Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що 15 квітня 2015 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 15 квітня 2015 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 09 квітня 2015 року.

Початок роботи Загальних зборів: 15-00.

Закінчення роботи Загальних зборів: 18-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про робочі органи Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ": обрання Голови та секретаря Загальних зборів, обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

  2. Про звіт Правління Товариства.

  3. Про звіт Наглядової ради Товариства.

  4. Про затвердження висновків (Звіту) Ревізора Товариства.

  5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

  6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

  7. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

  8. Про ліквідацію філій Товариства.

  9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

  10. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 15 квітня 2015 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

111 833

103 464

Основні засоби

1 420

1 157

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

118

94

Сумарна дебіторська заборгованість

45 713

45 260

Грошові кошти та їх еквіваленти

64 517

56 875

Нерозподілений прибуток

2 387

1 542

Власний капітал

81 648

85 163

Статутний капітал

72 100

72 100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

30 185

18 301

Чистий прибуток (збиток)

845

(3475)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 772 284

2 428 335

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

109 000

1 823 237

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

4 360

72 929

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

250

1 569
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine