Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Затверджено наказом ПрАТ "УФГ"

від 14.11.2016 № 334

Публічна пропозиція (оферта) Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі – ПрАТ"УФГ") на укладання договору про надання фінансових послуг в частині здійснення через ПрАТ "УФГ" операцій з готівкою за переказом коштів без відкриття поточного рахунку (далі – Послуга)

Оферта містить адресовану всім фізичним особам пропозицію ПрАТ "УФГ" щодо укладання договору про Послугу, що вважається укладеним з моменту беззастережного прийняття фізичною особою (Клієнтом) цієї пропозиції (акцепт оферти) шляхом підписання Клієнтом, за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг ПрАТ"УФГ", паперового документу напереказ щодо здійснення операції за окремим переказом (платежем) за визначеною платіжною системою, а діє до моменту надання ПрАТ "УФГ" Послуги вповному обсязі, із виконанням зобов’язань за Договором. Послуга вважається наданою в момент завершення здійснення операції, що підтверджується виданим Клієнту уповноваженим працівником ПрАТ "УФГ" другого примірника документу на переказ.

1. Клієнт має право:

1.1. Ознайомитись за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ"УФГ" ( http://ufg.com.ua ) з інформацією про: назви платіжних систем, через участь в яких ПрАТ "УФГ" надаються послуги за переказом коштів; послуги, які надаються ПрАТ "УФГ" у визначених платіжних системах; видів валют переказу коштів; курсу обміну валют; пунктів виплати переказів коштів увизначеній платіжній системі.

1.2. Отримати за письмовим зверненням, з документальним підтвердженням належності заявнику статусу Клієнта:

1.2.1. Інформацію щодо здійснених Клієнтом операцій;

1.2.2. Кошти незавершеного переказу в порядку, визначеному згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

2. Клієнт зобов’язаний:

2.1. Надати для здійснення операції достовірні дані та, у випадках, визначених згідно із чинним законодавством України та/або правилами відповідної платіжної системи, документи.

2.2. Ознайомитись за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ"УФГ" ( http://ufg.com.ua ), до моменту акцепту оферти, з інформацією про: порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ "УФГ", а також вартість послуг з переказу коштів в розмірі тарифу відповідної платіжної системи та, у разі встановлення, комісії ПрАТ "УФГ".

2.3. Ознайомитись до моменту акцепту оферти із змістом ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.4. Утриматись від дій, що становлять ризик неможливості завершення (неналежного завершення) переказу або можуть бути використані третіми особами для протиправних дій.

2.5. Не використовувати Послугу з противоправною метою або з метою, що відрізняється від заявленої Клієнтом мети при акцепті оферти.

2.6. Оплатити Послугу в момент акцепту оферти в порядку, визначеному згідно із законодавством України, враховуючи вимоги правил відповідної платіжної системи.

3. ПрАТ "УФГ" має право:

3.1. У випадках та в порядку, визначених згідно із законодавством України або правилами відповідної платіжної системи:

1) вимагати від Клієнта надання необхідної інформації та/або документів;

2) відмовити Клієнту у наданні Послуги (здійсненні фінансової операції).

3.2. Вносити в односторонньому порядку зміни до умов договору про Послугу (зміни, що обмежують права Клієнта щодо переказу коштів, ініційованого до затвердження ПрАТ "УФГ" змін, але - не завершеного на дату їх затвердження, застосовується редакція договору про Послугу, яка діяла до затвердження цих змін).

4. ПрАТ "УФГ" зобов’язано:

4.1. Надати Клієнту Послугу в порядку та строки, визначені згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

4.2. Надати Клієнту інформацію відповідно до ст. 12 ЗаконуУкраїни "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (достатнім підтвердженням виконання умов цього пункту Сторонами визнається підписання Клієнтом паперового документу на переказ).

4.3. Не передавати третім особам інформацію про Клієнта та отримані ним послуги без його згоди, крім випадків, визначених згідно із законодавством України.

5. Відповідальність Сторін:

5.1. За невиконання або неналежне виконання договору про Послугу Сторони несуть відповідальність за законодавством України та в межах території України, що підконтрольна державним органам України.

5.2. В разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-якого обов’язку за договором про Послугу (порушення Клієнтом обов’язку), ПрАТ "УФГ"звільняється від відповідальності без доведення наявності зв’язку між негативними наслідками для Клієнта та порушенням Клієнтом обов’язку.

5.3. В разі заподіяння Клієнту шкоди внаслідок порушення ПрАТ "УФГ" визначених в договорі про Послугу зобов’язань щодо безпосереднього надання Послуги, ПрАТ "УФГ" несе перед Клієнтом відповідальність в обсязі відшкодування такої шкоди в межах суми Послуги, а якщо Послуга визнана такою, що не надана, то і в розмірі плати за Послугу. В інших випадках порушення ПрАТ "УФГ" зобов’язань, визначених за договором про Послугу, відшкодування шкоди може здійснюватись тільки в межах розміру плати за Послугу.

6. Захист прав Клієнтів та вирішення спірних питань:

6.1. Система захисту прав Клієнтів в ПрАТ "УФГ" складається з таких елементів:

6.1.1. Інформаційне забезпечення Клієнтів за багатоканальним номером телефонного зв’язку (0-800-500-100);

6.1.2. Приймання та розгляд звернень Клієнтів згідно із вимогами чинного законодавства України.

6.2. Вирішення спірних питань здійснюється за законодавством України в межах території України, що підконтрольна органам державної влади України.

6.3. Враховуючи визнання в роботі ПрАТ "УФГ" пріоритетним надання Клієнтам якісних послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.

6.4. Визначена Сторонами підсудність спорів за договором про Послугу поширюється виключно на суди України.

7. Інші умови:

7.1. Послуга надається ПрАТ "УФГ" тільки на території України, що підконтрольна органам державної влади України. Правом договору про Послугу є право України.

7.2. Кожна Сторона є самостійним платником податків і зборів, що сплачуються згідно із законодавством України.

7.3. Укладений договір про Послугу припиняється його виконанням або, за письмовим зверненням Клієнта, достроково.

7.4. Акцепт оферти підтверджує згоду Клієнта з визначеними умовами договору про Послугу, встановленим порядком здійснення операцій за переказом коштів у відповідній платіжній системі, обробкою ПрАТ "УФГ" персональних даних Клієнта, включаючи їх передачу третім особам, з метою надання Послуги, виконання ПрАТ "УФГ" вимог чинного законодавства та правил відповідної платіжної системи.

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

01033,м. Київ, вул. Саксаганського, 77

Ідентифікаційний код 14285934

Голова Правління Олена Анатоліївна Татуріна
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine