статуту Товариства внутрішній аудит проводиться Ревізором

Товариства, який діє на підставі Положення про Ревізора та «Положення про порядок проведення внутрішнього аудиту

(контролю)» в Товаристві, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 22.10.2014 року (Протокол № 12).

Таким чином, запроваджена в Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та

включає адміністративний та бухгалтерський контроль, які забезпечують збереження активів Товариства, достовірність

звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІнА»,

код ЄДРПОУ 23285643

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською

палатою України№ 0960, видано згідно рішення АПУ від 26.01.2001 р., термін дії Свідоцтва – до 26.11.2020 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки фінансових установ, виданого Нацкомфінпослуг Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм

та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0082, відповідно до розпорядження

Нацкомфінпослуг від 24.10.2013 р. № 3797, строк дії до 26.11.2020 р.

Прізвища, імена, по батькові аудиторів, які проводили аудит, номери, серії, дати видачі сертифікатів АПУ - Ватаманюк

Марія Михайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2020 р.;

- Мялковський Андрій Андрійович – сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2019

р.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

03150, вул. В. Васильківська, буд. 66 «Б», оф.28

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту 04.03.2016 р. № 04/03

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 04.03.2016, 24.03.16

Дата Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 25.03.16

Директор

ТОВ АФ «БІнА» М.М. Ватаманюк

Аудитор А.А. Мялковський
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine