Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14285934

1.4. Місцезнаходження емітента

01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 77

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

44-278-64-81 44-278-64-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ostalena@ufg.com.ua

1.7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про викупвласних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервальногота відкритого типу)

2. Текст повідомлення Загальними зборами Акціонерів ПрАТ"УФГ" 22 квітня 2014 року прийнято рішення про викуп акцій ПрАТ"УФГ". Період викупу: з 23 квітня 2014 року до наступних черговихЗагальних зборів Товариства, але не пізніше 22 квітня 2015 року. Порядок викупу:за результатами розгляду звернень (заяв) акціонерів щодо викупу належних їмакцій, відповідно до поточної економічної ситуації в Товаристві та відповіднодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Мета викупуакцій: продаж. Порядок визначення ціни акцій, які викупаються: за ринковоювартістю акцій, визначеною суб’єктом оціночної діяльності Приватнимпідприємством "Актив плюс" (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності№11244/10 від 24.12.2010 року, виданого Фондом державного майна України) станомна 30 січня 2014 року, затвердженою протоколом Наглядової ради №5 від07.03.2014 року, якщо інша ціна викупу акцій не буде затверджена Наглядовоюрадою Товариства, згідно чинного законодавства України. Факторів, які бвраховувались при визначенні ціни акцій та ступеня їх впливу не виявлено.Номінальна вартість акцій становить 40 (сорок) гривень. Ринкова вартість акційстановить 40 (сорок) гривень. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністюПрАТ "УФГ" (2013 рік) відсутній. Підлягають викупу: прості іменніакції ПрАТ "УФГ" бездокументарної форми існування. Кількість акцій,що підлягають викупу - 56 200 штук. Співвідношення (увідсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, достатутного капіталу ПрАТ "УФГ": 3,1178918%. Акціонери, які володіють10 і більше відсотками акцій ПрАТ "УФГ" станом до викупу акцій:"Фізична особа", що володіє 99,4293% Статутного капіталу ПрАТ"УФГ". Прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/абовиконавчого органу, у яких викуповуються акції, iз зазначенням кiлькостi акцій,якими вони володіють, та частки у загальній кiлькостi акцій станом до викупуакцiй — не передбачається. На дату прийняття рішення про викуп власних акційПрАТ "УФГ" володіє власними акціями: 9000 штук простих акцій, щостановить 0,4993% Статутного капіталу ПрАТ "УФГ", викуп якихпроводився: 20 березня 2014 року. Дата реєстрації випуску акцій, що підлягаютьвикупу: 14 січня 2014 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №02/1/2014.Державну реєстрацію випуску акцій здійснено Національною комісією з ціннихпаперів та фондового ринку.3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

23.04.2014
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine