Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Затвердженонаказом ПрАТ "УФГ" від 04.06.2018

Публічнапропозиція (оферта) Приватного акціонерного товариства "Українськафінансова група" (далі – ПрАТ "УФГ") на укладання договору пронадання фінансових послуг в частині здійснення через ПрАТ "УФГ" операційз готівкою за переказом коштів без відкриття поточного рахунку (далі – Послуга)

Оферта містить адресовану всім фізичним особам пропозиціюПрАТ "УФГ" щодо укладання договору про Послугу, що вважаєтьсяукладеним з моменту беззастережного прийняття фізичною особою (Клієнтом) цієїпропозиції (акцепт оферти) шляхом підписання Клієнтом, за місцем знаходженняпункту надання фінансових послуг ПрАТ "УФГ", паперового документу на переказ щодо здійснення операціїза окремим переказом (платежем) за визначеною платіжною системою, а діє домоменту надання ПрАТ "УФГ" Послуги в повному обсязі, із виконаннямзобов’язань за Договором. Послуга вважається наданою в момент завершенняздійснення операції, що підтверджується виданим Клієнту уповноваженимпрацівником ПрАТ "УФГ" другогопримірника документу на переказ.

1. Клієнт має право:

1.1. Ознайомитисьза місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ"УФГ" (http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=249 ) з інформацією про: назви платіжних систем, черезучасть в яких ПрАТ "УФГ" надаються послуги за переказом коштів; послуги,які надаються ПрАТ "УФГ" у визначених платіжних системах; видів валютпереказу коштів; курсу обміну валют; пунктів виплати переказів коштів увизначеній платіжній системі.

1.2. Отриматиза письмовим зверненням, з документальним підтвердженням належності заявникустатусу Клієнта:

1.2.1. Інформацію щодо здійснених Клієнтом операцій;

1.2.2. Кошти незавершеного переказу в порядку, визначеномузгідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

2. Клієнт зобов’язаний:

2.1. Надати дляздійснення операції достовірні дані та, у випадках, визначених згідно із чиннимзаконодавством України та/або правилами відповідної платіжної системи,документи.

2.2. Ознайомитисьза місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ"УФГ" (посилання в пункті 1.1), до моменту акцепту оферти, зінформацією про: порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ"УФГ", а також вартість послуг з переказу коштів в розмірі тарифувідповідної платіжної системи та, у разі встановлення, комісії ПрАТ"УФГ".

2.3. Ознайомитисьдо моменту акцепту оферти із змістом ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги тадержавне регулювання ринків фінансових послуг".

2.4. Утриматисьвід дій, що становлять ризик неможливості завершення (неналежного завершення)переказу або можуть бути використані третіми особами для протиправних дій.

2.5. Не використовуватиПослугу з противоправною метою або з метою, що відрізняється від заявленоїКлієнтом мети при акцепті оферти.

2.6. ОплатитиПослугу в момент акцепту оферти в порядку, визначеному згідно із законодавствомУкраїни, враховуючи вимоги правил відповідної платіжної системи.

3. ПрАТ "УФГ" має право:

3.1. У випадкахта в порядку, визначених згідно із законодавством України або правиламивідповідної платіжної системи:

1) вимагати відКлієнта надання необхідної інформації та/або документів;

2) відмовитиКлієнту у наданні Послуги (здійсненні фінансової операції).

3.2. Вносити водносторонньому порядку зміни до умов договору про Послугу (зміни, що обмежуютьправа Клієнта щодо переказу коштів, ініційованого до затвердження ПрАТ"УФГ" змін, але - не завершеного на дату їх затвердження,застосовується редакція договору про Послугу, яка діяла до затвердження цих змін).

4. ПрАТ "УФГ"зобов’язано:

4.1. Надати Клієнту Послугу в порядку та строки, визначені згідно іззаконодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

4.2. Надати Клієнту інформацію відповідно до ст. 12 Закону України "Профінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (достатнімпідтвердженням виконання умов цього пункту Сторонами визнається підписанняКлієнтом паперового документу на переказ).

4.3. Не передаватитретім особам інформацію про Клієнта та отримані ним послуги без його згоди,крім випадків, визначених згідно із законодавством України.

5. Відповідальність Сторін:

5.1. За невиконанняабо неналежне виконання договору про Послугу Сторони несуть відповідальність зазаконодавством України та в межах території України, що підконтрольна державниморганам України.

5.2. В разіневиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-якого обов’язку задоговором про Послугу (порушення Клієнтом обов’язку), ПрАТ "УФГ"звільняється від відповідальності без доведення наявності зв’язку міжнегативними наслідками для Клієнта та порушенням Клієнтом обов’язку.

5.3. В разізаподіяння Клієнту шкоди внаслідок порушенняПрАТ "УФГ" визначених в договорі про Послугу зобов’язань щодобезпосереднього надання Послуги, ПрАТ "УФГ" несе перед Клієнтомвідповідальність в обсязі відшкодування такої шкоди в межах суми Послуги, аякщо Послуга визнана такою, що не надана, то і в розмірі плати за Послугу. Вінших випадках порушення ПрАТ "УФГ" зобов’язань, визначених задоговором про Послугу, відшкодування шкоди може здійснюватись тільки в межахрозміру плати за Послугу.

6. Захист прав Клієнтів та вирішенняспірних питань:

6.1. Системазахисту прав Клієнтів в ПрАТ "УФГ" складається з таких елементів:

6.1.1. Інформаційне забезпечення Клієнтів за багатоканальнимномером телефонного зв’язку (0-800-500-100);

6.1.2. Приймання та розгляд звернень Клієнтів згідно із вимогамичинного законодавства України.

6.2. Вирішенняспірних питань здійснюється за законодавством України в межах території України,що підконтрольна органам державної влади України.

6.3. Враховуючивизнання в роботі ПрАТ "УФГ" пріоритетним надання Клієнтам якіснихпослуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторонипогоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.

6.4. ВизначенаСторонами підсудність спорів за договором про Послугу поширюється виключно насуди України.

7. Інші умови:

7.1. Послуганадається ПрАТ "УФГ" тільки на території України, що підконтрольнаорганам державної влади України. Правом договору про Послугу є право України.

7.2. КожнаСторона є самостійним платником податків і зборів, що сплачуються згідно іззаконодавством України.

7.3. Укладенийдоговір про Послугу припиняється його виконанням або, за письмовим зверненнямКлієнта, достроково.

7.4. Виконаннядоручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, в частиніпослуги ПрАТ "УФГ", здійснюється шляхом реєстрації ПрАТ"УФГ" даних переказу у платіжній системі в момент завершенняздійснення Клієнтом касової операції, але не пізніше наступного робочого дня. Вразі відправлення переказу для зарахування коштів на рахунок отримувача, такийпереказ має бути завершений уповноваженим банком, а строк руху коштів не можестановити більше трьох робочих днів з дати виконання ПрАТ "УФГ"доручення Клієнта.

7.5. Акцептоферти підтверджує згоду Клієнта з визначеними умовами договору про Послугу,встановленим порядком здійснення операцій за переказом коштів у відповіднійплатіжній системі, обробкою ПрАТ "УФГ" персональних даних Клієнта,включаючи їх передачу третім особам, з метою надання Послуги, виконання ПрАТ"УФГ" вимог чинного законодавства та правил відповідної платіжноїсистеми.

Приватнеакціонерне товариство "Українська фінансова група"

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 77

Ідентифікаційнийкод 14285934

ГоловаПравління Олена Анатоліївна Татуріна.

***

Пункти виплатипереказів коштів

№п.

№ каси (ID)

Адреса

№п.

№ каси (ID)

Адреса

ОК №

14285934.002.020

м.

Вінниця, вул. Пирогова, 49

67)

ОК №

14285934.056.011

м.

Харків, вул. Плеханівська, буд. 121

ОК №

14285934.006.020

м.

Дніпро, просп. Яворницького, 26

68)

ОК №

14285934.041.002

м.

Харків, вул. Полтавський шлях, 155

ОК №

14285934.006.015

м.

Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-а

69)

ОК №

14285934.064.093

м.

Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 147

ОК №

14285934.006.018

м.

Дніпропетровськ, просп. ім. Газети "Правда", 73

70)

ОК №

14285934.064.084

м.

Харків, вул. Пушкінська, 43

ОК №

14285934.009.002

м.

Запоріжжя, вул. Іванова, 20

71)

ОК №

14285934.048.090

м.

Харків, вул. Різдвяна, 29-Б

ОК №

14285934.009.005

м.

Запоріжжя, вул. О.Говорухи, 38/вул. Космічна, 96-а

72)

ОК №

14285934.064.091

м.

Харків, вул. Свободи, 19/21-а

ОК №

14285934.009.012

м.

Запоріжжя, вул. Перемоги, 55

73)

ОК №

14285934.064.078

м.

Харків, вул. Сумська, 14

ОК №

14285934.009.013

м.

Запоріжжя, просп. Леніна, 147

74)

ОК №

14285934.061.039

м.

Харків, вул. Червоноармійська, 4/6

ОК №

14285934.009.001

м.

Запоріжжя, пр-т Леніна, 135

75)

ОК №

14285934.064.079

м.

Харків, вул.Полтавський шлях, буд.56/58

ОК №

14285934.011.059

м.

Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14

76)

ОК №

14285934.041.022

м.

Харків, пл. Привокзальна, 1

ОК №

14285934.011.002

м.

Івано-Франківськ, пл. Привокзальна, 9/1

77)

ОК №

14285934.041.025

м.

Харків, пл. Привокзальна, 1

ОК №

14285934.008.012

м.

Іршава, пл. Народна, 9

78)

ОК №

14285934.064.089

м.

Харків, пр. Науки, буд. 40

ОК №

14285934.014.001

м.

Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 18/14

79)

ОК №

14285934.041.003

м.

Харків, просп. Гагаріна, 177

ОК №

14285934.015.027

м.

Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 60

80)

ОК №

14285934.064.083

м.

Харків, просп. Людвіга Свободи, 37

ОК №

14285934.014.016

м.

Кіровоград, вул. Героїв Сталінграду, 7В

81)

ОК №

14285934.040.005

м.

Харків, просп. Науки, 12

ОК №

14285934.013.001

м.

Кіровоград, вул. Гоголя, 91/46

82)

ОК №

14285934.064.096

м.

Харків, просп. Науки, 17

ОК №

14285934.013.014

м.

Кіровоград, вул. Декабристів, 20

83)

ОК №

14285934.040.001

м.

Харків, просп. Науки, 27-а

ОК №

14285934.014.022

м.

Кіровоград, вул. Добровольського, 15

84)

ОК №

14285934.056.002

м.

Харків, просп. Науки, 41/43

ОК №

14285934.014.023

м.

Кіровоград, вул. Короленка, 69 А

85)

ОК №

14285934.064.082

м.

Харків, просп. Незалежності, буд.7

ОК №

14285934.015.028

м.

Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 2а

86)

ОК №

14285934.041.004

м.

Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 57/106

ОК №

14285934.014.024

м.

Кіровоград, вул. Преображенська, 4в

87)

ОК №

14285934.041.006

м.

Харків, пр-т Гагаріна, 177

ОК №

14285934.014.026

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 1 А

88)

ОК №

14285934.042.006

м.

Херсон, пр-т Ушакова, 34

ОК №

14285934.014.025

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 27 Б

89)

ОК №

14285934.050.003

м.

Червоноград, вул. Сокальська, 5/1

ОК №

14285934.014.004

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 27А

90)

ОК №

14285934.050.007

м.

Червоноград, вул. Степана Бандери, 20А/4

ОК №

14285934.015.001

м.

Кіровоград, вул. Шевченко, 26

91)

ОК №

14285934.050.001

м.

Червоноград, просп. Шевченка, буд. 8, кв. 22

ОК №

14285934.010.019

м.

Коломия, площа Відродження, 2

92)

ОК №

14285934.044.016

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 205

ОК №

14285934.048.163

м.

Коростень, вул. Грушевського, 14/2

93)

ОК №

14285934.044.014

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 207

ОК №

14285934.016.004

м.

Кременчук, вул. Соборна, 22/19

94)

ОК №

14285934.044.015

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 345

ОК №

14285934.018.001

м.

Кривий Ріг, пр-т Металургів, 24

95)

ОК №

14285934.057.002

м.

Черкаси, бульвар Шевченка, 205

ОК №

14285934.013.031

м.

Кропивницький, вул. Велика Пермська, 13/1

96)

ОК №

14285934.057.013

м.

Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1

ОК №

14285934.013.030

м.

Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1

97)

ОК №

14285934.044.001

м.

Черкаси, вул. Смелянська, 23, оф. 32

ОК №

14285934.013.029

м.

Кропивницький, вул.Тараса Карпи, 66/44

98)

ОК №

14285934.044.017

м.

Черкаси, вул. Смілянська, 36

ОК №

14285934.053.015

м.

Лисичанськ, просп. Перемоги, 149

99)

ОК №

14285934.046.001

м.

Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-а

ОК №

14285934.048.101

м.

Луцьк, вул. Шопена, 22

100)

ОК №

14285934.048.173

м.

Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5

ОК №

14285934.021.006

м.

Львів, вул. Котлярська, 2/2

101)

ОК №

14285934.048.171

м.

Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4/119

ОК №

14285934.068.001

м.

Львів, вул. Любінська, 104

102)

ОК №

14285934.048.172

м.

Чернігів, вул. Рокосовського, 37

ОК №

14285934.024.003

м.

Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 11

103)

ОК №

14285934.031.002

м.

Чортків, вул. С. Бандери, 9/2

ОК №

14285934.024.007

м.

Миколаїв, вул.Велика Морська, 65/6

104)

ОК №

14285934.048.121

м.

Чортків, вул. Степана Бандери, 32

ОК №

14285934.025.009

м.

Миколаїв, пр. Корабелів, 14б

105)

ОК №

14285934.048.077

м.

Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 1 В

ОК №

14285934.025.012

м.

Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 13

106)

ОК №

14285934.048.179

м.

Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 1 В

ОК №

14285934.025.003

м.

Миколаїв, пр-т Леніна, 22/2

107)

ОК №

14285934.048.180

м.

Київ, вул. Академіка Палладіна,

ОК №

14285934.008.015

м.

Мукачеве, вул. Ярослава Мудрого, 4/6

108)

ОК №

14285934.048.144

м.

Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 16-А

ОК №

14285934.051.398

м.

Одеса, вул. Жуковського, 2

109)

ОК №

14285934.048.097

м.

Київ, вул. Антоновича, буд. 3, прим. №20, літ. "А"

ОК №

14285934.027.039

м.

Одеса, вул. Пушкінська, 58

110)

ОК №

14285934.048.007

м.

Київ, вул. Білоруська, 2а

ОК №

14285934.014.027

м.

Олександрія, пл. Соборна, 3

111)

ОК №

14285934.048.145

м.

Київ, вул. Велика Васильківська, 62 "А"

ОК №

14285934.030.004

м.

Полтава, вул. Європейська, 35

112)

ОК №

14285934.048.084

м.

Київ, вул. Вишгородська, буд. 33

ОК №

14285934.030.006

м.

Полтава, вул. Калініна, 45/4

113)

ОК №

14285934.048.085

м.

Київ, вул. Григоровича-Барського, 1

ОК №

14285934.030.005

м.

Полтава, вул. Леніна, 7

114)

ОК №

14285934.048.132

м.

Київ, вул. Зої Гайдай, 2

ОК №

14285934.033.003

м.

Світловодськ, вул. Леніна, 106

115)

ОК №

14285934.048.050

м.

Київ, вул. Інститутська, 2а (ТЦ "Глобус")

ОК №

14285934.033.001

м.

Світловодськ, вул. Леніна, 108

116)

ОК №

14285934.048.105

м.

Київ, вул. Командарма Уборевича, 1-д

ОК №

14285934.048.168

м.

Снятин, вул. Шевченка, 99/1

117)

ОК №

14285934.048.156

м.

Київ, вул. Лагерна, 46/48-В

ОК №

14285934.050.006

м.

Сокаль, вул. Шептицького, 93

118)

ОК №

14285934.048.082

м.

Київ, вул. Лисківська, 12/1

ОК №

14285934.038.002

м.

Тернопіль, бул. Шевченка,12

119)

ОК №

14285934.048.065

м.

Київ, вул. Саксаганського, 77

ОК №

14285934.038.013

м.

Тернопіль, вул. Живова, 7

120)

ОК №

14285934.048.086

м.

Київ, вул. Саксаганського, буд. 107

ОК №

14285934.038.004

м.

Тернопіль, вул. Сагайдачного, 2

121)

ОК №

14285934.048.152

м.

Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33 (Літ.«Д»)

ОК №

14285934.048.154

м.

Тернопіль, вул. Текстильна, 28

122)

ОК №

14285934.048.091

м.

Київ, вул. Хрещатик, буд. 27А

ОК №

14285934.058.017

м.

Ужгород, вул. Собранецька, 89

123)

ОК №

14285934.048.062

м.

Київ, вул. Червоноармійська, 19

ОК №

14285934.064.088

м.

Харків, вул. Академіка Павлова, 323А

124)

ОК №

14285934.048.074

м.

Київ, вул. Червоноармійська, 28, літ. А, Б

ОК №

14285934.054.001

м.

Харків, вул. Блюхера, 35/81

125)

ОК №

14285934.048.117

м.

Київ, пл. Арсенальна, 1а

ОК №

14285934.064.080

м.

Харків, вул. Валентинівська, 15/17

126)

ОК №

14285934.048.073

м.

Київ, пл. Вокзальна, 1 (підземний перехід)

ОК №

14285934.064.087

м.

Харків, вул. Валентинівська, буд. 23-А

127)

ОК №

14285934.048.166

м.

Київ, просп. Академіка Палладіна, 7

ОК №

14285934.041.026

м.

Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 8-а

128)

ОК №

14285934.048.146

м.

Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20

ОК №

14285934.069.155

м.

Харків, вул. Героїв Праці, 9 (ОК 155)

129)

ОК №

14285934.048.081

м.

Київ, просп. Московський, 16

ОК №

14285934.064.081

м.

Харків, вул. Гіршмана, буд. 16

130)

ОК №

14285934.048.079

м.

Київ, просп. Перемоги, 47

ОК №

14285934.064.090

м.

Харків, вул. Євгена Котляра, буд. 8/10

131)

ОК №

14285934.048.083

м.

Київ, просп. Перемоги, 47а

ОК №

14285934.064.092

м.

Харків, вул. Квітки-Основ’яненко, 13

132)

ОК №

14285934.048.075

м.

Київ, просп. Перемоги, 47а
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine