Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


 1. Місцепроведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77(ПрАТ «УФГ», к. 107).

 2. Реєстраціяучасників Загальних зборів проводиться 22 квітня 2014 року з 14-30 до 15-00 замісцем проведення Загальних зборів.

  Початок роботиЗагальних зборів: 15-00.

  Закінченняроботи Загальних зборів: 18-00.

 3. Перелікакціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на24 годину 00 хвилин 15 квітня 2014 року.

 4. Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний):

 1. Обранняробочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ": Лічильноїкомісії, Голови та секретаря Загальних зборів.

 2. Про звітПравління Товариства.

 3. Про звіт Наглядової ради Товариства.

 4. Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.

 5. Про затвердження річного звіту Товариства, утому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за2013 рік.

 7. Про затвердження розміру річних дивідендів за2013 рік.

 8. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

 9. Про виконання рішень Позачергових загальнихзборів Акціонерів ПрАТ "УФГ" від 11 березня 2014 року.

 10. Про ліквідацію філій Товариства.

 11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

 12. Про схвалення наперед правочинів, щодовчинення яких є заінтересованість.

 1. Від датиповідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальнихзборів (22 квітня 2014 року) акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись здокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, замісцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77,ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 22 квітня 2014 року – акціонериПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаномуу цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомленняакціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна.Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

6. Основніпоказники фінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства за 2013р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

103 464

180 157

Основні засоби

1 157

1 245

Довгострокові фінансові інвестиції

-

66 802

Запаси

94

328

Сумарна дебіторська заборгованість

45 260

27 183

Грошові кошти та їх еквіваленти

56 875

84 336

Нерозподілений прибуток

1 542

753

Власний капітал

85 163

165 785

Статутний капітал

72 100

145 000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

18 301

14 372

Чистий прибуток (збиток)

(3475)

118

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 428 335

3 624 986

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

1 823 237

45

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

72 929

2

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1 569

1 522

7. Повідомленняпро проведення Відомості НКЦПФР №55

Загальних зборів опубліковано від 21.03.2014року

Підтверджую достовірність інформації, щоміститься у повідомленні.

Голова Правління О.А. Татуріна
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine