Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що 19 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 19 квітня 2016 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 13 квітня 2016 року.

Початок роботи Загальних зборів: 15-00.

Закінчення роботи Загальних зборів: 18-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ": Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів.

2. Про звіт Правління Товариства.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства.

4. Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства.

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та іншими членами Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

12. Про обрання Ревізора Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства.

14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

15. Про ліквідацію філій Товариства.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів.

17. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 19 квітня 2016 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

146 165

111 833

Основні засоби

2 344

1 420

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

157

118

Сумарна дебіторська заборгованість

44 136

45 713

Грошові кошти та їх еквіваленти

99 432

64 517

Нерозподілений прибуток

2 413

2 387

Власний капітал

81 674

81 648

Статутний капітал

72 100

72 100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

64 491

30 185

Чистий прибуток (збиток)

26

845

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 693 500

1 772 284

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

109 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

4 360

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

240

250
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine