Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ

Порядок (умови) здійснення в ПрАТ«УФГ» платіжної операції (переказу коштів)

1. Відправлення переказу здійснюється шляхом приймання готівкизгідно з вимогамизаконодавства в порядку, передбаченому правилами відповідної платіжноїсистеми, з урахуванням наступного:

1.1. Відправлення переказуздійснюється на підставіналежним чином оформленого на паперовому носіїдокументу на переказ - документу для відправлення переказу,роздрукованого типографським способомабо комп’ютерною технікоюз програмного забезпечення, що містить визначенівідправником дані переказу (платіжна інструкція). Датою валютування єдата прийняття такого документу касовим працівником ПрАТ "УФГ", якщоінше не визначено правилами відповідної платіжної системи.

1.2. Разом ізпідписаним документом для відправлення переказу, у випадках, передбачених правиламивідповідної платіжної системи та законодавством, відправник надає паспортнийдокумент, що посвідчує його особу(паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України можебути використаний на території України для укладення правочинів (далі –паспортний документ)).

1.3. Касовий працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” розраховує суму комісійної винагороди при наданні послуг переказу згідно тарифів, визначениху відповідній системі (в разі визначення ПрАТ "УФГ" комісійної винагороди окремо від тарифів платіжноїсистеми, її розмірдоводиться до відома клієнта до завершення операції), та приймає відвідправника грошові кошти для переказу. Комісійна винагорода приймається за окремим касовимдокументом.

1.4. Після оформлення документу для відправленняпереказу, касовий працівник підписує його таставить штамп. Другий примірник видається відправнику (при цьому, в разіпотреби, відбувається утаємниченапередача клієнту унікального облікового номеру (ідентифікатора) переказу), аперший - залишається в документах дня.

1.5. Відправник (платник) має право відкликати платіжнуінструкцію до настання дати валютування, у зв'язку з чим подає ПрАТ"УФГ" за місцем ініціювання переказу (платіжної операції) розпорядженняпро відкликання платіжної інструкції та свою згоду на виконання платіжноїоперації з повернення коштів переказу (платежу). Таке розпорядженняоформлюється за формою платіжної інструкції на видачу готівки. Індивідуалізаціяплатіжної інструкції, яка відкликається, зазначається у реквізиті "Змістоперації". Підпис клієнта у розпорядженні є належним підтвердженням згодина виконання платіжної операції.

1.6. Платіжна інструкція є безвідкличною з визначеноїдати валютування. В такому разі, якщопереказ не завершено (кошти не виплачені/не зараховані на рахунок отримувачу), відправник(платник) має право звернутись до ПрАТ "УФГ" за місцем ініціюванняпереказу (платіжної операції) із заявою про повернення коштів переказу (платежу).Для цього оформлюється видатковий документ за формою платіжної інструкції навидачу готівки. Індивідуалізація переказу/платежу (платіжної інструкції), коштиза яким клієнт просить повернути, зазначається у реквізиті "Змістоперації". Підпис клієнта у касовому документі є належним підтвердженнямзгоди на виконання платіжної операції.

1.7. В разі ініціювання транскордонного переказу віноземній валюті за бажанням клієнта (платника) шляхом внесення в касу пунктуобслуговування готівки в гривнях, ПрАТ "УФГ" приймає від платникасуму коштів в гривнях з обов'язковим ознайомленням такого клієнта з інформацієющодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі (розраховуєтьсяоператором платіжної системи та повідомляється клієнту до завершення ініціюванняоперації) та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів, щофіксується у відповідному документі для відправлення переказу до йогопідписання та посвідчується підписом клієнта (платника). Також, клієнтудоступні послуги за валютно-обмінними операціями за поточним курсом ПрАТ"УФГ", що діє в пункті надання фінансових послуг.

1.8. У випадку шахрайства (підозри шахрайства) абозагрози безпеці виконання платіжної операції клієнт має звернутись до ПрАТ"УФГ" із письмовою заявою доступними засобами комунікації, надавшиідентифікаційні дані платіжної операції та зміст обставин, за якими ініційованозвернення.

2. Послуги з виплатипереказу ПрАТ "УФГ" надає лише в готівковій формі забезпосереднім зверненнямклієнта-отримувача на підставі документу на переказ, оформленого на паперовомуносії (заява на видачу готівки), з урахуванням наступного:

2.1. Пошук даних переказу в системі здійснюється касовимпрацівником за наданим клієнтом- отримувачемунікальним обліковим номером переказу, утаємничено генерованим під часвідправлення переказу.

2.2. Виплата переказу здійснюється на підставі належнимчином оформленого на паперовому носії документуна переказ - документу на отримання переказу,що є видатковим документом, роздрукованого типографським способом або комп’ютерною технікоюз програмного забезпечення, що містить визначенівідправником дані належності переказу, надані отримувачем одночасно із унікальним обліковим номером переказу.У разі відсутності необхідної інформації щодо відправника/отримувача переказукасовий працівник структурної одиниці відмовляє у проведенні виплатитакого переказу.

2.3. Разом із підписаним документом на отриманняпереказу клієнт-отримувач надає паспортний документ,що посвідчує його особу (паспортний документ).

2.4. У разі невідповідності ідентифікаційних даних про отримувача, вказаних відправником (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)), документам, наданим отримувачем, ПрАТ "УФГ" відмовляєу виплаті витребуваного переказу.

2.5. До видачі коштів переказу касовийпрацівник перевіряє повнотута правильність заповнення реквізитів в документі длявиплати переказу, підписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці) на примірниках документу для отриманняпереказу, підписаних клієнтом–отримувачем. Після цього касовий працівник видає клієнту-отримувачу(разом із коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, аперший залишає в документах дня.

2.6. В разі звернення клієнта-отримувача за отриманнямпереказу, ініціатор (платник) якого за межами України, надавши згоду щодо курсуперерахунку валют у платіжній системі за ініційованим в іноземній валютіпереказом, визначив валютою виплати переказу гривню, переказ виплачується ПрАТ"УФГ" в гривнях за відповідним курсом платіжної системи.

2.7. В разі звернення клієнта-отримувача за переказом віноземній валюті із-за кордону із заявою про отримання коштів переказу вгривнях, переказ виплачується ПрАТ "УФГ" в гривнях за курсом ПрАТ"УФГ", що діє на час здійснення операції за валютою переказу в пунктінадання фінансових послуг.

3. Увага!!!При проведенні операцій відправки та виплати за транскордонним (міжнародним) переказом на будь-яку суму, а також, вокремих випадках, і за внутрішньодержавними переказами, - обов’язково копіюється паспортний документклієнта (достатні ідентифікаційні дані). Також, в залежності від суми та виду переказу(платежу), може застосовуватись спрощена процедура - здійсненняоперації за внутрішньодержавнимипереказами без необхідності пред'являти документ, що посвідчує особу (для платежівдо 5 000 грн., сплати товарів до 30 000 грн., оплати житлово- комунальних послуг та проведення бюджетних платежів).

4. Надання послуг за переказом коштів здійснюється ПрАТ"УФГ" на умовах публічної пропозиції (оферти),зміст якої розміщений на сайті ПрАТ "УФГ" за посиланням http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=250 .

5. Довідки за телефоном 044-303-95-76. Електронна адреса листування: ufgmt@ufg.com.ua .

6. Робочий час центральногоофісу ПрАТ "УФГ" з 9-00 до 18-00.

7. Операційний день триває вмежах робочого дня, початок та завершення якого доводиться до відома клієнтівповідомленням, розміщеним в пункті надання фінансових послуг (операційна каса) удоступному для огляду місці.


Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"


Лімітиотримання/відправки грошових переказів в іноземній валюті через міжнароднуплатіжну систему

Отримання та відправлення фізичними особами переказів в іноземній валютібез відкриття рахунків може здійснюватись у вигляді допомоги родичів безнадання підтвердних документів та додаткової інформації, в разі здійсненняпротягом одного операційного (робочого) дня відповідного виду операцій на суму до 400000 грн. (еквіваленту за курсом НБУ).

[Згідно із статтею 20 ЗаконуУкраїни № 361 від 06.12.20219; підпунктом 9 пункту 4 Положення, затвердженогопостановою НБУ від 02.01.2019 № 8; пунктом 5 Положення, затвердженогопостановою НБУ від 02.01.2019 № 5].

Звертаємо увагу, без надання додаткових документів (інформації) проздійснювані валютні операції та їх учасників неможливо здійснення однимклієнтом пов'язаних між собою (одними контрагентами, підставами, призначенням) відправки або виплатитранскордонних переказів:

1) в кількості трьох операцій протягом календарного тижня на загальнусуму 800 000 грн. в еквіваленті заофіційним курсом НБУ на дату здійснення операції;

2) в кількості десяти операцій протягом календарного місяці назагальну суму 3 200 000 грн.в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції.

[Згідно з підпунктом 2 пункту 2,пунктів 5-9 та 13 Положення, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 № 8].

Види валютпереказу коштів, визначені платіжними системами та за якими послугинадаються в ПрАТ «УФГ»

№ п.

Види послуг

Назва

платіжної

системи

Відправлення переказу

Отримання переказу

В межах України

За кордон

В межах України

Із-за кордону

UAH

USD

EUR


UAH

USD

EUR


UAH

USD

EUR


UAH

USD

EUR


1

Western Union

+

+

+


+

+

+


2

MoneyGram

+

+

+

+

3

RIA

+

+

+

+

4

Welsend

+

+

+


+

+

+


5

FlashPay

+

6

Глобус

+

+

7

Швидка копійка

+

+

8

ГлобалМані

+

+

+ - позначка надання послуги за валютою (UAH – гривня; USD - долар США; EUR – євро;)

Дані операторів (платіжних організацій) платіжнихсистем, послуги за якими надаються в ПрАТ "УФГ"

№п.

Найменування платіжної системи

Назва платіжної організації

Адреса платіжної організації

Реєстрація участі ПрАТ "УФГ" в НБУ

1

Western Union

Western Union Network (France), SAS

92095 France, 5-6 Place de l’Iris, Paris la Defense CEDEX

№ 801 від 10.06.2011

2

MoneyGram

MoneyGrаm Payment Systems, Inc.

1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA

№ 737 від 19.10.2011

3

RIA

CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC.

6565 Knott Avenue, Buena Park, California 90620, USA

№ 735 від 19.10.2011

4

Welsend

АТ АБ "Укргазбанк"

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

23.05.2014

5

FlashPay

ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 26а

15.09.2016

6

Глобус

ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"

04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5

05.12.2018

7

MY TRANSFER (Швидка копійка)

АТ "ОЩАДБАНК"

01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г

25.03.2019

8

ГлобалМані

ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ"

01103, м.Київ, бул. Дружби народів, 28-в

26.12.2019
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine