Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група", 14285934, Саксаганського, 77, м.Київ, Голосіївський, 01033, Україна, (44)278 64 81

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&

name=AStatic&file=index&sid=271

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІнА", 23285643

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 14.03.2013 року. Кворум зборів: 99,6047% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. про обрання Лічильної комісії.

2. про обрання Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

3. про переведення акцій на пред’явника Товариства в іменні акції бездокументарної форми існування (конвертацію).

4. про внесення змін до Статуту Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Члени Правління ПрАТ "УФГ".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада ПрАТ "УФГ".

Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням, включеним до порядку денного прийняті відповідні рішення.

Загальні збори відбулись.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Позачергові загальні збори відбулись у визначений термін.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 17.04.2013 року. Кворум зборів: 99,715% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про звіт Правління Товариства.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства.

3. Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

7. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про ліквідацію філій Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них.

13. Про схвалення наперед значних правочинів.

14. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: члени Правління Товариства.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада Товариства

Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням, включеним до порядку денного прийняті відповідні рішення.

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів проводяться щорічно. Чергові загальні збори за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік відбулися.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 25.03.2013 року. Кворум зборів: 99,6% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. обрання робочих органів Позачергових загальних зборів:Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

2. про вчинення значного правочину Товариством.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

члени Правління ПрАТ "УФГ".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

По питанням порядку прийняті відповідні рішення. До акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення за 2 питанням порядку денного,застосована процедура обов"язкового викупу акцій, передбачена ст. 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори відбулись.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 14.06.2013 року. Кворум зборів: 99,5885% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів:Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Про вчинення значного правочину Товариством.

3. Про розпорядження резервним капіталом ПрАТ "УФГ" та затвердження порядку розпорядження та використання резервного капіталу ПрАТ "УФГ".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

члени Правління ПрАТ "УФГ".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада ПрАТ "УФГ".

Результати розгляду питань порядку денного:

Прийняті відповідні рішення за питаннями порядку денного. До акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення за 2 питанням порядку денного,застосована процедура обов"язкового викупу акцій, передбачена ст. 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори відбулись.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.08.2013 року. Кворум зборів: 99,4291004% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Про обрання Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

члени Правління ПрАТ "УФГ"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада ПрАТ "УФГ".

Результати розгляду питань порядку денного:

З усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.

Загальні збори відбулись.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.11.2013 року. Кворум зборів: 99,4291% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Анулювання викуплених акцій ПрАТ "УФГ".

3. Зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ" на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

4. Внесення змін до Статут ПрАТ "УФГ", пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу ПрАТ "УФГ".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

члени Правління ПрАТ "УФГ", Наглядова рада ПрАТ "УФГ".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада ПрАТ "УФГ"

Результати розгляду питань порядку денного:

З усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення.

Загальні збори відбулись.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 02.07.2013 року. Кворум зборів: 99,5191813% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів Позачергових загальних зборів: Лічильної комісії, Голови та секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Про вчинення значного правочину Товариством.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: члени Правління ПрАТ "УФГ" Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада ПрАТ "УФГ".

Результати розгляду питань порядку денного:

По всім питанням порядку денного прийняті відповідні рішення. До акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення за 2 питанням порядку денного,застосована процедура обов"язкового викупу акцій, передбачена ст. 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори відбулись.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

0

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн

0

0

0

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

Дата виплати дивідендів

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

Опис

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів:

Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2013 року (Протокол №35) прийнято рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди у 2013 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2014 року (Протокол №41) прийнято рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди у 2014 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: Враховуючи рішення загальних зборів не нараховувати і не виплачувати дивіденди за 2013 рік органами управління Товариства не встановлювалась дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за звітний період.

Дата початку виплати дивідендів: Органами управління не встановлювалась дата початку виплати дивідендів.

Розмір виплати дивідендів: Органами управління не встановлювався розмір виплати дивідендів.

Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів по акціях на пред'явника не обмежується, оскільки виплата їх відбувається не по реєстру акціонерів, а за умови попереднього їх звернення.

Строк виплати дивідендів:Дата закінчення виплати дивідендів по простих іменних акціях не встановлювалась оскільки виплата їх відбувається по реєстру акціонерів, який не складався у зв'язку з відсутністю рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік.

* Інформація не заповнюється емітентами, якіздійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними(закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного(відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

ІІ. Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

103464

180157

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1157

1245

Довгострокові фінансові інвестиції

-

66802

Запаси

94

328

Сумарна дебіторська заборгованість

45260

27183

Грошові кошти та їх еквіваленти

56875

84336

Власний капітал

85163

165785

Статутний капітал

72100

145000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1542

753

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

18301

14372

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

0,03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2428335

3624986

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

72929

2

у відсотках від статутного капіталу

50,2962

0,00124

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

72929

2
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine