Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

1.2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:
Саксаганського, 77, м.Київ, Голосіївський, 01033, Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
14285934

1.5. Міжміський код та телефон:
(44)278 64 81

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:
1 074 120 0000000545

1.7. Дата державної реєстрації:
16.11.1992

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=244


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період

звітний
попередній

Усього активів
180157
225253

Основні засоби (за залишковою вартістю)
1245
977

Довгострокові фінансові інвестиції
66802
131880

Запаси
328
430

Сумарна дебіторська заборгованість
17258
8549

Грошові кошти та їх еквіваленти
84336
82158

Власний капітал
165785
165669

Статутний капітал
145000
145000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
753
635

Довгострокові зобов'язання
0
0

Поточні зобов'язання
14372
59584

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,03
0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,03
0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3624986
3620895

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість
0
0

у відсотках від статутного капіталу
0
0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
0
0

Вартість чистих активів
165785
165669


3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правління - Татуріна Олена Анатоліївна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 13

Член Правління - Самойленко Тамара Василівна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 35

Член Правління - Кармазін Олександр Володимирович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 26

Ревізор акціонерного товариства - Кончаківська Алла Миколаївна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 13

Голова Наглядової ради - Бабич Валерій Георгійович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 30

Член Наглядової ради - Янчук Олександр Михайлович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 33

Член Наглядової ради - Бабіч Анатолій Георгійович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 40

Головний бухгалтер - Мельник Юрій Борисович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 19

Член Правління - Дорошенко Юрій Миколайович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 17

Член Правління - Мельник Юрій Борисович; Освіта: Вища.Стаж керівної роботи (років): 19

Член Правління - Бабич Георгій Валерійович; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 11

Засновники - Юридичні особи:

Асаціація "АВЕРС" (код за ЄДРПОУ 05401531), місцезнаходження: вулиця Чекістів,6, м. Київ, м.Київ, д/н, м. Київ.

ТОВ "Почайна" (код за ЄДРПОУ 16467556), місцезнаходження: Червоноармійська,15, м.Київ.

МП "Фірма"Кондор" (код за ЄДРПОУ 16282785), місцезнаходження: Героїв Трипілля ,6, літ."А".

Фірма "Альтек Консалтінг ГМБХ" (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: д/н, д/н, д/н, , Німеччина, д/н.

Фірма К.Д.В.Трейдінг-Хендель ГМБХ (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: д/н, Відень, д/н, , Австрія, д/н. .

Українсько-ірландське підприємство "Діловий мир" (код за ЄДРПОУ 14296665), місцезнаходження: Волошина,52, м.Ужгород, д/н, Закарпатська.

ТОВ "Новость" (код за ЄДРПОУ 20698759), місцезнаходження: Асаулюка,14, м.Алупка, д/н, Автономна Республiка Крим.

Фірма FIMC (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: д/н, Новий Орлеан.

Фізичні особи:

Акції прості на пред'явника; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: д/н, д/н, , д/н. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 21.04.2004 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 218/1/04, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA 1007813009, тип цінного папера – Акція проста документарна на пред`явника, форма існування та форма випуску - Документарні на пред`явника, номінальною вартістю 40 грн. у кількості 10331 штук, загальною номінальною вартістю 413240 грн., що складає 0,285% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: У звітному році Товариство укладало Договори купівлі-продажу щодо викупу та наступного розміщення/продажу акцій.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: В 2012 році Товариство не зверталось до біржі з метою включення випущених ним цінних паперів до лістингу.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у звітному році Товариство не здійснювало.

Спосіб розміщення: Відкрите розміщення/продаж цінних паперів Товариства.

Дострокове погашення: Не передбачене та не здійснювалось.

Випуск зареєстровано 20.07.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 386/1/11, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000099634, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 40 грн. у кількості 3614669 штук, загальною номінальною вартістю 144586760 грн., що складає 99,715% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: У звітному році Товариство не укладало Договір купівлі-продажу щодо продажу власних акцій.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Інформація відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: В 2012 році Товариство не зверталось до біржі з метою включення випущених ним цінних паперів до лістингу.

Мета додаткової емісії: Додаткової емісії у звітному році Товариство не здійснювало.

Спосіб розміщення: Відкрите розміщення цінних паперів Товариства.

Дострокове погашення: Не передбачене та не здійснювалось.
Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН). Товариство не випускало.

Інформація про похідні цінні папери. Товариство не випускало.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Відповідно до протоколу загальних зборів Товариства №26 від 31серпня серпня 2010 року визазначено, що депозитарієм Товариства являється Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ - 30370711), організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство (далі – Депозитарій). Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку серії АВ № 581322 видана 19.09.2006 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження Депозитарія: 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3. Електронна пошта: info@ndu.gov.ua. Контактний телефон (44) 279-66-51, факс (44) 279-13-22. Контактна особа визначається Депозитарієм. Основний вид діяльності: професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність; депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - позачергові.

Дата проведення: 19.12.2012 року. Кворум зборів: 99,715% до загальної кількості голосів. Загальні збори відбулись у визначений термін, всі питання порядку денного розглянуті та прийняті відповідні рішення.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 18.04.2012 року. Кворум зборів: 99,715% до загальної кількості голосів. По всім питанням, включеним до порядку денного прийняті відповідні рішення.

7. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного 2012 року та попереднього 2011 року рішення щодо виплати дивідендів загальними зборами акціонерного товариства не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІнА" (код за ЄДРПОУ - 23285643), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: вулиця Ахматової, будинок 13, місто Київ, Дарницький район, 02068. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 09060, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (44) 223-82-69, факс: (44) 223-82-69. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Свідоцтво №000065 серія АБ, реєстраційний номер Свідоцтва 68, унесено до Реєстру відповідно до рішення комісії від 13.02.2007 року №313, строк дії Свідоцтва з 25.01.2011 року по 23.12.2015 року.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Висновок аудитора

Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, примітки до річної фінансової звітності.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудиторів. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності фінансових звітів, враховуючи що Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні. При цьому Аудитор зазначає, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства не отримано.

На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» за наслідками роботи в 2012 році підготовлений на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Аудиторський висновок - умовно-позитивний.

Перевірка проводилась з 01.03.2013 року по 05.04.2013 року.

Директор ТОВ АФ «БІнА» М.М. Ватаманюк. Аудитори: О.А. Коваленко, І.А.Фроленко, Л.А. Сивук.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013 року.


24.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)
http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=258
в мережі Інтернет

26.04.2013

24.04.2012

(адреса сторінки)
(дата)


10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова ПравлінняТатуріна Олена Анатоліївна


(найменування посади)

(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М. П.

26.04.2013

(дата)

Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine