Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що 17 квітня 2013 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі –Загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 17 квітня 2013 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2013 року.

Початок роботи Загальних зборів: 15-00.

Закінчення роботи Загальних зборів: 18-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про звіт Правління Товариства.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства.

3. Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

7. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про ліквідацію філій Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них.

13. Про схвалення наперед значних правочинів.

14. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів (15 березня 2013 року) до дати проведення Загальних зборів (17 квітня 2013 року) акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 17 квітня 2013 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

180 157

225 253

Основні засоби

1 245

977

Довгострокові фінансові інвестиції

66 802

131 880

Запаси

328

430

Сумарна дебіторська заборгованість

27 183

9 462

Грошові кошти та їх еквіваленти

84 336

82 158

Нерозподілений прибуток

753

635

Власний капітал

165 785

165 669

Статутний капітал

145 000

145 000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

14 372

59 584

Чистий прибуток (збиток)

118

-2 929

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 624 986

3 620 895

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

45

16 871

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

2

686

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1 522

1 518

Голова Правління О.А. ТатурінаФінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine