Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


30 КВІТНЯ 2015 РОКУ


Річнаінформація емітента цінних паперів

за рік 2014

І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента Приватнеакціонерне товариство "Українська

фінансовагрупа"

2.Організаційно-правова форма Акціонернетовариство

3.Код за ЄДРПОУ 14285934

4.Місцезнаходження Саксаганського,77, м.Київ, Голосіївський, 01033,

Україна

5.Міжміський код, телефон та факс (44)27864 81, (44)278 64 81

6.Електронна поштова адреса ostalena@ufg.com.ua

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1.Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

2.Річна інформація 82 Бюлетень "Відомості Національноїкомісії з цінних

опублікована у паперівта фондового ринку"

30.04.2015

(номерта найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&nam в мережі

розміщена на сторінці e=AStatic&file=index&sid=280 Інтернет 30.04.2015

(дата)

(адресасторінки)Зміст


1.Основні відомості про емітента X


2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X


3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5.Інформація про рейтингове агентство


6.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартістьакцій (розміру X


часток, паїв)


7.Інформація про посадових осіб емітента:


1)інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X


2)інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X


8.Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X


9.Інформація про загальні збори акціонерів X


10.Інформація про дивіденди X


11.Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X


12.Відомості про цінні папери емітента:


1)інформація про випуски акцій емітента X


2)інформація про облігації емітента


3)інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4)інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягомзвітного періоду X


13.Опис бізнесу X


14.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:


1)інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X


2)інформація щодо вартості чистих активів емітента X


3)інформація про зобов’язання емітента X


4)інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5)інформація про собівартість реалізованої продукції


15.Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16.Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, щовиникала X


протягом звітного періоду


17.Інформація про стан корпоративного управління X


18.Інформація про випуски іпотечних облігацій


19.Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


1)інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром(сумою)


зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2)інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)


зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттямна кожну дату після змін


іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулисяпротягом звітного періоду


3)інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття абовключення нових


іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4)відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видамиіпотечних активів


та інших активів накінець звітного періоду


5)відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав наіпотечні активи,


які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


2014 р. © SMA 14285934


20.Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати черговихплатежів за


кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якимизабезпечено іпотеками,


21.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22.Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23.Основні відомості про ФОН


24.Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26.Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27.Правила ФОН


28.Відомості про аудиторський висновок (звіт)


29.Текст аудиторського висновку (звіту) X


30.Річна фінансова звітність


31.Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського X


обліку (у разі наявності)


32.Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігаційпідприємств, виконання


зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта(частини об'єкта) житлового


будівництва)


33.Примітки: "Відомості щодо участіемітента в створенні юридичних осіб". Приватне акціонерне


товариство "Українська фінансова група"(далі -Емітент, ПрАТ "УФГ", Товариство) не має часток (акцій) в


юридичній особі,створеній протягом звітного року, активи у якості внеску до статутного капіталу


юридичної особи, створеної протягом звітного року, ненадавались, права стосовно управління створеною


юридичною особою у емітента відсутні.


"Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (дляакціонерних товариств)". В Товаристві,


відповідно до Статуту, посада корпоративного секретаря відсутня.Корпоративний секретар не обирався.


"Інформація про рейтингове агентство". Емітентпослугами рейтингового агентства у звітному періоді не


користувалось.


"Інформація про органи управління емітента" (пункт 10Розділу ІІІ "Основні відомості про емітента" звіту).


Відповідно до абзацу 2 підпункту 5 пункту 1 лави 4 розділуІІІ Положення про розкриття інформації


емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826від 03.12.2013 року, інформацію про


органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонернітовариства.


"Інформація про засновників та/або учасників емітента такількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)":


Згідно Установчого договору про створення Республіканськогоакціонерного товариства «Українська


біржа» від 16 березня 1991 року, Угоди "про зміни ідоповнення до установчого договору від 16 березня


1991 року по створенню акціонерного товариства "Українськафінансова група" від 02 квітня 1992 року та


Угоди "про внесення змін і доповнень до установчогодоговору від 16 березня 1991 року, із змінами і


доповненнями, внесеними угодою від 02 квітня 1992 року" від15 жовтня 1992 року, засновниками


Товариства є: Асоціація «АВЕРС» Україна, м. Київ, вул. Чекістів,6; ТОВ «Почайна» Україна, м. Київ, вул.


Червоноармійська, 15; МП «Фірма «Кондор» Україна, м. КИЇВ, вул.Героїв Трипілля, 6, літ. «А»; Фірма


«Альтек Консалтінг ГМБх» Німеччина; Фірма К. Д. В. «Трейдінг - ХендельГМБх» Австрія, м. Відень;


Українсько - Ірландське підприємство «Діловий мир» Україна, м.Ужгород, вул. Волошина, 52; ТОВ


«Новость» АР Крим, м. Алупка, вул. Асаулюка, 14; Фірма IMC США,м. Новий Орлеан. Визначити якими


частками засновникиволоділи в статутному капіталі Товариства не є можливим в силу об’єктивних


причин:


А) На момент випуску акцій Товариства у 1992 році, акціяТовариства на пред’явника мала визначену


подвійну номінальну вартість 5 000 карбованців, що на той часвідповідало еквіваленту 20 доларів США по


курсу Національного банку України. Курс долара США по відношеннюдо карбованця змінювався, а тому


частки засновників у статутному капіталі Товариства не можнавизначити ні у карбованцях, ні у доларах


США, ні у гривнях;


Б) Відповідно до вимог Інструкції «Про переоцінку ціннихпаперів», затвердженої Наказом Міністерства


фінансів України від 28 серпня 1996 року № 177 та положеньПостанови Кабінету міністрів України «Про


переоцінку товарів (робіт, послуг) та механізм контролю запереглядом цін та формуванням вартісних


показників в умовах грошової реформи» від 26 серпня 1996 р. №1002, Товариство було зобов’язане


привести емітовані акції увідповідність до вимог чинного законодавства України, у результаті чого, 2014 р. © SMA 14285934


номінальна вартість акційТовариства в 5 000,00 карбованців стала дорівнювати 0,05 гривень; 2014 р. 14285934


В)Станом на дату складання звіту Товариство має зареєстрований випуск акцій, щопідтверджений


Свідоцтвом 02/1/2014 від 14.01.2014 року, розмір частокзасновників у статутному капіталі Товариства


змінювався з кожним наступним випуском, який анулював попереднівипуски;


Г) В чинній редакції Статуту Товариства інформації проЗасновників немає. Товариство, станом на звітну


дату (31 грудня 2014 року) у даних реєстру власників іменнихцінних паперів Товариства не маєінформації


про наявність акцій Товариства у власності вказаних засновників.З вказаних причин розмір часток


засновників у статутному капіталі Товариства не може бути визначенийТовариством.


"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більшеакцій емітента". У зв'язку із тим, що станом


на 31.12.2014 року юридичні особи не володіють 10 відсотками табільше акцій емітента, інформація щодо


юридичних осіб – власників 10% і більше акцій емітента нерозкривається.


"Інформація про володіння посадовими особами емітентаакціями емітента" Емітентом складена згідно


облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2014року.


У розділі "Відомості про цінні папери емітента"підрозділ "Інформація про облігації емітента (для кожного


непогашеного випуску облігацій)". Інформація не надаєтьсяпро:


"Процентні облігації". Емітент процентні облігації невипускав.


"Дисконтні облігації". Емітент дисконтні облігації невипускав.


"Цільові (безпроцентні облігації)". Емітент цільові(безпроцентні облігації) не випускав.


"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом(випуск яких підлягає реєстрації)(крім іпотечних


облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)".Емітентінші цінні папери, випуск яких підлягає


реєстрації, не випускав.


"Інформація про похідні цінні папери емітента".Емітент похідні цінні папери не випускав.які включено до складуіпотечного покриття


""Інформація про обсяги виробництва та реалізації основнихвидів продукції". Інформація не подається, так


як Товариство не веде діяльності в переробній, добувнійпромисловості, а також не займається


виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води закласифікатором видів економічної


діяльності.


"Інформація про собівартість реалізованої продукції".Інформація не подається, так як Товариство не веде


діяльності в переробній, добувній промисловості, а також незаймається виробництвом та розподіленням


електроенергії, газу та води, відповідно і витрати Емітента по цим видам діяльностівідсутні.


"Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)".Звіт про рух грошових коштів (за непрямим


методом) не подається у зв'язку із тим, що відповідно дооблікової політики ПрАТ "УФГ" звіт про рух


грошових коштів складається за прямим методом.


"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,що виникла протягомзвітного


періоду". Іпотечнихцінних паперів не має. "Інформація про випуски іпотечних облігацій таіпотечні цінні


папери не надається, так як Товариство іпотечні цінні папери невипускало.


"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiннихпаперiв" не складається, оскiльки Товариство


боргові цiннi папери не випускало.


"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" нескладається, оскiльки Емітент випуск iпотечних облiгацiй


не здiйснював.


"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечногопокриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених


боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитнимидоговорами (договорами позики), права


вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складуiпотечного покриття", "Iнформацiя про


випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодореєстру iпотечних активiв" не складається, оскiльки


товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiвне здiйснювло.


"Основнi вiдомостiпро ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН","Iнформацiя про осiб, що


володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостічистих активів ФОН", "Правила ФОН" не


складається, оскiльки Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.


"Річна фінансова звітність" не заповнюється, оскількиЕмітентом річна фінансова звітність складена


відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.


"Звіт про стан об'єкта нерухомості" відсутній у складірічної інформації, так як Товариство випуск цільових


облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктаминерухомості не здійснювало.


"Інформація прозобов'язання емітента". Товариство не надає інформації про зобов'язання закожним


кредитом,за іпотечними цінними паперами, за іншими ціннимипаперами (у тому числі за похідними цінними


паперами), засертифікатами ФОН в зв'язку з їх відсутністю.

ІІІ.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватнеакціонерне товариство "Українська фінансова група"

2.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 1074 120 0000000545

юридичної особи (за наявності)

3.Дата проведення державної реєстрації 16.11.1992

4.Територія (область) м.Київ

5.Статутний капітал (грн) 72100000,00

6.Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7.Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 0

що передано до статутного капіталу державного

(національного) акціонерного товариства та/або

холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 250

9.Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду заКВЕД

Найменуваннявиду діяльності Кодза КВЕД

[2010]Іншівиди грошового посередництва 64.19

[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування тапенсійного забезпечення), 64.99

н. в. і. у.

[2010]Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.12

10.Органи управління підприємства: д/н

11.Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку(філії, відділення банку), який Публічнеакціонерне товариство "Державний

обслуговує емітента запоточним рахунком у ощадний банк України"

національній валюті

2) МФО банку 300465

3) поточний рахунок 26507301976

4) найменування банку(філії, відділення банку), який Публічнеакціонерне товариство "Державний

обслуговує емітента запоточним рахунком у ощадний банк України"

іноземній валюті

5) МФО банку 300465

6) поточний рахунок 2650730197612. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі видидіяльності


Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що видав Дата


(дозволу) закінчення


діїліцензії


(дозволу)


1 2 3 4 5


Надання фінансових ФК№1 10.02.2004 Державна комісія зрегулювання


кредитів за рахунок власних ринківфінансових послуг України.


коштів;надання порук


(поручительств);фінансовий


лізинг;надання


гарантій;факторинг; надання


позик.


Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданоїліцензії (дозволу):


В зв'язку з визначенням типу акціонерного товариства, 08 лютого2011 року отримано (з повним


найменуванням Товариства та визначеним типом Товариства)переоформлене Свідоцтво про реєстрацію


фінансової установи ПрАТ "УФГ" №1серія ФК без терміну дії Свідоцтва іздодатком до нього. В зв'язку зі


зміною місця знаходження,16 січня 2012 року переоформлено Свідоцтво №1серія ФК із додатком до


нього.


Термін дії Сівдоцтва №1 серії ФК із додатков до нього -безстроково.


Здійснення переказу коштів №614863серія 08.08.2012 Національна комісія, щоздійснює 28.10.2017


АВ державнерегулювання у сфері


ринківфінансових послуг


Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданоїліцензії (дозволу):


В 2013 році у звязку зі зміною державного органу, що здійснює державне регулювання з діяльностіз


переказу коштів, Товариство у встановлені законодавством строкиподало клопотання до Національного


Банку України щодо отримання Ліцензії на здійснення переказукоштів. У 2014 році клопотання до


Національного Банку України щодо отримання Ліцензії наздійснення переказу коштів ще знаходиться на


розгляді Національного банку України


2014 р. © SMA 14285934


1 2 3 4 5


Здійснення валютних операцій №123 24.10.2013 Національний банк України


Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданоїліцензії:


Генеральна Ліцензія на право здійснення операцій, зазначених упунктах 3 та 8 (діяльність з обміну валют,


в частині проведення операцій з купівлі у фізичної особи загривні залишку суми в іноземній валюті, якщо


він менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, щоперебуває в обігу, та переказ коштів)


частини першої статті 4 Закону України "Про фінансовіпослуги та державне регулювання ринку


фінансових послуг", якщо вони є валютними опреаціями. Дієбезстроково.

ІV. Інформація прозасновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру

часток,паїв)

Найменування юридичноїособи Код за Місцезнаходження Відсотокакцій

засновника та/або учасника ЄДРПОУ (часток,паїв), які

засновника належать

засновникута/або

та/або учаснику(від

учасника загальноїкількості)

Асоціація "АВЕРС" 05401531 вулиця Чекістів,6, м.Київ, м.Київ, 00000 0,00000000000

ТОВ "Почайна" 16467556 Червоноармійська,15,м.Київ, 00000 0,00000000000

МП "Фірма"Кондор" 16282785 Героїв Трипілля ,6,літ."А", д/н, 00000 0,00000000000

Фірма "Альтек Консалтінг ГМБХ" д/н д/н, д/н, д/н, Німеччина 0,00000000000

Фірма К.Д.В.Трейдінг-Хендель д/н д/н, Відень, д/н, Австрія 0,00000000000

ГМБХ

2014 р. © SMA 14285934


Українсько-ірландськепідприємство 14296665 Волошина,52, м.Ужгород,Закарпатська 0,00000000000

"Діловий мир" область,д/н

ТОВ "Новость" 20698759 Асаулюка,14, м.Алупка,Автономна 0,00000000000

РеспублiкаКрим, д/н

Фірма FIMC д/н д/н, Новий Орлеан, д/н, США 0,00000000000

Прізвище, ім'я, побатькові Серія, номер, дата видачіта найменування органу, який Відсотокакцій

фізичної особи видав паспорт (часток,паїв), які

належать

засновникута/або

учаснику(від

загальноїкількості)

Акції прості на пред'явника д/н,д/н, д/н 0,00000000000

Усього: 0,00000000000V.Інформація про посадових осіб емітента


1.Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)посада ГоловаПравління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Татуріна Олена Анатоліївна


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, ТТ,048685, 09.04.2011, Святошинське РУ ГУ МВС України в м.


номер, дата видачі,орган, який Києві


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1966


5)освіта** Вища.Національна академія управління, "Фінанси та кредит",


економіст


6)стаж роботи (років)** 26


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: З 27.09.2004р. Президент АТ"УФГ". З


10.01.2011 року напосаді Голови Правління Товариства.


8)дата набуття повноважень та термін, 10.01.201131.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб відбулись в зв'язку зприведенням діяльності ВАТ


"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонернітовариства" та визначенням типу акціонерного


товариства та повного найменування товариства, як Приватнеакціонерне товариство "Українська


фінансова група". З 10.01.2011 року на посаді Голови Правління Товариства згідно наказу№1-к від


10.01.2011року та Протоколу Наглядової Ради №2 від10.01.2011р.Наглядовою радою ПрАТ "УФГ"


05.12.2012 (Протокол №14 від 05.12.2012) прийнято рішення проприпинення повноважень Голови Правління


Товариства Татуріної О.А.Замість звільненої особи Головою Правління Товариства 05.12.2012 нікого не


призначено. Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 06.12.2012(Протокол №15 від 06.12.2012) прийнято рішення


обрати на посаду Голови Правління Татуріну Олену Анатоліївну.Призначення посадової особи виконано у


зв'язку із необхідністю обрання керівника ПрАТ "УФГ"після звільнення 05.12.2012 Голови Правління


Товариства. РішеннямНаглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від31.12.2013


року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015 року.Загальний стаж роботи – 26 років. Перелік


попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’ятироків: Президент АТ "УФГ". Оплата праці


здійснювалась відповідно до штатного розпису, в натуральнійформі не виплачувалась. Повноваження та


обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної


судимості за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах посад не обіймає.


2014 р. © SMA 14285934


1) посада ЧленПравління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Самойленко ТамараВасилівна


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, СН,989948, 24.11.1998, Дніпровське РУГУ МВС України


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1953


5)освіта** Вища.Київський інститут народного господарства,


"Бухгалтерськийоблік в промисловості", економіст


6)стаж роботи (років)** 43


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" з1999р.- до 10.01.2011 на


посаді Віце-Президента/членаПравління АТ "УФГ". З 10.01.2011 року на посаді заступника Голови


Правління Товариства.


8)дата набуття повноважень та термін, 10.01.201131.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб відбулись в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ


"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонернітовариства" та визначенням типу акціонерного


товариства та повного найменування товариства, як Приватнеакціонерне товариство "Українська


фінансова група". Згідно наказу №3-к від 10.01.2011р. тапротоколу Наглядової ради Товариства №2 від


10.01.2011 р. на посаді заступника Голови ПравлінняТовариства. Рішенням Наглядової радиПрАТ "УФГ"


від 31.12.2013 року(Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження продовжено на термін до31.12.2015


року. Загальний стажроботи – 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягомостанніх


п’яти років: Віце-Президент/член Правління АТ "УФГ".Оплата праці здійснювалась відповідно до


штатного розпису Товариства, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Повноваження та


обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної


судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство неволодіє інформацією про посади цієї


особи на інших підприємствах.


1)посада ЧленПравління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Кармазін ОлександрВолодимирович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, МН,584189, 15.08.1997, МВМ Дзержинського РВХМУУМВС


номер, дата видачі,орган, який України в Харківськійобласті


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1952


5)освіта** Вища.Харківський інститут радіоелектроніки, "АСУ", інженер-


електрик


6)стаж роботи (років)** 44


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" - з 1994р.,Директор Філії . З


10.01.2011 року на посадіЧлена Правління Товариства за суміщенням посад.


2014 р. © SMA 14285934


8)дата набуття повноважень та термін, 10.01.201131.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб відбулись в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ


"УФГ" у відповідність до Закону "Про акціонернітовариства" та визначенням типу акціонерного


товариства та повного найменування товариства, як Приватнеакціонерне товариство "Українська


фінансова група". Згідно наказу №3-к від 10.01.2011р. тапротоколу Наглядової ради Товариства №2 від


10.01.2011 р. на посаді директора філії,члена ПравлінняТовариства в порядку суміщення посад. Рішенням


Наглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року(Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження


продовжено на термін до 31.12.2015 року. Загальний стаж роботи –44 роки. Перелік попередніх посад, які


особа обіймала протягом останніх п’яти років: ДиректорФілії АТ "УФГ", Член ПравлінняТовариства за


суміщенням посад. Оплата праці здійснювалась відповідно доштатного розпису Товариства, в


натуральній формі винагорода не виплачувалась. Повноваження таобов'язки посадової особи визначені


Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові


злочини не має. Товариство не володіє інформацією про посадицієї особи на інших підприємствах.


1)посада Ревізоракціонерного товариства


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Кончаківська АллаМиколаївна


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, МЕ,127122, 23.07.2002, Святошинське РУГУ МВС України в


номер, дата видачі,орган, який м.Києві


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1949


5)освіта** Вища.Київський інститут народного господарства, економіст


6)стаж роботи (років)** 47


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: МПФ ТОВ "Семпал" -Головний


бухгалтер


8)дата набуття повноважень та термін, 11.01.201310.01.2017


на який обрано (призначено)


9)опис: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства


загальні збори акціонерів Товариства (протокол №28 від22.12.2010 року) було переобрано ревізора


(повноваження з 01.2011 р. по 01.2013р.), який очолювавревізійну комісію Товариства. Позачерговими


загальними зборами Акціонерів товариства 19.12.2012 року(Протокол №32 від 19.12.2012) прийнято


рішення обрати Ревізором Товариства, яка набуває повноважень з11 січня 2013 року по 10 січня 2015 року


(включно). Позачерговими загальними зборами Акціонерівтовариства 12.11.2014 року (Протокол №43 від


12.11.2014) прийнято рішення обрати діючого Ревізора Товариствана новий строк: з 11 січня 2015 року,


тобто наступний день після закінчення повноважень Ревізора ПрАТ«УФГ», призначеного рішенням


позачергових загальних зборів Акціонерів ПрАТ «УФГ» від 19грудня 2012 року, і по 10 січня 2017 року.


Загальний стаж роботи – 47 років. Перелік попередніх посад, якіособа обіймала протягом останніх п’яти


років: МПФ ТОВ "Семпал" - Головний бухгалтер.Винагорода не встановлювалась та не виплачувалась в


тому числі в натуральній формі. Повноваження та обов'язкипосадової особи визначені Статутом та


Положенням про РевізораТовариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Товариство не володіє інформацією про посади цієї особи на іншихпідприємствах.


2014 р. © SMA 14285934


1)посада ГоловаНаглядової ради


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Бабич Валерій Георгійович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, СН,696723, 09.04.1998, Старокиївське РУГУ МВС України в м


номер, дата видачі,орган, який Києві


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1953


5)освіта** Вища.Київський торгово-економічний інститут, економіка торгівлі.


6)стаж роботи (років)** 43


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: Голова ради директорівКорпорації


"Українська фінансовагрупа". З 10 січня 2011 року призначений на посаду Голови Наглядової радиПрАТ


"УФГ".


8)дата набуття повноважень та термін, 12.08.20133 (три) роки


на який обрано (призначено)


9)опис: Відповідно до рішення загальнихзборів акціонерів (протокол №28 від 22.12.2010 р.) переобрано


Головою Наглядової ради на строк з 01.2011 р. до 01.2014 р.)згідно наказу №2-к від 10.01.2011 року


призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства.10.07.2013 року звільнено з посади Голови


Наглядової ради ПрАТ "УФГ" за власним бажанням.Відповідно до рішення Позачергових загальних


зборів від 12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013) обранона посаду Голови Наглядової ради ПрАТ


"УФГ". Загальний стаж роботи – 43 роки. Перелікпопередніх посад, які особа обіймала протягом останніх


п’яти років: Голова Ради директорів Корпорації "Українськафінансова група", Голова Наглядової ради


Товариства. Оплата праці Голови Наглядової ради здійснюваласьзгідно штатного розпису. В натуральній


формі не виплачувалась. Відповідно до рішення річних Загальнихзборів акціонерів від 22.04.2014 року було


затверджено оновленіумови договору Товариства з Головою Наглядової ради та визначено безоплатність


такого договору. Повноваження та обов'язки посадової особивизначені Статутом та Положенням про


Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі тапосадові злочини не має.Товариство


не володіє інформацією про посади цієї особи на іншихпідприємствах.


2014 р. © SMA 14285934


1) посада Головнийбухгалтер


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Мельник Юрій Борисович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, СО,829203, 18.12.2001, Дарницьке РУГУ МВС України


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1961


5)освіта** Вища.Київськийдержавний університет,"Прикладна


математика",Математик.Вища. Державний інститут підготовки


кадрів,"Облік і аудит", економіст.


6)стаж роботи (років)** 33


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ" - заступникголовного


бухгалтера. З 10.01.2011 року на посаді Члена ПравлінняТовариства за суміщенням посад.


8)дата набуття повноважень та термін, 13.07.2007безстроково


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб в 2013 році не відбулись. Винагорода за виконання


обов'язків головного бухгалтера виплачувалась у виглядізаробітної плати згідно штатного розпису


Товариства, в натуральній формі не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені


трудовим Договором,посадовою інструкцією, Законом України "Про бухгалтерський облік тафінансову


звітність". Загальний стаж роботи – 33 роки. Перелікпопередніх посад, які особа обіймала протягом


останніх п’яти років: Головний бухгалтер Товариства з 2007 року.Непогашеної судимості за корисливі та


посадові злочини не має. Товариство не володіє інформацією пропосади цієї особи на інших підприємствах.


1)посада ЧленПравління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Дорошенко Юрій Миколайович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, СН,375272, 27.12.1996, Московське РУ ГУ МВСУкраїни в


номер, дата видачі,орган, який м.Києві


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1968


5)освіта** Вища.Запорізькийіндустріальний інститут,інженер. Вищий


навчальнийзаклад (Інститут економіки і права),банківська справа


6)стаж роботи (років)** 26


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: Перший заступник ГоловиПравління


КБ "УФГ"-ТОВ.Перший віце-президент АТ "УФГ". З 10.01.2011 року призначено напосаду заступника


Голови ПравлінняТовариства.


8)дата набуття повноважень та термін, 10.01.201131.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб відбулись в 2011 році в зв'язку з приведенням


діяльності ВАТ "УФГ" у відповідність до Закону"Про акціонерні товариства" та визначенням типу


2014р. © SMA 14285934


акціонерного товариства та повного найменування товариства, якПриватне акціонерне товариство


"Українська фінансова група". Згідно протоколуНаглядової ради Товариства №2 від 10.01.2011 р. та


наказу №3-к від 10.01.2011р. на посаді заступника ГоловиПравління Товариства. РішеннямНаглядової


ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від31.12.2013 року) повноваження продовжено на


термін до 31.12.2015 року. Загальний стаж роботи – 26 років.Перелік попередніх посад, які особа обіймала


протягом останніх п’ятироків: Перший заступник Голови Правління КБ "УФГ"-ТОВ, Перший віце-


президент АТ "УФГ". Оплата праці здійснювалась відповідно до штатного розпису Товариства, в


натуральній формі винагорода не виплачувалась. Повноваження таобов'язки посадової особи визначені


Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові


злочини не має. Товариство не володіє інформацією про посадицієї особи на інших підприємствах.


1)посада ЧленПравління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Мельник Юрій Борисович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, СО,829203, 18.12.2001, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м.Києві


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1961


5)освіта** Вища.Київськийдержавний університет "Прикладна математика",


Математик.Вища. Державний інститут підготовки кадрів "Облік і


аудит",Економіст


6)стаж роботи (років)** 33


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "УФГ"- заступникголовного


бухгалтера


8)дата набуття повноважень та термін, 10.01.201131.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Зміни у персональному складіпосадових осіб відбулись в 2011 році в зв'язку з приведенням


діяльності ВАТ "УФГ" у відповідність до Закону"Про акціонерні товариства" та визначенням типу


акціонерного товариства та повного найменування товариства, якПриватне акціонерне товариство


"Українська фінансова група". Згідно протоколуНаглядової ради Товариства №2 від 10.01.2011 р. та


наказу №3-к від 10.01.2011р. на посаді головного бухгалтераТовариства, Члена Правління Товариства за


строковим трудовим договором на час виконання обов"язківчлена Правління ПрАТ "УФГ" в порядку


суміщення посад. РішеннямНаглядової ради ПрАТ "УФГ" від 31.12.2013 року (Протокол №31 від


31.12.2013 року) повноваження продовжено на термін до 31.12.2015року. Загальний стаж роботи – 33 роки.


Перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер


Товариства. Оплата праці здійснювалась відповідно доштатного розпису Товариства, в натуральній


формі винагорода не виплачувалась. Повноваження та обов'язкипосадової особи визначені Статутом та


Положенням про ПравлінняТовариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Товариство не володіє інформацією про посади цієї особи на іншихпідприємствах.


2014 р. © SMA 14285934


1) посада Член Правління


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Бабич Георгій Валерійович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, д/н,д/н, 01.01.1900, д/н


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1978


5)освіта** Вища.Київський державний торгово-економічний


університет."Облікі аудит", економіст.


6)стаж роботи (років)** 15


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "УТСК",першийзаступник


Голови Правління, радникГолови Правління ПрАТ "УФГ" за сумісництвом.


8)дата набуття повноважень та термін, 14.09.201231.12.2015


на який обрано (призначено)


9)опис: Рішення про призначення прийнятоНаглядовою радою ПрАТ "УФГ" Протокол №9 від 14.09.2012


року. Призначення посадової особи виконано у зв'язку зізбільшенням кількісного складу Правління ПрАТ


"УФГ" за рішенням Наглядової Ради ПрАТ "УФГ"(Протокол №9 від 14.09.2012 року).Посадова особа


Бабич Георгій Валерійович (згоди на розкриття паспортних данихне надано), призначений на посаду


заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УФГ"від 31.12.2013 року


(Протокол №31 від 31.12.2013 року) повноваження продовжено натермін до 31.12.2015 року. Оплата праці


здійснювалась відповідно до штатного розпису, в натуральнійформі не виплачувалась. Повноваження та


обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про ПравлінняТовариства. Непогашеної


судимості за корисливі та посадові злочини посадова особаемітента не має.


Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, якіособа обіймала протягом останніх п’яти


років: Перший заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ"УТСК".


1)посада ЧленНаглядової ради


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Зубковський ВолодимирОлексійович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, д/н,д/н, д/н


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1952


5)освіта** Київськийавтодорожній інститут, інженер-економіст


6)стаж роботи (років)** 45


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Український фондовийдім",


Генеральний директор


2014 р. © SMA 14285934


8)дата набуття повноважень та термін, 12.08.20133 (три) роки


на який обрано (призначено)


9)опис: На підставі рішенням Загальнихзборів акціонерів ПрАТ "УФГ"17.04.2013 року (Протокол №35


від 17.04.2013 року) призначено на посаду члена Наглядової радиПрАТ "УФГ" Зубковського Володимира


1)посада членНаглядової ради


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної фізичнаособа Шуляренко Микола Петрович


особи або повне найменування


юридичної особи


3)паспортні дані фізичної особи (серія, д/н,д/н, д/н


номер, дата видачі,орган, який


видав)* або код за ЄДРПОУ


юридичної особи


4)рік народження** 1947


5)освіта** Київськавища школа міліції, юрист


6)стаж роботи (років)** 45


7) найменуванняпідприємства та попередня посада, яку займав**: пенсіонер


8)дата набуття повноважень та термін, 12.08.20133(три) роки


на який обрано (призначено)


9)опис: На підставі рішенням Загальнихзборів акціонерів ПрАТ "УФГ"17.04.2013 року (Протокол №35


від 17.04.2013 року) призначено на посаду члена Наглядової радиПрАТ "УФГ" Шуляренко Миколу


Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Призначення здійснено у зв'язку із


припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради зарішенням Загальних зборів акціонерів


ПрАТ "УФГ" від 17.04.2013 року (Протокол №35 від17.04.2013 року). На підставі рішення Позачергових


загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" від 12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013 року)


повноваження посадової особи припинено у зв’язку з припиненнямповноважень складу Наглядової ради,


обраного 17.04.2013 року. На підставі рішення Позачерговихзагальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" від


12.08.2013 року (Протокол №38 від 12.08.2013 року) посадовуособу обрано на посаду члена Наглядової


ради, у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ"УФГ". Загальний стаж роботи (років) –


45 років.


Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніхп’яти років: не займала, пенсіонер.


Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особіемітента не виплачувалась. Повноваження


2014р. © SMA 14285934


та обов'язки посадовоїособи визначені Статутом таПоложенням про Наглядову радуТовариства.


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадоваособа емітента не має.


Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких іншихпідприємствах.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціямиемітента


Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичноїособи Кількість Від загальної Кількість за видами акцій


батьковіфізичної (серія, номер, датавидачі, орган, акцій (шт.) кількості акцій прості іменні простіна привілейо- привілейо-


особиабо повне який видав)* або код заЄДРПОУ (у відсотках) пред'явника ванііменні ваніна


найменування юридичної особи пред'явника


юридичноїособи


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Голова Наглядової ради фізичнаособа СН, 696723,09.04.1998, Старокиївське 1692214 93,88150000000 1692214 0 0 0


БабичВалерій РУГУ МВС України вм Києві


Георгійович


Член Правління фізичнаособа д/н, д/н,01.01.1900, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0


БабичГеоргій


Валерійович


Головний бухгалтер фізична особа СО, 829203,18.12.2001, Дарницьке РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0


МельникЮрій ГУ МВС України вм.Києві


Борисович


Член Правління фізична особа СО, 829203,18.12.2001, Дарницьке РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0


МельникЮрій ГУ МВС України вм.Києві


Борисович


2014 р. © SMA 14285934


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Член Правління фізична особа СН, 375272,27.12.1996, Московське РУ 0 0,00000000000 0 0 0 0


ДорошенкоЮрій ГУ МВС України в м.Києві


Миколайович


Ревізор акціонерного фізична особа МЕ, 127122,23.07.2002, Святошинське 0 0,00000000000 0 0 0 0


товариства КончаківськаАлла РУГУ МВС України в м.Києві


Миколаївна


Член Правління фізична особа МН, 584189,15.08.1997, МВМ 0 0,00000000000 0 0 0 0


КармазінОлександр Дзержинського РВХМУУМВС


Володимирович України вХарківській області


член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0


ШуляренкоМикола


Петрович


Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0


ЗубковськийВолодимир


Олексійович


2014 р. © SMA 14285934


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Член Правління фізична особа СН, 989948,24.11.1998, Дніпровське 0 0,00000000000 0 0 0 0


СамойленкоТамара РУГУ МВС України


Василівна


Голова Правління фізична особа ТТ, 048685,09.04.2011, Святошинське 0 0,00000000000 0 0 0 0


ТатурінаОлена РУ ГУ МВС України вм. Києві


Анатоліївна


Усього: 1692214 93,88150000000 1692214 0 0 0
VI.Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Кількість Від Кількість за видами акцій


особи ЄДРПОУ акцій(шт.) загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-


кількості пред'явника ванііменні вані на


акцій(%) пред'явника


Прізвище, ім’я, побатькові Серія, номер, дата видачіпаспорта, найменування Кількість Від Кількість за видами акцій


фізичноїособи органу,який видав паспорт акцій(шт.) загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-


кількості пред'явника вані іменні ваніна


акцій(%) пред'явника


Бабич Валерій Георгійович СН, 696723, 09.04.1998,Старокиївське РУ ГУ МВС України 1692214 93,8815 1692214 0 0 0


ум.Києві


Усього: 1692214 93,8815 1692214 0 0 0VII.Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів чергові позачергові


X


Датапроведення 12.11.2014


Кворумзборів, % 99,92406


Опис:Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:


1. Обрання робочихорганів позачергових Загальних зборів: Лічильної комісії, Голови та секретаря


позачергових Загальних зборів.


2.Про внесення змін до Статуту ПрАТ "УФГ".


3.Про Ревізора ПрАТ "УФГ".Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:


члени Правління ПрАТ "УФГ", члени Наглядової ради ПрАТ"УФГ".


Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:


Наглядова рада ПрАТ "УФГ".


Результати розгляду питань порядку денного:


Прийняті відповідні рішення за питаннями порядку денного.


Загальні збори відбулись.


Вид загальних зборів чергові позачергові


X


Датапроведення 06.10.2014


Кворумзборів, % 99,9283


Опис:Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:


1.Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильноїкомісії, Голови та секретаря


Позачергових загальних зборів.


2.Про вчинення значного правочину Товариством.


3.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:члени Правління ПрАТ "УФГ" Особа,


що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:


Наглядова рада ПрАТ "УФГ" "УФГ".


Результати розгляду питань порядку денного:


По всім питанням порядку денного прийняті відповідні рішення.Доакціонерів, які зареєструвалися для


участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальнимизборами рішення за 2 питанням


порядку денного,застосована процедура обов"язкового викупуакцій, передбачена ст. 68, 69 Закону України


"Про акціонернітовариства".


Загальні збори відбулись.


2014 р. © SMA 14285934


Вид загальних зборів чергові позачергові


X


Датапроведення 22.04.2014


Кворумзборів, % 99,9282966


Опис:1.Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ":Лічильної комісії, Голови та


секретаря Загальних зборів.


2.Про звіт Правління Товариства.


3.Про звіт Наглядової ради Товариства.


4.Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.


5.Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числіфінансової звітності Товариства за 2013 рік.


6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.


7.Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.


8.Про викуп Товариством розміщених ним акцій.


9.Про виконання рішень Позачергових загальних зборів АкціонерівПрАТ "УФГ" від 11 березня 2014 року.10 .Про ліквідаціюфілій Товариства.


11 .Про попереднєсхвалення значних правочинів.


12. Про схваленнянаперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.


13.Про організацію роботи Наглядової ради Товариства згідно з ч.3ст.51 Закону України "Про акціонерні


товариства".Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:


члени Правління ПрАТ "УФГ"


Особа, що ініціювала проведення РІЧНИХ загальних зборів:


Наглядова рада


Результати розгляду питань порядку денного:


Зусіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.


Загальні збори відбулись.


Вид загальних зборів чергові позачергові


X


Датапроведення 11.03.2014


Кворумзборів, % 99,9286


Опис:Питання, що розглядались на Позачергових загальних зборах:


1.Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильноїкомісії, Голови та секретаря


Позачергових загальних зборів.


2.Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальноївартості акцій.


3.Випуск акцій нової номінальної вартості.


4.Внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшеннямстатутного капіталу шляхом зменшення


номінальної вартості акцій.Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:члени Правління ПрАТ "УФГ", члени


Наглядової ради ПрАТ "УФГ".


Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:


Наглядова рада ПрАТ "УФГ" "УФГ".


Результати розгляду питань порядку денного:


По всім питанням порядку денного прийняті відповідні рішення.Доакціонерів, які зареєструвалися для


участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальнимизборами рішення за 2 питанням


порядку денного,застосована процедура обов"язкового викупуакцій, передбачена ст. 68, 69 Закону України


"Про акціонернітовариства".


Загальні збори відбулись.


2014 р. © SMA 14285934VIII.Інформація про дивіденди


Зарезультатами звітного періоду Зарезультатами періоду, що


передувавзвітному


запростими за привілейова- за простими за привілейова-


акціями ними акціями акціями ними акціями


Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0


Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0


Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0


Дата складення переліку осіб, які мають 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900


право на отримання дивідендів


Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900


Опис:Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:


Загальними збороми акціонерів Товариства 22.04.2014 року (Протокол№41) прийнято рішення не


нараховувати і не виплачувати дивіденди у 2014 році зарезультатами фінансово-господарської діяльності


Товариства за 2013 рік.


Загальними збороми акціонерів Товариства 15.04.2015 року (Протокол№44) відповідно до ч.1 ст.31 Закону


України "Проакціонерні товариства" прийнято рішення не нараховувати і не виплачуватидивіденди у 2014


році за результатамифінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році .


Дата складення переліку осіб, які мають право на отриманнядивідендів: Враховуючи рішення загальних


зборів не нараховувати і не виплачувати дивіденди за 2014 рікорганами управління Товариства не


встановлювалась дата складення переліку осіб, які мають право наотримання дивідендів за звітний


період.


Дата початку виплати дивідендів: Органами управління невстановлювалась дата початку виплати


дивідендів.


Розмір виплати дивідендів: Органами управління не встановлювавсярозмір виплати дивідендів.


Строк виплати дивідендів:Дата закінчення виплати дивідендів попростих іменних акціях не


встановлювалась оскільки виплата їх відбувається по реєструакціонерів, який не складався у зв'язку з


відсутністю рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2014рік.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повненайменування юридичної особи Товариствоз обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

або прізвище, ім'я та побатькові "БІнА"

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Товариство з обмеженоювідповідальністю

Кодза ЄДРПОУ 23285643

Місцезнаходження вулицяАхматової, будинок 13, місто Київ, Дарницький, 02068, Україна

Номерліцензії або іншого документа 09060

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав Аудиторськапалата України

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001

документа

Міжміськийкод та телефон (44)289-63-19

Факс (44)289-63-19

Виддіяльності Аудитор(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис:Національною комісією, що здійсню державне регулювання у сфері ринківфінансових послуг, на

підставі рішення від 24.10.2013 року за №3797 про включенняаудиторської фірми до реєстру аудиторських

фірм та аудиторів, якіможуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

видане свідоцтво №0082 (номер бланку 000844).

Аудиторською фірмою надавались послуги з проведення зовнішньогоаудиту Товариства.

2014 р. © SMA 14285934


Повне найменування юридичної особи Приватнеакціонерне товариство "Страхова компанія "Джи Пі

або прізвище, ім'я та побатькові Страхування"

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Акціонерне товариство

Кодза ЄДРПОУ 34663389

Місцезнаходження Червонопрапорна,буд.34, корп.4, місто Київ, 03680, Україна

Номерліцензії або іншого документа №584409серії АВ

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав Державнакомісія з держвного регулювання ринків фінансових

ліцензію або інший документ послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 02.06.2011

документа

Міжміськийкод та телефон (44)585-63-75

Факс (44)585-63-75

Виддіяльності Юридичнаособа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:Здійснювалось добровільне страхування фінансових ризиків

Повненайменування юридичної особи Приватнеакціонерне товариство "Європейський страховий Альянс"

або прізвище, ім'я та побатькові

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Акціонерне товариство

Кодза ЄДРПОУ 19411125

Місцезнаходження вулицяГлибочицька, 33-37, м. Київ, Подільський, 04050

Номерліцензії або іншого документа №569323серії АВ

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав Державнакомісія з регулювання ринків фінансових послуг

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 28.01.2011

документа

Міжміськийкод та телефон (44)254-63-00

Факс (44)254-63-50

Виддіяльності Юридичнаособа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:Здійснювалось обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальностівласників наземних

транспортних засобів

2014 р. © SMA 14285934


Повне найменування юридичної особи Приватнеакціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"

або прізвище, ім'я та побатькові

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Акціонерне товариство

Кодза ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження пр-тПовітрофлотський, буд.25, місто Київ, 03049, Україна

Номерліцензії або іншого документа 520914

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав Державнакомісія з регулювання ринків фінансових послуг

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 16.02.2010

документа

Міжміськийкод та телефон (44)492-18-18

Факс (44)492-18-12

Виддіяльності Юридичнаособа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:Здійснення добровільного страхування нерухомого майна

Повненайменування юридичної особи Товариствоз додатковою відповідальністю "Страхова компанія

або прізвище, ім'я та побатькові "КРАЩА"

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Товариство з додатковоювідповідальністю

Кодза ЄДРПОУ 37813376

Місцезнаходження вулицяСуворова, 4, м.Київ, Печерський, 01010

Номерліцензії або іншого документа №198502 серії АЕ

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав Національнакомісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ліцензію або інший документ ринківфінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 04.09.2013

документа

Міжміськийкод та телефон (44)223-17-85

Факс -

Виддіяльності Юридичнаособа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:Здійснення добровільного страхування фінансових ризиків.

2014 р. © SMA 14285934


Повне найменування юридичної особи Публічнеакціонерне товариство "Національний депозитарій України"

або прізвище, ім'я та побатькові

фізичної особи

Організаційно-правоваформа Акціонерне товариство

Кодза ЄДРПОУ 34663389

Місцезнаходження вулицяНижній Вал, 17/8, місто Київ, 04071, Україна

Номерліцензії або іншого документа дієбез ліцензії

на цей вид діяльності

Назвадержавного органу, що видав д/н

ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 01.01.1900

документа

Міжміськийкод та телефон (44)591-04-00

Факс (44)482-52-14

Виддіяльності Депозитарнадіяльність Центрального депозитарію

Опис:Здійснення обслуговування операцій ПрАТ "УФГ" щодо випущених ним акцій.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів тафондового ринку №2092 від 01.10.2013 року,

ПАТ "Національний депозитарій України" надано статусЦентрального депозитарію, - у зв"язку із чим діє

без ліцензії.

11.Відомості про цінні папери емітента

1.Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод-ний Тип цінного Форма існування Номінальна Кількість Загальна Часткау

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ідентифі- папера та форма вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про каційнийномер випуску вартість (грн) ному

реєстрацію капіталі

випуску (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.01.2014 №02/1/2014 Національна комісія зцінних паперів UA4000099634 UA4000099634 Акція проста Бездокументарні 40,00 1802500 72100000,00 100

та фондового ринку бездокументарна іменні

іменна

Опис:Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперамиемітента: Договори купівлі продажу акцій у 2014 році укладались з акціонерамиТовариства.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівляцінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках нездійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперівемітента на фондових біржах: факти лістингу/делістингу відсутні

Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась

Спосіб розміщення: Випуск зареєстровано у звязку зі зменшеннямСтатутного капіталу ПрАТ "УФГ". Власниками акцій є акціонери власникиакцій попереднього випуску.

Дострокове погашення: не здійснювалось4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


N Дата Кількість Дата Номер Найменування органу, що Частка від


з/п зарахування акцій, що реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск акцій,що статут-


акційна викуплено випуску реєстрацію викуплено ного капіталу


рахунок (шт.) акцій, що випуску акцій, (у відсотках)


емітента викуплено що викуплено


1 2 3 4 5 6 7


1 26.03.2014 9000 14.01.2014 02/1/2014 Національна комісія зцінних 0,499


паперівта фондового ринку


Опис: Акції ПрАТ "УФГ" буливикуплені ПрАТ "УФГ" відповідно до процедури встановленої ст. 68 Закону України


"Про акціонерні товариства" щодо вимоги Акціонерівщодо здійснення обов’язкового викупу у них акцій ПрАТ "УФГ"


у зв’язку із прийняттям Загальними зборами Акціонерів ПрАТ"УФГ" рішенням, що стало підставою для вимоги


обов'язкового викупу акцій: протокол позачергових Загальнихзборів Акціонерів ПрАТ "УФГ" №40 від 11 березня 2014


року.


2 08.10.2014 100000 14.01.2014 02/1/2014 Національна комісія зцінних 5,548


паперівта фондового ринку


Опис:Акції були викуплені ПрАТ "УФГ" відповідно до процедури встановленої ст. 68 Закону України "Проакціонерні


товариства" щодо вимоги Акціонерів щодо здійсненняобов’язкового викупу у них акцій ПрАТ "УФГ" у зв’язку із


прийняттям Загальними зборами Акціонерів ПрАТ "УФГ"рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового


викупу акцій: протоколпозачергових Загальних зборів ПрАТ "УФГ" №42 від 06 жовтня 2014 року;
XI.Опис бізнесу


Важливі подіїрозвитку


Приватне акціонернетовариство "Українська фiнансова група" (ПрАТ "УФГ") одна з найвідоміших вітчизняних


компаній, засновананавесні 1991 року. 24-ий рік поспіль успішно діє вона на вітчизняному ринкуфінансових


послуг, упевнено тримаючись на лідерських позиціях у важливихйого сегментах. Експерти відносять ПрАТ


"УФГ" до 100 провідних українських фінансових компанійу рамках популярного ділового рейтингу ТОП-100. А


світовий лідер у сферіміжнародних грошових переказівамериканська компанія «Western Union» постійно


відзначає Українську Фінансову Групу як одного з найуспішнішихділових партнерів у регіоні Європи, Азії та


Африки.


ПрАТ "УФГ" успішно реалізує дозвіл Державної комісії зрегулювання ринку фінансових послуг України та


ліцензію Національного банку України на надання широкого спектруфінансових послуг на вітчизняному ринку,


серед яких кредити зарахунок власних коштів, фінансовий лізинг, поручительства, гарантії, здійснення


грошових переказів.


Наша компанія один зпершовідкривачів і лідерів сфери міжнародних грошових переказів у незалежній


Україні. Вона забезпечує, зокрема, значну частину українськогоринку швидкісних грошових переказів через


систему «Western Union», здійснюючи такі операції в 70 пунктах(станом на 31.12.2014 р.) і співпрацюючи


більш ніж з 30 вітчизняними банками-партнерами, серед яких такісистемні державні банки як АТ «Ощадбанк»


та ПАТ АБ «Укргазбанк». Нам приємно, що саме ПрАТ"УФГ" першою запросила до України відому


американську компанію «Western Union» визнаного світового лідера ринку терміновихгрошових переказів, і в


1993 році відкрила першів Україні точки надання послуг з грошових переказів «Western Union». У


міжнародній системі, створеній «WESTERN UNION», діє понад 500000 пунктів у 200 країнах і територіях,


здійснюючи найшвидші та найнадійніші перекази грошей. Послуги її доступніпрактично на всій земній кулі.


Понад 160 років американська компанія здійснює грошові переказиі за цей час не зареєстровано жодного


випадку пропажі грошей клієнта. В Україні діапазон послугклієнтам постійно вдосконалюється. Зокрема, нині


перекази через «Western Union» можна отримати у доларах,гривнях, євро та російських рублях.


ПрАТ "УФГ" надає відповідні послуги й за допомогою іншихміжнародних та внутрішньодержавних платіжних


систем. Наші клієнти мають можливість переказати свої кошти,зокрема, через «MONEYGRAM», «RIA»,


«Глобал Мані», «АВЕРС», «UNISTREAM», «BLIZKO», «CONTACT»,«Welsend». Так, ПрАТ "УФГ" успішно


співпрацює з відомим оператором міжнародної сфери швидкісногопереказування грошей «MONEYGRAM». У


системі, створеній цією компанією, діє понад 347 000 пунктівобслуговування в 200 країнах світу. Виплати


здійснюються без відкриття банківського рахунку, готівкою, вдоларах США та у євро. При цьому одна з


фірмових рис «MONEYGRAM» помірна ціна за послуги, а кошти доступні до виплати вже через 10 хвилин


після відправки переказу.


«UNISTREAM» це потужнаміжнародна система грошових переказів, створена в 2001 році, офіси


обслуговування клієнтів якої присутні у 197 країнах світу.Сьогодні «UNISTREAM» охоплює до 60% ринку в


деяких країнах СНД. Географія переказів більше 100 країн світу, кількість пунктів —наближується до 330 000,


кількість міжнароднихпартнерів системи – близько 500. Власні представництва компанії відкриті в


Великобританії, Греції, на Кіпрі.


Компанія «RIA» була заснована в 1987 році і в даний час є третімза величиною оператором грошових переказів


у світі. Компанія надаєпослуги з переказу грошових коштів швидко, надійно і безпечно. «RIA» виконує


перекази в більш ніж 135 країнах і має більше 240 000 агентів повсьому світу.


BLIZKO та CONTACT церосійські системи міжнародних грошових переказів та платежів в російськихрублях,


доларах США та Євро за дорученнямфізичної особи без відкриття йому банківського рахунку. В 2014 році


об’єм операцій за даними платіжним системам значно зменшився підвпливом ситуації в країни.


Міжнародна система грошових переказів «АVERS» була створена вберезні 2005 року як система миттєвих


грошових переказів Банку «Фінанси та Кредит». Основні принципироботи системи «АVERS» демократична


тарифна політика, постійне розширення як спектра послуг, щонадаються, так і мережі грошових переказів, а


також мінімальний відрізок часу між моментом відправки іможливістю отримання переказу в пункті


призначення. Завдяки відкритості та простоті правил роботи,система грошових переказів «АVERS» досить


швидко стала популярною. На даний момент укладено 99 договорів збанками-партнерами про співпрацю в


рамках системи грошових переказів «АVERS», а мережа переказівскладається з більш 2970 точок прийому /


відправки переказів на всій території України. Грошова система«АVERS» співпрацює з багатьма міжнародними


системами грошових переказів (системи-партнери), зокрема, з«Leader», «InterExpress», «IntelExpress»,


«Caspian Money Transfer», «Золота Корона». Перекази, яківідправлені із систем-партнерів, виплачуються на


території України по платіжній системі «АVERS». Перекази ізУкраїни відправляються по системі грошових


переказів «АVERS» для послідуючої видачі в пунктах партнерах.


Внутрішньодержавна платіжна система «Глобал Мані» пропонуєзручні дешеві способи оплати за мобільний


зв'язок, Інтернет, комунальні та інші послуги. За введення і виведеннягрошей з системи найнижчі комісії в


Україні. Сплачувати рахунки можна як використовуючиІнтернет доступ, так і в мережіпартнерів.


«Welsend» була створена АБ «Укргазбанк» спільно з технологічнимпартнером ТОВ «Фінансове сервіс бюро» в


2013 році. Це міжнародна система грошових переказів для фізичнихосіб, яка дозволяє швидко та надійно


переказати гроші в будь-який регіон України, а також міжУкраїною та Грузією. Система «Welsend»


2014р. © SMA 14285934


представлена більше ніж в 1 000 пунктах обслуговування клієнтівв 270 містах України і Грузії. У системі


грошових переказів Welsend можна відправити перекази в чотирьохвалютах: гривня, долар США, Євро і


російські рублі за вигідними тарифами, а ставши постійнимклієнтом отримати Карту клієнта та скористатися


умовами програми лояльності.


Таким чином, ПрАТ "УФГ" нині надає один з найширших вУкраїні комплексів послуг по переказуванню


коштів, забезпечуючи при цьому рівень сервісу, що отримавсолідне міжнародне визнання. Високу якість


послуг «Української фінансової групи» постійно відзначають якнаші партнери на ринку грошових переказів, так


і незалежні експерти.


Інформація проорганізаційну структуру емітента


ПрАТ"УФГ" - це фiнансова установа, яка має мережу філій, та утворюєунiкальну для України систему, що дає


можливiсть комплексного обслуговування iнвестицiйної дiяльностi:вiд консалтингу та менеджменту проектiв до


проходження їх через банкiвськi, страховi та iншi структури.


Інформація прочисельність працівників


Середньооблікова чисельністьштатних працівників облікового складу (осіб) : 220,


Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, якіпрацюють за сумісництвом: 32,


Чисельність працівників, які працюють на умовах неповногоробочого часу (осіб): 40,


Фонд оплати праці: 5452,8 тис. грн.


Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівнякваліфікації працівників операційним потребам


Товариства: ПрАТ "УФГ" укомплектоване персоналомвідповідного кваліфікаційного рівня для забезпечення


високоякісного здійснення його Статутної діяльності. У 2014 роціпідвищено кваліфікацію 4 працівникам ПрАТ


"УФГ" з них: 2 керівники, 1 фахівець, 1 робітник.


Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення абозменшення відносно попереднього року:


зменшення на 22602,3 тис. грн.


Інформація проналежність емітента до будь-яких об’єднань підприємств


Асоціація"Український Кредитно-Банківський Союз"


Кловський узвіз, 9/2, м.Київ,Україна, 01021


Функції Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз” полягають у сприянні стабільному розвитку і


діяльності банківської системи України, захисту прав та законнихінтересів членів Кредитно-Банківського


Союзу, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координаціїїх зусиль для вирішення питань, що стоять


перед кредитно-грошовою системою.


Метою створення "УКБС" була необхідність консолідації,координації, співробітництва між банками Києва та


Київської області, а також взаємодія з органами влади і управління для вирішення спільних задач.


В даний час Асоціація “Український Кредитно-Банківский Союз”об'єднує 92 фінансово-кредитні установи.


Фахівці ПрАТ"УФГ" приймають участь в підготовці проектів нормативно-правовихактів НБУ, опрацюванні


законопроектів, проводять їх аналіз на стадії обговорення,входять до складу робочих груп УКБС, в тому числі


із взаємодії з ДПА по питанням удосконалення законодавства,яке регулює оподаткування діяльностінадання


фінансових послуг, здійснення банківських операційнебанківськими фінансовими установами. Товариство з


2005 року є членом Асоціації “Український Кредитно-Банківский Союз”.


У період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року Товариствоявлялось членом Асоціації “Український


Кредитно-Банківский Союз”.Корпорація "Українська фінансова група"


01021, м.Київ, вул.Грушевського, 34-в


Корпорація створена на принципах спільності інтересів їїУчасників з метою підвищення ефективності їх функцій


управління та координації діяльності кожного з її Учасників,використання висококваліфікованого персоналу та


передових технологій і методів менеджменту, здійснення заходівщодо захисту економічних, соціальних,


правових та інших інтересів Учасників Корпорації. Предметомдіяльності Корпорації є здійснення стратегічного


планування основних видів діяльності Учасників Корпорації,зокрема управлінської, представницької,


експертно-контрольної, маркетингової, юридичної, фінансової,рекламної, інформаційної та іншої діяльності.


У період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року Товариствоприймало участь у роботі Корпорації "УФГ".


Як Учасник Корпорації ПрАТ "УФГ" сприяло досягненню мети та виконанню завданьКорпорації.


2014 р. © SMA 14285934


Інформація проспільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,підприємствами,


установами


Товариство здійснюєсвою діяльність самостійно, відповідно до цілей , встановлених його статутом.


Пропозиції щодореорганізації з боку третіх осіб


Будь-якихпропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, небуло.


Опис обраноїоблікової політики


Фінансова та бухгалтерськазвітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики,формується з


дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичноїсобівартості, єдиного


грошового вимірника (гривні).


Облікова політика здійснюється відповідно до Закону України"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність


в Україні", Міжнародних стандартів бухгалтерського облікута фінансової звітності. Облікова політика


Товариства затверджена та діє на підставі Наказу №206-5 від 15 листопада 2012 року. Веденнябухгалтерського


обліку здійснюєтьсязгідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності.


Починаючи з 01 січня 2013 року, відповідно до вимог постановиКабінету Міністрів України №419 від


28.02.2000 року (зі змінами), ПрАТ "УФГ" складаєфінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової


звітності.


З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується обліковаполітика, що базується на таких


стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку(далі – МСБО):


- МСБО 1 «Поданняфінансової звітності»;


- МСБО 2 «Запаси»;


- МСБО 8 «Обліковіполітики, зміни в облікових оцінках та помилки»;


- МСБО 12 «Податок на прибуток»;


- МСФЗ 13 «Справедлива вартість»;


- МСБО 16 «Основні засоби»;


- МСБО 18 «Дохід»;


- МСБО 19 «Виплати працівникам»;


- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;


- МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»;


- МСБО 33 «Прибуток на акцію»;


- МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;


- МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;


- МСБО 38 «Нематеріальні активи»;


- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».


Основні положення облікової політики Товариства наступні:


- закриттярахунків класу 7 «Доходи i результати діяльності» i класу 9 «Витратидіяльності» здійснюється


щомісяця, а віднесення суми нарахованого податку на прибуток нафінансові результати проводиться в кінці


звітного року;


- критеріївизнання активів та зобов’язань, матеріальні i нематеріальні об’єктивідображаються в балансі


підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вонивідповідають одночасно таким критеріям: об’єкти


контролюються підприємством, їх оцінка може бути достовірновизначена, існує вірогідність отримання в


майбутньому економічних вигод від використовування цих об’єктів;


- активипідприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерськихдокументів на їх


оприбутковування. Вважається, що всі зобов’язання підприємствадостовірно оцінені на підставі первинних


бухгалтерських документів i за всіма зобов’язаннями підприємстваіснує вірогідність зменшення економічних


вигод в майбутньому;


- обладнання таінші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуваннямнакопиченої


амортизації. Витрати на незначний ремонт й технічнеобслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення.


Вартість заміни значнихкомпонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти,що


були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуттяобладнання та інших основних засобів, визначені як


різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістюактиву на дату вибуття, відображаються у


складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходахабо витратах).


На протязі звітного року облікова політика Товариства незмінювалась.


2014р. © SMA 14285934


Інформація проосновні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент


Приватне акціонернетовариство "Українська фінансова група" має право надавати види фінансових послуг:


надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;


здійснення переказу коштів;


надання порук (поручительств);


фінансовий лізинг;


надання гарантій;


факторинг;


надання позик.


Основним видом фінансових послуг, що надає ПрАТ "УФГ",за рахунок яких було отримано більше 10


відсотків доходу за звітний 2014 рік є здійснення переказукоштів. Перспективністю надання послуг зі


здійснення переказу коштів є постійне зростання попиту напослуги грошових переказів, у тому числі


транскордонних, через загальносвітові тенденції глобалізаціїринку праці та поглиблення міграційних процесів, в


тому числі міграцію трудових ресурсів до країн близького тадалекого зарубіжжя.


ПрАТ "УФГ" надає послуги зі здійснення переказу коштівна ринку фінансових послуг України, клієнтами на


якому є фізичні особи.Для нівелювання ризиків, що впливають на діяльність ПрАТ"УФГ", існує система управління ризиками.


Управління ризиками у компанії здійснюється Правлінням ПрАТ«УФГ», яке несе відповідальність за


впровадження, надійність і забезпечення функціонування системуправління ризиками.Система управління ризиками включає наступні елементи:


- виявленняризику;


- вимірюванняризику;


- контрольризику;


- моніторингризику.Ключові характеристики системи управління ризиками:


Ринкові ризики:


Зниження числа платоспроможних клієнтів.


Значні коливання курсів валют.


Значне скорочення мережі філій ПрАТ "УФГ" черезфінансову кризу, анексію Автономної республіки Крим,


проведення АТО, відсутність ліцензії на здійсненнявалюто-обмінних операцій.


Збільшення тарифів на обслуговування розрахункових банках.


Ризик визнання неплатоспроможними банків-учасників платіжнихсистем, у відносинах яких з відповідними


платіжними системами ПрАТ "УФГ" є уповноваженоюустановою.


Ризик зростання кіберзлочинності.


Андеррайтерські ризики:


Ризики зменшення тарифів платіжними організаціями платіжнихсистем.


Зростання собівартості послуг, що надаються компанією.


Кредитні ризики:


Зниження рівня ліквідності та платоспроможності банків.


Критичний рівень ризику зниження платоспроможності розрахунковихбанків, платіжних організацій та членів,


учасників платіжних систем.


Зниження депозитних ставок.


Операційні ризики:


Ризики управління (корпоративного), бухгалтерського обліку тазвітності (системи та методології): ризики


помилок в управлінні фінансово-господарською діяльністюкомпанії; ризики прийняття органами управління


компанії неправильних рішень; невідповідності документівкомпанії чинному законодавству, нормативним


документам регуляторів ринка фінансових послуг; ризикзастосування (сплати) штрафів, інших обов’язкових


платежів у результаті порушення нормативних актів; штрафи,накладені контролюючими органами та інші втрати,


пов’язані з неправильнимрегулюванням фінансово-господарської діяльності компанії; неправильнаорганізація


бізнес-процесів; неправильна організаційна структуракорпоративного управління; помилкова методологія


здійснення бухгалтерського обліку; порушення правил податковогообліку через помилки операційного


характеру; операційні збої та помилки інформаційної взаємодії зконтрагентами, позичальниками тощо;


призупинення діяльності у результаті впливу несприятливої події(технологічного збою, юридичних (податкових)


помилок, дії нормативно-правових актів).


Помилки при оцінці ризиків. 2014р. © SMA 14285934


Високий рівень ризику отримання балансових збитків за підсумкамироку.


Помилки контролерів-касирів операційних кас.


Збої у роботі інформаційних потоків платіжних систем.


Нераціональне управління коштами (готівковими, безготівковими, урізних валютах).


Основну конкуренцію Товариству у діяльності складають банки таінші небанківські фінансові установи, що


пропонують аналогічні фінансові послуги.


Особливостями послуг, що пропонує ПрАТ "УФГ" своїмклієнтам, є розгалужена регіональна система


операційних кас компанії, що дозволяє клієнтам отримуватифінансові послуги по всій країні та при цьому


обрати з широкого переліку платіжних систем, учасником яких єПрАТ "УФГ", найбільш задовольняючу


потреби клієнта.


Інформація проосновні придбання або відчуження активів за останні п'ять років


2010р.: придбаноактивів на суму 375,0 тис.грн. у т. ч. "Будівлі та споруди" 97,0тис.грн., "Машини і


обладнання" 57,0 тис.грн., "Транспортні засоби"0,0 тис.грн., "Інші основні засоби" 221,0 тис.грн..Вибуло


активів на суму 331,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі таспоруди" 161,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 1,0 тис.грн.,


"Транспортні засоби" 0,0 тис.грн.,"Інші основнізасоби" 169,0 тис.грн.;


2011р.: придбано активів на суму 262,0 тис.грн. у т. ч."Будівлі та споруди" 0,0 тис.грн., "Машини і обладнання"


72,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 1,0 тис.грн.,"Інструменти,прилади,інвентар (меблі)" 61,0 тис.грн.,"Інші


основні засоби" 75,0 тис.грн., "Малоцінні необоротніматеріальні активи" 51,0 тис.грн., "Інші необоротні


матеріальні активи" 2,0 тис. грн.. Вибуло активів на суму737,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди" 336,0 тис.грн.,


"Машини іобладнання" 117,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 199,0 тис.грн.,"Інструменти, прилади,


інвентар(меблі) 36,0 тис. грн.,"Інші основні засоби"15,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 27,0


тис.грн., "Іншінеоборотні матеріальні активи" 7,0 тис. грн..


2012р.: придбано активів на суму 692,0 тис.грн. у т. ч."Будівлі та споруди" 366,0 тис.грн., "Машини і


обладнання" 35,0 тис.грн., "Транспортні засоби"0,0 тис.грн., "Інструменти,прилади,інвентар (меблі)" 25,0


тис.грн.,"Інші основні засоби" 143,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 123,0 тис.грн., "Інші


необоротні матеріальні активи" 0,0 тис. грн.. Вибулоактивів на суму 507,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та споруди"


87,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 119,0 тис.грн.,"Транспортні засоби" 53,0 тис.грн., "Інструменти, прилади,


інвентар(меблі) 208,0тис. грн.,"Інші основні засоби" 16,0 тис.грн.,"Малоціннінеоборотні матеріальні активи"


14,0 тис.грн., "Інші необоротні матеріальні активи"10,0 тис. грн..


2013р.: придбано активів на суму 246,0 тис.грн. у т. ч."Будівлі та споруди" 111,0 тис.грн., "Машини і


обладнання" 68,0 тис.грн., "Інші основні засоби"25,0 тис.грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 42,0


тис.грн. Вибуло активів на суму 336,0 тис.грн. ут.ч."Будівлі та споруди" 64,0 тис.грн., "Машини іобладнання"


35,0 тис.грн., "Транспортні засоби" 47,0 тис.грн.,"Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 80,0 тис. грн.,"Інші


основні засоби" 40,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротніматеріальні активи" 40,0 тис.грн., "Інші необоротні


матеріальні активи" 30,0 тис. грн..


2014р.: придбано активів на суму 85,0 тис.грн. у т. ч."Будівлі та споруди" 0,0 тис.грн., "Машини і обладнання"


27,0 тис.грн., "Інструменти, прилади, інвентар(меблі)" 9,0 тис. грн., "Інші основні засоби" 34,0 тис.грн.,


"Малоцінні необоротні матеріальні активи" 15,0тис.грн. Вибуло активів на суму 273,0 тис.грн. у т.ч."Будівлі та


споруди" 61,0 тис.грн., "Машини і обладнання" 30,0 тис.грн., "Транспортні засоби"0,0 тис.грн., "Інструменти,


прилади, інвентар(меблі)113,0 тис. грн.,"Інші основнізасоби" 41,0 тис.грн.,"Малоцінні необоротні матеріальні


активи" 22,0 тис.грн., "Інші необоротні матеріальніактиви" 6,0 тис. грн.


Даних про інші суттєві зміни вартості активів Товариства немає.Значних інвестицій або придбань найближчим


часом Товариство не планує.


Правочини звласниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчогооргану,


афілійованими особами


У 2014 році з власником істотної участі,який перебуває на посаді голови Наглядової ради, Бабичем


Валерієм Георгійовичем вчинялись наступні правочини:


-З метою організації роботи Наглядової ради Товариства згідно зч.3 ст.51 Закону України "Про акціонерні


товариства", річними Загальними зборами акціонерів прийняторішення про зміну умов роботи Голови


Наглядової ради та затверджено оновлені умови договору Товаристваз Головою Наглядової ради. У зв'язку із


цим, 22.04.2014 року укладено Договір на виконання повноваженьГолови Наглядової ради на умовах


безоплатності. 2014р. © SMA 14285934


-У зв’язку із закінченням строку оренди приміщення в якомузнаходиться офіс ПрАТ "УФГ" та необхідністю


його подальшого використання у діяльності Товариства, 01.11.2014року укладено договір оренди приміщення


для розміщення офісу ПрАТ "УФГ". Сума договору оренди– 6380,00 грн. Ціна визначена за домовленістю


сторін з врахуваннямвимог рішення КМР від 02.10.2013 за №42/9630 "Про визначення мінімальноївартості


місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майнафізичних осіб".


-У зв’язку із закінченням строку оренди приміщення в якомузнаходиться офіс ПрАТ "УФГ" та необхідністю


його подальшого використання у діяльності Товариства, 01.11.2014року укладено договір оренди приміщення


для розміщення офісу ПрАТ "УФГ". Сума договору оренди– 2828,00 грн. Ціна визначена за домовленістю


сторін з врахуванням вимог рішення КМР від 02.10.2013 за№42/9630 "Про визначення мінімальної вартості


місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майнафізичних осіб".


-У зв’язку із закінченням строку оренди приміщення в якомузнаходиться офіс ПрАТ "УФГ" та необхідністю


його подальшого використання у діяльності Товариства, 01.11.2014року укладено договір оренди приміщення


для розміщення офісу ПрАТ "УФГ". Сума договору оренди– 1760,00 грн. Ціна визначена за домовленістю


сторін з врахуванням вимог рішення КМР від 02.10.2013 за№42/9630 "Про визначення мінімальної вартості


місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майнафізичних осіб".


У зв’язку іззакінченням строку оренди приміщення в якому знаходиться офіс ПрАТ"УФГ" та необхідністю


його подальшоговикористання у діяльності Товариства, 01.11.2014 року з афілійованою особоюБабичем


Владиславом Валерійовичем укладено:


-договір оренди приміщення для розміщення офісу ПрАТ"УФГ". Сума договору оренди – 3088,00 грн. Ціна


визначена за домовленістю сторін з врахуванням вимог рішення КМРвід 02.10.2013 за №42/9630 "Про


визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метразагальної площі нерухомого майна фізичних осіб";


- договір орендиприміщення для розміщення офісу ПрАТ "УФГ". Сума договору оренди –400,00 грн. Ціна


визначена за домовленістю сторін з врахуванням вимог рішення КМРвід 02.10.2013 за №42/9630 "Про


визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метразагальної площі нерухомого майна фізичних осіб".


Інформація проосновні засоби емітента


За станом на 31грудня 2014 року Товариство має на балансі основні засоби на суму 3631,00тис.грн. (первісна


вартість). Залишкова вартість основних засобів на кінецьзвітного періоду складає 1245,0 тис.грн. Крім того для


своєї операційноїдіяльності Товариство використовувало орендовані основні засоби в сумі 2576,0тис.грн. на


кінець звітного періоду. Основні засоби знаходяться за адресоюголовного офісу та місцем реєстрації


операційних кас. Фінансування придбання,ремонту основних засобівта їх модернізації на протязі року


здійснювалось за рахунок коштів Товариства. Ступінь використанняосновних засобів становить 100%.


Правочинів відносно основних засобів крім купівлі, продажу таоренди не було. Обмежень на використання


основних засобів не існує. Екологічні питання на використанняактивів не впливають. На 2015 та 2016рр.


Товариство не планує значних інвестицій на придбання обладнання.


Інформація щодопроблем, які впливають на діяльність емітента


На дiяльнiстьТовариства впливає загальне погiршення економiчної та полiтичної ситуацiї вУкраїнi, проведення


Антитерористичної операції на території країни, неможливістьнадання послуг на території ВЕЗ Крим через її


тимчасову окупацію російською федерацією, частi змiни в законодавствi, яким регулюється діяльність


Товариства, збiльшення конкуренцiї на ринку грошових переказiв.


Інформація профакти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за


порушення законодавства


В звітному періодіфактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства небуло.


Опис обраноїполітики щодо фінансування діяльності емітента


Джерелом формуваннявласного капіталу Товариства є власні обігові кошти. У разі виникнення додаткових


потреб у фінансуванні динамічного розвитку компанії, а самерозширення регіональної мережі, збільшення


кількості операційних кас, розвитку нових напрямків діяльності(додаткових потреб у нарощуванні основних


засобів та оборотних коштів), Товариство також може залучатикредитні кошти.


2014 р. © SMA 14285934


Інформація провартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)


Укладених, але невиконаних договорів або контрактів ПрАТ "УФГ" не має.


Стратегія подальшоїдіяльності емітента щонайменше на рік


Галузь наданняпослуг, в якій здійснює діяльність Товариство, характеризується високоюконкуренцією.


Подальша діяльність Товариства буде скерована на зростанняфінансового стану Товариства, в тому числі за


рахунок зниження рівня конкуренції, розширення мережі тарозвиток інших платіжних систем, надання інших


видів фінансових послуг.


Опис політикиемітента щодо досліджень та розробок


В Товариствівідсутня політика щодо досліджень та розробок.


Інформація щодосудових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства абойого


посадові особи


Протягом звітного2014 року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі насуму 10 або


більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємствастаном на початок року, стороною в яких


виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи,стороною в яких виступають посадові особи


емітента, - були відсутні.


Інша інформація


Протягом звітного2014 року Товариство працювало без припинення діяльності, приймались рішеннящодо


ліквідації філій Товариства,було прийнято рішення про відкриття операційних кас в м. Києві та Київській


області, інших населених пунтах УкраїниXII.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


1.Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основнихзасобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього


(тис.грн) (тис.грн) (тис.грн)


напочаток на кінець на початок на кінець на початок на кінець


періоду періоду періоду періоду періоду періоду


1.Виробничого призначення: 1157 987 787 673 1944 1660


будівлі та споруди 544 469 678 593 1222 1062


машини та обладнання 174 146 100 74 274 220


транспортні засоби 63 50 0 0 63 50


інші 376 322 9 6 385 328


2.Невиробничогопризначення: 0 0 0 0 0 0


будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0


машини та обладнання 0 0 0 0 0 0


транспортні засоби 0 0 0 0 0 0


інші 0 0 0 0 0 0


Усього 1157 987 787 673 1944 1660


Опис:Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):Основні засоби в Товаристві


використовуються без обмежень для здійснення операційноїдіяльності.


Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 рокустановить 3 631 тис. грн.


Ступінь зносу основних засобів: 72,82%


Ступінь використання основних засобів: 100%


Сума нарахованого зносу: 2 644 тис.грн.


Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:Суттєвізміни у вартості основних засобів зумовлені тривалим


використанням основних засобів.


Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:майно емітента використовується без обмежень.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування Зазвітний період За попередній період


показника


Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 81648 85163


Статутний капітал (тис. грн) 72100 72100


Скоригований статутний капітал (тис. грн) 72100 72100


Опис:Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попереднійта звітний


періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодовизначення вартості чистих активів акціонерних


товариств", затверджених рішенням Державної комісії з ціннихпаперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.


N485 (з урахуванням змінпоказників фінансової звітності).


Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутнимкапіталом на кінець звітного періоду


становить 9548 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистихактивів та скоригованим статутним


капіталом на кінець звітного періоду становить 9548 тис.грн.


Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутнимкапіталом на кінець попереднього періоду


становить 13063 тис.грн.Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним


капіталом на кінецьпопереднього періоду становить 13063 тис.грн.


Висновок:Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутногокапіталу


(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу Українидотримуються.
3. Інформація про зобов’язання емітента


Видизобов‘язань Датавиникнення Непогашена Відсоток за Дата


частинаборгу користування погашення


(тис.грн) коштами (% річних)


Кредити банку X 0 X X


у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X


у тому числі: X 0 X X


за облігаціями (за кожним власним


випуском):


д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900


за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X


кожним власним випуском):


за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X


випуском):


за векселями (всього) X 0 X X


за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X


за похідними цінними паперами) (за


кожним видом):


за фінансовими інвестиціями в X 0 X X


корпоративні права (за кожним видом):


д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900


Податкові зобов’язання X 30 X X


Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X


Інші зобов’язання X 30155 X X


Усього зобов’язань X 30185 X X


Опис:д/нІнформаціяпро стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Якукількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?


№ з/п Рік Кількістьзборів, усього Утому числі позачергових


1 2012 2 1


2 2013 7 6


3 2014 4 3


Якийорган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?


Так Ні


Реєстраційнакомісія, призначена особою, що скликала загальні збори X


Акціонери X


Депозитарна установа X


Інше(запишіть) Реєстрацію акціонерів дляучасті в останніх загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія.


Якийорган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представниківдля участі в останніх загальних


зборах (за наявностіконтролю)?


Так Ні


Національнакомісія з цінних паперів та фондового ринку X


Акціонери,які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X


Уякий спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальнихзборах останнього разу?


Так Ні


Підняттямкарток X


Бюлетенями(таємне голосування) X


Підняттямрук X


Інше(запишіть) д/н


Якібули основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так Ні


Реорганізація X


Додатковийвипуск акцій X


Унесеннязмін до статуту X


Прийняттярішення про збільшення статутного капіталу товариства X


Прийняттярішення про зменшення статутного капіталу товариства X


Обранняабо припинення повноважень голови та членів наглядової ради X


Обранняабо припинення повноважень членів виконавчого органу X


Обранняабо припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X


Делегуваннядодаткових повноважень наглядовій раді X


Інше(запишіть) Позачергові загальні зборивідбулись12.11.2014р. на яких булирозглянуті слідуючі питання:


1.Обранняробочих органів позачергових Загальних зборів: Лічильної комісії, Голови тасекретаря


позачерговихЗагальних зборів.


2.Провнесення змін до Статуту ПрАТ "УФГ".


3.ПроРевізора ПрАТ "УФГ".Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формізаочного голосування? (так/ні) ні


ОРГАНИУПРАВЛІННЯ


Якийсклад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)


Кількістьчленів наглядової ради 3


Кількістьпредставників акціонерів, що працюють у товаристві 0


Кількістьпредставників держави 0


Кількістьпредставників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1


Кількістьпредставників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 0


Кількістьпредставників акціонерів – юридичних осіб 0


Скількиразів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягомостанніх трьох років? 19


Якісаме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні


Стратегічногопланування X


Аудиторський X


Зпитань призначень і винагород X


Інвестиційний X


Інше(запишіть) Координація діяльностіздійснюється усім складом Наглядової Ради згідно рішень загальних зборів та


установчих документів Товариства


Інше(запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посадукорпоративного секретаря? (так/ні) ні


Якимчином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні


Винагородає фіксованою сумою X


Винагородає відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X


Винагородавиплачується у вигляді цінних паперів товариства X


Членинаглядової ради не отримують винагороди X


Інше(запишіть) д/н


Якіз вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документахакціонерного товариства?


Так Ні


Галузевізнання і досвід роботи в галузі X


Знанняу сфері фінансів і менеджменту X


Особистіякості (чесність, відповідальність) X


Відсутністьконфлікту інтересів X


Граничнийвік X


Відсутнібудь-які вимоги X


Інше(запишіть) д/н


2014 р. © SMA 14285934


Колиостанній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином вінознайомився зі своїми правами та


обов'язками?


Так Ні


Новийчлен наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X


акціонерного товариства


Булопроведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X


ознайомили з його правами та обов'язками


Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строкабо не було обрано нового X


члена


Інше(запишіть) Нові члени Наглядової радиобирались у 2013 році. Секретар Загальних зборів ознайомив обраних


членівНаглядової ради з Положенням про Наглядову раду, правами таобов'язками її членів та


статутнимидокументами Товариства.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісіюабо введено посаду так, введено посаду


ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посадуревізора / ні) ревізора


Якщов товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0


скількиразів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом


останніх трьох років? __________ 0


Відповіднодо статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів(загальних зборів акціонерів,


наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішеннякожного з цих питань?


Загальні Наглядова рада Виконавчий Не належить


збори орган до


акціонерів компетенції


жодного


органу


Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні


Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні


Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні


бюджету


Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні


виконавчого органу


Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні


наглядової ради


Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні


ревізійної комісії


Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні


виконавчого органу


Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні


наглядової ради


Прийняття рішення про притягнення до майнової так так ні ні


відповідальності членів виконавчого органу


Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні


Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так так ні ні


власних акцій


Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні


Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежуєповноваження виконавчого органу так


приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,від імені акціонерного товариства?


(так/ні)


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товаристваположення про конфлікт інтересів, так


тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи абопов’язаних з нею осіб та обов’язком


діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)


2014 р. © SMA 14285934


Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальненавчання (із корпоративного X


Які документи існують увашому акціонерному товаристві?


Так Ні


Положенняпро загальні збори акціонерів X


Положенняпро наглядову раду X


Положенняпро виконавчий орган X


Положенняпро посадових осіб акціонерного товариства X


Положенняпро ревізійну комісію (або ревізора) X


Положенняпро акції акціонерного товариства X


Положенняпро порядок розподілу прибутку X


Інше(запишіть) д/н


Якимчином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашогоакціонерного товариства?


Інформація Публікується у пресі, Документи Копії Інформація


розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується


назагальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній


інформаційнійбазі безпосередньо запит інтернет-


данихНКЦПФР про в акціонерному акціонера сторінці


ринокцінних паперів


товаристві акціонерного


товариства


Фінансова звітність,результати так так так так так


діяльності


Інформація про акціонерів, які так так так так так


володіють 10 відсотками та


більше статутного капіталу


Інформація про складорганів так так так так так


управління товариства


Статут та внутрішні документи так ні так так ні


Протоколи загальних зборів так ні так так ні


акціонерів після їх проведення


Розмір винагороди посадових так ні так ні ні


осіб акціонерного товариства


Чиготує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнароднихстандартів так


фінансової звітності? (так/ні)


Скількиразів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерноготовариства зовнішнім аудитором


протягом останніх трьох років?


Так Ні


Непроводились взагалі X


Меншеніж раз на рік X


Разна рік X


Частішеніж раз на рік X


Якийорган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні


Загальнізбори акціонерів X


Наглядоварада X


Виконавчийорган X


Інше(запишіть) д/н


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягомостанніх трьох років? (так/ні) так


2014 р. © SMA 14285934


З якоїпричини було змінено аудитора?


Так Ні


Незадовольняв професійний рівень X


Незадовольняли умови договору з аудитором X


Аудиторабуло змінено на вимогу акціонерів X


Інше(запишіть) За рішенням органівуправління Товариства відбувалась зміна аудиторської фірми (для проведення


аудиторськоїперевірки власного капіталу), а саме: аудиторська перевірка власного капіталу


Товаристваза період з 01.01.2013 року по31.07.2013 року здійснювалась Аудиторською фірмою


ТОВ"Консалтінг ЛТД". Зміна відбулась у зв'язку із прийняттямНаціональною комісією з цінних


Якийорган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерноготовариства в минулому році?


Так Ні


Ревізійнакомісія (ревізор) X


Наглядоварада X


Відділвнутрішнього аудиту акціонерного товариства X


Стороннякомпанія або сторонній консультант X


Перевіркине проводились X


Інше(запишіть) Національний Банк Українита його територіальні управління, Національна комісія, що здійснює


регулюванняринків фінансових послуг України, місцеві державні податкові інспекції, інші


уповноваженідержавні органи.


Зініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевіркуостаннього разу?


Так Ні


Звласнї ініціативи X


Задорученням загальних зборів X


Задорученням наглядової ради X


Зазверненням виконавчого органу X


Навимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X


Інше(запишіть) д/н


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останньогороку платні послуги ні


консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансовогоменеджменту? (так/ні)
ЗАЛУЧЕННЯІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ


ПРАКТИКИКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чипланує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способівпротягом наступних трьох років?


Так Ні


Випускакцій X


Випускдепозитарних розписок X


Випускоблігацій X


Кредитибанків X


Фінансуванняз державного і місцевих бюджетів X


Інше(запишіть) д/н


Чипланує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягомнаступних трьох років?


Так,уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так,плануємо розпочати переговори


Так,плануємо розпочати переговори в наступному році


Так,плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні,не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X


Невизначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції долістингу фондових бірж ні


протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній ні


системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)корпоративного ні


управління? (так/ні)


У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів,правил) корпоративного 01.01.1900 ;


управління вкажіть дату його прийняття:


якиморганом управління Не приймався.


прийнятий:


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариствомкодексу (принципів, ні ;


правил) корпоративного управління? (так/ні)


укажітьяким чином його Не оприлюднювався.


оприлюднено:


Вкажітьінформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління(принципів, правил) в


акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їхтексту), відхилення та причини такого відхилення


протягом року.


В Приватному акціонерному товаристві“Українська фінансова група” до 22 липня 2014 року застосовувалися


положення “Принципівкорпоративного управління”, що затверджені рішенням Державної комісії з ціннихпаперів та


фондового ринку від11.12.2003 року № 571, у межах, визначених внутрішніми документами ПрАТ «УФГ».Після 22


липня 2014 року, у зв'язкуіз набранням чинності "Принципами корпоративного управління",затвердженими


Національною комісією зцінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955, застосовуються положення


таких "Принципівкорпоративного управління". Принципи корпоративного управліннявикористовуються з


урахуванням вимог чинногозаконодавства України та відповідних рішень органів управління ПрАТ «УФГ»,установчих


документів ПрАТ «УФГ».


«Принципи корпоративногоуправління», що затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондовогоринку


від 22.07.2014 року№955, розміщені на офіційній Інтернетсторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового


ринку. Інші внутрішнідокументи ПрАТ «УФГ» є доступними для ознайомлення в ПрАТ «УФГ», згідно порядку


визначеного внутрішнімидокументами ПрАТ «УФГ».Звітпро корпоративне управління*


1. Вкажіть метупровадження діяльності фінансової установи.


ПрАТ «УФГ» здійснюєфінансово-економічну та господарську діяльність, з метою одержання прибутку вінтересах


акціонерів ПрАТ «УФГ».


Виключним видом діяльностіПрАТ «УФГ» є надання фінансових послуг.


Протягом 2014 року ПрАТ«УФГ» користувалось правами на здійснення видів діяльності, згідно перелікудозвільних


документів:


- Свідоцтва про реєстраціюфінансової установи ФК №1 від 10.02.2004 року та додатку до вказаного свідоцтваПрАТ


«УФГ» (передбачає правонадавати наступні фінансові послуги: надання фінансових кредитів за рахуноквласних


коштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг; надання гарантій;факторинг; надання позик).


- Генеральної ліцензії наздійснення валютних операцій № 123 від 24.10.2013 року, що видана Національнимбанком


України (передбачає правоздійснювати діяльність з переказу коштів та обміну валют, в частині проведенняоперацій з


купівлі у фізичної особи загривні залишку суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальнавартість


мінімальної банкноти, щоперебуває в обігу).


- Ліцензії на здійсненняпереказу коштів № 614863 серія АВ, щовидана Національною комісією, що здійснює державне


регулювання у сфері ринківфінансових послуг 08.08.2012 року. Строк дії з 28.10.2012 року по 28.10.2017року.


2. Перелік власниківістотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовоюустановою) (для


юридичних осібзазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб- прізвища, імена


та по батькові), їхвідповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.


Станом на 31.12.2014 року власником істотноїучасті в статутному капіталі ПрАТ «УФГ» (в тому числі контролери


ПрАТ «УФГ»), якийвідповідає встановленим законодавством вимогам є Бабич Валерій Георгійович. У2014 році зміни


у складі власниківістотної участі не відбувались. :


Контролером ПрАТ «УФГ» є:Бабич Валерій Георгійович.


3. Вкажіть факти порушення(або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчогооргану


фінансової установивнутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі абоспоживачам


фінансових послуг.


Згідно даних органівуправління ПрАТ «УФГ», Ревізора ПрАТ «УФГ» та аудитора ПрАТ «УФГ», - протягом2014 року


відсутні порушення членамиНаглядової ради ПрАТ «УФГ» та Правління ПрАТ «УФГ» внутрішніх правил, які б


призвели дозаподіяння шкоди ПрАТ «УФГ» або споживачамфінансових послуг. Протягом 2014 року, органами


управління вживалисьзаходи (видавались розпорядження, накази) направлені на покращення системиуправління у


ПрАТ «УФГ», а такожудосконалення системи обслуговування клієнтів ПрАТ «УФГ».


4. Вкажіть про заходивпливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансовоїустанови, у тому


числі до членів їїнаглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність такихзаходів.


Протягом 2014 року органидержавної влади не застосовували заходи впливу до ПрАТ «УФГ», у тому числі, дочленів


Наглядової ради ПрАТ «УФГ»та Правління ПрАТ «УФГ».


5. Вкажіть на наявність уфінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики абопро


відсутність такої системи.


Управління ризиками укомпанії здійснюється Правлінням ПрАТ «УФГ», яке несе відповідальність завпровадження,


надійність і забезпеченняфункціонування систем управління ризиками.


Система управлінняризиками включає наступні елементи:


-виявлення ризику;


-вимірювання ризику;


-контроль ризику;


-моніторинг ризику.Ключові характеристикисистеми управління ризиками:


Ринкові ризики:


Зниження числаплатоспроможних клієнтів.


Значні коливання курсіввалют.


Значне скорочення мережіфілій ПрАТ "УФГ" через фінансову кризу, анексію Автономної республікиКрим,


проведення АТО,відсутність ліцензії на здійснення валюто-обмінних операцій.


Збільшення тарифів наобслуговування розрахункових банках.


Ризик визнаннянеплатоспроможними банків-учасників платіжних систем, у відносинах яких звідповідними платіжними


системами ПрАТ "УФГ" є уповноваженоюустановою.


Ризик зростаннякіберзлочинності.


Андеррайтерські ризики:


Ризики зменшення тарифівплатіжними організаціями платіжних систем.


Зростання собівартостіпослуг, що надаються компанією.


Кредитні ризики:


Зниження рівня ліквідностіта платоспроможності банків.


Критичний рівень ризикузниження платоспроможності розрахункових банків, платіжних організацій тачленів,


учасників платіжнихсистем.


Зниження депозитнихставок.


2014 р. © SMA 14285934


Операційніризики:


Ризики управління(корпоративного), бухгалтерського обліку та звітності (системи та методології):ризики помилок в


управлінніфінансово-господарською діяльністю компанії; ризики прийняття органамиуправління компанії


неправильних рішень;невідповідності документів компанії чинному законодавству, нормативнимдокументам


регуляторів ринкафінансових послуг; ризик застосування (сплати) штрафів, інших обов’язковихплатежів у результаті


порушення нормативнихактів; штрафи, накладені контролюючими органами та інші втрати, пов’язані знеправильним


регулюваннямфінансово-господарської діяльності компанії; неправильна організаціябізнес-процесів; неправильна


організаційна структуракорпоративного управління; помилкова методологія здійснення бухгалтерськогообліку;


порушення правилподаткового обліку через помилки операційного характеру; операційні збої тапомилки


інформаційної взаємодії зконтрагентами, позичальниками тощо; призупинення діяльності у результаті впливу


несприятливої події(технологічного збою, юридичних (податкових) помилок, дії нормативно-правовихактів).


Помилки при оцінціризиків.


Високий рівень ризикуотримання балансових збитків за підсумками року.


Помилкиконтролерів-касирів операційних кас.


Збої у роботіінформаційних потоків платіжних систем.


Нераціональне управліннякоштами (готівковими, безготівковими, у різних валютах).


6. Вкажіть інформацію прорезультати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю),а


також дані, зазначені впримітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно доположень


(стандартів)бухгалтерського обліку.


Відповідно до вимог ЗаконуУкраїни "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансовихпослуг" та


Порядку проведеннявнутрішнього аудиту у фінансових установах, затвердженого розпорядженнямНаціональної


комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1772 від 15.06.2014 року,у ПрАТ "УФГ"


проводиться внутрішній аудит (контроль).


Відповідно до Статуту ПрАТ"УФГ" внутрішній аудит проводиться Ревізором ПрАТ "УФГ",який діє на підставі


Положення про РевізораПрАТ "УФГ" та "Положення про порядок проведення внутрішньогоаудиту (контролю) в


ПрАТ "УФГ",затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 22.10.2014 року (Протокол№12).


7. Вкажіть фактивідчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статутіфінансової установи


розмір, або про їхвідсутність.


Протягом 2014 року не булофактів відчуження активів в такому обсязі.


8. Вкажіть результатиоцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищуєвстановлений у


статуті фінансовоїустанови розмір.


Статутом ПрАТ «УФГ» непередбачено максимальний розмір вартості активів ПрАТ «УФГ». Таким чиномпротягом


2014 року фактів укладеннятаких договорів не було.


9. Вкажіть інформацію прооперації з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансовоїгрупи


чи іншого об'єднання,проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або проїх відсутність.ПрАТ «УФГ» в 2014 роціукладало господарські договори, договори з працівниками ПрАТ «УФГ» тавиконувало


договори про наданняфінансових послуг.


10. Вкажіть інформацію провикористані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулюванняринків


фінансових послуг, щодоаудиторського висновку.


Рекомендацій протягом рокуне надходило.


11. Вкажіть інформацію прозовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягомроку


(для юридичної особизазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи- прізвище,


ім'я та по батькові).


За рішенням Наглядової радиПрАТ «УФГ» функції зовнішнього аудитора виконували аудитори ТОВ «Аудиторська


фірма «БІнА», код ЄДРПОУ23285643, місцезнаходження: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. АХМАТОВОЇ,


будинок 13, квартира 12.


12. Вкажіть інформацію продіяльність зовнішнього аудитора, зокрема:


загальний стаж аудиторської діяльності;


загальний стажаудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА»: з 22.08.95 (понад 15років).


кількість років, протягом яких надаєаудиторські послуги фінансовій установі;


ТОВ «Аудиторська фірма«БІнА»: більше 5 років.


перелік інших аудиторських послуг, щонадавалися фінансовій установі протягом року;


Інших послуг ненадавалось.


2014 р. © SMA 14285934


випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконанняфункцій внутрішнього аудитора;


Конфлікту інтересівпротягом 2014 року не виникало.


ротацію аудиторів у фінансовій установіпротягом останніх п'яти років;


Ротація аудиторів у ПрАТ «УФГ» протягом останніх п'яти років була здійснювалась у 2013році між двома


аудиторськими фірмами :Товариство з обмеженою відповідальністю "БІнА" та Аудиторською фірмоюТовариством з


обмеженою відповідальністю"Консалтінг Лтд".


стягнення, застосовані до аудитораАудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної


звітності фінансовоїустанови, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами,які здійснюють


державне регулюванняринків фінансових послуг.


Cтягнення,застосовані до аудитора Аудиторською палатою Українипротягом року, та факти подання


недостовірної звітності ПрАТ «УФГ», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які


здійснюють державне регулювання ринків фінансовихпослуг – не встановлено.


13. Вкажіть інформаціющодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:


наявність механізму розгляду скарг;


У ПрАТ "УФГ"існує механізм розгляду скарг. ПрАТ «УФГ» веде облік усіх вхідних документів,що надходять на


поштову адресу компанії (втому числі і скарг), шляхом реєстрації кореспонденції у відповідному журналі з


присвоєнням їй вхідногономеру та дати. У компанії існує «гаряча лінія» для клієнтів телефон/факс0-800-500-100.


Розподіл документів, щонадійшли до компанії здійснювалися на підставі резолюцій Голови Правління ПрАТ«УФГ»


Татуріної ОлениАнатоліївни, з огляду на інформацію, зазначену у зверненні.


прізвище, ім'я та по батькові працівникафінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;


Татуріна Олена Анатоліївна


стан розгляду фінансовою установою протягомроку скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість


скарг, що надійшли, такількість задоволених скарг);


Скарги та позови стосовнонадання ПрАТ "УФГ" фінансових послуг у 2014 році не надходили.


наявність позовів до суду стосовно наданняфінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.


Позовів не було.


*Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА за ЄДРПОУ 14285934

ФІНАНСОВА ГРУПА"

Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ заКОАТУУ 8036100000

Організаційно- Акціонернетовариство заКОПФГ 230

правова форма

господарювання

Вид економічної Іншівиди грошового посередництва заКВЕД 64.19

діяльності

Середнякількість працівників 250

Адреса, Саксаганського, 77,м.Київ, Голосіївський, 01033, Україна, (44)278 64 81

телефон

Одиницявиміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансовірезультати (Звіту про сукупний

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривняхз копійками)

Складено(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

заположеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

заміжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 78 65

первісна вартість 1001 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 1157 1420

первісна вартість 1011 0 0

знос 1012 0 0

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0

первісна вартістьінвестиційної нерухомості 1016 0 0

знос інвестиційноїнерухомості 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

первісна вартість довгостроковихбіологічних активів 1021 0 0

накопичена амортизаціядовгострокових біологічних активів 1022 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 1235 1485

2014 © SMA 14285934


1 2 3 4

II. Оборотні активи

Запаси 1100 94 118

Виробничі запаси 1101 0 0

Незавершеневиробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 36 40

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 21 20

з бюджетом 1135 208 204

у тому числі зподатку на прибуток 1136 139 139

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніхрозрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44995 45449

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 56875 64517

Готівка 1166 52701 43833

Рахунки в банках 1167 1400 9475

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в: 1181 0 0

резервахдовгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервахналежних виплат 1182 0 0

резервах незаробленихпремій 1183 0 0

інших страховихрезервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 102229 110348

III. Необоротніактиви, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 103464 111833

2014 © SMA 14285934


Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 72100 72100

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 706 706

Емісійний дохід 1411 706 706

Накопичені курсовірізниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 10815 10815

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1542 2387

Неоплачений капітал 1425 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 1430 0 ( ) 4360 ( )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 85163 81648

II. Довгостроковізобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгостроковізабезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 0 0

у тому числі: 1531 0 0

резерв довгостроковихзобов’язань

резерв збитків аборезерв належних виплат 1532 0 0

резерв незаробленихпремій 1533 0 0

інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточнізобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0

довгостроковимизобов’язаннями

товари, роботи,послуги 1615 118 1775

розрахунками збюджетом 1620 36 30

у тому числі зподатку на прибуток 1621 0 0

розрахунками зістрахування 1625 109 81

розрахунками з оплатипраці 1630 230 176

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 1792 1792

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 16016 26331

Усього за розділом III 1695 18301 30185

2014 © SMA 14285934


1 2 3 4

ІV. Зобов’язання,пов’язані з необоротними активами, 1700 0 0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

V. Чиста вартістьактивів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0

Баланс 1900 103464 111833

Примітки:Баланс (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2014, складено за Міжнароднимистандартами фінансової

звітності, у звязку із чим рядки в яких відсутня інформації дорозкриттядозаповнені як порожні чарунки "0".

Керівник ТатурінаОлена Анатоліївна

Головнийбухгалтер МельникЮрій БорисовичКОДИ


Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01


ФІНАНСОВА ГРУПА" заЄДРПОУ 14285934


Звітпро фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)


за2014 рік


I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003


Стаття Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 41768 31423


Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0


Премії підписані,валова сума 2011 0 0


Премії, передані уперестрахування 2012 0 0


Зміна резервунезароблених премій, валова сума 2013 0 0


Зміна часткиперестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0


Собівартість реалізованоїпродукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 41654 ) 62179 ( )


Чисті понесені збитки застраховими виплатами 2070 ( 0 ) 0 ( )


Валовий: 2090 114 0


прибуток


збиток 2095 ( 0 ) 30756 ( )


Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0


Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0


Зміна інших страховихрезервів, валова сума 2111 0 0


Зміна часткиперестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0


Інші операційні доходи 2120 90801 95164


Дохід від змінивартості активів, які оцінюються за справедливою 2121 0 0


вартістю


Дохід від первісноговизнання біологічних активів і 2122 0 0


сільськогосподарської продукції


Дохід від використаннякоштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0


Адміністративні витрати 2130 ( 7902 ) ( 11185 )


Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )


Інші операційні витрати 2180 ( 82071 ) ( 56896 )


Витрати від зміни вартості активів, якіоцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 )


справедливою вартістю


Витрати від первісного визнання біологічнихактивів і 2182 ( 0 ) ( 0 )


сільськогосподарської продукції


Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 942 0


прибуток


збиток 2195 ( 0 ) ( 3673 )


Дохід від участі в капіталі 2200 0 0


Інші фінансові доходи 2220 0 0


Інші доходи 2240 3 64137


Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0


Фінансові витрати 2250 ( 0 ) 0 ( )


Втрати від участі вкапіталі 2255 ( 0 ) 0 ( )


Інші витрати 2270 ( 100 ) 63939 ( )


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0


Фінансовий результат до оподаткування: 2290 845 0


прибуток


збиток 2295 ( 0 ) 3475 ( )


2014 © SMA 14285934


Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0


Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0


Чистий фінансовий результат: 2350 845 0


прибуток


збиток 2355 ( 0 ) 3475 ( )


II.СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Дооцінка (уцінка)необоротних активів 2400 0 0


Дооцінка (уцінка)фінансових інструментів 2405 0 0


Накопичені курсові різниці 2410 0 0


Частка іншого сукупногодоходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0


Інший сукупний дохід 2445 0 0


Інший сукупний дохід дооподаткування 2450 0 0


Податок на прибуток,пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0


Інший сукупний дохід післяоподаткування 2460 0 0


Сукупний дохід (сума рядків2350, 2355 та 2460) 2465 845 (3475)


III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назвастатті Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Матеріальні затрати 2500 350 654


Витрати на оплату праці 2505 5799 28409


Відрахування на соціальнізаходи 2510 2064 10427


Амортизація 2515 168 279


Інші операційні витрати 2520 123246 90483


Разом 2550 131627 130252


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назвастатті Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Середньорічна кількістьпростих акцій 2600 1772284,00 2428335,00


Скоригованасередньорічна кількість простих акцій 2605 1772284,00 2428335,00


Чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію 2610 0,48 (1,43)


Скоригований чистийприбуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,48 (1,43)


Дивіденди на одну простуакцію 2650 0,00 0,00


Примітки:д/н


Керівник ТатурінаОлена Анатоліївна


Головнийбухгалтер МельникЮрій БорисовичКОДИ


Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01


ФІНАНСОВА ГРУПА" заЄДРПОУ 14285934


Звітпро фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)


за2014 рік


I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003


Стаття Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 41768 31423


Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0


Премії підписані,валова сума 2011 0 0


Премії, передані уперестрахування 2012 0 0


Зміна резервунезароблених премій, валова сума 2013 0 0


Зміна часткиперестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0


Собівартість реалізованоїпродукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 41654 ) 62179 ( )


Чисті понесені збитки застраховими виплатами 2070 ( 0 ) 0 ( )


Валовий: 2090 114 0


прибуток


збиток 2095 ( 0 ) 30756 ( )


Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0


Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0


Зміна інших страховихрезервів, валова сума 2111 0 0


Зміна часткиперестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0


Інші операційні доходи 2120 90801 95164


Дохід від змінивартості активів, які оцінюються за справедливою 2121 0 0


вартістю


Дохід від первісноговизнання біологічних активів і 2122 0 0


сільськогосподарської продукції


Дохід від використаннякоштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0


Адміністративні витрати 2130 ( 7902 ) ( 11185 )


Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )


Інші операційні витрати 2180 ( 82071 ) ( 56896 )


Витрати від зміни вартості активів, якіоцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 )


справедливою вартістю


Витрати від первісного визнання біологічнихактивів і 2182 ( 0 ) ( 0 )


сільськогосподарської продукції


Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 942 0


прибуток


збиток 2195 ( 0 ) ( 3673 )


Дохід від участі в капіталі 2200 0 0


Інші фінансові доходи 2220 0 0


Інші доходи 2240 3 64137


Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0


Фінансові витрати 2250 ( 0 ) 0 ( )


Втрати від участі вкапіталі 2255 ( 0 ) 0 ( )


Інші витрати 2270 ( 100 ) 63939 ( )


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0


Фінансовий результат до оподаткування: 2290 845 0


прибуток


збиток 2295 ( 0 ) 3475 ( )


2014 © SMA 14285934


Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0


Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0


Чистий фінансовий результат: 2350 845 0


прибуток


збиток 2355 ( 0 ) 3475 ( )


II.СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Дооцінка (уцінка)необоротних активів 2400 0 0


Дооцінка (уцінка)фінансових інструментів 2405 0 0


Накопичені курсові різниці 2410 0 0


Частка іншого сукупногодоходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0


Інший сукупний дохід 2445 0 0


Інший сукупний дохід дооподаткування 2450 0 0


Податок на прибуток,пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0


Інший сукупний дохід післяоподаткування 2460 0 0


Сукупний дохід (сума рядків2350, 2355 та 2460) 2465 845 (3475)


III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назвастатті Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Матеріальні затрати 2500 350 654


Витрати на оплату праці 2505 5799 28409


Відрахування на соціальнізаходи 2510 2064 10427


Амортизація 2515 168 279


Інші операційні витрати 2520 123246 90483


Разом 2550 131627 130252


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назвастатті Код За звітний За


рядка період аналогічний


період


попереднього


року


1 2 3 4


Середньорічна кількістьпростих акцій 2600 1772284,00 2428335,00


Скоригованасередньорічна кількість простих акцій 2605 1772284,00 2428335,00


Чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію 2610 0,48 (1,43)


Скоригований чистийприбуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,48 (1,43)


Дивіденди на одну простуакцію 2650 0,00 0,00


Примітки:д/н


Керівник ТатурінаОлена Анатоліївна


Головнийбухгалтер МельникЮрій Борисович


КОДИ


Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01


ФІНАНСОВА ГРУПА" заЄДРПОУ 14285934


Звітпро рух грошових коштів (за прямим методом)


за2014 рік


Форма№ 3 Код за ДКУД 1801004


Стаття Код За звітний період За аналогічний період


рядка попередньогороку


1 2 3 4


І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Надходження від: 3000 41768 31423


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


Повернення податків і зборів 3005 0 5


у тому числі податку надодану вартість 3006 0 0


Цільового фінансування 3010 2 26


Надходження відотримання субсидій, дотацій 3011 0 0


Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0


Надходження від повернення авансів 3020 0 0


Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0 0


рахунках


Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0


Надходження від операційної оренди 3040 0 0


Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0


Надходження від страхових премій 3050 0 0


Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0


Інші надходження 3095 3447225 15860501


Витрачання на оплату: 3100 18161 ( ) ( 19942 )


Товарів (робіт, послуг)


Праці 3105 4890 ( ) ( 25066 )


Відрахувань на соціальнізаходи 3110 2270 ( ) ( 11119 )


Зобов’язань з податків ізборів 3115 792 ( ) ( 3491 )


Витрачання на оплату зобов'язань з податкуна прибуток 3116 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплату зобов'язань з податкуна додану вартість 3117 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплату зобов'язань з іншихподатків і зборів 3118 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплату авансів 3135 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплатуповернення авансів 3140 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплатуцільових внесків 3145 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на оплату зобов’язаньза страховими контрактами 3150 0 ( ) ( 0 )


Витрачання фінансовихустанов на надання позик 3155 0 ( ) ( 0 )


Інші витрачання 3190 3470331 ( ) ( 15820658 )


Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (7449) 11679


II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації: 3200 0 64129


фінансових інвестицій


необоротних активів 3205 0 22


Надходження від отриманих: 3215 0 0


відсотків


дивідендів 3220 0 0


Надходження від деривативів 3225 0 0


Надходження від погашення позик 3230 0 0


Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 0 0


господарської одиниці


Інші надходження 3250 24180 41843


2014 © SMA 14285934


1 2 3 4


Витрачання на придбання: 3255 0 ( ) ( 0 )


фінансових інвестицій


необоротних активів 3260 522 ( ) ( 254 )


Виплати за деривативами 3270 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на надання позик 3275 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на придбання дочірньогопідприємства та іншої 3280 0 ( ) ( 0 )


господарської одиниці


Інші платежі 3290 22580 ( ) ( 72914 )


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1078 32826


III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від: 3300 0 1216


Власного капіталу


Отримання позик 3305 0 0


Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0


Інші надходження 3340 0 0


Витрачання на: 3345 4360 ( ) ( 72929 )


Викуп власних акцій


Погашення позик 3350 0 ( ) ( 0 )


Сплату дивідендів 3355 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на сплатувідсотків 3360 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на сплатузаборгованості з фінансової оренди 3365 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на придбаннячастки в дочірньому підприємстві 3370 0 ( ) ( 0 )


Витрачання на виплатинеконтрольованим часткам у дочірніх 3375 0 ( ) ( 0 )


підприємствах


Інші платежі 3390 0 ( ) ( 0 )


Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (4360) (71713)


Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (10731) (27208)


Залишок коштів на початок року 3405 56875 84336


Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 18373 (253)


Залишок коштів на кінець року 3415 64517 56875


Примітки:д/н


Керівник ТатурінаОлена Анатоліївна


Головнийбухгалтер МельникЮрій БорисовичКОДИ


Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01


ФІНАНСОВА ГРУПА" заЄДРПОУ 14285934


Звітпро власний капітал


за2014 рік


Форма№ 4 Код за ДКУД 1801005


Стаття Код Зареєстро- Капітал у Додатко- Резервний Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього


рядка ваний дооцінках вий капітал капітал ділений чений капітал ченийкапітал


(пайовий) прибуток


капітал (непокри-


тийзбиток)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Залишок на початок року 4000 72100 0 706 10815 1542 0 0 85163


Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0


Зміна облікової політики


Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0


Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0


Скоригований залишок напочаток року 4095 72100 0 706 10815 1542 0 0 85163


Чистий прибуток (збиток) зазвітний період 4100 0 0 0 0 845 0 0 845


Інший сукупний дохід зазвітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0


Дооцінка (уцінка)необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0


Дооцінка (уцінка) фінансовихінструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0


Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0


Частка іншого сукупногодоходу 4114 0 0 0 0 0 0 0 0


асоційованих і спільних підприємств


Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0


Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0


Виплати власникам (дивіденди)


Спрямування прибутку дозареєстрованого 4205 0 0 0 0 0 0 0 0


капіталу


Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0


Сума чистого прибутку,належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0


відповідно до законодавства


2014 © SMA 14285934


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Сума чистого прибутку настворення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0


спеціальних (цільових) фондів


Сума чистого прибутку наматеріальне 4225 0 0 0 0 0 0 0 0


заохочення


Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0


Внески до капіталу


Погашення заборгованості зкапіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0


Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 (4360) (4360)


Викуп акцій (часток)


Перепродаж викуплених акцій(часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0


Анулювання викуплених акцій(часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0


Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0


Зменшення номінальноївартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0


Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0


Придбання (продаж)неконтрольованої 4291 0 0 0 0 0 0 0 0


частки в дочірньому підприємстві


Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 845 0 (4360) (3515)


Залишок на кінець року 4300 72100 0 706 10815 2387 0 (4360) 81648


Примітки:д/н


Керівник ТатурінаОлена Анатоліївна


Головнийбухгалтер МельникЮрій БорисовичПриміткидо фінансової звітності,


складеноївідповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМІТКИДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК


ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”Мета фінансовоїзвітності, складеної Приватним акціонерним товариством “Українська фінансовагрупа”


(далі по тексту – Товариство) - задоволення інформаційних потребкористувачів. З цього приводу,


більшість статей форм фінансової звітності Товариства, яксуб’єкта підприємництва, розкриваються у


примітках. За вимогами Міжнародних стандартів фінансовоїзвітності (далі – МСФЗ), примітку до статті


звітності можна не наводити лише у разі її малозначності, атакож, якщо в тому немає необхідності для


розуміння природи статті. Але в обов’язковому порядку, приміткиповинні містити:


- загальну інформацію;


- базу підготовкифінансової звітності;


- операційне середовищета економічну ситуацію;


- істотні положенняоблікової політики;


- деталізацію основних статей звітності;


- операції з пов’язанимисторонами;


- події після датифінансової звітності.


На основі вищевикладених вимог далі наведено Примітки до фінансовоїзвітності Товариства за 2014 рік.
Загальна інформаціяОсновні відомості про ТовариствоПовне найменування ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА


ГРУПА”


Код за ЄДРПОУ 14285934


Код території за КОАТУУ 8036100000


Населений пункт (місто) м.Київ


Поштовий індекс 01033


Вулиця, будинок вул.Саксаганського, 77


Серія та номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осібта фізичних осіб-підприємців


Серія АБ № 859494


Дата проведення державної реєстрації 16.11.1992 р.


Номер запису вЄдиному державному реєстрі 10741200000000545


Зареєстрований статутний капітал (тис. грн.) 72 100


Види діяльності за КВЕД - 2010 64.19
Інформація про одержані ліцензії та свідоцтва на окремі видидіяльності
Товариство в 2014 році здійснювало свою діяльність на підставі:


- Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №1 від10.02.2004 року та додатку до вказаного


свідоцтва Товариства (передбачає право надавати наступніфінансові послуги: надання фінансових кредитів


за рахунок власнихкоштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг;надання гарантій;


факторинг; надання позик);


- Генеральної ліцензії наздійснення валютних операцій № 123 від 24.10.2013 року, що видана


Національним банком України (передбачає право здійснюватидіяльність з обміну валют, в частині


проведення операцій з купівлі у фізичної особи за гривні залишкусуми в іноземній валюті, якщо він менший,


ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває вобігу, та переказ коштів);


- Ліцензії на здійсненняпереказу коштів № 614863 серія АВ, що видана Національною комісією, що


здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугвід 08.08.2012 року. Строк дії з 28.10.2012


року по 28.10.2017 року.База підготовки фінансової звітності


2014р. © SMA 14285934Бухгалтерський облік господарської діяльності Товаристваздійснювався бухгалтерією з дотриманням


єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку,передбачених Законом України “Про


бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від16.07.1999 р. № 996 – ХІV, положеннями


(стандартами) бухгалтерського обліку, (далі – П(с)БО), на основізастосування бухгалтерського


програмного забезпечення «1С: Підприємство. Версія 8.2». Вподальшому, у фінансовій звітності, складеній


на основі записів заП(с)БО, здійсненні коригування, необхідні для подання такої звітності за МСФЗ.Ці


коригування включають певні зміни класифікації з метоювідображення економічної сутності відповідних


операцій, включаючи класифікації окремих активів та зобов’язань,доходів та витрат, у відповідних статтях


фінансовоїзвітності.


Фінансова звітністьТовариства підготовлена відповідно до МСФЗ за період з 01.01.2014 року по


31.12.2014 року і складається з таких компонентів:


- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.;


- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за2014 рік;


- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;


- звіт про власний капітал за 2014 рік;


- примітки до фінансової звітності за 2014 рік.Операційне середовище та економічна ситуаціяНезважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вонапродовжує демонструвати особливості,


характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають,крім іншого, наявність валюти, що не є


вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження іконтроль, відносно високу інфляцію і високі


процентні ставки. Стабільністьукраїнської економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій


уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правовоїсистем, а також економіки в цілому.


Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана зризиками, які не є типовими для розвинених


країн.


Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, якіможуть впливати на його діяльність, а


також те, який вплив (за наявності такого) вони можутьздійснювати на майбутній фінансовий стан


Товариства. Разом з тим, керівництво впевнене, що воно вживаєвсі необхідні заходи для забезпечення


стабільної діяльності та розвитку Товариства.


Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства«Українська фінансова група», а саме:


Відкрите акціонерне товариство«Українська фінансова група» було створене шляхом реорганізації


Республіканського акціонерного товариства «Українська біржа»,згідно з установчим договором від 16


березня 1991 року, угодою від 02 квітня 1992 року та додатковоюугодою від 15 жовтня 1992 року.


Реєстрація Відкритого акціонерного товариства «Українськафінансова група» була підтверджена


свідоцтвом Київської міської державної адміністрації№СП-0097-357-АТ від 16 листопада 1992 року та


свідоцтвом №04160 від 06.10.1997 року, виданим Старокиївськоюрайонною державною адміністрацією


міста Києва.


У зв’язку з виконанням Закону України «Про державну реєстраціююридичних осіб та фізичних осіб-


підприємців» вказане свідоцтво змінене на свідоцтво юридичноїособи № 007512 серія АОО, номер запису


про зміну Свідоцтва – 1 074 120 0000 000545, виданеШевченківською районною у місті Києві державною


адміністрацією.


Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» тарішення Загальних зборів акціонерів


Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група»№ 28 від 22 грудня 2010 року,


найменування Відкрите акціонерне товариство «Українськафінансова група» змінено на Приватне


акціонерне товариство «Українська фінансова група».


У зв’язку із зміною найменування Товариству належать у повномуобсязі всі права та обов’язки


Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група».


Виключним видом діяльності Товариства є надання фінансовихпослуг.


Згідно Статуту та у відповідності до чинного законодавстваУкраїни Товариство може надавати такі


фінансові послуги:


• переказ коштів;


• діяльність зобміну валют;


• фінансовийлізинг;


• обслуговуванняплатіжних документів, платіжних карток, дорожних іменних чеків, інші форми


забезпечення розрахунків;


• надання позик, втому числі фінансового кредиту за розрахунок власних коштів;


2014р. © SMA 14285934


• надання гарантійта порук;


• кліринг;


• факторинг;


• інші видифінансових послуг (операцій).


Товариство є небанківською фінансовою установою (фінансовоюкомпанією), що на підставі генеральної


ліцензії Національного банку України здійснювало валютніоперації при наданні послуг з переказу коштів


через міжнародні платіжні системи.


Середня кількість працівників Товариства за 2014 рік склала 250працівників.


До складу Товариства станом на 31.12.2014р. входять 47відокремлених підрозділів.


Наявність відокремлених підрозділів є важливим фактором, щозабезпечує безперервність діяльності


Товариства та дозволяє ефективно використовувати ресурси,забезпечувати рентабельність фінансово-


господарської діяльності.


Товариство є однією з найвідоміших вітчизняних компаній, якезасновано навеснi 1991 року. 24-ий рік


поспіль успішно діє на вітчизняному ринку фінансових послуг,упевнено тримаючись на лідерських позиціях


у важливих його сегментах. Експерти відносять Товариство до 100провідних українських фінансових


компаній у рамках популярного ділового рейтингу ТОП-100. Асвітовий лідер у сфері міжнародних


грошових переказів американська компанія «WESTERN UNION»постійно відзначає Товариство, як одного


з найуспішніших діловихпартнерів у регіоні Європи, Азії та Африки.


Товариство успішно реалізує дозвіл Державної комісії зрегулювання ринку фінансових послуг України та


ліцензію Національного банку України на надання широкого спектруфінансових послуг на вітчизняному


ринку, серед яких здійснення грошових переказів, кредити за рахунок власних коштів,фінансовий лізинг,


поручительства, гарантії.


Товариство є одним з першовідкривачів і лідерів сфериміжнародних грошових переказів у незалежній


Україні. Воно забезпечує, зокрема, значну частину українськогоринку швидкісних грошових переказів


через систему «WESTERN UNION», здійснюючи такі операції в 70пунктах (станом на 31.12.2014 р.) і


співпрацюючи більш ніж з 30 вітчизняними банками-партнерами,серед яких такі системні державні банки


як АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк». Нам приємно, що самеТовариство першим запросило до


України відому американську компанію «WESTERN UNION» визнаного світового лідера ринку


термінових грошових переказів, і в 1993 році відкрила перші вУкраїні точки надання послуг з грошових


переказів «WESTERN UNION». У міжнародній системі, створеній«WESTERN UNION», діє понад 500 000


пунктів у 200 країнах ітериторіях, здійснюючи найшвидші та найнадійніші перекази грошей. Послуги її


доступні практично на всій земній кулі. Понад 150 роківамериканська компанія здійснює грошові перекази і


за цей час незареєстровано жодного випадку пропажі грошей клієнта. При цьому обслуговуванняклієнтів


постійно вдосконалюється. Зокрема, нині перекази через «WESTERNUNION» можна отримати у доларах,


гривнях, євро таросійських рублях.


Товариство надає відповідні послуги й за допомогою іншихміжнародних та внутрішньодержавних


платіжних систем. Наші клієнти мають можливість переказати своїкошти, зокрема, через


«MONEYGRAM», «RIA», «Глобал Мані», «АВЕРС», «UNISTREAM»,«BLIZKO», «CONTACT»,


«Welsend». Так, Товариство успішно співпрацює з відомимоператором міжнародної сфери швидкісного


переказування грошей «MONEYGRAM». У системі, створеній цієюкомпанією, діє понад 347 000 пунктів


обслуговування в 200 країнах світу. Виплати здійснюються безвідкриття банківського рахунку, готівкою, в


доларах США та у євро.При цьому одна з фірмових рис «MONEYGRAM» помірна ціна за послуги, а


кошти доступні до виплати вже через 10 хвилин після відправкипереказу.


«UNISTREAM» це потужнаміжнародна система грошових переказів, створена в 2001 році. Сьогодні


«UNISTREAM» охоплює до 60% ринку в деяких країнах СНД. Географіяпереказів більше 100 країн світу,


кількість пунктів —наближується до 330 000, кількість міжнародних партнерів системи – близько 500.


Власні представництва компанії відкриті в Великобританії,Греції, на Кіпрі.


Компанія «RIA» була заснована в 1987 році і в даний час є третімза величиною оператором грошових


переказів у світі. Компанія надає послуги з переказу грошовихкоштів швидко, надійно і безпечно. «RIA»


виконує перекази в більш ніж 135 країнах і має більше 240 000агентів по всьому світу.


BLIZKO та CONTACT це російськісистеми міжнародних грошових переказів та платежів в російських


рублях, доларах США та Євро за дорученням фізичної особи безвідкриття йому банківського рахунку. В


2014 році обороти по даним платіжним системам значно скоротилисьпід впливом внутрішніх та зовнішніх


чинників.


Міжнародна система грошових переказів «АVERS» була створена вберезні 2005 року як система


миттєвих грошових переказів Банку «Фінанси та Кредит». Основніпринципи роботи системи «АVERS»


демократична тарифна політика, постійне розширення як спектрапослуг, що надаються, так і мережі


грошових переказів, а також мінімальний відрізок часу міжмоментом відправки і можливістю отримання


2014р. © SMA 14285934


переказу в пункті призначення. Завдяки відкритості та простотіправил роботи, система грошових переказів


«АVERS» досить швидкостала популярною. На даний момент укладено 99 договорів з банками-


партнерами про співпрацю в рамках системи грошових переказів«АVERS», а мережа переказів


складається з більш 2970 точок прийому / відправки переказів навсій території України. Грошова система


«АVERS» співпрацює з багатьма міжнародними системами грошовихпереказів (системи-партнери),


зокрема, з «Leader», «InterExpress», «IntelExpress», «CaspianMoney Transfer», «Золота Корона». Перекази,


які відправлені із систем-партнерів, виплачуються на територіїУкраїни по платіжній системі «АVERS».


Перекази із України відправляються по системі грошових переказів«АVERS» для послідуючої видачі в


пунктах партнерах.


Внутрішньодержавна платіжна система «Глобал Мані» пропонуєзручні дешеві способи оплати за


мобільний зв'язок, Інтернет, комунальні та інші послуги. Завведення і виведення грошей з системи


найнижчі комісії в Україні. Сплачувати рахунки можна яквикористовуючи Інтернет доступ, так і вмережі


пунктів обслуговуванняклієнтів ПрАТ "УФГ" тапартнерів.


«Welsend» була створена АБ «Укргазбанк» спільно з технологічнимпартнером ТОВ «Фінансове сервіс


бюро» в 2013 році. Це міжнародна система грошових переказів дляфізичних осіб, яка дозволяє швидко та


надійно переказати гроші в будь-який регіон України, а також міжУкраїною та Грузією. Система


«Welsend» представлена більше ніж в 1 000 пунктах обслуговуванняклієнтів в 270 містах України і Грузії.


У системі грошових переказів Welsend можна відправити перекази вчотирьох валютах: гривня, долар


США, Євро і російські рублі за вигідними тарифами, а ставшипостійним клієнтом отримати Карту клієнта


та скористатися умовами програми лояльності.


Таким чином Товариство нині надає один з найширших в Українікомплексів послуг по переказуванню


коштів, забезпечуючи при цьому рівень сервісу, що отримавсолідне міжнародне визнання. Високу якість


послуг Товариства постійно відзначають клієнти, наші партнери наринку грошових переказів і незалежні


експерти.Істотні положення облікової політикиФінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно зосновними засадами облікової політики,


формується з дотриманням принципів обачності, безперервноїдіяльності, періодичності, історичної


собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).


Датою переходу Товариства на облік по МСФЗ є 1 січня 2013 року.


З моментувикористання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базуєтьсяна


таких стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартах бухгалтерськогообліку (далі – МСБО):


- МСФЗ 1 «Першезастосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»;


- МСБО 1 «Поданняфінансової звітності»;


- МСБО 2 «Запаси»;


- МСБО 8 «Обліковіполітики, зміни в облікових оцінках та помилки»;


- МСБО 12 «Податок на прибуток»;


- МСФЗ 13 «Справедлива вартість»;


- МСБО 16 «Основні засоби»;


- МСБО 18 «Дохід»;


- МСБО 19 «Виплати працівникам»;


- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;


- МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»;


- МСБО 33 «Прибуток на акцію»;


- МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;


- МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»;


- МСБО 38 «Нематеріальні активи»;


- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».Основні положення облікової політики Товариства наступні:


- закриттярахунків класу 7 «Доходи i результати діяльності» i класу 9 «Витратидіяльності»


здійснюється щомісяця, а віднесення суми нарахованого податку наприбуток на фінансові результати


проводиться в кінці звітного року;


- критеріївизнання активів та зобов'язань, матеріальні i нематеріальні об'єктивідображаються в


балансі підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вонивідповідають одночасно таким критеріям:


об'єкти контролюютьсяпідприємством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність


отримання в майбутньому економічних вигод від використовуванняцих об'єктів;


2014р. © SMA 14285934


- активипідприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерськихдокументів на


їх оприбутковування. Вважається, що всі зобов'язанняпідприємства достовірно оцінені на підставі


первинних бухгалтерських документів i за всіма зобов'язаннямипідприємства існує вірогідність зменшення


економічних вигод вмайбутньому;


- обладнання та інші основні засобиобліковуються за первісною вартістю за вирахуванням


накопиченої амортизації. Витрати на незначний ремонт й технічнеобслуговування відносяться на витрати в


міру їх здійснення.Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів


капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.Прибуток та збитки від вибуття обладнання


та інших основних засобів, визначені як різниця між сумоюнадходжень від вибуття та балансовою


вартістю активу на дату вибуття, відображаються у складіприбутку чи збитку за рік (в інших операційних


доходах або витратах).Аналіз показників балансу (звіту про фінансовий стан)Враховуючи, що баланс відображає фінансовий стан підприємства напевну дату, відповідно до чинних


вимог МСФЗ його називають балансом (звітом про фінансовий стан)підприємства.


У відповідності до МСФЗ наводимо розкриття статей балансу (звітупро фінансовий стан).


Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуваннямбудь-якої накопиченої амортизації.


Всі об’єкти нематеріальних активів відповідають вимогам визнанняМСБО 38 «Нематеріальні активи».


Строк корисного використання нематеріальних активів більшеодного року та менше 10 років. Амортизація


нематеріальних активівздійснюється із застосуванням прямолінійного методу.


Собівартість нематеріальних активів становить:Нематеріальні активи засобівартістю (тис. грн.)


станом на 01.01.2014 року станомна 31.12.2014 року


78 65Обліковою політикою щодовсіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості


відповідно до параграфу 30 МСБО 16 «Основні засоби». Амортизаціїосновних засобів здійснюється із


застосуванням прямолінійного методу на помісячній основіпротягом терміну їх корисного використання.


Враховуючи вимоги МСБО 16 «Основні засоби» основні засобивключені у баланс (звіт про фінансові


результати) за собівартістю:Основні засоби засобівартістю (тис. грн.)


станом на 01.01.2014 року станомна 31.12.2014 року


1 157 1 420Відповідно до МСФЗ, такагрупа необоротних активів, як малоцінні необоротні матеріальні активи, окремо


не виділяється. Обліковою політикою встановлено поріг суттєвостіщодо визнання основних засобів в


розмірі 2500 грн. Основні засоби, вартість яких є нижчою завстановлений поріг суттєвості, списуються на


витрати при введенні в експлуатацію (знос 100%).


Обліковою політикою Товариства передбачено щорічно аналізуватиосновні засоби на предмет виявлення


будь-яких ознак зменшення корисності окремих об’єктів або їхгруп.


Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2014р. (наказ № 45 від 20.11.2014 р.). За


результатами інвентаризації розбіжностей не виявлено (протокол№1 від 31.12.2014 р.). Наявність та


балансова вартість основних засобів підтвердженаінвентаризаційними описами.


Облік запасів у Товаристві відповідає вимогамМСБО 2 «Запаси», тобто запаси визнаютьсяактивами,


якщо: існує ймовірність того, що підприємство отримає умайбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх


використанням; їх вартість може бути достовірно оцінена.


Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення усіхнаведених умов: до підприємства перейшли


усі суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю на запаси;підприємство отримало контроль над


запасами та здійснює управління ними тією мірою, яка звичайнопов'язана з правом власності; собівартість


запасів може бути достовірно визначена; існує ймовірністьнадходження до підприємства майбутніх


економічних вигод, пов'язаних із запасами.


Товариство придбавало запаси у звітному періоді для внутрішньоговикористання з метою забезпечення


фінансово-господарської діяльності.


У Товаристві застосовується система постійного обліку запасів,їх надходження та видаток відображають


протягом звітного періоду на відповідних рахунках запасів. Длявизначення собівартості запасів на


2014р. © SMA 14285934


підприємстві використовується метод FIFO (базується наприпущенні, що одиниці запасів, які надійшли


(придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) такожпершими), що також не суперечить


МСБО 2.


Залишки запасів станом на 31.12.2014 р. складають 118 тис. грн.,що підтверджено щорічною


інвентаризацію (наказ № 45 від 20.11.2014 р.). За результатамиінвентаризації розбіжностей не виявлено


(протокол № 1 від 31.12.2014 р.).


На відміну від національних стандартів України, в яких існуєокремий П(с)БО 10 "Дебіторська


заборгованість" аналогічного міжнародного стандарту неіснує. Але є стандарти, які проводять


ідентифікацію всіх позицій щодо оцінки, обліку, визнання,вибуття та розкриття інформації у фінансовій


звітності даного інструменту фінансового обліку.


Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторськоїзаборгованості містять МСФЗ 7


"Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1"Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові


інструменти: визнання та оцінка". На базі даних стандартівбуло проведено узагальнення інформації щодо


дебіторської заборгованості.


Відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання таоцінка» дебіторська заборгованість


визнається як оборотні активи.


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на01.01.2014 р. складає 36 тис. грн., на


31.12.2014 р. – 40 тис. грн.


Управлінський персонал проаналізував дебіторську заборгованістьза товари, роботи, послуги і дійшов


висновку, що заборгованість має поточний характер і не потребуєстворення резерву сумнівних боргів.


Інша поточна дебіторська заборгованість у відповідності до МСБО39 «Фінансові інструменти: визнання та


оцінка» станом на 01.01.2014 р. складає 44 995 тис. грн., а на31.12.2014 р. – 45 449 тис. грн..


Облік грошових коштів Товариства відповідає МСБО 7 «Звіт про рухгрошових коштів».


Зареєстрований капітал Товариства на протязі 2014 року не змінювавсяі станом на 31.12.2014 р. складає


72 100 тис. грн., що відповідає Статуту.


Додатковий капітал є емісійним доходом від продажу власних акційта становить 706 тис. грн. на


01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р..


Резервний капітал Товариства створений за рахунок розподілу прибутку минулих років істановить 10 815


тис. грн. на 01.01.2014 р. та на 31.12.14 р., що складає 15 %від статутного капіталу.


Сума нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2014 р. складає 1542 тис. грн., а станом на 31.12.2014 р.


збільшилась на суму отриманого прибутку в розмірі 845 тис. грн.за результатами діяльності Товариства в


2014 році і складає 2 387 тис. грн.


На протязі 2014 року Товариством були викуплені у акціонеріввласні акції на суму 4 360 тис. грн.


Товариством при формуванні звітності за МСФЗ резерв відпусток ненараховувався. Кадровою політикою


було забезпечено надання працівникам відпусток у відповідностідо графіка, чим забезпечено рівномірний


розподіл витрат з оплати відпусток протягом фінансового року.


Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги маєпоточний характер і підтверджена


результатами річної інвентаризації.


Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетомстановить суми податку на доходи


фізичних осіб, термін сплати якого не наступив.


Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхуванняє поточними зобов’язаннями по


єдиному соціальному внеску, термін сплати якого не наступив.


Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зоплати праці є зобов’язанням за грудень 2014


р.


Поточна кредиторськазаборгованість за розрахунками з учасниками є заборгованістю по нарахованим і


не виплаченим дивідендам за минулі роки, та підлягає погашенню вмомент пред’явлення вимоги


акціонерами.


Інші поточні зобов’язання складаються з поточної кредиторської заборгованості по договорам збанками –


субагентами повзаєморозрахункам за переказом коштів.


Сума валюти балансу (звіту про фінансовий стан), складеного заМСФЗ, станом на 31.12.2014 р. становить


111 833 тис. грн.Аналіз показників звіту про фінансові результати


(звіту про сукупний дохід)Під часскладання Товариством фінансової звітності за МСФЗ, враховано, що міжнародні


стандарти не містять встановленої форми звіту про прибутки тазбитки, але передбачають набір


обов’язкових статей, ряд опцій на вибір підприємства та певнівимоги до розкриття окремих статей. МСБО


2014р. © SMA 14285934


1 припускає альтернативив поданні фінансових результатів: або єдиний звіт про прибуток і збиток, абодва


звіти (окремо про прибуток і збиток та окремо про інший сукупнийприбуток). На підставі


вищевикладеного, Товариством використано форму звіту про фінансові результати (звіту про сукупний


дохід) за П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,затвердженого наказом Мінфіну Українивід


07.02.2013 р. № 73 , який складається з двох розділів: у розділіІ відображається інформація про доходи,


витрати, прибутки та збитки; у розділі ІІ відображаєтьсяінформація про сукупний дохід. Дані цього звіту за


набором обов’язкових статей, в цілому, відповідають вимогам МСБО1 до подання фінансових результатів.Далі наведені дані звітупро фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2014 рік.


Дохід від реалізації (тис. грн.)


Найменування статей доходів


Чистий дохід від реалізації 41768Собівартість реалізованої продукції (тис.грн.)


Найменування статей собівартості


Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41 654Інші операційні доходи (тис. грн.)


Найменування статей доходів


Інші операційні доходи 90801Операційні витрати (тис.грн.)


Найменування статей витрат


Адміністративні витрати 7 902


Інші операційні витрати 82 071Інші доходи (тис. грн.)


Найменування статей витрат


Інші доходи 3

Інші витрати (тис. грн.)


Найменування статей витрат


Інші витрати 100

Фінансовий результат до оподаткування (тис. грн.)


Найменування статей витрат


Прибуток 845

Сукупний дохід (тис. грн.)


Найменування статей витрат


Сукупний дохід 845

Операції з пов'язаними сторонамиСторони зазвичайвважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщоодна


сторона має можливістьконтролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті


фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадкувідносин, що можуть являти собою


відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цихвідносин, а не лише їх юридичній формі.


Товариство не мало господарських операцій з пов'язанимисторонами, які суттєво вплинули на обсяг


доходів та витрат у 2014 році.


2014р. © SMA 14285934Події після дати фінансової звітностіЗгідно МСБО 10 подіями після звітного періоду є сприятливі та несприятливі події, яківідбуваються з кінця


звітного періоду до датизатвердження фінансової звітності.


МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає необхідне розкриттяінформації про події або обставини, які


можуть виникати після звітного періоду, якщо:


- фінансовазвітність складена не на основі припущення безперервності (фінансова звітністьТовариства,


що аналізується, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності,


історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні);


- управлінськийперсонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з подіями абоумовами, які


породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарюванняпродовжувати діяльність


безперервно (керівництво Товариства не передбачає (навіть повністювиключає) можливість виникнення


таких обставин).


Управлінський персонал Товариства вважає, що після звітногоперіоду до дати


затвердження фінансової звітності не відбулось суттєвих подій,які могли б вплинути на показники


фінансової звітності за 2014 рік.
Керівник _____________Головний бухгалтер _____________
XVI.Текст аудиторського висновку (звіту)


Найменуванняаудиторської фірми (П.І.Б. Товариствоз обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма


аудитора - фізичної особи - підприємця) "БІнА"


Кодза ЄДРПОУ (реєстраційний номер 23285643


облікової картки платника податків - фізичної


особи)


Місцезнаходженняаудиторської фірми, 02068, м. Київ, вул.Ахматової, 13, оф.12


аудитора


Номерта дата видачі свідоцтва про 096026.01.2001


включення до Реєстру аудиторських фірм та


аудиторів, виданого Аудиторською палатою


України


Реєстраційнийномер, серія та номер, дата д/н,д/н д/н, д/н


видачі та строк дії свідоцтва про внесення до


реєстру аудиторських фірм, які можуть


проводити аудиторські перевірки професійних


учасників ринку цінних паперів


Текстаудиторського висновку (звіту)Аудиторський висновок


незалежного аудитора щодофінансової звітності


Приватного акціонерного товариства


«Українська фінансовагрупа» станом на 31.12.2014 року
Національній комісії зцінних паперів та фондового ринкуАкціонерам Приватного акціонерного товариства


"Українськафінансова група"Керівництву Приватного акціонерного товариства


"Українська фінансова група"
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерноготовариства «Українська фінансова група» (далі –


Товариство), що додається, яка складається з балансу (звіту профінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року та


відповідних звітів про фінансові результати (про сукупнийдохід), рух грошових коштів (за прямим методом) та власний


капітал за рік, який закінчився цією датою, а також iнформацiїпро суттєві аспекти облікової політики та іншої


пояснювальної інформації, сформованої відповідно до Міжнароднихстандартів фінансової звітності.Підстава для перевірки:Закони України «Про цінні папери і фондовий ринок»,«Про акціонерні товариства», «Про


державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти


контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості тасупутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700


«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного


аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з іншихпитань у звіті незалежного аудитора».
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність


Управлінськийперсонал Товариства несе відповідальність за складання фінансової звітностізгідно з


вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення.Управлінський персонал також несе


відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначаєпотрібним для того, щоб забезпечити складання


фінансової звітності, що не містить суттєвих викривленьунаслідок шахрайства або помилки.Відповідальність аудиторів


Нашоювідповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основірезультатів проведеного


нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнароднихстандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас


дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудитудля отримання достатньої впевненості, що


фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.


Аудитпередбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказівстосовно сум та


розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить відсудження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих


2014р. © SMA 14285934


викривлень фінансовоїзвітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,аудитори


розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складаннясуб’єктом господарювання фінансової звітності з


метою розробки аудиторських процедур, які відповідаютьобставинам, а не з метою висловлення думки щодо


ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.Аудит включає також оцінку відповідності


використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,виконаних управлінським персоналом, та оцінку


загального подання фінансової звітності.Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривленняфінансової звітності внаслідок шахрайства


Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідніаудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а


чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків привисловленні аудиторської думки щодо достовірності


фінансових звітів, враховуючи що аудитори не спостерігали заінвентаризацією наявних активів, незначні. При цьому


аудитори зазначають, що під час виконання процедур оцінкиризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання


розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючийого внутрішній контроль, як цього вимагають


МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,при аудиті фінансової звітності» та МСА 315


«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень черезрозуміння суб’єкта господарювання і його середовища»,


аудитори виконали процедури необхідні для отримання інформації,яка використовуватиметься під час ідентифікації


ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатують- доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової


звітності Товариства внаслідок шахрайства не отримано.Підстава для висловлення умовно – позитивної думки


Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідніаудиторські докази для висловлення аудиторської думки. При


цьому аудиторами враховано, що аудитори не спостерігали заінвентаризацією наявних запасів станом на 01 грудня 2014


р., оскільки ця датапередувала нашому призначенню аудиторами Товариства. Через характер обліковихзапасів


Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів задопомогою інших аудиторських процедур.ВисновокПроведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу дляформування умовно – позитивного висновку, що


фінансовий звіт Приватного акціонерного товариства «Українськафінансова група» за наслідками роботи у 2014 році,


за винятком питань, викладених в параграфі «Підстава длявисловлення умовно – позитивної думки», підготовлений на


концептуальній основі міжнародних стандартів фінансової звітності, справедливо та достовірно,в усіх суттєвих аспектах,


відображає інформаціюзгідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності.Пояснювальна частинаВідомості проТовариство


Повне найменування Приватнеакціонерне товариство «Українська фінансова група»


Код за ЄДРПОУ 14285934


Місцезнаходження 01033,м. Київ, вул. Саксаганського, 77


Дата державної реєстрації 16.11.1992року


Зареєстрований статутний капітал (тис. грн..) 72 100


Види діяльності за КВЕД-2010 64.19


Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Голова Правління - Татуріна ОленаАнатоліївна,


Головний бухгалтер - Мельник Юрій Борисович;


2014 р. © SMA 14285934


середня кількість працівників - 250Товариство є правонаступникомВідкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група», а саме:


Відкрите акціонерне товариство «Українська фінансова група» булостворене шляхом реорганізації Республіканського


акціонерного товариства «Українська біржа», згідно з установчимдоговором від 16 березня 1991 року, угодою від 02


квітня 1992 року та додатковою угодою від 15 жовтня 1992 року.


Реєстрація Відкритого акціонерного товариства «Українськафінансова група» була підтверджена свідоцтвом Київської


міської державної адміністрації № СП-0097-357-АТвід 16 листопада 1992 року та свідоцтвом № 04160 від


06.10.1997 року,виданим Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва.


Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» тарішення Загальних зборів акціонерів Відкритого


акціонерного товариства «Українська фінансова група» № 28 від 22грудня 2010 року, найменування Відкрите


акціонерне товариство «Українська фінансова група» змінено наПриватне акціонерне товариство «Українська


фінансова група». У зв’язку із зміною найменування Товариствуналежать у повному обсязі всі права та обов’язки


Відкритого акціонерного товариства «Українська фінансова група».Товариство здійснювало свою діяльність на підставі:


- Свідоцтва прореєстрацію фінансової установи ФК № 1 від 10.02.2004 року та додатку довказаного свідоцтва


Товариства (передбачає право надавати наступні фінансовіпослуги: надання фінансових кредитів за рахунок власних


коштів; надання порук (поручительств); фінансовий лізинг;надання гарантій; факторинг; надання позик);


- Ліцензії на здійсненняпереказу коштів № 614863 серія АВ, що видана Національною комісією, що здійснюєдержавне


регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2012року. Строк дії з 28.10.2012 року по 28.10.2017 року;


- Генеральної ліцензії на здійснення валютнихоперацій № 123 від 24.10.2013року, що видана Національним


банком України (передбачає право здійснювати діяльність з обмінувалют, в частині проведення операцій з купівлі у


фізичної особи за гривні залишку суми в іноземній валюті, якщовін менший, ніж номінальна вартість мінімальної


банкноти, що перебуває в обігу, та переказ коштів).До складу Товариства станом на 31.12.2014 р. входять 47 відокремлених підрозділів.Перевірка проведена напідставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, що засвідчуютьправовий


статус Товариства, внутрішніх нормативних розпорядницькихдокументів, договірної, облікової та іншої документації,


що характеризує фінансово-господарську діяльність, а саме:


- Статут Товариства;


- господарські договори,інші договори та контракти;


- бухгалтерські регістрианалітичного та синтетичного обліку;


- баланс (звіт профінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року;


- звіт про фінансовірезультати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 2014 рік;


- звiт про рух грошовихкошів(за прямим методом) (форма № 3) за 2014 рік;


- звіт про власнийкапітал (форма № 4) за 2014 рік;


- примітки до фінансовоїзвітності за 2014 рік;


- інші документи навимогу аудиторів.Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови ПравлінняТатуріної Олени Анатоліївни, в присутності головного


бухгалтера Мельника Юрія Борисовича, які були на протязі всьогоперіоду, що підлягав перевірці, відповідальними


особами за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських


2014 р. © SMA 14285934


операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,регістрів і звітності протягом встановленого


терміну, відповідно до законодавства та установчих документів.Підстава для підготовки фінансової звітності за МСФЗ


Аудиторами прийнято до уваги, що відповідно до Порядку поданняфінансової звітності, затвердженого постановою


Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінамита доповненнями), фінансова звітність складається за


МСФЗ починаючи з 1січня 2013 року підприємствами, які надають фінансові послуги, крім страхуваннята


пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010). До такихпідприємств відноситься Товариство.


Здійснившивідповідні аудиторські дії щодо вивчення цих документів, зазначається, щобухгалтерський облік


господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією здотриманням єдиних методологічних принципів


ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в


Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, із змінами та доповненнями,МСБО, на основі застосування бухгалтерського


програмного забезпечення «1-С: Підприємство. Версія 8.2».


Крім того, з метою достовірного відображення показників, щолягли в основу складеної за МСФЗ фінансової звітності, у


відповідності з вимогами Інструкції, затвердженої наказомМіністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69,


Товариством, згідно наказу від 20.11.2014 р. № 45 проведенорічну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних


активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів,документів і розрахунків.


З моментувикористання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базуєтьсяна таких


Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі – МСБО):МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; МСБО 2


«Запаси»; МСБО 8«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 12 «Податок наприбуток»; МСБО


16 «Основні засоби»; МСБО18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 21 «Вплив змін валютнихкурсів»;


МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; МСБО 33«Прибуток на акцію»; МСБО 34 «Проміжна фінансова


звітність»; МСБО 37«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; МСБО 38«Нематеріальні


активи»; МСБО 39«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Розкриття інформації щодо активів і зобов’язань Товариства


З метоюрозкриття інформації щодо активів і зобов’язань Товариства, аудиторамиздійснено деталізацію основних


статей балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року:.Розділ «Необоротні активи» Станом на 31.12.2014 р. необоротніактиви Товариства становили 1 485 тис. грн., до їх складу


входили:


1. Нематеріальніактиви – 65 тис. грн.


Облік нематеріальних активів організовано згідно з МСБО 38 «Нематеріальніактиви».


2. Основні засоби – 1 420 тис. грн.


Аналітичний тасинтетичний облік основних засобів, серед яких відсутні будівлі, споруди таземельні ділянки, дозволяє


правильно відобразити в обліку їх надходження та вибуття.Обмежень на використання майна Товариства немає. Облік


основних засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».Розділ «Оборотні активи»


Станом на 31.12.2014 р. оборотні активи Товариства становили 110 348 тис. грн., з них:


1). Запаси - 118 тис. грн. Бухгалтерськийоблік запасів здійснюється відповідно доМСБО 2 «Запаси».


Дебіторська заборгованість рахується відповідно до вимог МСБО 39«Фінансові інструменти: визнання та оцінка»,


визнається Товариством як фінансові активи. Станом на 31.12.2014 р. складає:


2014 р. © SMA 14285934


2). Дебіторськазаборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 40 тис. грн. Дебіторськузаборгованість


за товари, роботи, послуги включено до підсумку балансуТовариства за чистою реалізаційною вартістю.


Заборгованість реальна, має плинний характер, з термінамивиникнення до 12 місяців.


3). Дебіторська заборгованість за розрахунками:


- за виданими авансами –20 тис. грн.;


- з бюджетом – 204 тис.грн., в тому числі з податку на прибуток – 139 тис. грн.


4. Інша поточна дебіторська заборгованість – 45 449 тис. грн., зтермінами виникнення до 12 місяців.


5. Грошові коштита їх еквіваленти – 64 517 тис. грн., в тому числі: готівка – 43 833 тис. грн.,на рахунках в банку – 9


475 тис. грн..Інформація щодо зобов’язань Товариства


Розділ «Власний капітал» Товариства станом на 31.12.2014 р. становив 81 648 тис. грн., з них:


1). Зареєстрований(пайовий) капітал – 72 100 тис. грн. - зафіксована в установчих документахзагальна вартість активів,


які є внеском акціонерівдо статутного капіталу Товариства. На протязі 2014 р. розмір зареєстрованого(пайового)


капіталу був незмінним.


Статутний капітал Товариства, який сформовано виключно грошовими коштами іскладає 72 100 000 (Сімдесят два


мільйона сто тисяч) грн. 00 коп. та поділений на 1 802 500 (Один мільйон вісімсотдві тисячі п’ятсот ) штук простих


акцій номінальноювартістю 40 (сорок) грн. 00 коп. кожна, зареєстровано Національною комісією зцінних паперів та


фондового ринку 14.01.2014 р., про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій зареєстраційним № 02/1/2014.2. Додатковий капітал –706 тис. грн. - емісійний дохід від продажу акцій.


3. Резервний капітал –10 815 тис. грн., накопичуєтьсявідповідно до вимог рішень зборів акціонерів. На протязі 2014 р.


сума резервного капіталу була незмінною.


4.Нерозподілений прибуток – 2 387 тис. грн. Чистий фінансовий результат,отриманий Товариством за


наслідками діяльності у 2014 році – прибуток 845 тис. грн.


5. Вилученийкапітал – 4 360 тис. грн. – відображено фактичну собівартість акцій власної емісії, викуплених


Товариством у акціонерів.Розділ «Поточні зобов'язанняі забезпечення»:


1. Поточнакредиторська заборгованість за:


– товари,роботи, послуги – 1 775 тис. грн. Станом на 31.12.2014 року суми кредиторськоїзаборгованості з


простроченим терміном виникнення (більше трьох років) нерахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру;–розрахунками з бюджетом – 30 тис. грн.(поточний податок з доходів фізичних осіб)


–розрахунками зі страхування – 81 тис. грн. (сума нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату


за грудень 2014 р.,виплату якої здійснено в січні 2015 р.);


– розрахункамиз оплати праці – 176 тис. грн. (сума нарахованої заробітної плати за грудень2014 р., виплату якої


здійснено в січні 2015 р.);


– розрахункамиз учасниками – 1792 тис. грн., є заборгованістю по нарахованим і не виплаченимдивідендам за минулі


роки, та підлягає погашенню в момент пред’явлення вимогиакціонерами.


Кредиторська заборгованість обліковуються відповідно довимог МСБО 39 «Фінансові інструменти:визнання та


оцінка».


2. Іншіпоточні зобов’язання – 26 331 тис. грн. – сума заборгованості Товариства передбанками – субагентами.2014 р. © SMA 14285934


Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. становила 111833 тис. грн. (Сто одинадцять мільйонів вісімсот


тридцять три тисячі грн.).Розкриття інформації щодо вартості чистих активів


На підставі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариствастаном на 31.12.2014 р. розраховановартість чистих


активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутнимидокументами розміром статутного капіталу. Розрахунок


вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюєтьсязгідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо


визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155


«Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексуУкраїни, зокрема п. 3: «Якщо після закінчення


другого та кожного наступного фінансового року вартість чистихактивів акціонерного товариства виявиться меншою


від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити прозменшення свого статутного капіталу та зареєструвати


відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщовартість чистих активів стає меншою від мінімального


розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариствопідлягає ліквідації».Розрахунок вартості чистих активівп/п


Зміст Рядок


Балансу Сума


(тис. грн.)


1 Склад активів, які приймаються дорозрахунку1.1 Необоротніактиви


Нематеріальні активи 1000 65


Основні засоби 1010 1 420


Всього: 1 4851.2 Оборотніактиви:


Запаси 1100 118


Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, послуги 1125 40


Дебіторськазаборгованість за розрахунками:


- за виданими авансами


- з бюджетом


1130


1135


20


204


Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45449


Гроші та їх еквіваленти 1165 64 517


Всього 110 348


Разом активи 111 833


2 Зобов’язання,що приймаються до розрахунку


2.1 Поточнізобов’язання і забезпечення


Поточна кредиторськазаборгованість за:


2014 р. © SMA 14285934


- товари, роботи, послуги 1615 1775


- розрахунками з бюджетом 1620 30


- розрахунками зістрахування 1625 81


- розрахунками з оплатипраці 1630 176


- розрахунками зучасниками 1640 1 792


Інші поточні зобов’язання 1690 26331


Всього: 30 185


Разом пасиви (зобов’язання) 30185Вартістьчистих активів, як свідчать дані вищенаведеної таблиці, становить 81648 тис. грн. [(1.1 + 1.2) – (2.1)].


При порівнянні вартостічистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів більша


від розміру статутногокапіталу на 9548 тис. грн. (81 648 – 72 100).


Висновок: вартість чистихактивів Товариства більша від розміру статутного капіталу, вимоги п. 3 ст. 155Цивільного


кодексу України дотримуються.Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності, щохарактеризують фінансовий стан ТоваристваПоказник Нормативнезначення Станом на 31.12.2014 р. Станом на 31.12.2013р.


1. Аналіз ліквідності підприємства


1.1. Коефіцієнт покриття >1 3,66 5,59


1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 3,65 5,58


1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0


збільшення 2,14 3,11


1.4. Чистий обіговий капітал (тис. грн.) > 0


збільшення 80 163 83 928


2. Аналізплатоспроможності (фінансової стійкості)


2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 0,73 0,82


2.2. Коефіцієнт фінансування <1


зменшення 0,37 0,21


2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 4,66 6,59


2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0


збільшення 0,98 0,99


3. Аналіз рентабельності підприємства


3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0


збільшення 0,01 -


3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0


збільшення 0,01 -Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2014р. склав 3,66 (на 31.12.2013 р. –5,59). Цей коефіцієнт


розраховується як відношення оборотних активів до поточнихзобов’язань Товариства, які можуть бути використані для


погашення його поточних зобов’язань і свідчить, що на однугривню поточних зобов’язаньприпадає 3,66 грн.


2014 р. © SMA 14285934


поточних активів (теоретичне значення – більше 1).д/н


Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на31.12.2014 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має д/н


3,65 грн. ліквідних активів (на 31.12.2013 р. цей показникстановив 5,58). Коефіцієнт розраховується як відношення


найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їхеквівалентів та дебіторської заборгованості) до поточних д/н


зобов’язаньі відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань заумови своєчасного


проведення розрахунків з дебіторами.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношеннягрошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних


фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, якачастина боргів Товариства може бути сплачена негайно.


Станом на 31.12.2014 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав2,14 (теоретичне значення - > 0 збільшення).


Чистий оборотний капітал станом на 31.12.2014 р. має позитивне,як і у минулому році, значення (80 163тис. грн. на


31.12.2014 р. проти 83 928 тис. грн. на 31.12.2013 р.), розраховується як різницяміж оборотними активами Товариства та


його поточними зобов’язаннями. Його показник свідчить проспроможність Товариства сплачувати свої поточні


зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.


Коефіцієнтплатоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2014 р. склав0,73 (на 31.12.2013 р. – 0,82;


теоретичне значення – більше 0,5) розраховується як відношеннявласного капіталу Товариства до підсумку балансу і


показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів,авансованих у його діяльність.


Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на31.12.2014 р. склав 0,37, на 31.12.2012 р. – 0,21 (теоретичне


значення – < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як співвідношення залучених тавласних коштів і характеризує


залежність Товариства відзалучених коштів.


Показникикоефіцієнтів рентабельності активів та рентабельності власного капіталу станом на 31.12.2013 р. не


розраховані в зв’язку із від’ємним значенням показника чистогофінансового результату.Вчинення значнихправочинів


Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщеннятовариством власних акцій), учинений акціонерним


товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що єйого предметом, становить 10 і більше відсотків вартості


активів підприємства, заданими останньої річної фінансової звітності.


Товариство у 2014 р. відповідно, до ст. 70 Закону України «Проакціонерні товариства», не вчиняло значних правочинів.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числістану внутрішнього аудиту, вимогам Закону України


«Про акціонерні товариства».Протягом звітного періоду в Товаристві працювали наступні органиуправління:


- Загальні збориакціонерів – вищий орган Товариства;


- Наглядова рада – здійснює контроль за діяльністю Правління тазахист прав акціонерів;


- Правління Товариства – виконавчий орган Товариства, здійснюєкерівництво його поточною діяльністю;


- Ревізор – контролює фінансово-господарську діяльністьТовариства.


Статутом Товариствазакріплено:


- правовий статус, порядокпідготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, атакож


прийняття ними рішень;


- правовий статус, строкповноважень, порядок формування та організація роботи Наглядової ради;


- правовий статус, строкповноважень, порядок формування та організація роботи Правління Товариства;


- правовий статус, склад,строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізора.


Кількісний склад та члени Наглядової ради обираються Загальнимизборами акціонерів, що відповідає вимогам п. 17 ст.


33 та п. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства»щодо виключної компетенції Загальних зборів Товариства.Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів, щовідповідає вимогам п. 19 ст. 33 Закону України «Про


акціонерні товариства»щодо виключної компетенції Загальних зборів Товариства.


Щорічні Загальні збори Акціонерів про водились в термін,визначений вимогами ст.32 Закону України "Про акціонерні


товариства" – до 30 квітня, наступного за звітним роком. Узвітному році Річні Загальні збори Акціонерів, за


результатами роботи Товариства у 2013 році, відбулись 22 квітня2014 року. Інформація про Річні Загальні збори


Акціонерів була опублікована у офіційному друкованому виданні"Відомості Національної комісії з цінних паперів та


фондового ринку" №55 від 21 березня 2014 року.


Протягом 2014 року проводились наступні Позачергові загальнізбори Акціонерів:


- 11.03.2014 за порядкомденним:


1. Обранняробочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильної комісії, Голови тасекретаря Позачергових


загальних зборів.


2. Зменшеннястатутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.


3. Випуск акційнової номінальної вартості.


4. Внесення зміндо статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу шляхомзменшення номінальної


вартості акцій.- 06.10.2014 за порядкомденним:


1. Обранняробочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильної комісії, Голови тасекретаря Позачергових


загальних зборів.


2. Про вчиненнязначного правочину Товариством.


3. Про внесеннязмін до внутрішніх положень Товариства.- 12.11.2014 за порядкомденним:


1. Обранняробочих органів позачергових Загальних зборів: Лічильної комісії, Голови тасекретаря позачергових


Загальних зборів.


2. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "УФГ". 2014 р. © SMA 14285934


3. Про Ревізора ПрАТ "УФГ".За результатами проведених Позачергових Загальних зборівАкціонерів Товариства були прийняті відповідні рішення.Відповіднодо вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринківфінансових


послуг» та Порядку проведення внутрішнього аудиту у фінансовихустановах, затвердженого розпорядженням


Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферіринків фінансових послуг № 1772 від 15.06.2014 року, у


Товаристві проводитьсявнутрішній аудит (контроль). Відповідно до Статуту Товариства внутрішній аудитпроводиться


Ревізором Товариства, який діє на підставі Положення проРевізора та «Положення про порядок проведення


внутрішнього аудиту (контролю)» в Товаристві, затвердженогорішенням Наглядової ради Товариства від 22.10.2014


року (Протокол №12).


Таким чином, запроваджена в Товаристві система внутрішньогоконтролю спрямована на упередження, виявлення і


виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереженняактивів, повноти і точності облікової документації та


включає адміністративний та бухгалтерський контроль, якізабезпечують збереження активів Товариства, достовірність


звітності та включає попередній, первинний (поточний) іподальший контроль.Відомості про аудиторів


Найменування Товариство зобмеженою відповідальністю “Аудиторськафірма “БІнА”,


код ЄДРПОУ 23285643


Місцезнаходження 02068,м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12


Дозвільні документи на здій-снення аудиторської діяльності напроведення аудиту фінан-сової звітності Свідоцтвопро


внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0960 видане Аудиторською палатою України26.01.2001 р.


(Свідоцтво чинне до 23.12.2015 р.);


Свідоцтво провідповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. №249/5 про те, що суб’єкт


аудиторської діяльностіпройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг,створеної


відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етикиаудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють


аудиторськудіяльність


Телефон/факс (044)223-82-69; (044) 289-63-19


Електронна адреса bina@ukr.netАудит фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 рокувиконували аудитори:


- Ватаманюк МаріяМихайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до


26.05.2015 р.;


- Мялковський Андрій Андрійович – сертифікатаудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до


29.04.2019 р.Відомості про умови договору на проведення аудиту


Дата та номер договору: 18.02.2015 року № 18/02; період, якимохоплено проведення аудиту: з 01.01.2014 р. по 31.12.2014


р.


Перевіркапроводилась з 20.02.2015 р. по04.03.2015 р. за місцезнаходженням Товариства - 01033, м. Київ, вул.


Саксаганського, 77.


Висновокнезалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014року видано


05.03.2015 р.Директор


ТОВ «Аудиторська фірма «БІнА» _______________ М.М. Ватаманюк

Аудитор _______________ А.А. Мялковський
«05» березня 2015 р.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine