Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізиЗатверджено наказом ПрАТ "УФГ" від 04.06.2018

Публічна пропозиція (оферта) Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі – ПрАТ "УФГ") на укладання договору про надання фінансових послуг в частині здійснення через ПрАТ "УФГ" операцій з готівкою за переказом коштів без відкриття поточного рахунку (далі – Послуга)

Оферта містить адресовану всім фізичним особам пропозицію ПрАТ "УФГ" щодо укладання договору про Послугу, що вважається укладеним з моменту беззастережного прийняття фізичною особою (Клієнтом) цієї пропозиції (акцепт оферти) шляхом підписання Клієнтом, за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг ПрАТ "УФГ", паперового документу на переказ щодо здійснення операції за окремим переказом (платежем) за визначеною платіжною системою, а діє до моменту надання ПрАТ "УФГ" Послуги в повному обсязі, із виконанням зобов’язань за Договором. Послуга вважається наданою в момент завершення здійснення операції, що підтверджується виданим Клієнту уповноваженим працівником ПрАТ "УФГ" другого примірника документу на переказ.

1. Клієнт має право:

1.1. Ознайомитись за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ "УФГ" (http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=249 ) з інформацією про: назви платіжних систем, через участь в яких ПрАТ "УФГ" надаються послуги за переказом коштів; послуги, які надаються ПрАТ "УФГ" у визначених платіжних системах; видів валют переказу коштів; курсу обміну валют; пунктів виплати переказів коштів у визначеній платіжній системі.

1.2. Отримати за письмовим зверненням, з документальним підтвердженням належності заявнику статусу Клієнта:

1.2.1. Інформацію щодо здійснених Клієнтом операцій;

1.2.2. Кошти незавершеного переказу в порядку, визначеному згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

2. Клієнт зобов’язаний:

2.1. Надати для здійснення операції достовірні дані та, у випадках, визначених згідно із чинним законодавством України та/або правилами відповідної платіжної системи, документи.

2.2. Ознайомитись за місцем знаходження пункту надання фінансових послуг або на сайті ПрАТ "УФГ" (посилання в пункті 1.1), до моменту акцепту оферти, з інформацією про: порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ "УФГ", а також вартість послуг з переказу коштів в розмірі тарифу відповідної платіжної системи та, у разі встановлення, комісії ПрАТ "УФГ".

2.3. Ознайомитись до моменту акцепту оферти із змістом ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.4. Утриматись від дій, що становлять ризик неможливості завершення (неналежного завершення) переказу або можуть бути використані третіми особами для протиправних дій.

2.5. Не використовувати Послугу з противоправною метою або з метою, що відрізняється від заявленої Клієнтом мети при акцепті оферти.

2.6. Оплатити Послугу в момент акцепту оферти в порядку, визначеному згідно із законодавством України, враховуючи вимоги правил відповідної платіжної системи.

3. ПрАТ "УФГ" має право:

3.1. У випадках та в порядку, визначених згідно із законодавством України або правилами відповідної платіжної системи:

1) вимагати від Клієнта надання необхідної інформації та/або документів;

2) відмовити Клієнту у наданні Послуги (здійсненні фінансової операції).

3.2. Вносити в односторонньому порядку зміни до умов договору про Послугу (зміни, що обмежують права Клієнта щодо переказу коштів, ініційованого до затвердження ПрАТ "УФГ" змін, але - не завершеного на дату їх затвердження, застосовується редакція договору про Послугу, яка діяла до затвердження цих змін).

4. ПрАТ "УФГ" зобов’язано:

4.1. Надати Клієнту Послугу в порядку та строки, визначені згідно із законодавством України та правилами відповідної платіжної системи.

4.2. Надати Клієнту інформацію відповідно до ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (достатнім підтвердженням виконання умов цього пункту Сторонами визнається підписання Клієнтом паперового документу на переказ).

4.3. Не передавати третім особам інформацію про Клієнта та отримані ним послуги без його згоди, крім випадків, визначених згідно із законодавством України.

5. Відповідальність Сторін:

5.1. За невиконання або неналежне виконання договору про Послугу Сторони несуть відповідальність за законодавством України та в межах території України, що підконтрольна державним органам України.

5.2. В разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-якого обов’язку за договором про Послугу (порушення Клієнтом обов’язку), ПрАТ "УФГ" звільняється від відповідальності без доведення наявності зв’язку між негативними наслідками для Клієнта та порушенням Клієнтом обов’язку.

5.3. В разі заподіяння Клієнту шкоди внаслідок порушення ПрАТ "УФГ" визначених в договорі про Послугу зобов’язань щодо безпосереднього надання Послуги, ПрАТ "УФГ" несе перед Клієнтом відповідальність в обсязі відшкодування такої шкоди в межах суми Послуги, а якщо Послуга визнана такою, що не надана, то і в розмірі плати за Послугу. В інших випадках порушення ПрАТ "УФГ" зобов’язань, визначених за договором про Послугу, відшкодування шкоди може здійснюватись тільки в межах розміру плати за Послугу.

6. Захист прав Клієнтів та вирішення спірних питань:

6.1. Система захисту прав Клієнтів в ПрАТ "УФГ" складається з таких елементів:

6.1.1. Інформаційне забезпечення Клієнтів за багатоканальним номером телефонного зв’язку (0-800-500-100);

6.1.2. Приймання та розгляд звернень Клієнтів згідно із вимогами чинного законодавства України.

6.2. Вирішення спірних питань здійснюється за законодавством України в межах території України, що підконтрольна органам державної влади України.

6.3. Враховуючи визнання в роботі ПрАТ "УФГ" пріоритетним надання Клієнтам якісних послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку, Сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.

6.4. Визначена Сторонами підсудність спорів за договором про Послугу поширюється виключно на суди України.

7. Інші умови:

7.1. Послуга надається ПрАТ "УФГ" тільки на території України, що підконтрольна органам державної влади України. Правом договору про Послугу є право України.

7.2. Кожна Сторона є самостійним платником податків і зборів, що сплачуються згідно із законодавством України.

7.3. Укладений договір про Послугу припиняється його виконанням або, за письмовим зверненням Клієнта, достроково.

7.4. Виконання доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, в частині послуги ПрАТ "УФГ", здійснюється шляхом реєстрації ПрАТ "УФГ" даних переказу у платіжній системі в момент завершення здійснення Клієнтом касової операції, але не пізніше наступного робочого дня. В разі відправлення переказу для зарахування коштів на рахунок отримувача, такий переказ має бути завершений уповноваженим банком, а строк руху коштів не може становити більше трьох робочих днів з дати виконання ПрАТ "УФГ" доручення Клієнта.

7.5. Акцепт оферти підтверджує згоду Клієнта з визначеними умовами договору про Послугу, встановленим порядком здійснення операцій за переказом коштів у відповідній платіжній системі, обробкою ПрАТ "УФГ" персональних даних Клієнта, включаючи їх передачу третім особам, з метою надання Послуги, виконання ПрАТ "УФГ" вимог чинного законодавства та правил відповідної платіжної системи.

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

Ідентифікаційний код 14285934

Голова Правління Олена Анатоліївна Татуріна.

***

Пункти приймання та виплати переказів коштів

№п.

№ каси (ID)

Адреса

№п.

№ каси (ID)

Адреса

ОК №

14285934.002.020

м.

Вінниця, вул. Пирогова, 49

67)

ОК №

14285934.048.050

м.

Київ, вул. Інститутська, 2а (ТЦ "Глобус")

ОК №

14285934.004.001

м.

Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 40

68)

ОК №

14285934.048.062

м.

Київ, вул. Червоноармійська, 19

ОК №

14285934.006.015

м.

Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 86-а

69)

ОК №

14285934.048.065

м.

Київ, вул. Саксаганського, 77

ОК №

14285934.006.018

м.

Дніпропетровськ, просп. ім. Газети "Правда", 73

70)

ОК №

14285934.048.073

м.

Київ, пл. Вокзальна, 1 (підземний перехід)

ОК №

14285934.006.020

м.

Дніпро, просп. Яворницького, 26

71)

ОК №

14285934.048.074

м.

Київ, вул. Червоноармійська, 28, літера А, Б

ОК №

14285934.008.015

м.

Мукачеве, вул. Ярослава Мудрого, 4/6

72)

ОК №

14285934.048.075

м.

Київ, просп. Перемоги, 47а

ОК №

14285934.009.001

м.

Запоріжжя, пр-т Леніна, 135

73)

ОК №

14285934.048.077

м.

Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 1В

ОК №

14285934.009.002

м.

Запоріжжя, вул. Іванова, 20

74)

ОК №

14285934.048.079

м.

Київ, просп. Перемоги, 47

ОК №

14285934.009.005

м.

Запоріжжя, вул. О.Говорухи, 38/вул. Космічна, 96-а

75)

ОК №

14285934.048.081

м.

Київ, просп. Московський, 16

ОК №

14285934.009.012

м.

Запоріжжя, вул. Перемоги, 55

76)

ОК №

14285934.048.082

м.

Київ, вул. Лисківська, 12/1

ОК №

14285934.009.013

м.

Запоріжжя, просп. Леніна, 147

77)

ОК №

14285934.048.083

м.

Київ, просп. Перемоги, 47А

ОК №

14285934.010.019

м.

Коломия, площа Відродження, 2

78)

ОК №

14285934.048.084

м.

Київ, вул. Вишгородська, буд. 33

ОК №

14285934.011.002

м.

Івано-Франківськ, пл. Привокзальна, 9/1

79)

ОК №

14285934.048.085

м.

Київ, вул. Григоровича-Барського, 1

ОК №

14285934.011.059

м.

Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14

80)

ОК №

14285934.048.086

м.

Київ, вул. Саксаганського, буд. 107

ОК №

14285934.013.001

м.

Кіровоград, вул. Гоголя, 91/46

81)

ОК №

14285934.048.090

м.

Харків, вул. Різдвяна, 29-Б

ОК №

14285934.013.014

м.

Кіровоград, вул. Декабристів, 20

82)

ОК №

14285934.048.097

м.

Київ, вул. Антоновича, буд. 3, приміщення №20, літ. "А"

ОК №

14285934.013.029

м.

Кропивницький, вул.Тараса Карпи, 66/44

83)

ОК №

14285934.048.101

м.

Луцьк, вул. Шопена, 22

ОК №

14285934.013.030

м.

Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1

84)

ОК №

14285934.048.105

м.

Київ, вул. Командарма Уборевича, 1-д

ОК №

14285934.013.031

м.

Кропивницький, вул. Велика Пермська, 13/1

85)

ОК №

14285934.048.117

м.

Київ, пл. Арсенальна, 1а, приміщення №8

ОК №

14285934.013.032

м.

Кіровоград, вул. Дворцова, 29

86)

ОК №

14285934.048.119

м.

Київ, вул. Професора Підвисоцького, 8а

ОК №

14285934.014.001

м.

Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 18/14

87)

ОК №

14285934.048.121

м.

Чортків, вул. Степана Бандери, 32

ОК №

14285934.014.004

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 27А

88)

ОК №

14285934.048.132

м.

Київ, вул. Зої Гайдай, 2

ОК №

14285934.014.016

м.

Кіровоград, вул. Героїв Сталінграду, 7В

89)

ОК №

14285934.048.135

м.

Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Калитянське, вул. М.М. Міклухо-Маклая, 2а

ОК №

14285934.014.022

м.

Кіровоград, вул. Добровольського, 15

90)

ОК №

14285934.048.146

м.

Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20

ОК №

14285934.014.023

м.

Кіровоград, вул. Короленка, 69А

91)

ОК №

14285934.048.152

м.

Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33 (Літера «Д»)

ОК №

14285934.014.024

м.

Кіровоград, вул. Преображенська, 4в

92)

ОК №

14285934.048.154

м.

Тернопіль, вул. Текстильна, 28

ОК №

14285934.014.025

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 27Б

93)

ОК №

14285934.048.156

м.

Київ, вул. Лагерна, 46/48-В

ОК №

14285934.014.026

м.

Кіровоград, вул. Соборна, 1А

94)

ОК №

14285934.048.163

м.

Коростень, вул. Грушевського, 14/2

ОК №

14285934.014.027

м.

Олександрія, пл. Соборна, 3

95)

ОК №

14285934.048.166

м.

Київ, просп. Академіка Палладіна, 7

ОК №

14285934.015.001

м.

Кіровоград, вул. Шевченко, 26

96)

ОК №

14285934.048.168

м.

Снятин, вул. Шевченка, 99/1

ОК №

14285934.015.027

м.

Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 60

97)

ОК №

14285934.048.171

м.

Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4/119

ОК №

14285934.015.028

м.

Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 2а

98)

ОК №

14285934.048.172

м.

Чернігів, вул. Рокосовського, 37

ОК №

14285934.016.004

м.

Кременчук, вул. Соборна, 22/19

99)

ОК №

14285934.048.173

м.

Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5

ОК №

14285934.016.006

м.

Кременчук, вул. Соборна, 16/9

100)

ОК №

14285934.048.179

м.

Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 1В

ОК №

14285934.018.001

м.

Кривий Ріг, пр-т Металургів, 24

101)

ОК №

14285934.048.180

м.

Київ, вул. Академіка Палладіна, 31Д

ОК №

14285934.021.006

м.

Львів, вул. Котлярська, 2/2

102)

ОК №

14285934.048.184

м.

Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, 25

ОК №

14285934.021.053

м.

Львів, вул. Г. Мазепи, 15А

103)

ОК №

14285934.048.187

м.

Київ, вул. Героїв Дніпра, 34

ОК №

14285934.024.003

м.

Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 11

104)

ОК №

14285934.050.001

м.

Червоноград, просп. Шевченка, буд. 8, кв. 22

ОК №

14285934.024.007

м.

Миколаїв, вул.Велика Морська, 65/6

105)

ОК №

14285934.050.003

м.

Червоноград, вул. Сокальська, 5/1

ОК №

14285934.025.003

м.

Миколаїв, пр-т Леніна, 22/2

106)

ОК №

14285934.050.006

м.

Сокаль, вул. Шептицького, 93

ОК №

14285934.025.009

м.

Миколаїв, пр. Корабелів, 14б

107)

ОК №

14285934.050.007

м.

Червоноград, вул. Степана Бандери, 20А/4

ОК №

14285934.025.012

м.

Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 13

108)

ОК №

14285934.051.398

м.

Одеса, вул. Жуковського, 2

ОК №

14285934.027.039

м.

Одеса, вул. Пушкінська, 58

109)

ОК №

14285934.053.015

м.

Лисичанськ, просп. Перемоги, 149

ОК №

14285934.030.004

м.

Полтава, вул. Європейська, 35

110)

ОК №

14285934.054.001

м.

Харків, вул. Блюхера, 35/81

ОК №

14285934.030.005

м.

Полтава, вул. Леніна, 7

111)

ОК №

14285934.056.002

м.

Харків, просп. Науки, 41/43

ОК №

14285934.030.006

м.

Полтава, вул. Калініна, 45/4

112)

ОК №

14285934.056.011

м.

Харків, вул. Плеханівська, буд. 121

ОК №

14285934.033.001

м.

Світловодськ, вул. Леніна, 108

113)

ОК №

14285934.057.002

м.

Черкаси, бульвар Шевченка, 205

ОК №

14285934.033.003

м.

Світловодськ, вул. Леніна, 106

114)

ОК №

14285934.057.013

м.

Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1

ОК №

14285934.038.002

м.

Тернопіль, бул. Шевченка,12

115)

ОК №

14285934.058.017

м.

Ужгород, вул. Собранецька, 89

ОК №

14285934.038.004

м.

Тернопіль, вул. Сагайдачного, 2

116)

ОК №

14285934.064.078

м.

Харків, вул. Сумська, 14

ОК №

14285934.038.013

м.

Тернопіль, вул. Живова, 7

117)

ОК №

14285934.064.079

м.

Харків, вул.Полтавський шлях, буд.161

ОК №

14285934.040.001

м.

Харків, просп. Науки, 27а

118)

ОК №

14285934.064.080

м.

Харків, вул. Валентинівська, 15/17

ОК №

14285934.040.005

м.

Харків, просп. Науки, 12

119)

ОК №

14285934.064.081

м.

Харків, вул. Гіршмана, буд. 16

ОК №

14285934.041.002

м.

Харків, вул. Полтавський шлях, 155

120)

ОК №

14285934.064.082

м.

Харків, просп. Науки, буд. 18/9

ОК №

14285934.041.003

м.

Харків, просп. Гагаріна, 177

121)

ОК №

14285934.064.083

м.

Харків, просп. Пушкінська, 42

ОК №

14285934.041.004

м.

Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 57/106

122)

ОК №

14285934.064.084

м.

Харків, вул. Пушкінська, 43

ОК №

14285934.041.006

м.

Харків, пр-т Гагаріна, 177

123)

ОК №

14285934.064.087

м.

Харків, вул. Валентинівська, буд. 23-Е

ОК №

14285934.041.026

м.

Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 8-а

124)

ОК №

14285934.064.089

м.

Харків, пр. Науки, буд. 40

ОК №

14285934.042.006

м.

Херсон, пр-т Ушакова, 34

125)

ОК №

14285934.064.090

м.

Харків, вул. Цілиноградська,буд.50/1

ОК №

14285934.044.001

м.

Черкаси, вул. Смелянська, 23, оф. 32

126)

ОК №

14285934.064.091

м.

Харків, вул. Свободи, буд.19/21а

ОК №

14285934.044.014

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 207

127)

ОК №

14285934.064.092

м.

Харків, вул. Квітки-Основ’яненко, 13

ОК №

14285934.044.015

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 345

128)

ОК №

14285934.064.096

м.

Харків, просп. Науки, 17

ОК №

14285934.044.016

м.

Черкаси, бул. Шевченка, 205

129)

ОК №

14285934.064.097

м.

Харків, вул. Дерев'янко, 58-а

ОК №

14285934.044.017

м.

Черкаси, вул. Смілянська, 36

130)

ОК №

14285934.068.001

м.

Львів, вул. Любінська, 104

ОК №

14285934.046.001

м.

Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а

131)

ОК №

14285934.069.155

м.

Харків, вул. Героїв Праці, 9

ОК №

14285934.048.007

м.

Київ, вул. Білоруська, 2а
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine